Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2006-09-14

Sammanträde 2006-09-14

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§118 Antagande av detaljplan för Bagaren 10 m.fl.

Dnr 2005KSM0588

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för Bagaren 10 m.fl. antas.

Ärendebeskrivning

XX, ägare Fontana Food AB, önskar bygga till befintlig byggnad på fastigheten Bagaren 10 med ytterligare 1 000 m2 för lager.

Utbyggnaden hamnar delvis på kommunägd naturmark, varför det krävs planändring.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 maj 2006, § 47, uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprätta ett förslag till detaljplan för utökning av fastigheten Bagaren 10 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 12 juni – 3 juli, 2006.

Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit.

Efter samrådstiden har följande ändringar gjorts i planhandlingarna:

Lokalgata har förlängts från befintlig vändplan utefter fastigheten, Bagaren 10, södra gräns.

Till ärendet hörande handlingar:

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Bagaren 10 m.fl.

Samrådsredogörelse gällande detaljplan för Bagaren 10 m.fl.

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Bagaren 10 m.fl.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta anta föreliggande förslag till detaljplan för Bagaren 10 med flera.

_____

§119 Nybyggnad av förskola, Kattfoten 2 och 3 samt del av Näsby 51:2, Skälsätravägen 40-42

Dnr: 2006MB1009

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av förskola i en våning med en byggnadsarea om 890 m2 och 14 parkeringsplatser under förutsättning att färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 35,0

 2. Avgift: 56 160 kronor.

Jäv

Mats Larsson (fp) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta och relationsritningar skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden när fastighetsregleringen är klar.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Lokalerna är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och ska ha tillstånd enligt livsmedelsbestämmelserna

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft den 14 april 2005.

Ärendebeskrivning

Områdets areal är 4 600 m².

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förskola i en våning med en byggnadsarea om 890 m2 och 14 parkeringsplatser i anslutning till fastighetens infart.

Fastighetsreglering kommer att ske. Kallelse till fastighetsreglering den 25 september 2006 för Näsby 4:1469 och 51:2 har skickats från lantmäteriet till Tyresö kommun den 1 september 2006. Vid sammanträdet kommer bland annat frågan om förtida tillträde till det område som berör förskolan Kattfoten att behandlas.

Ansökan om nybyggnadskarta har inlämnats den 11 september 2006.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Bygganmälan har inlämnats den 6 september 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förskola.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt förslaget.

_____

§120 Yttrande över ansökan om påbyggnadstillstånd för fortsatt drift av fastbränslepanna med avfallsbränslen, Bollmora 6:1, Granängsvägen 7

Dnr 2006MB0657

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om tillstånd för drift av fastbränslepanna med avfallsbränslen avstyrks.

_____

Ärendebeskrivning

Bollmora Värmeverks tillstånd, från miljööverdomstolen, att elda BRINI-pellets upphörde att gälla den 1 januari 2006. För närvarande får fastbränslepannan endast eldas med biobränslen.

Vattenfall AB Värme Drefviken (Bolaget) har ansökt om ett påbyggnadstillstånd enligt miljöbalken och förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning. Bolaget vill förutom träbränsle få elda andra biobränslen samt avfallsbränslen exempelvis BRINI-pellets i anläggningens fastbränslepanna. Bolaget behöver finna alternativ till BRINI-pellets, som består av papper och plast som sorterats ut från hushållsavfall. Bolaget bedömer att tidigare tillstånd medgav eldning av andra avfallsbränslen än BRINI-pellets och träbränsle.

Länsstyrelsen begär att miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig över ansökan med miljökonsekvensbeskrivning.

Förutom miljöbalken regleras verksamheten av förordningen om avfallsförbränning samt Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28). Dessa lagrum har stöd i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG.

En miljökonsekvensbeskrivning som är avgränsad till driften av fastbränslepannan har bifogats ansökan.

Samråd har skett. Den 3 mars 2005 lämnade miljö- och byggnadsnämnden ett yttrande till länsstyrelsen. Nämnden antog att fortsatt eldning med fastbränsle inte medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har den 19 april 2005 fattat beslut om att sökt verksamhet inte innebär betydande miljöpåverkan.

Miljöprövningsdelegationen har den 2 mars 2006 begärt komplettering av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning på tio punkter. De kompletterande uppgifterna har lämnats till länsstyrelsen den 30 mars 2006. Miljöprövningsdelegationen har bland annat begärt en mer utförlig motivering till varför tillgänglig och beprövad teknik för kvävereduktion med urea och ammoniak inte anses vara möjlig. Redovisning av skyddsavstånd för ammoniak samt driftserfarenheter från andra anläggningar har också begärts.

Med biobränslen avses fast biomassa från jord- och skogsbruk samt avfall som är undantagna i avfallsförbränningsförordningen: vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk, livsmedelsindustrin, korkavfall och träavfall som inte är förorenat, impregnerat eller ytbehandlat.

De avfallsbränslen som ansökan gäller är pellets och briketter tillverkade av papper, wellpapp, trä och plast insamlat från kontor skolor, affärer. Ansökan gäller även briketter och bränslen från skogsindustriers avfall samt bränslen tillverkat av returträ som lastpallar och emballage. Vissa av dessa bränslen kan innehålla högre halter av tungmetaller och andra föroreningar än träbränsle.

Bolaget yrkar på en prövotid på ett år med avseende på utsläpp till luft av kväveoxider. Under denna tid ska bolaget installera automatisk inmatningsutrustning, utreda möjlig och lämplig teknik för kvävereduktion vid eldning av avfallsbränslen. Målsättningen är att klara samma villkorskrav som gäller för rena biobränslen. Bolaget föreslår som villkor för driften att automatiska system införs som förhindrar att felaktiga bränslen kan matas in samt att bränslekvaliteten kontrolleras och dokumenteras. Utsläppen till luft skall övervakas kontinuerligt. Bolaget har även föreslagit villkor för drift med avfallsklassade bränslen samt för drift med både biobränslen och avfallsklassade bränslen, se nedan.

Renhållningsverksföreningen (RVF) har tagit fram bränsleanalyser för returträ som jämförts med RVF:s förslag till haltgränser för farligt avfall samt Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:28. Bolaget anser att träavfall som inte är ytbehandlat får eldas. Om returträ innehåller farliga ämnen är det farligt avfall som inte får eldas.

Gällande tillstånd för fastbränslepannan

Villkor 7

Stoftutsläppet får inte överskrida 10 mg/nm3 torr gas vid 9 % koldioxid (CO2) som riktvärde och aldrig 500 mg/nm3.

Villkor 8

Utsläpp av kväveoxider uttryckt som kvävedioxid som rikt- och årsmedelvärde får inte överskrida 110 mg/MJ tillfört bränsle.

Villkor 9

Utsläpp av kolmonoxid får inte överskrida 180 mg/MJ tillfört bränsle uttryckt som dygnsmedelvärde och riktvärde till högst 90 mg/MJ tillfört bränsle.

Villkor 10

Vid eldning av brinipellets får halten av klorväte inte överstiga 55 mg/nm3 torr gas vid 9 % koldioxid (CO2) räknat som månadsmedelvärde och riktvärde.

Villkor 11

Vid eldning av brinipellets får rökgasernas halt av kvicksilver som riktvärde inte överstiga 0,09 mg/nm3 torr gas vid 9 % koldioxid (CO2).

Villkor 12

Vid eldning av brinipellets får rökgasernas halt av dioxiner som riktvärde inte överstiga 0,6 ng/nm torr gas vid 9 % koldioxid (CO2).

Villkor 13

Naturvårdsverkets föreskrifter gäller för eldning av kommunalt avfall.

Bolaget föreslår följande villkor

 1. Pannan skall utrustas med ett automatiskt system för att hindra tillförsel av avfall i de situationer som så kräver enligt NFS 2002:28, 10 §.

 2. Temperaturen uppgår till minst 850 grader C under 2 sekunder vid avfallsförbränning.

 3. Avfallsbränslets egenskaper dokumenteras och kontrolleras. Avfallsslag och mängd dokumenteras.

 4. Vid överskridande av utsläppsgränsvärden får drift med avfallsbränsle fortgå högst fyra timmar i sträck dock högst 60 timmar per år innan inmatningen av avfallsbränsle stoppas.

 5. Mätning av utsläpp till luft skall ske kontinuerligt.

 6. Kontrollprogram ska anpassas till ny drift.

 7. Stoftutsläpp högst 10 mg/m3 n tg vid 11 % O2.

 8. Utsläppsgränsvärde för kväveoxid (NOx) beräknat som kvävedioxid (NO2) gäller som dygnsmedelvärde högst 400 mg/m3 vid 11 % O2.( I företagets komplettering av ansökan yrkas på att 217 mg/m kväveoxid (NOx) vid 11 % O som årsmedelvärde vilket motsvarar 110 mg/MJ vilket är samma halt som gällde för BRINI när det var tillåtet).

 9. För kolmonoxid gäller dygnsmedelvärdet 50 mg/m n tg vid 11 % 02.

 10. För svaveldioxid gäller max dygnsmedelvärde: 50 mg/m3.

 11. Som utsläppsgränsvärde för TOC gäller som dygnsmedelvärde högst 10 mg/m3 n tg vid 11 % O2.

 12. Gränsvärde för saltsyra (HCL) 10 mg/m3 n tg vid 11 % O2.

 13. För fluorväte (F) gäller högst 1 mg/m3 vid 11 % O2.

 14. För kadmium (Cd) och tallium (Ta) gäller högst 0,05 mg/m3 vid 6 % O under provtiden.

 15. För kvicksilver (Hg) gäller högst 0,05 mg/m3 n tg vid 6 % O under provtiden.

 16. För övriga tungmetaller gäller 0,5 mg/m3n tg vid 6 % O under provtiden.

 17. För dioxiner gäller 0,1 ng/m3.

Ovanstående samt bolagets ytterligare förslag till 9 villkor till om samförbränning av biobränslen och avfallsbränslen krävs i föreskrifterna NFS 2002:28.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen visar två produktionsalternativ. Det ena är nollalternativet som innebär en producerad effekt av 10 MW biobränsle med maximal produktion av 80 GWh per år.

Det sökta alternativet som kallas A-alternativet innebär att samma effekt erhålls från avfallsbränsle. Val av avfallsbränsleslag påverkar utsläpp till luft, användning av kemikalier, askmängder och transportarbete.

År 2004 var produktionen 60 GWh vilket ska jämföras med A-alternativets 80 Gwh per år.

Den totala produktionen och därmed utsläppen kommer att öka beroende på att sammanbindningsledningen mellan Jordbro värmeverk och Bollmora värmeverk finns på plats.

Storhet Enhet 20041 avfall 20062 biobr. avfallsbr2.

Stoft ton 0,5 1,5 1,5

NOx ton 23 32 32

CO ton 18 26 7

CO2 ton 9600 0 9000

SO2 ton 103) - 7

HCL ton 5,2 - 1,5

Hg kg 0,1 - 5

Dioxiner g 0,0001 - 0,01

1) Uppmätta värden

2) Emissioner beräknade utifrån villkor, efter prövotiden

3) Uppskattad mängd från mätningar

Tabellen ovan visar uppmätta årsutsläpp från fastbränslepannan under år 2004 samt beräknade årsutsläpp enligt nollalternativet och sökt alternativ.

Stoft N-oxider CO CO2

ton ton ton ton

Nollalternativet N 1,5 32 26 0

A-alternativ A 1,5 59/32* 7 9 000

Skillnad A-N 0 +27/0 -19 +9 000

* avser utsläpp under prövotid, respektive sannolika utsläpp efter prövotid.

Tabellen ovan visar beräknade årsutsläpp till luft från fastbränslepannan vid ca 80 GWh enligt de två alternativen

A-alternativet medför att kolmonoxidhalten kommer att minska jämfört med dagens utsläpp vilket medför minskad risk för bildning av marknära ozon.

Till dess att kvävereduktionen är installerad kommer utsläppen av kväveoxider att öka. Efter installationen kommer pannans bidrag till Stockholmsregionens utsläpp vara 0,14 % vilket ska jämföras med dagens bidraget från år 2004 som är 0,10 %.

Koldioxidemissionen från fastbränslepannan kommer att öka med 9 ton men utgör endast 0,02 % av utsläppen i Tyresö och 0,00016 % av utsläppen i länet.

Utsläpp av svaveldioxid, väteklorid, kvicksilver och dioxiner och furaner kommer att öka om avfallsbränsle tillåts eldas i fastbränslepannan jämfört med eldning av biobränslen.

Jämfört med dagens situation kommer transporterna att öka med en bil var fjärde dag.

Produktion av botten- och flygaska kommer att öka med ca 20 % på grund av ökad produktion. Avfallsaska måste omhändertas på godkänd deponi.

Kemikalieförbrukningen kommer att öka på grund av införande av kvävereduktionsmedel.

Bolaget anser att den sökta verksamheten är förenlig med föreslagna regionala miljömål, de riskerar inte att miljökvalitetsnormer överskrids. Verksamheten bedöms inte strida mot miljöbalkens hänsynsregler.

Bolaget har tidigare anmält till miljö- och byggnadsnämnden att man vill provelda olika typer av avfallsbränslen och biobränslen i fastbränslepannan. Nämnden har inte haft erinran mot proveldningen som har utvärderats.

Under eldningssäsongen 2002-2003 proveldades Wedmanbriketter och Icopower energipelletter. Bränslena gav låga CO-halter. Pelletterna krävde högre kalkförbrukning vilket tyder på större klorinnehåll jämfört med BRINI. Eldning med Wedmanbriketter gav mer bildning av NOx än vid eldning av Icopowerpelletter.

Rökgaserna från fastbränslepannan renas med hjälp av kalk som absorbent av sura ämnen och kol som renar dioxin och tungmetaller. Stoft avskiljs i slangfilter.

Bolagets bedömning

Bolaget anser att BRINI är ett varumärke och att tidigare tillstånd borde ha utformats så att det innefattade alla bränslen av samma typ. Träbränsle får eldas, men vad som gäller för returträ är mer komplicerat att bedöma. Bolaget anser att pellets tillverkade av returträ rymdes inom det gamla tillståndet så länge det inte härrör från farligt avfall. Behandlat returträ kan betraktas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Utvärderingen av proveldningen har enligt ansökan visat att de alternativa bränslena är likvärdiga med, eller bättre än BRINI och bedöms inte påverka verkets miljöprestanda negativt.

Drift enligt ansökans A-alternativ, med baslasteldning av BRINI eller motsvarande, bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm eller hälsobaserat gränsvärde överskrids.

Av Sveriges miljömål bedöms att verksamheten påverkar målet om begränsad klimatpåverkan ytterst lite. Ökade utsläpp av försurande ämnen anses vara så försumbara att de inte påverkar målet om bara naturlig försurning mer än marginellt. Bolaget gör bedömningen att verksamhetens andel av kväveutsläppen i länet är marginell varför en liten ökning av kväveoxidutsläppen under en begränsad tid påverkar miljömålet om ingen övergödning ytterst lite. Bolaget anser att A-alternativet inte medför ökad försurning eller övergödning i ett regionalt perspektiv.

Bolaget har beaktat miljöbalkens hänsynsregler. Kunskapskravet bedöms uppfyllas. Bolaget anser att bästa möjliga teknik används. De krav som ställs i avfallsförbränningslagen ska uppfyllas genom planerad men ej helt redovisad kvävereduktion. Avfallspannan är gammal men installation av ny panna anses dock inte vara skäligt. Lokaliseringen anses inte vara den bästa men den enda möjliga under rådande omständigheter. Även hushållnings- och produktvalsprinciperna anses vara tillgodosedda.

Miljö- och bygglovskontorets förslag till yttrande

Fjärrvärmenäten i Haninge, Tyresö och Älta är sedan en tid ihopkopplade. Däremot har den planerade nya biobränslepannan i Jordbro inte installerats som beräknat och kan därför inte användas som baslastpanna för hela nätet. Det innebär att fastbränslepannan och tallbeckspannorna i Tyresö kommer att användas för baslast. Om tillstånd medges enligt ansökan kommer maximal användning av avfallsbränslen ske vilket medför att kväveutsläppen kommer att öka under den tid ombyggnad av bränsleinmatningen och utprovning av kvävereduceringsmetod sker.

De av bolaget föreslagna villkoren bedöms ha stöd i Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning. Trots detta anser kontoret att förslaget har flera nackdelar från miljösynpunkt.

Enligt det sökta alternativet kommer ökade utsläpp av tungmetaller, dioxiner, väteklorid och koldioxid att ske från ett olämpligt placerat värmeverk med en omodern fastbränslepanna. Dessutom kommer kväveoxidutsläppen att öka under en övergångstid. Detta strider dels mot miljöbalkens principer om val av bästa plats och bästa teknik samt dels mot länets miljömål: minskad användning av tungmetaller, ingen övergödning, minskade kväveutsläpp, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel miljöbränslen och en god bebyggd miljö.

De ökade transporterna till och från värmeverket och de ökade utsläppen mycket nära skolor, daghem, bostäder, pannans ålder och osäkerhet om kvävereduktionen motverkar flera av Sveriges och länets miljömål. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför avstyrka ansökan.

Ordförandeutlåtande

Att tillåta avfallsförbränning med utsläpp mitt i Tyresös mest befolkade delar kan aldrig accepteras. Bollmora värmeverk ska endast eldas med från miljösynpunkt bästa tänkbara bränsle och med de svenska miljömålen för ögonen. Värmeverket i Bollmora ska vidare inte användas som baslastpanna utan endast för spetslast – exempelvis under kalla vinterdagar – då värmebehovet är så stort att Jordbroanläggningen inte räcker till. När sedan Jordbroanläggningen byggts ut kan verket i Bollmora läggas i malpåse för att endast användas vid planerade produktionsbortfall eller vid akuta driftstörningar.

Jag föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och bygglovkontorets yttrande och att ansökan avstyrks.

____

§121 Hållande av orm, Siken 1, Sikvägen 61

Dnr:2006MB0820

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tyresö kommun meddelas tillstånd för hållande av två kungspytonormar (Pyton Regius) och en majsorm (Paterophis Regius).

 2. Ormarna får endast hållas i låst terrarium.

 3. Tillståndsbeviset skall anslås på dörr till förvaringsrummet eller på terrariet.

 4. Ormarna får inte förevisas på allmän plats eller föras bort från förvaringsplatsen, så vida det inte sker i samband med överlåtelse. Överlåtelse skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor före avflyttning.

 5. Förflyttning får endast ske i rymningssäker behållare som inte får lämnas utan tillsyn. Behållaren skall vara märkt med uppgift om innehåll.

 6. Om kontroll visar att ovarsam hantering eller om villkoren inte följs kan tillståndet återkallas.

 7. Avgift: 750 kronor.

_____

Upplysning

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, speciellt kap. 4 och 9) om djur avsedda för hobby och sällskap gäller för djurhållningen.

Ärendebeskrivning

XX begär att få hålla tre ormar i sin lägenhet. Ansökan gäller en majsorm som är 1,2 meter lång och hålls i ett terrarium med måtten 110 x 55 x 60 centimeter. Två kungspytonormar hålls i ett terrarium med måtten 110 x 60 x 70 centimeter. Ormarna, som saknar för människan verksamt gift, hålls i låsbara terrarier.

XX har begärt yttranden av sina grannar på våningsplanet samt boende över och under lägenheten. Grannarna har inte erinrat mot ormhållningen. En person boende i på andra våningen i trappuppgången har framfört oro över ormhållningen.

Miljö och byggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. För prövning av ansökan om hållande av orm debiteras 750 kronor.

Terrarierna är försedda med värmematta och uv-lampa, gömställen samt tillgång till vatten.

Förslag till beslut har kommunicerats i samband med inspektion av djurhållningen den 13 september 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Vid inspektionen bedömdes djurhållningen ske i enlighet med miljöbalkens och djurskyddslagens bestämmelser. Ormarna bedömdes hållas och hanteras på ett rymningssäkert sätt. Tillstånd kan därför lämnas.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja XX tillstånd att hålla två kungspytonormar (Pyton Regius) och en majsorm (Paterophis Regius) i lägenheten.

_____

§122 Uppföljning enhetsplan tertial 2

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar uppföljning av enhetsplan för tertial 2 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen och lägga den till handlingarna.

_____

§123 Budgetuppföljning januari – augusti år 2006

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisning noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – augusti år 2006 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§124 Verksamhets- och budgetplan för år 2007

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till verksamhets- och budgetplan för år 2007 godkänns.

Protokollsanteckning

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar ett förslag till verksamhets- och budgetplan för år 2007.

(I jämförelse med föregående har budgeten räknats upp med 2 % i enlighet med meddelade ramar.)

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta godkänna föreliggande förslag till verksamhets- och budgetplan för år 2007.

_____

§125 Nybyggnad av garage, Näset 1:74, Sjöormsstigen 4

Dnr: 2006MB0645

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 30 m²

 2. Avgift: 2 952 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av garagets läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 21 oktober 1938.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 272 m² samt en friggebod som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 1 574 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 30 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden delvis placerats på mark som inte får bebyggas

- byggnaden kommer att placeras 1,5 m från gräns mot granne i stället för tillåtna 4,5 m.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har inkommit

Bygganmälan har inlämnats den 31 maj 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 30 m²

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov.

_____

§126 Nybyggnad av fritidshus och garage, Brevik 1:318, Björndalsringen 12

Dnr: 2006MB0120

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m2 och källare under vånings­­­planet med en bruttoarea om 60 m2 och nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2 under förutsättning att befintligt äldre fritidshus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 14 september 2008.

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (för s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 25 november 1940 samt ändrade planbestämmelser fastställda 15 augusti 1991.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 3 120 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i en våning med en bruttoarea om 70 m2 och källare under våningsplanet med en bruttoarea om 60 m2 och nybyggnad av garage med en bruttoarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- garaget kommer att placeras 2,5 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 m

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 80 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna kommer att placeras 4,0 m från varandra istället för tillåtna 9 m

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

Inlämnade protokoll över mikrobiologiskt vattenprov från den egna vattentäkten samt protokoll från provpumpning visar att vattnet vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt och att brunnen har tillräcklig kapacitet.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 22 mars 2006.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 2 mars 2006.

Bygganmälan har inlämnats den 2 juni 2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.

§127 Tillbyggnad av fritidshus, Brevik 1:606, Lostigen 3

Dnr: 2004MB1222

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för till­byggnad av fritidshus med en bruttoarea om 12 m2 till en total bruttoarea på våningsplanet om 68 m2

 2. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för ombyggnad av tak och tillbyggnad av källare med en bruttoarea om 14 m2 till en total bruttoarea på källarplanet om 38 m2 under förutsättning att befintligt vedskjul utanför fastigheten och ett plastskjul på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 24 augusti 2008.

 3. Avgift: 5 904 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 5 januari 1951 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus i en våning med en bruttoarea om 68 m2 med källare med en bruttoarea om 24 m2 under del av huset. Fastighetens areal är 2 786 m2.

Vid tillsyn på fastigheten den 29 april 2004 konstaterades att flera tillbyggnader uppförts utan bygglov. WC och duschutrymme med en bruttoarea om 5 m2, ett burspråk med en bruttoarea om 3 m2 och en tillbyggnad under tak (inbyggd veranda) om 4 m². Utförande har skett för mer än 10 år sedan.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 19 § skall fastighetsägaren beredas tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Ägaren till fastigheten Brevik 1:606 har informerats om möjlighet att söka bygglov i efterhand.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad med 4,7 m2, 3,0 m2 respektive 4,0 m2 bruttoarea till en total bruttoarea om 68 m2 på våningsplanet har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 10 augusti 2006 liksom bygglov för ombyggnad av tak och tillbyggnad av källare under befintlig altan med en bruttoarea om 14 m2 till en total bruttoarea om 38 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 66 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 18 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare kommer att anordnas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt vedskjul utanför fastigheten och befintligt plastskjul på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

På fastigheten finns WC till aquatron/reningsverk/slamavskiljare slutbesiktigat den 2 september 1993 och BDT-avlopp med 2000 liters slamavskiljare (typgodkänd enligt SS 825620) slutbesiktigat den 2 september 1993.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åt gärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§128 Tillbyggnad av fritidshus, Raksta 1:94, Rakstaringen 13

Dnr: 2004MB0396

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 4 m2.

 2. Avgift: 1 944 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 9 juni 1956 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 21 februari 1985.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med byggnadsår 1957 med en bruttoarea om 71 m2 och en altan under tak om 13 m2 samt ett fristående uthus om 30 m2.

Fastighetens areal är 2 501 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshuset med en bruttoarea om 4 m2 under befintligt tak.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 25 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 25 m2

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Fastigheten ligger i område 7 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner

(från den 2 juni 200). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till 3 000 liters tank samt tillstånd från år 1975 för BDT-avlopp med 1 000 liters slamavskiljare.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

_____

§129 Nybyggnad av fritidshus och uthus, Trinntorp 1:10, Breviksvägen 55

Dnr: 2006MB0915

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70) och en altan med en öppenarea om 16 m² samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m².

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (för s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 20 juni 1930 samt ändrade planbestämmelser fastställda 15 augusti 1991.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 2 680 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70) och en altan med en öppenarea om 16 m² samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna kommer att placeras 5,5 m från varandra istället för tillåtna 9 m

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

De till ärendet bifogade protokollen över bakteriologiskt vattenprov, brunns- och borrprotokoll visar att brunnen har tillräcklig kapacitet. Vattenkvaliteten var vid provtagningstillfället tjänligt med anmärkning från hälsosynpunkt. Brunnen är påverkad av ytvatten, efter att orsaken till detta åtgärdats och omsättningen av vattnet sker i tillräcklig omfattning kan resultatet förbättras och bli godtagbart. Nytt vattenprov bör tas.

Fastigheten ligger i område 25 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 20 juni 2005). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats den 2 augusti 2006.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats den 24 augusti 2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70), en altan med en öppenarea om 16 m² och ett uthus med en bruttoarea om 40 m².

_____

§130 Nybyggnad av fritidshus och uthus, Trinntorp 1:81, Fasanvägen 25

Dnr: 2006MB0899

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70), en altan med en byggnadsarea om 30 m² ihopbyggt med fritidshuset samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m² under förutsättning att befintligt fritidshus och uthus på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 14 september 2008.

 2. Avgift: 11 808 kronor.

Reservation

Kjell Andersson (för s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att bevilja källarförråd och avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd den 30 juni 1932 samt ändrade planbestämmelser fastställda den 15 augusti 1991.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus och uthus som kommer att rivas.

Fastighetens areal är 5 125 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70), en altan med en byggnadsarea om 30 m² ihopbyggt med fritidshuset samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m²

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (27°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus och uthus på fastigheten skall tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om 140 m² (70+70), en altan med en byggnadsarea om 40 m² ihopbyggt med fritidshuset samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m²

De till ärendet bifogade protokollen över bakteriologiskt vattenprov, brunns- och borrprotokoll visar att brunnen har tillräcklig kapacitet och att vattenkvaliteten vid provtagningstillfället var tjänligt från hälsosynpunkt.

Fastigheten ligger i område 24 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från den 20 juni 2005). Etappindelningen kan komma att revideras.

På fastigheten finns WC till tank och BDT-avlopp med 1 100 liters slamavskiljare slutbesiktigat den 29 november 2001.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åt-

gärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med källarförråd med en bruttoarea om

140 m² (70+70), en altan med en byggnadsarea om 30 m² ihopbyggt med fritidshuset samt ett uthus med en bruttoarea om 40 m²

_____

§131 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

____

§132 Meddelanden

· Stockholms tingsrätt, avdelning 9, miljödomstolens dom 2006-09-04, mål nr M 31202-04, gällande överklagande av länsstyrelsens beslut den 1 november 2004. Länsstyrelsen avslog överklagandet avseende miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 juni 2003, § 84, att avslå ansökan om tillstånd för minireningsverk med WC- och BDt-avlopp på fastigheten X.

Miljödomstolen avslår överklagandet.

· OKQ8 har i skrivelse ifrågasatt de av kommunen antagna riktlinjerna för utsläpp av avloppsvatten från anläggningen för biltvätt.

_____

§133 Förhandsförfrågan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Briljanten 8, Skogsvägen 15

Dnr: 2006MB0992

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov inte kan påräknas för nybyggnad av enbostadshus och garage.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1980-04-24.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd och har en areal om 1 171 m2.

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med en byggnads­area om 223 m2 och ett sammanbyggt garage med en byggnadsarea om 46 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (160 m2) överskrids med 63 m2

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (40 m2) överskrids med 6 m2

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden.

Ägarna till angränsande fastigheter har skriftligen godkänt föreslagen byggnation.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan, 39 % för huvudbyggnaden och 1,5 % för garaget, kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovkontorets bedömning föreslås att ansökan om förhandsbesked avslås.

Detaljplanen tillåter inte en byggnad av önskad storlek. För att ett positivt förhandsbesked ska kunna lämnas på föreslagen byggnad måste detaljplanen för fastigheten ändras. Jag förordar att en sådan ändring kommer till stånd och att den ges en mycket hög prioritet. I en ny plan för fastigheten ska det säkerställas att byggnaden uppförs i ett plan, eventuellt i souterräng och att vind inte får inredas.

_____