Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Detaljplan för infartsparkering på fastigheten Kumla 69:25 vid Vretvägen

Dnr: 2006MB0093

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området med enkelt planförfarande.

 2. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

I Tyresö kommun råder brist på infartsparkeringar. Därför bedriver kommunen ett målmedvetet arbete för att planera och bygga så många infartsparkeringar som det finns möjlighet till, detta för att erbjuda kommuninvånarna tillgång till lättillgängliga infartsparkeringar i alla kommundelar.

För närvarande är behovet av infartsparkeringar störst längs Gudöbroleden där det är svårt att hitta mark för kommunen att bygga på.

I avvaktan på Vägverkets ombyggnad av Gudöbroleden har kommunen utrett möjligheten att utöka infartsparkeringarna på fastigheten Kumla 69:25, som ligger strax norr om befintlig infartsparkering öster om Alléplan. För att göra det möjligt att anlägga infartsparkeringen måste planen ändas.

Till protokollet bifogas ett Start-PM (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslås att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för området med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____


§2 Ändring av detaljplan för del av Backsippevägen i Tyresö Strand

Dnr: 2006MB0092

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området med enkelt planförfarande.

 2. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är delbar i två fastigheter med en minsta tomtstorlek 1 500 m2.

Syftet med planändringen är att fastigheten Strand 1:452 skall kunna utökas med cirka. 200 m2 och att minsta tomtstorlek skall bli 1 300 m2. Planändringen innebär ett förbättrat tillvaratagande av fastighetens topografi och en möjlighet att bilda två lämpliga fastigheter.

Till protokollet hör ett Start-PM (aktbilaga).

Ordförandeförslag

Med hänvisning till föreliggande start-PM föreslås att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneändring för området med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____


§3 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005

Dnr 2004MB1210

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005 redovisas (aktbilaga).

_____


§4 Uppföljning av verksamhetsplan för miljö- och hälsoskydd 2005

Dnr 2004MB1661

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Utfallet av verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskydd redovisas (aktbilaga).

_____


§5 Föreläggande att utföra djurskyddsåtgärder

Dnr: 2004MB0527

Miljö- och byggnadsnämndens beslut:

 1. Med stöd av djurskyddslagen, 24 och 26 §§ och med hänvisning till djurskyddsförordningens 1 §, föreläggs XX att senast ett år efter mottagandet av beslutet se till att utrymmena för hästar i stallar håller minst de minimimått som anges i Djurskyddsmyndighetens författningssamling DFS 2004:17, L100, 1 kap.15 § (aktbilaga 1).

 2. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap. 31 § föreläggs XX att senast sex månader efter mottagandet av beslutet hårdgöra och dränera hårt belastade markytor omedelbart utanför stallarna.

 3. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap.23 § föreläggs XX att senast den en månad efter mottagandet av beslutet installera elektrisk belysning i stallarna.

 4. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap. 26 § föreläggs XX att med vattenanalysprotokoll visa att det vatten som erbjuds hästarna är tjänligt. Protokollet skall redovisas för miljö- och bygglovsavdelningen senast en månad efter mottagandet av beslutet.

 5. Avgift för tillsynen är 4 500 kronor. Avgiften faktureras.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare är Stockholms stad.

Djurhållningen inspekterades den 8 april 2004 efter klagomål om att hästarna i uthyrningsverksamheten var magra. Sex av de nio uppstallade hästarna bedömdes ha sämre hull än normalt. Bedömningen utfördes av distriktsveterinär XX. Hästarnas mankhöjder noterades och respektive hästs utrymme i boxar mättes. XX informerades om att stallets boxar inte uppfyller utrymmeskraven i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd DFS 2004:17, L100. Det framkom att X planerade att bygga om stallet väsentligt. XX uppmanades därför bland annat att:

- Ge hästarna mer foder för att ge dem normalt hull.

- Vid planerad ombyggnad låta länsstyrelsen förpröva denna.

- Inte ge hästarna sjövatten då detta kan vara förorenat under delar av året.

Ansökan om tillstånd för upplåtelse av hästar enligt djurskyddslagen har sökts och lämnats av miljö- och byggnadsnämnden den 26 oktober 2004. Förprövning av planerad ombyggnad av stallet har inte skett.

Vid uppföljande inspektion den 9 november 2005 hade sex av de sju hästarna normalt hull. En av hästarna, Busan, bedömdes av distriktsveterinär XX ha lindrigt under medelgott hull. XX uppgav att hästarna ges hö fyra gånger om dygnet och att hästarna fortfarande ges sjövatten i hagen. Däremot ges de brunnsvatten i hinkar till natten.

Hästarnas mankhöjder noterades och utrymmet i boxarna mättes. Samtliga hästar hade för små boxytor och tre hästar hade för låg takhöjd i förhållande till sin storlek.

 

Figur 1. Hästnamn, nuvarande boxyta, areakrav, uppmätt takhöjd, höjdkrav och hästarnas mankhöjder. (Se bilaga)

Vid inspektionen fanns ingen fungerande belysning i huvudstallet. Elledningar var inte skyddade. Det finns risk att djuren kan bita av ledningar. Stallgångarnas bredd uppmättes till 1,23 m vilket är betydligt mindre än föreskrivna minimimått för stallar enligt Djurskyddsmyndighetens allmänna råd till L100.

Hästen Big Love stod i ett eget mindre stall som förutom för liten area även hade en boxdörr som var betydligt mindre än rekommendationen i råden till L100. Utgången var endast 1,6 m hög och 94 cm bred. Utrymningsdörr bör vara 2,2 x 1,5 m. Även här fanns oskyddade elektriska ledningar som hästen lätt kan komma åt. Galler saknades för fönster och en lampa var oskyddad. Dessutom fanns spikar och andra metallföremål som kan skada hästen.

Även hästen Oljeshejken hålls i ett eget mindre stall som inte uppfyller utrymmeskraven.

Hagarnas inhägnader var utan anmärkning. Däremot var marken direkt utanför stallarna lerig och odränerad vilket medför onödig nedsmutsning av djurens hovar.

En inspektionsrapport från inspektionen den 9 november 2005 har skickats till XX den 12 december 2005. I denna uppmanas hon att vidta ytterligare djurskyddsåtgärder:

- utrymmeskraven för hästar skall uppfyllas

- elektrisk ljus skall finnas och ljuskällorna skall inte skada hästarna

- elledningar skall ha bitskydd

- ansöka om förprövning vid ombyggnation om fler än fem hästar skall hållas på gården

- hårdgöra och dränera hårt belastade markytor

- getens hage skall hållas fri från föremål som kan skada geten

- geten skall inte hållas bunden i hagen mer än tillfälligt

- hästarna bör avmaskas enligt distriktsveterinärens anvisningar från den 9 november 2005

- vattenkärl (badkar) skall hållas rena.

Beslutet kommer att delges länsstyrelsen. Enligt djurskyddslagens 29 § skall länsstyrelsen meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som bland annat inte följer beslut som en tillsynsmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt. Ett sådant förbud kan avse viss tid eller gälla tills vidare.

Enligt 25 § djurskyddslagen (1998:534) och 57a § djurskyddsförordningen får kommunen ta ut avgift för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen enligt taxa som kommunen bestämmer. Kommunfullmäktige antog den 13 november 2003 en taxa för nämndens arbete med djurskyddslagen.

För tillsyn av anläggning för djurhållning med 6-10 djurenheter tas en avgift om 4 500 kronor ut per tillfälle.

Kommunicering

Förslag till beslut har kommunicerats under tiden 12 december 2005 till och med den 5 januari 2006. Inga synpunkter har lämnats av XX.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt djurskyddslagen skall djur behandlas väl och skyddas mot lidande. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Enligt djurskyddsförordningen skall stall vara så rymliga att alla djur kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. I Djurskyddsmyndighetens författningssamling DFS 2004:17 anges närmare vilka utrymmeskrav som gäller för hästar av olika storleksklasser.

Det är viktigt att hästar i uthyrningsverksamhet kan återhämta sig efter utfört arbete. Enligt Djurskyddsmyndigheten skall endast mindre måttavvikelser godtas för normal inredning av djurstallar om det är djurskyddsmässigt acceptabelt för det enskilda djuret och stallet som helhet uppfyller kraven på god djurmiljö. Även vid ombyggnad kan mindre avvikelser accepteras om planlösningen är god i stallet för övrigt.

Miljö- och bygglovsavdelningen anser med stöd av djurskyddsförordningens 1 § och djurskyddsmyndighetens författningssamling, DFS 2004:17, 1 kap. 15 § att stallarna på Rundmars gård har stora måttavvikelser från gällande krav. Höjderna i stallarna bedöms speciellt utgöra en skaderisk för djuren liksom många vassa föremål och brister i elinstallationer. Det är därför viktigt att Elisabeth Johansson snarast åtgärdar bristerna i stallarna.

Omfattande ombyggnader bedöms vara nödvändiga för att stallmiljön skall bli acceptabel från djurskyddssynpunkt. Avdelningen gör bedömningen att omfattningen av de ombyggnader som krävs är så stor att innehavaren i enlighet med djurskyddsförordningen skall låta länsstyrelsen förpröva de åtgärder som är nödvändiga.

Enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter skall rastgårdar och hårt belastade ytor i det fria vara hårdgjorda, dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion. Markytor i direkt anslutning till stallarna som är hårt belastade och leriga bör därför hårdgöras och dräneras för att förhindra att djuren får problem med hovhälsan.

Hästar skall ges vatten som är tjänligt för djuren enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter 2004:17 26 §. Eftersom Albysjön är näringsrik finns risk för att bakteriehalten är hög. Det finns även risk för att vattenblomning ger vattnet toxiner. Av de anledningarna skall en redovisning av dricksvattenprovtagning ske inom en månad efter mottagandet av beslutet. Om sjövatten skall ges till hästarna även i fortsättningen kommer ytterligare krav på provtagning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:

 1. Med stöd av djurskyddslagen 24, 26 §§ med hänvisning till djurskyddsförordningens 1 § och föreläggs XX att senast ett år efter mottagandet av beslutet se till att utrymmena för hästar i stallar håller minst de minimimått som anges i Djurskyddsmyndighetens författningssamling DFS 2004:17, L100, 1 kap.15 § bilaga 1, som gäller för de häststorlekar som hålls på gården.

 2. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap. 31 § föreläggs XX att senast sex månader efter mottagandet av beslutet hårdgöra och dränera hårt belastade markytor omedelbart utanför stallarna.

 3. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap. 23 § föreläggs XX att senast en månad efter mottagandet av beslutet installera elektrisk belysning i stallarna.

 4. Med stöd av djurskyddslagens 24, 26 §§ med hänvisning till DFS 2004:17, 1 kap. 26 § föreläggs XX att med vattenanalysprotokoll visa att det vatten som erbjuds hästarna är tjänligt. Protokollet skall redovisas för miljö- och bygglovsavdelningen senast en månad efter mottagandet av beslutet.

 5. Avgift för tillsynen är 4 500 kronor. Avgiften faktureras.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§6 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, ärende nr 5511-2003-98788, Näsby 38:3, Skogsängsvägen 54, Eloxal AB

Dnr: 2005MB1755

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan skall kompletteras med en motivering om att företaget avser sig komma att använda bästa rimliga process- och reningsteknik och därmed uppfylla miljöbalkens 2 kap.

 2. Förutom föreslagna villkor skall villkor finnas om följande:

  - Lut- och syrabehållare flyttas, förbättras och invallas enligt säkerhetskonsultens förslag.

  - Ny säkerhetsbesiktning av behandlingskar utförs innan produktion i ombyggd produktionslinje tillåts.

  - Tidpunkt för att ha upprättat ett egenkontrollprogram. Programmet utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och Stockholm Vatten AB.

  - Rikt- och gränsvärden för metallhalter och organiska ämnen i utgående vatten.

  - Riktvärden för buller.

  - Fortsatt arbete för att minska energianvändningen i verksamheten skall utföras.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutade den 15 december 2004 att Eloxal AB:s tillstånd enligt miljöskyddslagen skall omprövas enligt miljöbalken.

Eloxal AB har lämnat en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig om behovet av komplettering av ansökan.

Miljöprövningsdelegationen begär att miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig över ansökan med miljökonsekvensbeskrivning samt den komplettering som lämnades till länsstyrelsen den 10 november 2005.

Ansökan om tillstånd

Den 5 april 2005 lämnade Eloxal AB in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet med en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan skall endast en av de två nuvarande behandlingslinjerna användas i framtiden. Ombyggnad beräknas ske under år 2006. Metallutsläppen till spillvattennätet kommer att minskas successivt. Av ansökan är det oklart om i hur stor omfattning ytterligare motströms sköljning kan användas.

Företaget föreslår att följande av de gällande villkoren inte ändras:

 1. Avledning av avloppsvatten till kommunens spillvattennät.

 2. Sköljvatten skall renas genom utfällning av metallhydroxider.

 3. Avlopp från lutbad skall slutas och aluminium avskiljas.

 4. Slam skall avskiljas och omhändertas

 5. Nuvarande bullerkrav från år 1991 skall fortsätta att gälla.

 6. Bolaget skall minska sina utsläpp enligt tidigare ansökan och beslut.

Företaget föreslår att följande villkor ändras:

- pH i neutralisering ändras från 6-8 till 6,5-11

- Utsläpp av aluminium successivt minskar från 300mg/l till 100 mg/l, kopparutsläpp föreslås minska successivt från 3 till 1 mg/l och för tenn föreslås ett riktvärde av 1 mg/l.

Företaget yrkar på att villkor om följande frågor stryks:

- Katastroftank

- Vattenförbrukning

- höjning av skorsten

- kontrollprogram. Sådant skall dock finnas enligt ansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig om behovet av kompletteringar ansökan den 12 maj 2005, § 96. Nämnden ansåg att ansökan skulle kompletteras med en utredning om hur hänsynsreglerna skall uppfyllas, redovisning av hur energi skall kunna sparas, hur metaller i avloppsvattnet skall kunna minskas, hur vattenförbrukningen skall kunna minskas samt att säkerheten bör bedömas av en utomstående konsult.

Den 31 augusti 2005 förelade länsstyrelsen Eloxal AB att komplettera ansökan med:

 1. Uppgifter om framtida produktionsvolym.

 2. Redovisning av säkerhetsbesiktning.

 3. Redovisning av kemikalier som används.

 4. Redovisning av hur och när metallhalterna i utgående vatten skall minskas med bästa möjliga teknik.

 5. Förslag till gränsvärden för metallutsläpp.

 6. Redogörelse för hantering av förbrukade eftertätningsbad.

 7. Redogörelse för energihushållning.

 8. Planerade åtgärder mot buller.

 9. Antal dagliga transporter till och från företaget.

Kompletterande redovisning

Den 10 november 2005 presenterade Eloxal AB en komplettering av sin ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Processbeskrivningar och planerade förändringar ingick i denna.

Badet för kopparfärgning kommer att avvecklas vilket medför att utsläpp av koppar i stor sett kommer att upphöra. Svartfärgning kommer att ske med organisk färg. Metallerna aluminium, tenn, järn och nickel kommer att renas genom fällning och sedimentering. Aluminiumslam kommer att avskiljas och avvattnas. Vilken metod som avses användas vid avvattningen framgår inte av ansökan eller kompletteringen.

Enligt kompletteringen och ytterligare uppgifter från Eloxal AB föreslås att utsläpp av följande metallhalter och mängder skall tillåtas:

Aluminium: 25 mg/l och 145 kg/år

Tenn: 1 mg/l och 6 kg/år

Nickel: 0,1 mg/l och 0,5 kg/år

Energianvändningen kommer att minskas genom övergång från oljeeldning till eluppvärmning. Energiförbrukningen uppges bli ca 1 000 MWh/år. Energianvändningen under år 2004 uppgick till 795 MWh och oljeförbrukningen till 101 m3 eldningsolja. Överskottsvärme kommer att användas till att värma inkommande sköljvatten vilket bör ge en bättre sköljning och minskad vattenförbrukning.

Ett av de två kyltornen för vatten kommer att avvecklas vilket bör minska bullret och minska energiförlusterna från verksamheten.

En utredning av säkerheten i företaget utförd av konsultföretaget Swepro har bifogats kompletteringen av ansökan. I denna kontrollerades lut- och syratankar men inte badinneslutningar vilket besiktningsföretaget anser bör göras efter ombyggnaden av linjerna. Av säkerhetsbesiktningen framgår att en luttank och en syratank bör flyttas till markplan och vallas in. En luttank bör få förbättrad invallning.

Salpetersyra kommer att bytas mot svavelsyra vilket ger en nitratfri arbetsmiljö.

Företaget uppger att en kemikalieförteckning nu mer finns liksom säkerhetsdatablad för de kemikalier som används.

Eloxal AB har redovisat att cirka sju transporter till eller från företaget sker per dag.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Av Sveriges miljömål bedöms målet om hav i balans samt levande kust och skärgård, giftfri miljö, och god bebyggd miljö vara de mål som företaget i första hand bör arbeta för att uppnå. Regeringens strategi för effektivare energianvändning bör även beaktas.

Bland kommunens Agenda 21-mål bedöms de viktigaste målen att arbeta mot vara målen om vattenkvalitet i vattendrag och hav samt målet om ett miljöinriktat näringsliv.

Redogörelse för hur företaget avser att uppfylla miljöbalkens mål och hänsynsregler saknas i ansökan. Det framgår inte av ansökan att bästa möjliga teknik skall användas för att förebygga eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening med jonbytare har exempelvis inte diskuterats i ansökan eller i kompletteringen. Ansökan bör med stöd av miljöbalkens 1 kap. och 2 kap. 1,3 och 7 §§ kompletteras med en utredning som visar att bästa möjliga, rimliga teknik kommer att användas.

Förutom föreslagna villkor skall villkor finnas om följande:

- Lut- och syrabehållare flyttas, förbättras och invallas enligt säkerhetskonsultens förslag.

- Ny säkerhetsbesiktning av behandlingskar utförs innan produktion i ombyggd produktionslinje tillåts.

- Tidpunkt för att ha upprättat ett egenkontrollprogram. Programmet utformas i samråd med tillsynsmyndigheten och Stockholm Vatten AB.

- Rikt- och gränsvärden för metallhalter och organiska ämnen i utgående vatten.

- Riktvärden för buller.

- Fortsatt arbete för att minska energiförbrukningen i verksamheten skall utföras.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt med miljö- och bygglovsavdelningens bedömning.

_____


§7 Ändring av 2002-03-12 § B 46, beviljat bygglov för nybyggnad av garage

Dnr: 2004MB0911

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna X och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor som nedsätts till halva beloppet 4 320 kronor för den olovligt ändrade takvinkeln.

 2. Bygglov i efterhand beviljas för ändring av 2002-03-12 § B 46, beviljat bygglov för nybyggnad av garage. Ändringen avser ändrad takvinkel från 27o till 45°.

 3. Avgift: 3 168 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (4 320 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1998-05-22 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 1999-10-07.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea 131 m² om och ett garage med en byggnadsarea om 39 m².

Fastighetens areal är 1 274 m2.

Ansökan om ändring av 2002-03-12 § B 46, beviljat bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten X, har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 28 juni 2004.

I bekräftelse skickad till sökanden den 29 juni 2004 framgår att överenskommelse gjorts vid telefonkontakt att ärendet skulle kompletteras med nya ritningar.

Kompletterande ritningar har inkommit den 9 december 2005.

Vid tillsyn den 19 oktober 2005 konstaterades att garaget uppförts med den ändrade takutformningen utan ändringsbygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor som nedsätts till halva beloppet 4 320 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Kommunicering

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna mellan den 22 november 2005 och 30 december 2005. Sökanden har den 8 december 2005 inkommit med en skrivelse. I skrivelsen framför XX att X hoppas slippa byggnadsavgiften då det aldrig var hans avsikt att starta byggnationen utan bygglov.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den inkomna skrivelsen förändrar inte miljö- och bygglovavdelningens bedömning. Eftersom den ändrade takutformningen skett utan nytt bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna X och XX, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor som nedsätts till halva beloppet 4 320 kronor för den olovligt ändrade takvinkeln.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för ändring av 2001-01-23 § 9, beviljat bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§8 Lov för tillfällig åtgärd avseende inhägnad av bollplan, Nyboda 1:9, 1:10, Granängsringen

Dnr: 2005MB1735

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Tidsbegränsat lov meddelas med avvikelse från gällande detaljplan för anordnande av inhägnad av bollplan med plank 126 meter runt om med varierande höjd, maxhöjd 3,0 meter vid kortsida, att gälla längst till 2011-01-26.

 2. Avgift: 5 400 kronor.

Jäv

Olle Chevalier (m) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av inhägnaden av bollplan skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1967-03-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns Granängsringens bostadsområde med flerbostadshus.

Ansökan avser tidsbegränsat lov för anordnande av inhägnad och plank med längd 126 meter runt om och varierande höjd, maxhöjd 3,0 meter vid kortsida.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att planket placerats på mark som inte får bebyggas

Ingen sakägare har bedömts vara berörd av förslaget.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Avsikten med inhägnaden av bollplanen är att skapa säkra förutsättningar för lek och bollspel. Inhägnaden av bollplanen uppförs intill ett område som i detaljplan pekas ut som bollplan. I området finns även en förskola.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Förslaget innebär avvikelse från planen som inte strider mot syftet med detaljplanen. På grund av avvikelsens storlek bör endast tidsbegränsat lov på fem år meddelas.

Därmed föreslås miljö- och byggnadsnämnden med avvikelse från gällande detaljplan meddelar tidsbegränsat lov för anordnande av inhägnad av bollplan med plank 126 meter runt om med varierande höjd, maxhöjd 3,0 meter vid kortsida att gälla längst till den 26 januari 2011.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§9 Ändring av 2005-10-28, B303 beviljat bygglov för nybyggnad av garage, Snusbullran 9, Ollonstigen 4

Dnr: 2005MB0964

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2005-10-28, § B 303 beviljat bygglov för nybyggnad av garage med en byggnads­area om 22 m². Ändringen innebär att garaget till en mindre del inkräktar på byggnadsförbudsmark

 2. Avgift: 3 024 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1994-03-03 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 1993-05-13.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 159 m2.

Fastighetens areal är 1 238 m2.

Ansökan avser ändring av bygglov beviljat 2005-10-28, § B303 för nybyggnad garage med en byggnadsarea om 22 m².

Ändringen avser ändrad placering av garaget.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att garagebyggnaden till en mindre del placerats på mark som inte får bebyggas.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över ett tidigare förslag där garaget inkräktade cirka 3 m på byggnadsförbudsmark. Ägarna till fastigheten X motsätter sig förslaget då de anser att det blir för trångt mellan deras infarter.

Ett nytt förslag har därefter lämnats in varigenom garaget inkräktar cirka 1 m på byggnadsförbudsmark.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar ändring av bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad garageplacering.

____


§10 Olovligt utförd utfyllnad och olovligt utförda markstöd utanför tomtgräns

Dnr: 2004MB1245

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan om marklov för utfyllnad och bygglov för markstöd av ventilationsrör avslås.

 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor för utfyllnad och markstöd av ventilationsrör som utförts utan mark- och bygglov på fastigheten X och på samfälligheten X.

 3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 50 000 kronor vardera föreläggs fastighetsägarna, X och X, att ta bort den olovligt utförda utfyllnaden och olovligt utförda markstödet senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

 4. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

 5. Detta beslut ersätter miljö- och byggnadsnämndens beslut 2005-05-12, § 110.

Upplysning

Byggnadsavgiften 12 384 kronor skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1993-02-09.

Ärendebeskrivning

På fastigheten X finns ett radhus med vidbyggt garage. Fastighetens areal är 394 m2.

Klagomål på störande byggelse har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 5 maj 2001och därefter vid flera tillfällen och senast den 12 februari 2002.

Vid tillsyn på fastigheterna X och X den 1 september 2002 konstaterades att utfyllnad och markstöd av ventilationsrör utförts utan bygglov. Sökanden inlämnade därefter den 28 september 2001 ritningar med ansökan om mark- och bygglov för utfyllnad och markstöd i efterhand. Efter miljö- och byggnadsnämndens inmätning av fastighetsgränsen visade det sig att utfyllnaden och markstöden utförts dels på X och dels på angränsande fastighet, samfälligheten X.

Samråd med miljöinspektör angående markstöd av galvaniserade ventilationsrör har skett. Galvaniserat material ger upphov till spridning av zink men sannolikt utgör detta inget egentligt miljöproblem.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1995 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna mellan 2005-02-16 och 2005-04-25. Följande synpunkter har bl a i skrivelse inkommit till miljö- och bygglovsavdelningen den 25 april 2005: ”Arbetet med stödmuren påbörjades i april 2001. Vid kontakt med Småa AB som äger marken utanför fastigheten X framgick att tomtgränsen gick längs med en plantering. Efter tomtplatsbesök av tjänsteman lämnade vi in bygglovshandlingar. Vid granskning och kontroll mot nybyggnadskarta och inmätning av stödmuren konstaterades att stödmurens placering låg ca 0,95 meter utanför tomtgränsen. Kontakt med Småa togs för en eventuell tomtmarksreglering. Två år därefter erhöll vi en kommunicering från er. Under den tiden har vi utfört reparationsarbeten på stödmuren pga. att den vid ett par tillfällen brast och fyllnader for ut på angränsande tomt. Vi fortsätter att ha kontakt med Småa om markreglering och har även skickat en ansökan om fastighetsreglering till Lantmäteriverket. Diskussioner angående markreglering förs även med styrelsen för samfälligheten. Ritningar på förslaget är inlämnade till miljö- och byggnadsnämnden”.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2005-05-12 § 110 att

- Avslå ansökan om mark- och bygglov för utfyllnad och markstöd av ventilationsrör.

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor för utfyllnad och markstöd som utförts utan bygglov.

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 37 500 kronor vardera förelägga fastighetsägarna, XX och XX, att ta bort den olovligt utförda utfyllnaden och olovligt utförda markstödet senast den 10 augusti 2005.

- Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

Den 30 maj 2005 skickades beslutet till XX och till XX var och en för sig med mottagningsbevis. Försändelsen har enligt mottagningsbevis mottagits av XX 2005-06-01. Försändelsen till XX har 2005-05-25 returnerats till Tyresö kommun

Vid ny tillsyn på fastigheterna den 16 november 2005 konstaterades att arbete med att täcka in ventilationsrören med plank hade påbörjats och rättelse att ta bort utfyllnad och markstöd inte hade skett.

Kommunicering

Nytt förslag till beslut har kommunicerats 2005-12-12 varvid XX 2006-01-09 bestrider samtliga punkter i kommuniceringsbrevet samt meddelar att den andra fastighetsägaren, dvs. XX, inte kommer att inlämna yttrande i ärendet och att X har för avsikt att genomföra en fastighetsreglering där X själv står som 100 % ägare. Yttrandet är formulerat i 9 punkter där X bland annat ifrågasätter den långa handläggningstiden samt förklarar att orsaken till att han fortsatt slutarbetet med att täcka in markstöden med plank beror bland annat på påtryckningar från grannar samt av säkerhetsskäl. XX Graf uppger att X har betalat byggnadsavgiften 12 384 kronor. Vid kontakt med länsstyrelsens ekonomienhet har detta inte bekräftats (aktbilaga).

Vid tillsyn på fastigheterna den 26 januari 2006 konstaterades att rättelse inte utförts.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 15 §, 2 skall tomter som tas i anspråk för bebyggelse anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Enligt 8 kap 18 §, 4 skall ansökningar om marklov bifallas om den sökta åtgärden inte i annat fall medför störningar för omgivningen. Enligt 3 kap 14 §, skall i fråga om anläggningar tillämpas 3 kap 1 § vad gäller placering och utformning Utfyllnaden med markstöd av ventilationsrör har en för omgivningen störande påverkan på grund av dess höjd eftersom området är bebyggt med markanpassade radhus.

Inkomna synpunkter föranleder inte miljö- och bygglovsavdelningen till någon ändring av bedömningen. Med hänvisning till ovanstående föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att

 1. Avslå ansökan om mark- och bygglov för utfyllnad och markstöd av ventilationsrör.

 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna XX och XX en byggnadsavgift om 4 x mark- och bygglovsavgiften (3 096 kronor) = 12 384 kronor för utfyllnad och markstöd som utförts utan mark- och bygglov.

 3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 50 000 kronor vardera förelägga fastighetsägarna, XX och XX, att ta bort den olovligt utförda utfyllnaden och olovligt utförda markstödet senast tre månader efter mottagandet av beslutet.

 4. Beslutet enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § skall gälla omedelbart.

 5. Detta beslut ersätter miljö- och byggnadsnämndens beslut 2005-05-12, § 110.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§11 Nybyggnad av fritidshus, carport och förrådsbyggnad, Brevik 1:290, Björndalsvägen 34

Dnr: 2005MB1717

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 i entrévåning med tak över öppen altan om 18 m2 och 70 m2 i källarförråd, förrådsbyggnad med en bruttoarea om 30 m2 och carport med en byggnadsarea om 18 m2 under förutsättning att befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 26 januari 2008.

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson för den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1940-11-25 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus och två förrådsbodar som avses rivas.

Fastighetens areal är 3 495 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 i entrévåning med tak över öppen altan om 18 m2 och 70 m2 i källar­förråd, förrådsbyggnad med en bruttoarea om 30 m2 och carport med en byggnadsarea om 18 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus, carport och förrådsbyggnad.

Fastigheten ligger utanför området enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank och BDT-avlopp med slamavskiljare meddelades den 13 januari 2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 i entrévåning med tak över öppen altan om 18 m2 och 70 m2 i källarförråd, förrådsbyggnad med en bruttoarea om 30 m2 och carport med en byggnadsarea om 18 m2 under förutsättning att befintliga byggnader på tomtplatsen tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-01-26.

_____


§12 Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage) samt rivning av befintligt fritidshus och två uthus, Raksta 1:269, Ullbergsvägen 107

Dnr: 2005MB1701

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och med en öppenarea om 18 m2 samt komplementbyggnad (garage) med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att tre befintliga byggnader (utmärkta på utdrag ur primärkartan) på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-01-26.

 2. Rivningslov beviljas för rivning av befintligt fritidshus och två uthus.

 3. Avgift: 11 808 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1959-10-17 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus och två uthus som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 2 184 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och med en öppenarea om 18 m2 och komplementbyggnad (garage) med en bruttoarea om 40 m2 samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus och två uthus.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 29 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 19 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att tre befintliga byggnader (utmärkta på utdrag ur primärkartan) på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage).

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 20 juni 20051). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 25 januari 2006.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 25 januari 2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 69 m2 och med en öppenarea om 18 m2 samt komplementbyggnad (garage) med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 16 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av befintligt fritidshus och två uthus.

_____


§13 Nybyggnad av komplementbyggnad samt yttre ändring av fritidshus, Trinntorp 1:348, Nytorpsvägen 41

Dnr: 2005MB0969

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av förråd/gäststuga med en bruttoarea om 40 m2 samt tilläggsisolering av fritidshuset och utbyte av fönster mot isolerglasfönster under förutsättning att befintligt äldre garage på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-01-26.

 2. Avgift: 2 952 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 71 m2 och ett garage med bruttoarea om 24 m2, vilket avses rivas. Fastighetens areal är 2 684 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förråd/gäststuga med en bruttoarea om 40 m2 samt tilläggsisolering av fritidshuset och utbyte av fönster mot isoler­glasfönster av samma storlek.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 2,5°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 31 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats 6,0 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt äldre garage på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast två år efter beviljat bygglov för nybyggnad av förråd/gäststuga.

Fastigheten ligger i område 9 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank meddelades den 24 april 1974. Tillstånd för BDT-avlopp med 800 liters slamavskiljare meddelades den 24 april 1974.

Ansökan om nyanläggning av BDT-avlopp har inlämnats den 18 januari2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förråd/gäststuga med en bruttoarea om 40 m2 samt tilläggsisolering av fritidshuset och utbyte av fönster mot isolerglasfönster under förutstättning att befintligt garage på tomtplatsen tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 26 januari 2008.

_____


§14 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

§15 Meddelanden

- Länsstyrelsen, miljöskyddsenheten, 2005-11-30, rapport från inventering av förorenade områden i Stockholms län.

- Livsmedelsverket, tillsynsavdelningen, enheten för köttillsyn, beslut 2005-12-13, dnr 2841/05, saknr 4136, överflyttning av tillsynsansvar till Livsmedelsverket från och med 1 januari 2006, PE-HA´s Kött & Chark AB.

- Livsmedelsverket, tillsynsavdelningen, enheten för köttillsyn, beslut 2005-12-13, dnr 2840/05, saknr 4136, överflyttning av tillsynsansvar till Livsmedelsverket från och med 1 januari 2006,Tyresö Kött & Vilt AB.

- Länsrättens dom 2005-12-14, mål nr 12960-05, överklagande av länsstyrelsen beslut 2005-05-10 gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 200401-29, § 22 att avslå ansökan om bygglov för uppförande av ett förråd i en våning med inredningsbar vind på fastigheten X. Länsstyrelsen samt länsrätten avslår överklagandet.

- Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, beslut 2005-12-18, dnr 5511-2003-15451, tillstånd till miljöfarlig verksamhet för Tykoflex AB avseende ytbehandlingsverksamhet på fastigheten Smeden 1.

- Länsstyrelsens beslut 2006-01-03, bet 4032-04-20521, gällande X. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-0129, § 8, gällande dels avslag för bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus och avslag om yrkande om anstånd med avgörande av ansökningen samt avslag på yrkande om bordläggning av ärendet. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Sammanställning av beviljade bygglov m m år 2005.

_____


§16 Information om arbetet med yttrande över förslag till ny plan- och bygglag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen informerar på sammanträdet om arbetet med yttrande över förslag till ny plan- och bygglag.

____


§17 Ändring av riktlinjer för enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Riktlinjerna ändras enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram en ändring av riktlinjer för enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

_____


§18 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2006MB0095

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande revidering av delegationsordningen godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Revidering av delegationsordningen.

De förändringar som i huvudsak föreslås är:

Ulla Wildsjö: delegationsrätten återkallas.

Oscar Arizcurinaga: delegationsrätt utökas.

Vikarien Lina Gruffman – Rönnlund: erhåller delegationsrätt inom ramen för livsmedelslagen.

Politikerdelegation: Den samlade bebyggelsen för inte överstiga 110 m2 (idag 100 m2). Bruttoarean för uthus eller garage får inte överstiga 40 m2 (idag 30 m2).

Anders Rydström: utökad delegation om att få besluta om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd i samband med bygganmälan.

Till följd av ändringar i livsmedelslagen har nödvändiga anpassningar gjorts under rubriken 12 Livsmedelslagen i delegationsordningen.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna föreliggande revidering av delegationsordningen (aktbilaga).

_____


§19 Ändring av 2005-09-14, § 182, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage, Raksta 1:51, Maskvägen 5

Dnr: 2005MB0831

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ändring av 2005-09-14 § 182, beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage. Ändringen beror på att källarförrådet utökas från 25 m² till 70 m² bruttoarea.

 2. Avgift: 1 440 kronor.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1956-06-09 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett uthus som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 2 319 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2005-09-14, § 182, bevilja bygglov för nybyggnad med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m² och källarförråd med en bruttoarea om 25 m² samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² under förutsättning att befintlig bebyggelse på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 14 september 2007. Sökanden har därefter inkommit med reviderade ritningar, där källarförrådet ändras från 25 m² till 70 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 7 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

Ansökan om WC till tank har inlämnats den 1 februari 2005.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats den 1 februari 2005.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändring av 2005-09-14 § 182 beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage och tillåter att fritidshusets källarförråd utökas till 70 m2 bruttoarea.