Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2006-05-11

Sammanträde 2006-05-11

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§46 Detaljplan för Strand 1:452

Dnr: 2006 MB0092

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för Strand 1:457 antas.

Ärendebeskrivning

Ägaren till fastigheten Strand 1: 452 på Backsippevägen inkom under hösten år 2005 med en förfrågan om planändring.

Fastigheten är i dag delbar i två fastigheter enligt gällande detaljplan. För att förbättra tillvaratagande av fastighetens topografi och en möjlighet att bilda två lämpliga tomter utökas fastigheten med ca 200 m2 av Strand 1:1. För att göra avstyckningen möjlig krävs en ny detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden gav därför den 21 januari 2006 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.

Planändringen är av begränsad betydelse och behandlas enligt reglerna för enkelt planförfarande.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 28 mars till och med 24 april 2006.

För att få in berördas synpunkter inbjöds fastighetsägarna även till ett samrådsmöte den 28 mars 2006.

Under samrådstiden har inga synpunkter inkommit.

Vattenfall har inkommit med skrivelse och har ingen erinran mot planen.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilagor):

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Strand 1:452.

Utlåtande för detaljplan för Strand 1:452.

Minnesanteckningar från samrådsmöte.

Redogörelse av samråd för detaljplan för Strand 1:452, Backsippevägen.

Ordförandeutlåtande

Miljö och byggnadsnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till detaljplan för Strand 1:457.

_____


§47 Planuppdrag, detaljplan för utökning av fastigheten Bagaren 10 i Bollmora

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för utökning av fastigheten Bagaren 10 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

XX, ägare Fontana Food AB, önskar bygga till befintlig byggnad på fastigheten Bagaren 10 med ytterligare 1 000 m2 för lager.

Utbyggnaden hamnar delvis på kommunägd naturmark, varför det krävs planändring.

Längs Njupkärrsvägen föreslås en parkering med tillfart förbi en befintlig transformatorstation. Utökning av industritomten är cirka 2 500 m2.

Till ärendet hörande handlingar (aktbilaga):

Start PM daterad den 24 april 2006.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprätta ett förslag till detaljplan för utökning av fastigheten Bagaren 10 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____


§48 Information från FAH:s årsmöte

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Ledamoten Lennart Jönsson (s) redovisar vad som avhandlades på FAH:s årsmöteskonferens är den 25-26 april 2006.

FAH har som målsättning att vara ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet ska ideellt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning.

Höstmötet äger rum den 26-27 september 2006 i Linköping.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§49 Översyn av kvalitetsgarantier för bygglov och bygganmälan

Dnr: 2006MB0531

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreslagna ändringar i kvalitetsgarantin om bygglov och bygganmälan godkänns.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden antog kvalitetsgarantier den 31 januari 2002, § 4, för områdena bygglov och bygganmälan, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn.

Miljö- och bygglovsavdelningen har sett över garantierna och lämnat förslag till mindre ändringar av formuleringarna när det gäller snabb bekräftelse och rimlig handläggningstid (aktbilaga). Kontaktuppgifterna har också uppdaterats. Garantierna för miljö- och hälsoskydd och livsmedelstillsyn kommer också att ses över.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna ändringarna i kvalitetsgarantin om bygglov och bygganmälan.

_____

§50 Budgetuppföljning januari – april 2006

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – april år 2006.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§51 Redovisning av samverkansprojekt om bygglovsprocessen

Dnr: 2006MB0534

Miljö- och byggnadsnämnden beslut

1. Redovisningen noteras

Ärendebeskrivning

Under hösten 2005 har Tyresö tillsammans med fem andra kommuner samverkat i att ta fram ett nuläge för bygglovsprocessen. Ett antal nyckeltal har tagits fram, en kundenkät har skickats ut och processkartor har sammanställts.

Parametrar för att kunna ställa upp nyckeltal är: kundnöjdhet, handläggningstider, antal medarbetare inom olika delar i bygglovprocessen, antal ärenden samt andel nämndärenden.

Resultatet av projektet har redovisats på ett möte den 8 december 2005 då personal från kommunerna deltog. En slutrapport över nuläget blev klar i januari 2006.

Miljö- och bygglovsavdelningen har tagit fram en handlingsplan över pågående och kommande förbättringsåtgärder.

Rapporten och handlingsplanen redovisas på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§52 Permanent bygglov för uppförande av förskola, Alby 1:799, Krusboda Torg 10

Dnr: 2000MB1185

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för uppförande av förskola.

2. Avgift: 1 980 kronor.

Jäv

Mats Larsson (fp) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Yttrande från arbetstagarorganisation skall lämnas in vid byggsamrådet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1978-06-21.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2000-06-15 § 136 bygglov för tillfällig åtgärd för nybyggnad av skolpaviljong om 223 m2 att gälla längst till 2005-06-15.

Byggnaden är i drift men bygganmälan har inte inlämnats och byggsamråd har inte heller hållits. Fastighetens areal är 23 441 m2.

Vidare har tekniska avdelningen inkommit 2005-11-02 med en ansökan om ändring av tidigare beviljat bygglov för tillfällig åtgärd till permanent bygglov för förskola.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att förskolan placerats i tomtgräns mot grannfastigheten Alby S:1 istället för tillåtna 4,5 m.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar permanent bygglov för uppförande av förskola.

Vice ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovsavdelningens bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____


§53 Olovligt uppförd transformatorstation samt ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av transformatorstation, Näsby 4:574, Lidvägen 12

Dnr: 2004MB1717

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2 avslås.

2. Avgift för avslag: 1 440 kronor.

3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs Vattenfall Eldistribution AB som ägare av transformatorstationen en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (4 x 1 440 kronor) = 5 760 kronor för uppförande av transformatorstationen som utförts utan bygglov.

4. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor föreläggs Vattenfall Eldistribution AB som ägare av transformatorstationen att ta bort det olovligt utförda senast 2006-10-01.

5. Beslutet skall enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § gälla omedelbart.

Upplysning

Byggnadsavgiften (5 760 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-05-15.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande detaljplan är del av fastigheten Näsby 4:574 utlagt som område för transformatorstation (Et område).

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten Näsby 4:574 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 23 oktober 2004.

Miljö- och bygglovsavdelningen har konstaterat att bygglov saknas för transformatorstation och att den uppförts på mark som inte får bebyggas inom Et område. En liten del av stationen står utanför Et området på gatumark enligt detaljplan, dock inom fastigheten Näsby 4:574.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1997 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (1 440 kronor) = 5 760 kronor.

Om det olovligt utförda tagits bort före ärendets behandling i miljö- och byggnadsnämnden den 11 maj 2006, tas inte byggnadsavgift ut enligt plan- och bygglagen 10 kap 5 §.

Förslag till beslut om byggnadsavgift och vitesföreläggande att ta bort transformatorstationen har kommunicerats med Vattenfall Eldistribution AB mellan 2005-12-13 och 2006-02-01.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om bygglov. Vattenfall Eldistribution AB har som ägare till transformatorstationen på fastigheten Näsby 4:574 informerats i kommuniceringsbrevet om möjlighet att söka bygglov för annan placering av transformatorstationen.

Vattenfall Eldistribution AB har den 31 januari 2006 lämnat in ett yttrande över förslag till beslut där de bland annat hävdar att marken där transformatorstation står är redan ianspråktagen för avsett ändamål sedan lång tid tillbaka och att stationens placering delvis utanför Et området kan bedömas som mindre avvikelse (aktbilaga).

Vidare har Vattenfall Eldistribution AB den 31 januari 2006 ansökt om bygglov i efterhand för uppförande av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2 med nuvarande placering.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- transformatorstationen placerats på mark som inte får bebyggas

- fastigheten Näsby 4:574 överensstämmer inte med detaljplanen genom att ett litet hörna av tomten vid Lidvägen och Skälsätravägen inte är inlöst som gatumark.

Ägarna till fastigheten Näsby 4:574 motsätter sig åtgärden genom en skrivelse som de 2006-02-08 har lämnat in till miljö- och byggnadsnämnden (aktbilaga).

Mark- och planeringsavdelningen har genom en skrivelse daterad den 30 mars 2006 yttrat sig i ärendet angående bland annat fastighetsreglering (aktbilaga).

Kommunicering

Förslag till beslut om avslag har den 21 april 2006 muntligt kommunicerats med Vattenfall Eldistribution AB.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Den föreslagna placeringen bedöms inte uppfylla kraven i plan- och bygglagen 3 kap 2 §, vad gäller trafiksäkerhet. Den prickade marken inom Et område är till för att bland annat trafiksäkerheten inte skall äventyras. Förslaget bedöms medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av transformatorstation med en byggnadsarea om 7 m2.

Eftersom transformatorstationen uppförts utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden dessutom beslutar att

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra Vattenfall Eldistribution AB som ägare av transformatorstationen en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (4 x 1 440 kronor ) = 5 760 kronor för uppförande av transformatorstationen som utförts utan bygglov.

2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kronor förelägga Vattenfall Eldistribution AB som ägare av transformatorstationen ta bort det olovligt utförda senast 2006-10-01.

3. Beslutet skall enligt plan- och bygglagen 10 kap 18 § gälla omedelbart.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§54 Förlängning av 2004-07-07§ 157 beviljat lov för tillfällig uppställning av förskolepaviljong, Opalen 41, Öringe Strandväg 5

Dnr: 2004MB0806

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Lov för tillfällig uppställning av förskolepaviljong med en byggnadsarea om 232 m² förlängs, dock längst t o m 2007-10-01

2. Avgift: 1 440 kronor.

Jäv

Mats Larsson (fp) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1988-11-30.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en förskola och en nedlagd panncentral.

Fastighetens areal är 4 592 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2003-03-06, § 34, tidsbegränsat lov med avvikelse från gällande detaljplan för tillfällig åtgärd avseende förskolepaviljong att gälla längst till 2003-11-06. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2003-10-30 förlängning att den tillfälliga uppställningen av förskolepaviljong till och med 2004-06-30. Vidare beviljade miljö- och byggnadsnämnden 2004-07-07, § 194 förlängning av den tillfälliga uppställningen av förskolepaviljong till och med 2006-06-30.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden till en mindre del är placerad på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas och närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Berörda sakägare har genom miljö- och byggnadsnämndens försorg beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Negativa synpunkter har inkommit avseende förskolepaviljongens utformning. Synpunkter har också inkommit på att det är för många barn på en begränsad areal.

Länsstyrelsen beslöt 2003-12-23 att inte ta upp överklaganden till prövning vad gäller miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-06-03, § 34.

Länsstyrelsen avslog 2003-12-23 överklaganden vad gäller miljö- och byggnadsnämnden beslut 2003-10-30, § 157.

Länsrätten avvisar 2004-06-18 XX, XX och XX och bostadsrättsföreningen Safirens överklaganden av länsstyrelsens beslut såvitt avser miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-10-30. De har inte överklagat beslutet till länsstyrelsen och har således inte rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.

Länsrätten avslår överklagandena av länsstyrelsens beslut såvitt avser miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-06-03.

Länsrätten avslår överklagandena av länsstyrelsens beslut såvitt avser miljö- och byggnadsnämndens beslut 2003-10-30.

Inlämnad ansökan avser förlängning av tillfälligt lov för förskolepaviljong med en byggnadsarea om 232 m2 till 2007-10-01.

Vice ordförandeutlåtande

Då den stora efterfrågan på förskoleplatser inte förändrats under våren och Brevikskolan beräknas tas i bruk i början av hösttermin -07 och tekniska avdelningen inte kunnat hitta någon alternativ placering av förskolepaviljongen bedömer miljö- och byggnadsnämnden att lov för tillfällig åtgärd kan förlängas till och med 2007-10-01.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får lov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed kan lov för tillfällig åtgärd beviljas till och med 2007-10-01.

_____


§55 Nybyggnad av enbostadshus, Strand 1:301, Sjöbacken 1

Dnr: 2006MB0052

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus i två våningar och suterrängplan med en byggnadsarea om 110 m2 under förutsättning att färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av +23,5

2. Avgift: 8 280 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

Fastigheten ligger i Tyresö Strand, område 8. Fastigheten kan kopplas till kommunalt VA tidigast år 2010.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd förutom 2 friggebodar om totalt 10 m2. Tomten har en befintlig uppfyllnad för en parkeringsplats. Fastighetens areal är 1 850 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2004-01-29, § 16 meddela förhandsbesked för ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 132 m2 och ett garage om 40 m2. Därefter har 2006-01-23 ansökan om bygglov avseende enbostadshus i 2 våningar och suterrängplan med en byggnadsarea om 110 m2 lämnats in till miljö- och bygglovsavdelningen.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten är belägen inom etapp 8 i Tyresö strand och utanför det kommunala va-verkets verksamhetsområde.

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning. De till ärendet bifogade protokollen över bakteriologiskt vattenprov, brunns- och borrprotokoll visar att brunnen har erforderlig kapacitet. Vattenkvaliteten var vid provtagningstillfället tjänligt med anmärkning från hälsosynpunkt. Brunnen är nyanlagd. Antalet bakterier antas sjunka vid ökad användning och vattnet förväntas därefter vara tjänligt från hälsosynpunkt.

Ansökan om WC till tank har inlämnats 2006-03-16.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2006-03-16.

Ordförandeutlåtande

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ny­byggnad av enbostadshus i två våningar och suterrängplan med en byggnads­area om 110 m2 under förutsättning att färdigt golv i huvudbyggnadens suterrängplan placeras på en höjd av +23,5.

_____


§56 Ändring av 2000-09-07, § 201 beviljat bygglov, byggnadsavgift och bygglov i efterhand

Dnr: 2004MB0010

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs fastighetsägarna X och XX, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor för uppförande av inglasat uterum som utförts utan bygglov.

2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för inglasat uterum med en byggnadsarea om 21 m2

3. Avgift: 6 264 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (8 640 kronor) skall betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen skall antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan och fastighetsplan som vunnit lagakraft

1993-12-16 respektive 1992-12-16.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 146 m2 och öppen area med 6,5 m2. Fastighetens areal är 1 083 m2.

Ansökan om bygglov, på fastigheten X, har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2004-01-09.

Därefter har sökanden 2004-03-11 anmodats att lämna in kompletterande handlingar. Ytterligare anmodan att lämna in handlingar tillsändes sökanden 2005-11-15. Därefter har sökanden lämnat kompletta handlingar samt informerat miljö- och byggnadsnämnden att tillbyggnad av enbostadshuset redan skett samt att fastigheten har sålts och att de önskar bygglov i efterhand och slutbevis i ärendet.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 1995 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägarna 2006-04-06 Ingen erinran har inkommit.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (160 m2) överskrids med 8 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Eftersom uppförande av det inglasade uterummet skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra fastighetsägarna X och XX, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 160 kronor) = 8 640 kronor för uppförande av inglasat uterum som utförts utan bygglov.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för inglasat uterum med en byggnadsarea om 8 m2.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för inglasat uterum med en byggnadsarea om 21 m2

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovsavdelningens förslag.

_____


§57 Tillbyggnad av fritidshus, Brevik 1:443, Kapellbacken 6

Dnr: 2006MB0183

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus om 5,5 m².

2. Avgift: 2 950 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1944-03-03 samt ändrade planbestämmelser fastställda 91-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 65 m² med en öppen altan om 36 m² och ett garage om 30 m².

Fastighetens areal är 3 000 m².

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus om 5,5 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen inklusive föreslagen tillbyggnad överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 20 m2.

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1999-10-26.

Bygganmälan har inlämnats 2006-02-17

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus om 5,5 m².

§58 Tillbyggnad av fritidshus, Tyresö 1:17, Gärdsmygvägen 3

Dnr: 2006MB0128

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshusets våningplan med en bruttoarea om 16 m² till totalt 70 m² och källare med bruttoarea om 5,5 m² till totalt 60 m².

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 32-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 91-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus i en våning med en bruttoarea om 54 m² och källare om 54 m² och en öppen altan om 36 m² samt ett garage om 40 m².

Fastighetens areal är 2 850 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshusets våningplan med en bruttoarea om 16 m² till totalt 70 m² och källare med bruttoarea om 5,5 m² till totalt 60 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 6°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 89 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 79 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 21 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till 3 000 liter tank och BDT-avlopp med 1 000 liters slamavskiljare utfört 1999.

Bygganmälan har inlämnats 2006-02-28.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

_____


§59 Nybyggnad av garage samt rivningslov för carport, Tyresö 1:558, Solbergavägen 7

Dnr: 2006MB0330

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² under förutsättning att befintlig carport på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-05-11

2. Rivningslov för befintlig carport beviljas.

3. Avgift: 3 312 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 52-03-13 samt ändrade planbestämmelser fastställda 85-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m², en carport och en lekstuga som avses rivas samt en friggebod om 10 m².

Fastighetens areal är 2 681 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² samt rivningslov för befintlig carport.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 30 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m².

Fastigheten ligger i område 13 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till tank slutbesiktigat 1992-05-08 och BDT-avlopp med 700 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1992-11-28.

Bygganmälan har inlämnats 2006-03-27.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² samt rivningslov.

_____


§60 Påbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av terrass, Tyresö 1:802, Spindelvägen 3

Dnr: 2006MB0192

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för påbyggnad av fritidshus med loft samt tillbyggnad av terrass om 22 m².

2. Avgift: 8 856 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 59-10-17 samt ändrade planbestämmelser fastställda 85-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med bruttoarea om 78 m² och en öppen area om 9 m² samt en friggebod på 10 m².

Fastighetens areal är 2 542 m2.

Ansökan avser bygglov för påbyggnad av enbostadshus med loft samt tillbyggnad av terrass om 22 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 69 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 18 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 560 liters slamavskiljare slutbesiktad 1978-08-25.

Ansökan om BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har inlämnats 2006-05-05.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för påbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av terrass om 22 m².

_____


§61 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§62 Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut 2006-04-12, bet 4032-06-22990, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2006-03-02, § 23, X och X, beviljat bygglov för nio trevåningshus, 18 carports/förrådsbyggnader samt 2 sop- och biltvättsbyggnader. Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet till prövning (Länsstyrelsen anser inte att klaganden har rätt att överklaga det beviljade bygglovet). Klagandens fastighet gränsar inte till berörda fastigheter och avståndet mellan klagandens fastighet och berörda fastigheter (Peppargränd) överstiger 100 meter)

- Länsrättens dom 2006-03-08, mål nr 9378-06 E, gällande överklagande av länsstyrelsens beslut (se ovan). Länsrätten, som prövar målet slutligt, delar länsstyrelsen bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet.

_____


§63 Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av carport, Ällmora 1:28, Ällmoravägen 67

Dnr: 2006MB0169

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 36 m2 (18+18) till en total bruttoarea om 140 m2 (70+70) samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2 under förutsättning att

- inbyggd veranda med en bruttoarea om 10 m2 återställs som öppen veranda samt befintlig komplementbyggnad med en bruttoarea om 9 m2 på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-05-11.

2. Avgift: 5 904 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1934-09-20 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med källarförråd och inbyggd veranda med en bruttoarea om 114 m2 (62+52), två komplementbyggnader med en bruttoarea om 19 m2 respektive 9 m2 samt en ”friggebod” med en byggnadsarea om 10 m2. Inbyggd veranda med en bruttoarea om 10 m2 samt komplementbyggnad med en bruttoarea om 9 m2 saknar bygglov. Fastighetens areal är 5 450 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 36 m2 (18+18) samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 3°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 79 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- högsta tillåtna antal komplementbyggnader (1 komplementbyggnad) överskrids med 1 komplementbyggnad

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att inbyggd veranda med en bruttoarea om 10 m2 återställs som öppen veranda samt befintlig komplementbyggnad med en bruttoarea om 9 m2 på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av carport.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2006-05-08.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2006-05-08.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 36 m2 (18+18) till en total bruttoarea om 140 m2 (70+70) samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 18 m2.

_____


§64 Nybyggnad av komplementbyggnad (uthus), Trinntorp 1:251, Talgoxevägen 23

Dnr: 2006MB0226

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av komplementbyggnad (uthus) med en bruttoarea om 36 m².

2. Avgift: 2 952 kronor.

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 32-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 91-08-15.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus i ett plan med en bruttoarea om 70 m² och en friggebod som avses rivas.

Fastighetens areal är 2 450 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uthus) med en bruttoarea om 36 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 26 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 20 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 6 m2

- byggnaderna placerats 4,0 m från varandra istället för tillåtna 9 m

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 11 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat 1995-12-05.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uthus) med en bruttoarea om 36 m².

_____


§65 Nybyggnad av fritidshus och garage, Raksta 1:254, Fjärilstigen 5

Dnr: 2006MB0293

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m² och källare med en bruttoarea om 70 m² samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m² under förutsättning att befintlig bod på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2008-05-11

2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

_____

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 59-10-17 samt ändrade planbestämmelser fastställda 85-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en bod som avses rivas. Fastighetens areal är 2 494 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om

70 m² och källare med en bruttoarea om 70 m² samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m²

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna placerats 7,0 m från varandra istället för tillåtna 9 m

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare kommer att kompletteras före justeringen.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintlig bod på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m² och källare med en bruttoarea om 70 m² samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m²

Avtal har träffats mellan kommunen och fastighetsägaren om temporär va-försörjning med egen anläggning. Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Fastigheten ligger i område 8 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2005-06-20). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2006-04-28.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2006-04-28.

Bygganmälan har inlämnats 2006-03-14.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m² och källare med en bruttoarea om 70 m² samt nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m².

_____


§66 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr 2006MB0095

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreslagna revideringar i delegationsordningen godkänns.

_____

Ärendebeskrivning

Med anledning av personalförändringar föreslås revideringar i delegationsordningen (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggandsnämnden föreslås godkänna föreliggande revideringar av delegationsordningen (aktbilaga).

_____


§67 Information om trädfällning på fastigheterna Näsby 4:870 och 4:882, Peppargränd

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson informerar om trädfällning på fastigheterna Näsby 5:870 och 4:882, Peppargränd.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera informationen.