Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§145 Nybyggnad av idrottshall vid Tyresö skola

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Bertil Olsson på tekniska avdelningen redovisar en inlämnad ansökan om lov för nybyggnad av idrottshall vid Tyresö skola.

Ansökan kommer att prövas på nästa sammanträde.

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden noterar redovisningen.

_____


§146 Antagande av detaljplan för Kumla 3:1076

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för Kumla 3:1076 antas.

_____

Ärendebeskrivning

Ägaren till fastigheten inkom under år 2003 med en förfrågan om att få stycka fastigheten i två delar.

Miljö- och byggnadsnämnden gav miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag den 26 augusti 2004 att utreda möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden den 13 juni till och med den 8 juli 2005. Två synpunkter har inkommit varav en utan erinran.

Till ärendet hörande handlingar:

Planbeskrivning (antagandehandling)
Plankarta med bestämmelser
Rapport översiktlig geoteknisk undersökning utför av Tyréns AB
Genomförandebeskrivning
Redogörelse av samråd

Noteras bör att kommunen kan komma att utföra en gångväg från Foruddsparken till Stenbadet utefter stranden.

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden antar föreliggande förslag till detaljplan för Kumla 3:1076.

_____


§147 Antagande av detaljplan för Kumla 3:731

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för Kumla 3:731 antas.

_____

Ärendebeskrivning

Ägaren till fastigheten inkom under år 2003 med en förfrågan om att få stycka fastigheten i två delar.

Miljö- och byggnadsnämnden gav miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag den 26 augusti 2004 att utreda möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden den 13 juni till och med den 8 juli 2005. Fyra synpunkter har inkommit varav två utan erinran och en med erinran.

Efter underrättelsen om planens antagande inkom ytterligare två synpunkter varav en utan erinran

Till ärendet hörande handlingar:

Planbeskrivning (antagandehandling)
Plankarta med bestämmelser
Rapport översiktlig geoteknisk undersökning utför av Tyréns AB
Genomförandebeskrivning
Redogörelse av samråd

Ordförandeutlåtande

Föreslås att miljö- och byggnadsnämnden antar föreliggande förslag till detaljplan för Kumla 3:731.

_____


§148 Miljösanktionsavgift för köldmediehantering år 2004. Laxtrappan 1, Siklöjevägen 16,18 och 22

Dnr: 2005MB0226

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 30 kap 3 § miljöbalken och bilaga till förordning (1998:950) punkt 5.6 om miljösanktionsavgift skall Brf Laxtrappan, organisations­nummer 716421-3436, betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr på grund av att de inkommit för sent med kontrollrapporten för år 2004.

_____

Upplysning

Avgiften ska betalas senast den 28 september 2005 och enligt särskild betalnings­uppmaning från Kammarkollegiet. Efter den sista betalningsdagen förfaller beloppet till betalning även om detta beslut överklagas.

Beslutet om miljösanktionsavgift kan överklagas till Miljödomstolen vid Stockholms Tingsrätt, aktbilaga 1.

Information om betalning av miljösanktionsavgift bifogas, aktbilaga 2.

Ärendebeskrivning

Köldmedierapporter som avser 2004 ska vara inskickade till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2005. Kontrollrapport för år 2004 gällande Brf Laxtrappans köldmedieanläggning på Siklöjevägen 16, 18 och 22 har inte inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen.

Förslag till beslut har kommunicerats. XX från Brf Laxtrappan lämnade in kontrollrapporten avseende år 2004 till miljö- och bygglovsavdelningen den 17 maj 2005.

Bakgrund

Syfte

Uttunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljö. Utsläpp av köldmedier påverkar ozonlagret. Kontrollerna och rapporteringen av köldmedieanläggningar sker för att vi skall ha kontroll över och kunna reglera användningen av köldmedier. Syftet är att Sverige skall avveckla samtliga kända ozonnedbrytande ämnen snarast möjligt.

Anmälan före nyinstallation

Enligt 28 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) skall anmälan göras i god tid till tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) före nyinstallation av aggregat. Enligt Naturvårdsverket innebär begreppet ”i god tid” minst sex veckor före nyinstallation. Anmälningsplikten har funnit sedan 1988 (SNFS 1988:2).

Återkommande kontroll

Enligt 11 § köldmediekungörelsen skall återkommande kontroll genomföras av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Krav på återkommande kontroll har funnits sedan 1988 (SNFS 1988:2). Den återkommande kontrollen kallades då för förebyggande underhåll och reparation och skulle utföras minst en gång per kalenderår.

Rapporteringsskyldighet

Enligt 16 § köldmediekungörelsen skall resultaten från den återkommande kontrollen rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporteringsplikt gäller bara för de anläggningar där köldmediemängden överstiger 10 kg. Rapporteringsplikten trädde i kraft 1992 (SNFS 1992:16).

Miljösanktionsavgifter

Enligt 30 kap 1 § miljöbalken skall näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet åsidosätter vissa föreskrifter som, meddelats med stöd av miljöbalken, betala miljösanktionsavgift till staten. Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift om detta inte bedöms vara uppenbart oskäligt. Enligt bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift ska näringsidkare som:

- inte genomfört den återkommande kontrollen betala 5 000 kr,

- inkommer med årsrapporten för sent, dvs. efter den 31 mars efterföljande år betala 1 000 kr.

Förordningen om miljösanktionsavgift gäller sedan 1 januari 1999. Enligt 30 kap 6 § får miljösanktionsavgift inte beslutas om det har gått mer än fem år från det att överträdelsen skett till dess att den anspråket riktar sig mot fått tillfälle att yttra sig.

Anmälan om överträdelser

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 26 kap 2 § är tillsynsmyndigheten skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- och åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Brf Laxtrappan har utfört kontrollen och kontrollrapporten gällande år 2004

inkom till miljö- och bygglovsavdelningen den 17 maj 2005. Detta föranleder att

förslaget till beslut ändras till att näringsidkaren är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (16 § Köldmediekungörelsen).

Miljö- och bygglovsavdelningen bedömer utifrån miljöbalkens bestämmelser att

näringsidkaren skall betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr och att det inte uppenbart oskäligt.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden näringsidkaren skall betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr.

_____


§149 Tillstånd för uppfödning och hållande av katter i större omfattning. Bollmora 2:130, Björkbacksvägen

Dnr: 2005MB0341

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av 16 § djurskyddslagen meddelas tillstånd att bedriva uppfödning och hållande av katter äldre än 12 månader i större omfattning.

2. Villkor: högst sex kullar per år får födas upp och högst 13 katter äldre än 12 månader får hållas i lägenheten.

3. Avgift: 2 250 kronor.

_____

Upplysning

Miljö- och byggnadsnämnden kan återkalla beslutet om brister i djurskyddet konstateras.

Tillståndet befriar inte sökanden från att följa annan lagstiftning som rör verksamheten.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser uppfödning för försäljning av fyra till sex kullar perserkatter årligen i bostadslägenheten. Ansökan gäller även hållande av 13 katter äldre än 12 månader.

Sveriges Kattklubbars Riksförbunds regler för uppfödning följs. Fem avelshonor och en hanne hålls i bostaden. Vid inspektion den 11 februari 2005 fanns 13 katter äldre är 12 månader. Katterna hålls inomhus och rastas på en inglasad balkong. Katterna vaccineras, avmaskas och levereras med veterinärintyg.

Enligt djurskyddslagens 16 § skall den som i större omfattning föder upp, upp

låter, säljer eller tar emot sällskapsdjur ha tillstånd.

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter DFS 2004:5 har begreppet “i större omfattning” vidgats till att bland annat även omfatta uppfödning av mer än tre kattkullar per år och försäljning av mer än tre kattkullar per år. Även hållande av fler än 10 katter medför att tillstånd enligt djurskyddslagens 16 § krävs. Vid bedömningen skall särskilt beaktas att den som bedriver verksamheten har den kunskap som behövs för att sköta djuren i enlighet med gällande djurskydds­bestämmelser. XX har genomgått en 2-årig djurskötarutbildning med praktik på flera djursjukhus samt Skansens djurpark. Sökanden får hjälp med tillsynen av sina närboende föräldrar.

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden den 11 februari 2005. Innehavaren hade ingen erinran mot förslaget.

Förslag till beslut har kommunicerats med bostadsrättsföreningen Björkbacken under tiden 2 maj till och med 30 maj. Ett skriftligt yttrande inkom den 16 juni 2005. Föreningen har inget att erinra mot uppfödningen eller katthållningen.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Vid miljö- och bygglovsavdelningens inspektion den 11 april 2005 bedömdes katthållningen och uppfödningen uppfylla kraven i Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter.

Innehavaren bedöms ha goda insikter i djurskyddslagens bestämmelser och kännedom om kattdjurens beteenden, etologi och krav på omsorg. Verksamheten är tämligen omfattande men bedöms inte medföra störning för de omkringboende på grund av rymlig lägenhet, god ordning och tillsyn. Bostadsrättsföreningen har intet att erinra mot verksamheten. Tillstånd kan därför meddelas.

Ur djurskyddssynpunkt bör antalet djur i lägenheten begränsas.

Kommunfullmäktige har den 13 november 2003, § 89, fastställt en taxa för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt djurskyddslagen. Av taxans 4 § framgår att avgiften för prövning av yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur är 3 000 kronor.

Eftersom taxan för djurskydd inte är avsedd för mindre djurhållningar bör timtaxa tillämpas för prövningen (3 tim * 750 kr).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge tillstånd.


§150 Budgetuppföljning januari - juli 2005

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – juli år 2005.

_____


§151 Tillbyggnad av kedjehus med skärmtak mot grannhus

Dnr: 2004MB1178

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas i efterhand för tillbyggnad av kedjehuset med ett skärmtak med en byggnadsarea om 36 m2.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägaren XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 356 kronor)= 13 424 kronor för olovligen utfört skärmtak.

3. Avgift: 3 356 kronor.

_____

Upplysning

Byggnadsavgiften 13 424 kronor skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast två veckor efter att ha tagit del av beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte fortsätta förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1962-01-18.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus ”kedjehus”. Fastighetens areal är 242 m2.

Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av kedjehus med ett skärmtak med en byggnadsarea om 36 m2.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Fastighetsägarna till X och XX, har inlämnat klagomål och i flera skrivelser yttrat sig över förslagets konstruktion. De menar att taket skall sänkas och att konstruktionen skall göras så att hängränna kan monteras och underhåll av deras fasad kan göras.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1996 års taxa skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats

Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 356 kronor) =13 424 kronor.

Förslag till beslut har muntligt kommunicerats med fastighetsägaren.

Bygganmälan har inlämnats 2004-11-10.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan. I området har redan liknande skärmtak uppförts. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

- att bevilja bygglov i efterhand för tillbyggnad av kedjehuset med ett skärmtak med en byggnadsarea om 36 m2.

- att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägaren XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 356 kronor)= 13 424 kronor för olovligen utfört skärmtak.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag bevilja bygglov i efterhand för tillbyggnad av kedjehus med ett skärmtak med en byggnadsarea om 36 m² samt påföra fastighetsägaren byggnadsavgift.

_____


§152 Utbyggnad av golfbana. Bävern 2, Bäverbäcksvägen 1

Dnr: 2005MB0976

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för utbyggnad av golfbana med 9 hål på mark som genom lantmäteriförrättning fastighetsreglerats över kommungräns.

2. Avgift: 13 500 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Markarbetena får påbörjas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan, upprättad gemensamt av Tyresö kommun och Nacka kommun och som vunnit laga kraft 1992-09-24 samt av Tyresö kommun upprättad detaljplan som vunnit laga kraft 1998-03-06.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en golfbana med nio hål, klubbhus, golfshop, minigolfbana m.m. Fastigheten har tillförts en areal om 11,5 ha.

Ansökan avser bygglov för utbyggnad av golfbana från 9 hål till 18 hål. Fastighetsbildning har skett 2005-07-08 i överensstämmelse med detaljplaner lagakraftvunna 1992-09-24 respektive 1998-03-06 för överföring av 11,5 ha från Erstavik 25:1 i Nacka kommun till Bävern 2 i Tyresö kommun. Fastighetsbildningen innebär att kommungränsen ändrats. Berörda kommuner och församlingar har beretts tillfälle att yttra sig eller begära medgivande hos länsstyrelsen. Inga invändningar har framförts.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov för utbyggnad av golfbana med 9 hål på mark som genom lantmäteriförrättning fastighetsreglerats över kommungräns.

_____


§153 Nybyggnad av affärsbyggnad med lager. Kopparen 4, Industrivägen 6

Dnr: 2005MB1060

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för affärsbyggnad med lager med en byggnadsarea om 734 m2 under förutsättning

- att färdigt golv i affärsbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av

+ 37,8

- att befintligt affärshus (barack) tas bort från tomtplatsen senast

2010-08-25.

2. Avgift: 34 200 kronor

3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor föreläggs fastighetsägaren XX att riva på fastigheten befintligt affärshus (barack) senast före utfärdande av slutbevis för nybyggnad av affärshus dock senast 2010-08-25.

4. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1959-06-11.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett affärshus (barack) som delvis står på mark som inte får bebyggas. Tidsbegränsat lov för affärshuset/baracken har vid flera tillfällen beviljats och senast 1994 då tidsbegränsat lov beviljades under 5 år men sedan inte förnyades.

Fastighetens areal är 2 227 m2.

Ansökan avser bygglov för en affärsbyggnad med lager med en byggnadsarea om 734 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att affärsbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastighet än 4,5 m.

Skriftligt godkännande av föreslagen placering från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § Eftersom fastighetsägaren föreläggs att riva det befintliga affärshuset (baracken) senast 2010-08-25 föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för en affärsbyggnad med lager med en byggnadsarea om 734 m2 under förutsättning att befintligt affärshus (barack) tas bort från tomtplatsen senast 2010-08-25.

Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor föreläggs fastighetsägaren XX att riva på fastigheten befintligt affärshus/barack senast före utfärdande av slutbevis för nybyggnad av affärshus dock senast 2010-08-25.

Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att

miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för en affärsbyggnad med lager

med en byggnadsarea om 734 m² under förutsättning att befintligt affärshus (barack) tas bort från tomtplatsen senast 2010-08-25.

_____


§154 Ändrad användning av del av industrilokal till ungdomsdiskotek. Kopparen 14, Vintervägen 10

Dnr: 2005MB0760

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremiteras

_____


§155 Tillbyggnad av altan. Kumla 3:1340, Johan Mickels väg 16

Dnr: 2005MB0553

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en öppen altan utan tak om 83 m2 varav byggnadsarea är 40 m2.

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av tillbyggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 131 m2 och ett garage om 33 m2. Fastighetens areal är 1 192 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av öppen altan utan tak om 83 m2 varav byggnadsarea om 40 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area=170 m2) med 34 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av öppen altan utan tak om 83 m2 varav byggnadsarea om 40 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en öppen altan utan tak om 83 m2 varav byggnadsarea är 40 m2.

_____


§156 Utvändig ändring, uppförande av skyltanordning samt ändrad användning av lokal. Näsby 4:314, Kärrvägen 3

Dnr: 2005MB0567

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för utvändig ändring av fasad och tre fasadskyltar

2. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändrad användning av lokal för Thai take away för matutskänkning och en lokal för mottagning av kemtvätt.

3. Avgift: 6 120 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Godkännande enligt livsmedelslagen krävs innan livsmedelslokalen får tas i bruk.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1952-05-31.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en byggnad med lokaler för mindre handel och hantverk.

Fastighetens areal är 1 626 m2.

Ansökan avser bygglov för utvändig ändring, uppförande av skyltanordning samt ändrad användning av en lokal till Thai take away för matutskänkning och en lokal till mottagning av kemtvätt.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnadens användning avviker från gällande bostadsändamål. Dock kan där miljö- och byggnadsnämnden prövar lämpligt, även inredas lokaler för mindre handel och hantverk, dock icke i sådan utsträckning som kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinran har inkommit från fastighetsägarna till X och XX. De motsätter sig åtgärden på grund av att det kan uppkomma olägenheter som bl a oljud av fläktar, matgäster, besvärande lukter av matos etc. De anser att det redan nu finns en överetablering av matställen i området.

Miljöinspektörerna har ingen erinran mot förslaget under förutsättning att reglerna i livsmedelslagen och miljöbalken följs.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt gällande detaljplan kan där byggnadsnämnden prövar lämpligt, även inredas lokaler för mindre handel och hantverk, dock icke i sådan utsträckning som kan väntas medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden. Matos samt oljud kan åtgärdas med byggnadstekniska åtgärder. Fastigheten X är belägen i närheten av Alléplan, där kommunen planerar en utökning av affärs- och bostadsytor. De föreslagna åtgärderna bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för utvändig ändring av fasad och uppsättande av tre fasadskyltar

samt beviljar bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för ändrad användning av lokal för Thai take away för matutskänkning och en lokal för mottagning av kemtvätt.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till ovanstående föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för utvändig ändring av fasad och uppsättande av tre fasadskyltar med avvikelse från gällande detaljplan för ändrad användning av lokal för Thai take away för matutskänkning och en lokal för mottagning av kemtvätt.

_____


§157 Tillbyggnad av enbostadshus. Näsby 4:951, Jättevägen 37 B

Dnr: 2004MB1507

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 53 m2 till en total byggnadsarea om 178 m2.

2. Avgift: 5 472 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-05-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 155 m2 varav

38 m2 är altan. Fastighetens areal är 1 205 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 53 m2 varav 30 m2 placeras på befintlig altan.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- tillbyggnaden placerats på mark som inte får bebyggas

- tillbyggnaden placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area = 172 m2) med 6 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 53 m2 till en total byggnadsaera om 178 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 53 m2 till en total byggnadsaera om 178 m2.

_____


§158 Förlängning av tillfälligt lov för förskolebyggnad. Näsby 4:1469, Skolvägen 37

Dnr: 2003MB0121

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Lov med avvikelse från gällande detaljplan för tillfällig uppställning av förskolebyggnad med en byggnadsarea om 247 m2 förlängs till och med

2008-06-30.

2. Avgift: 1 500 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1990-05-08.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2000-01-10, § 1, tidsbegränsat lov för provisorisk förskolebyggnad med avvikelse från gällande detaljplan att gälla

t o m 2003-01-11. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2003-10-30, § 156, att förlänga lov för tillfällig åtgärd t o m 2005-06-30.

Ansökan avser förlängning av tillfälligt lov för förskolebyggnad med en byggnadsarea om 247 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden förlagts på mark avsedd som naturområde.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § saknas därmed men med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 14 § föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig uppställning av provisorisk förskolebyggnad till 2008-06-30.

Fråga om en eventuell planändring för området har framkommit. I avvaktan på denna utredning bedömer miljö- och bygglovsavdelningen att lovet för tillfällig uppställning av provisorisk förskolebyggnad kan förlängas till 2008-06-30.

Den aktuella byggnaden är placerad i direkt anslutning till befintlig barnstuga.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillfällig uppställning av provisorisk förskolebyggnad till 2008-06-30.

_____


§159 Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändring samt inbyggnad av entré. Skälsätraängen 13, Skälsätravägen 45

Dnr: 2005MB0343

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus i en våning med suterrängvåning med en byggnadsarea om

85 m2, ny altandörr samt inbyggnad av entré med en byggnadsarea om 5 m2 under förutsättning

- att färdigt golv i tillbyggnadens suterrängplan placeras på en höjd av +28,5

- att tillbyggnaden utförs med stående faluröd träpanel lika den på det q-märkta torpet

2. Avgift: 24 768 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av tillbyggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1990-03-29.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett q-märkt enbostadshus ”Lilla Skälsätra” med en byggnadsarea om 80 m2 och ett uthus med byggnadsarea om 15 m2. Fastighetens areal är 2 694 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med en byggnadsarea om 85 m2 i en våning med suterrängvåning, ny altandörr och inbyggnad av entré med en byggnadsarea om 5 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden är sammanbyggd med det q-märkta enbostadshuset

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-08-11.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 12 § får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte förvanskas.

Enligt gällande detaljplan är byggnaden kulturhistoriskt värdefull. Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till den befintliga bebyggelsens egenart. Vidare gäller att utöver befintlig huvudbyggnad får högst ett bostadshus och ett garage eller annat uthus med en byggnadsarea om högst 120 respektive 40 m² uppföras.

Den föreslagna åtgärden med tillbyggnad av q-märkt enbostadshus har utformats som en fristående byggnad med en länk till det q-märkta huset. Den nya bebyggelsen har utformats med särskild hänsyn till den befintliga bebyggelsens egenart och bedöms därför inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 85 m2 i en våning med suterrängvåning, ny altandörr och inbyggnad av entré med en byggnadsarea om 5 m².

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov tillbyggnad av enbostadshuset med en byggnadsarea om 85 m2 i en våning med suterrängvåning, ny altandörr och inbyggnad av entré med en byggnadsarea om 5 m².

_____


§160 Olovligt byggande samt uppförande av stödmur

Dnr: 2005MB0728

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovs-avgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor för uppförande av stödmur som utförts utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för uppförande av stödmur.

3. Avgift: 3 024 kronor.

_____

Upplysning

Byggnadsavgiften (12 096 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1994-01-12 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 1993-12-16.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2005-05-12. Fastighetens areal är 1 414 m2.

Vid tillsyn på fastigheten Vidjan 11, 2005-08-11, konstaterades att stödmur uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna. Ingen erinran har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- stödmuren placerats på mark som inte får bebyggas

- stödmuren placerats närmare gräns mot grannfastigheten än 4,5 m

- stödmuren placerats närmare gräns mot gata än 6,0 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-05-12.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Eftersom uppförande av stödmur skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 024 kronor) = 12 096 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för uppförande av stödmur.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag

- att påföra fastighetsägarna en byggnadsavgift samt

- att bevilja bygglov i efterhand för uppförande av stödmur.

_____


§161 Nybyggnad av fritidshus och carport och ombyggnad av äldre fritidshus till uthus. Brevik 1:170, Lövsångarvägen 5

Dnr: 2005MB0105

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 70 m2 samt källarförråd med en bruttoarea om 70 m2 och nybyggnad av en öppen carport med en byggnadsarea om 18 m².

2. Bygglov beviljas för ombyggnad av ett äldre fritidshus till uthus som efter ombyggnaden får en bruttoarea om 30 m2 under förutsättning

- att del av befintligt äldre fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-08-25.

3. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden reserverar sig mot beslutet och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus med bruttoarea om 40 m2 som byggs om till förrådsbyggnad med bruttoarea om 30 m2.

Fastighetens areal är 3 130 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m2 med källarförråd under våningen med en bruttoarea om

70 m2 och nybyggnad av en öppen carport med en byggnadsarea om 18 m2 samt ombyggnad av det äldre fritidshuset till uthus som efter ombyggnad får en bruttoarea om 30 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 50 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad

- källare föreslås anordnad

Skriftligt intyg att på tomtplatsen nu befintligt uthus om 10 m2 samt del av det äldre fritidshuset tas bort före utfärdande slutbevis dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2005-08-11.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare meddelades 2005-05-31.

Bygg- och rivningsanmälan har inlämnats 2005-01-24.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m2 med källarförråd under våningen med en bruttoarea om 70 m², nybyggnad av en öppen carport med en byggnadsarea om 18 m2 samt ombyggnad av ett äldre fritidshus till uthus som efter ombyggnaden får en bruttoarea om 30 m2 under förutsättning att del av befintligt äldre fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-08-25.

§162 Nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) samt rivning av befintlig gäststuga. Dyvik 1:203, Dyvikslänken 13

Dnr: 2005MB0748

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning

- att befintlig gäststuga på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2007-08-25.

2. Rivningslov beviljas för rivning av befintlig gäststuga.

3. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-10-05 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 71 m2 och en gäststuga med en bruttoarea om 30 m2. Fastighetens areal är 3 065 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) med en bruttoarea om 40 m2 samt rivningslov för rivning av befintlig gäststuga med en bruttoarea om 30 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 31 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintlig gäststuga på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga).

På fastigheten finns WC till 3000 liters tank och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1978-08-02. Vid inspektion 2005-07-18 konstaterades inga synliga brister. Slamsugning för WC-avlopp sker 3 ggr/år. Förbindelse om slamsugning 2 ggr/år för BDT-avlopp har inkommit 2005-08-16.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 16 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av befintlig gäststuga.

_____

§163 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§164 Meddelanden

- Beslut från JO 2005-06-26, dnr 5390-2004 gällande anmälan mot miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö kommun angående handläggningen av en ansökan om förhandsbesked, bl a fråga om underlåtenhet att rätta sig efter

överinstansens beslut.

- Skrivelse från Käppalaförbundet 2005-07-15 angående Biomullen (slammet) från Storstockholmsområdets reningsverk är godkänt för spridning på åkermark enligt slamöverenskommelse.

_____


§165 Anläggande av brygga och parkeringsplats samt nybyggnad av pumphus. Brevik 1:1, Breviksvägen

Dnr: 2005MB0872

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för anläggande av fartygsbrygga och parkeringsplats med 33 platser samt nybyggnad av pumphus med en byggnadsarea om 16 m2.

2. Avgift: 24 194 kronor.

Protokollsanteckning

Mats Larsson (fp) och Lennart Jönsson (s) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av pumphusets och parkeringsplatsens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-10-07.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för anläggande av fartygsbrygga och parkeringplats med 33 platser samt nybyggnad av pumphus (hus för slamtank) med en byggnadsarea om 16 m2.

Länsstyrelsen beslöt 2004-02-04 enligt miljöbalken 6 kap 4 § att planerad verksamhet och bryggan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2004-08-26, § 169 meddela dispens från strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 16 § för bryggan.

Stockholms tingsrätt avd 9, miljödomstolen har i dom 2005-04-08 meddelat tillstånd att anordna brygganläggning och mottagning av avloppsvatten under vissa villkor.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- pumphuset har placerats på mark som enligt detaljplanen är utlagt som vattenområde.

- parkeringsplatsen har till en del placerats på parkmark.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2005-06-10.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av fartygsbrygga och parkeringslats med 33 parkerings­platser samt nybyggnad av pumphus med en byggnadsarea om 16 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för anläggande av fartygsbrygga och parkeringsplats med 33 parkeringsplatser samt nybyggnad av pumphus med en byggnadsarea om 16 m2.

_____


§166 På- och tillbyggnad av fritidshus. Brevik 1:175, Nytorpsvägen 62

Dnr: 2005MB0770

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan, för påbyggnad av tak på fritidshus med förhöjt väggliv och 27° takvinkel, tillbyggnad med en balkong med en byggnadsarea om 9 m2 samt tillbyggnad med en altan med en byggnadsarea om 75 m2.

2. Avgift: 10 332 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bank­­garanti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas).

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1981-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 77 m2 och ett uthus med en bruttoarea om 40 m2.

Fastighetens areal är 1 990 m2.

Ansökan avser bygglov för påbyggnad av tak på fritidshus med förhöjt väggliv och 27° takvinkel, tillbyggnad med en balkong med en byggnadsarea om 9 m2 samt tillbyggnad med en altan med en byggnadsarea om 75 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1980-07-29. Vid inspektion 2005-08-22 konstaterades inga synliga brister.

Förbindelse om slamsugning två gånger per år har inlämnats 2005-08-22.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för påbyggnad av tak på fritidshus med förhöjt väggliv och 27° takvinkel, tillbyggnad med en balkng med en byggnadsarea om 9 m² samt tillbyggnad av altan med en byggnadsarea om 75 m2.

_____