Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2006-10-19

Sammanträde 2006-10-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§133 Planuppdrag, detaljplan plan för utökning av fastigheten Tavlan 1 och 2

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för utökning av fastigheten Tavlan 1 och 2 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

Fastigheten ska i första hand användas till omsorgsboende men för att ge en flexibel användning av planen medges även användningen förskola. Bostäder med särskild service kan vara utformade som exempelvis gruppbostäder eller servicelägenheter, Målsättningen är att personer med olika funktionshinder ska få möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende och förskola inte ryms inom gällande detaljplan. Detaljplanen anger bostadsändamål och en för liten exploateringsgrad för ett omsorgsboende.

Den befintliga planen antogs den 10 januari 2001 och har en genomförandetid på 15 år. Det innebär att genomförandetiden inte går ut förrän den 10 januari 2016.

Av plan- och bygglagen (5kap 11 §) ett en detaljplan får endast ändras eller upphävas om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Fastigheten används idag som upplag för massor. I norr och öster gränsar fastigheten till befintliga bostäder (villor), detta gäller likaså på den västra sidan av Strandallén och söder om Slumnäsvägen.

Föreslagen byggnad kommer att rymma cirka sex lägenheter samt utrymmen för personal. Byggnaden kommer att placeras i sydvästra delen av fastigheten, då topografin inte möjliggör en exploatering i den nordöstra delen. Infart bör ske från Slumnäsvägen och parkering för personal och besökande anordnas inom fastigheten.

Till ärendet hörande handlingar:

Start PM daterad den 18 september 2006 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprätta ett förslag till detaljplan för utökning av fastigheten Tavlan 1 och 2 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____


§134 Detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80, antas.

Ärendebeskrivning

Ägarna till fastigheten Näset 1:80 på Persudde inkom våren 2003 till Tyresö kommun med en förfrågan om att få avstycka sin fastighet i två delar. Det har tidigare gjorts likartade avstyckningar på tomter söder om den aktuella fastigheten. För att göra avstyckningen möjlig krävs en ny detaljplan för fastigheten Näset 1:80. Miljö- och byggnadsnämnden gav därför 2004-01-29 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga för detta ändamål. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Förslaget till ny detaljplan var ute på samråd 13 april till och med den 4 maj 2004 och miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta planen den 10 juni 2004.

Två sakägare överklagade kommunens beslut. Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober 2004 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Motiveringen till beslutet var att kommunen inte skickat någon underrättelse till sakägarna före antagandet av detaljplanen, enligt 5 kap. 28 § andra stycket plan- och bygglagen.

Kommunen gjorde om processen och genomförde ett nytt samråd under tiden 21 februari 2005 till och med 14 mars 2005. Inför det andra samrådet ändrades planhandlingarna. Planen antogs på nytt i miljö- och byggnads­nämnden den 15 juni 2005, § 111. På nytt överklagades detaljplanen av samma sakägare som vid det första tillfället.

Den 25 mars 2006 beslutade länsstyrelsen att upphäva detaljplanen denna gång på grund av att plankartan inte stämde överens med planbeskrivningen för angiven byggnadsarea.

För att rätta till tidigare misstag har kommun gjort om planprocessen på nytt. Samråd hölls mellan den 1 juni och den 26 juni 2006.

Till ärendet hörande handlingar:

Antagandehandling tillhörande detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80.

Genomförande beskrivning tillhörande detaljplan för område vid Persuddevägen, Näset 1:80.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås anta föreliggande förslag till detaljplan.

§135 Antagande av detaljplan för fastigheten Briljanten 8 i Öringe

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreliggande förslag till detaljplan för fastigheten Briljanten 8 antas.

Ärendebeskrivning

XX, ägare till fastigheten Briljanten 8, inkom i oktober 2006 med en förfrågan om planändring.

Fastigheten kan i dag bebyggas med ett enfamiljshus i två våningar med en byggnadsarea om 160 m2 för huvudbyggnad och 40 m2 för uthus/garage.

Fastighetsägaren önskar bygga i en våning utan inredd vind och med inbyggt garage om 270 m2.

Den 17 oktober 2006 har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag av ordförande Mats Larsson att utarbeta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Briljanten 8. Förslaget till planändring avser enbart Briljanten 8 och kommer att handläggas med enkelt planförfarande.

Den föreslagna planändringen innebar att den idag tillåtna byggnadshöjden på 7,2 meter minskas till 4,5 meter. I och med denna planändring blir det tillåtet att ianspråkta en större yta av tomten för att bygga ett enplanshus. Den tillåtna byggnadsytan på marken ökar från 200 m2 till 270 m2 inklusive garage.

Stadsbyggnadskontoret i Tyresö har gjort bedömningen att planandringen endast har betydelse för de fastigheter som gränsar till Briljanten 8.

Normalt är samrådstiden vid enkelt planförfarande 2 – 3 veckor. Om samtliga berörda grannar inte har något att invända mot planandringen finns det möjlighet att förkorta den kommunala handläggningstiden väsentligt.

Berörda sakägare har lämnat sitt skriftliga godkännande till planändringen.

Till ärendet hörande handling:

Förslag till detaljplan för Briljanten 8 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås anta föreliggande förslag till detaljplan för Briljanten 8.

_____


§136 Avtal om djurskyddstillsyn inom Tyresö kommun

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Mats Larsson får i uppdrag att underteckna förslaget till avtal med Botkyrka kommun.

 2. Beslutsrätten i ärenden om djurskydd samt om miljöskydd i samband med djurhållning, enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, delegeras till djurskyddsinspektör Eva Norberg. Delegationen gäller under den tid som avtalet gäller.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovskontoret har under flera år saknat tillräckliga resurser för djurskyddstillsynen. Kontoret har tagit kontakt med flera grannkommuner för att hitta en samverkanslösning, men det har hittills inte lett till något samarbete. Nu har Tyresö kommun möjlighet att anlita Botkyrka kommuns djurskyddsinspektör Eva Norberg för tillsynen.

Miljö- och bygglovskontoret har tillsammans med Botkyrka kommun upprättat ett förslag till avtal (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås uppdra åt ordförande Mats Larsson att underteckna föreliggande förslag till avtal med Botkyrka kommun. Vidare föreslås nämnden besluta att delegera beslutsrätten i ärenden om djurskydd samt om miljöskydd i samband med djurhållning, enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning, till djurskyddsinspektör Eva Norberg. Delegationen gäller under den tid som avtalet löper.

_____


§137 Förslag till taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena

Dnr: 2006MB1141

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kommunfullmäktige föreslås, under förutsättning av regeringens beslut om en ny förordning om avgifter för livsmedelstillsyn, att anta taxa för livsmedels- och foderkontroll i enlighet med bilaga 1. Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

 2. Miljö- och bygglovskontoret får i uppdrag att göra de eventuella ändringar av förslaget till taxa som följer av den nya förordning som kommer att beslutas av regeringen.

 

Ärendebeskrivning

Europeiska gemenskapen fick den 1 januari 2006 en gemensam lagstiftning på livsmedels- och foderområdet. EU-förordning 882/2004 slår fast att det måste finnas ”tillräckliga finansiella resurser för att utföra offentlig kontroll”. Det innebär att kontrollmyndigheterna inte kan hänvisa till bristande resurser om inte livsmedelskontrollen utförs enligt de behov som framkommer vid riskvärdering. Varje land bestämmer om kontrollen ska vara skatte- eller avgiftsfinansierad. I Sverige är det fastställt att kontrollen ska vara avgiftsfinansierad.

Vidare ska kontrollen vara riskbaserad både avseende vilken typ av produkter som hanteras, omfattningen av hanteringen och om produkterna är avsedda för riskgrupper (exempelvis barnmat och allergikost). Verksamheterna kan också påverka sin avgift genom att ha bra rutiner och bra hygien. För att få en enhetlig riskbedömning har livsmedelsverket tagit fram en modell och jordbruksverket ska ta fram en för hur riskklassificeringen ska gå till.

Det nuvarande systemet för livsmedelsavgifter är endast avsett att finansiera provtagning och information. Övriga kostnader för livsmedelskontrollen ska betalas med skattemedel. Hittills har det fungerat så att stora företag har subventionerat små företag och skötsamma har finansierat de som har misskött sig. Nu är det tänkt att varje företag ska bära sina egna kontrollkostnader. Hur systemet fungerar i detalj framgår av aktbilaga.

Motsvarande principer ska gälla för foderkontrollen.

Riskklassificeringarna ska ge ett mått på hur många timmar per år som normalt går åt för att kontrollera företaget. Den ska ligga till grund för en fast årlig avgift. Om det visar sig att det finns så allvarliga brister att tiden inte räcker ska företaget debiteras timavgift.

Taxan ska täcka kommunens kostnader för kontrollen: löner, lokaler, verktyg, utrustning, utbildning, resor, provtagning, laboratorieanalyser, verksamhetsplanering med mera. I taxan ingår inte: information och rådgivning, obefogade klagomål och remisshantering. Miljö- och bygglovskontoret har utarbetat ett förslag till taxa (bilaga 1). Beräkning av timavgiften framgår av aktbilaga.

Varje kommun har möjlighet att sätta ned den årliga avgiften om företaget uppfyller något av följande kriterier:

· Lokalisering i regioner med särskilda geografiska begränsningar

· Verksamheter som bedrivs med traditionella metoder

· Verksamheter som är nystartade under första verksamhetsåret

Kommunen måste då i stället skjuta till skattemedel för att täcka avgiftsbortfallet.

Med nuvarande avgiftssystem debiterar kommunen ca 380 000 kr varav 15 % betalas in till livsmedelsverket. Den nya taxan beräknas ge ca 1,1 miljoner kronor per år. Hur mycket fodertillsynen kommer att ge i inkomster är i dagsläget oklart.

Exempel på hur avgifterna kommer att bli:

Förskola med egen tillagning

Hantering av råa animaliska råvaror

Hög risk

26-250 portioner/dag

Mycket liten omfattning

Barn under fem år samt allergiker

Känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 2

16 timmar/år

Gammal avgift

2 100 kr/år

Ny avgift

12 560 kr/år*

Skola med mottagningskök

Återuppvärmning

Mellanrisk

251-2 500 portioner/dag

Liten omfattning

Allergimaten kommer färdig

Ingen tillagning till känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 3

8 timmar/år

Gammal avgift

2 100 eller 3 600 kr/år

Ny avgift

6 280 kr/år*

Kaktillverkare

Bakning av torra kakor

Mycket låg risk

1001-10 000 ton utgående produkt/ år

Stor omfattning


Ingen produktion av allergikost

Ingen tillagning till känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 4

4 timmar/år

Gammal avgift

14 400 kr/år

Ny avgift

31 40 kr/år*

Matbutik med grill

Hantering av råa animaliska råvaror

Hög risk

11 – 30 årsarbetskrafter

Mellanstor omfattning

Ingen produktion av allergikost

Ingen tillagning till känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 2

16 timmar/år

Gammal avgift

7 200 kr/år

Ny avgift

12 560 kr/år*

Jourbutik, endast förpackade varor

Försäljning av förpackade kylvaror

Låg risk

1-3 årsarbetskrafter

Mycket liten omfattning

Ingen produktion av allergikost

Ingen tillagning till känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 5

2 timmar/år

Gammal avgift

1 700 kr/år

Ny avgift

1 570 kr/år*

Restaurang

Hantering av råa animaliska råvaror

Hög risk

26-250 portioner/dag

Mycket liten omfattning

Ingen produktion av allergikost

Ingen tillagning till känslig konsumentgrupp

Riskgrupp 3

8 timmar/år

Gamla avgiften

2 100 kr/år

Nya avgiften

6 280 kr/år*

* Avgift kan komma att justeras uppåt eller nedåt beroende på kommande inspektionsresultat.

Lagrum

Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

Förordningen om avgifter för livsmedelskontroll, ska enligt preliminära besked (2006-10-03) från jordbruksdepartementet, beslutas av regeringen den 26 oktober 2006.

Miljö- och bygglovsavdelningens bedömning

Det är olyckligt att beslutsprocessen på riksplanet är kraftigt försenad, vilket får till följd att vi måste bereda ett ärende till kommunfullmäktige som inte kommer att ha formellt lagstöd förrän tidigast i slutet av oktober. Men om beslut om taxa inte antas i kommunfullmäktige före årsskiftet 2006/2007, finns risk att den årliga fasta avgiften för år 2007 inte kan tas ut. Detta eftersom betungande beslut inte får verka retroaktivt. Detta skulle i så fall medföra ett betydande inkomstbortfall vilket i sin tur innebära att vi inte kan fullfölja våra skyldigheter enligt livsmedelsbestämmelserna.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta:

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige, med stöd av förordningen om avgifter för livsmedels- och foderkontroll, antar taxa för livsmedels- och foderkontroll enligt bilaga 1. Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Miljö- och bygglovskontoret får i uppdrag att göra de eventuella ändringar av förslaget till taxa som kommer av den kommande förordningen.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____


§138 Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Ändringarna i delegationsordningen godkänns

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämndens beslutade den 14 juni 2006, § 69, om tillfällig delegation av beslut inom livsmedelsområdet. Angivna tjänstemän får fatta beslut enligt de EG-förordningar som finns inom livsmedelsområdet samt det kompletterande svenska regelverk som finns för de områden och ärendetyper som finns i avsnitt 12 i miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutet gäller tills miljö- och bygglovskontoret tagit fram ett mer specificerat förslag.

Miljö- och bygglovskontoret har tagit fram ett förslag till delegationsordning för livsmedelsområdet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till ändringar av delegationsordning för livsmedelsområdet.

_____


§139 Ändring av miljö- och byggnadsnämndens kvalitetsgarantier för livsmedelstillsyn

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föreslagna ändringar av kvalitetsgarantierna för livsmedelstillsyn godkänns.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden antog kvalitetsgarantier för livsmedelstillsynen den 31 januari 2002, § 4.

Miljö- och bygglovskontoret har tagit fram ett förslag till ändringar av garantierna

- dels på grund av att lagstiftningen har ändrats

- dels att handläggningen av enkla ärenden visat sig ta betydligt kortare tid än vad garantierna utlovar.

Förslaget till ändrade garantier finns i aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås godkänna föreliggande förslag till ändringar av kvalitetsgarantierna för livsmedelstillsyn.

_____


§140 Budgetuppföljning januari – september år 2006

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Miljö- och bygglovschef Inger Carlsson redovisar budgetuppföljningen för perioden januari – september 2006.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§141 Tillbyggnad av atriumhus

Dnr: 2006MB0901

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av atriumhus med en byggnadsarea om 6,5 m² avslås.

 2. Avgift: 1 500 kronor.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 78-06-19 .

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett atriumhus med en byggnadsarea om 173 m², varav två skärmtak tillsammans 46 m².

Fastighetens areal är 380 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av atriumhus med en byggnadsarea om 6,5 m².

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats 1,8 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 3,0 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats med 39,5 m2 (28 %)

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden.

Bygganmälan har inlämnats den 2 augusti 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Avvikelsen i inlämnad ansökan kan inte ses som en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.

Eftersom förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § därmed saknas föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av atriumhus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.

_____


§142 Olovligt uppförande av carport

Dnr: 2004MB1564

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs X och X, ägarna till fastigheten X, en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 440 kr) = 5 760 kronor för att olovligen ha uppfört en carport med en byggnadsarea om 30 m2.

 2. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kr vardera föreläggs och, ägarna till fastigheten X, att ta bort det olovligt utförda senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

 3. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 18 § ska beslutet gälla omedelbart.

Upplysning

Byggnadsavgiften (5 760 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen ska antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1970-03-06.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus, ett fristående garage samt en nu olovligen färdigställd carport.

Byggnadsnämnden beslöt den 13 juni 1990, § 166, bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 31,3 m2 samt nybyggnad av carport med en byggnadsarea om 30 m2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 19 januari 2000, § 16, bevilja förnyat bygglov med en utökning av carportens byggnadsarea från 30 m2 till 35 m2.

Sökande anhöll den 11 november 2004 om förnyelse av bygglovet då arbetena inte färdigställts.

Den 15 juni 2005 avslog miljö- och byggnadsnämnden ansökan. Sökande överklagade beslutet till länsstyrelsen den 14 augusti 2005. Överklagandet drogs tillbaka den 15 mars 2006.

Vid tillsyn på fastigheten den 21 juni 2006 konstaterades att arbete med att färdigställa carporten pågick utan giltigt bygglov. I skrivelse daterad den 26 juni 2006 uppmanar förvaltningen X och X att riva carporten före den 31 augusti 2006.

Den 20 september 2006 överklagar fastighetsägarna åter nämndens beslut från den 15 juni 2005.

Överklagandet avvisades samma dag och i beslutet upplystes att vitesföreläggande, enligt tidigare kommunicering, kommer att behandlas i nämnden den 19 oktober 2006.

Samtliga ägare av fastigheten X som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom uppförande av carport skett utan giltigt bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs X och X en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 440 kr) = 5 760 kronor för att olovligen ha uppfört en carport med en byggnadsarea om 30 m2.

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 14, 15 och 18 §§ vid vite av 100 000 kr vardera föreläggs X och X att ta bort det olovligt utförda senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

- Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 18 § ska beslutet gälla omedelbart.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____


§143 Tillbyggnad av enbostadshus med carport, Kumla 3:116, Poppelvägen 11B

Dnr: 2006MB0402

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshusets suterrängvåning med carport med en byggnadsarea om 22 m2.

 2. Avgift: 3 240 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av carportens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer ska redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd ska kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus i en våning med suterrängvåning med en byggnadsarea om 128 m2. Fastighetens areal är 868 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshusets suterrängvåning med en carport med en byggnadsarea om 22 m2 till en total byggnadsarea för bostadshuset om 150 m2.

Carportens föreslagna placering är 0,6 meter från gräns mot granne istället för praxis 1,5 meter. Anledningen till placeringen är att avståndet från befintligt bostadshus till granngräns är 4,5 meter och att carporten endast kan nås via servitut på framförliggande fastighet.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- byggnaden placerats 0,6 m från gräns mot grannfastigheten istället för tillåtna 4,5 m

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area) med 26 m2

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshusets suterrängvåning med en carport med byggnadsarea om 22 m2.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshusets suterrängvåning med en carport med byggnadsarea om 22 m2.

_____


§144 Olovligt byggande av altan samt bygglov i efterhand

Dnr: 2006MB0055

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 620 kronor) = 6 480 kronor för olovligt byggande av altan.

 2. Bygglov i beviljas efterhand för altan med en byggnadsarea om 38 m2.

 3. Avgift: 1 620 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (6 480 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen ska antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 55-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus

Fastighetens areal är 1 013 m2.

Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 17 september 2004.

Vid tillsyn på fastigheten X den 26 oktober 2005 konstaterades att altan uppförts utan bygglov.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett

belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2004 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är fyra gånger bygglovsavgiften (1 620 kronor) = 6 480 kronor.

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av altan med en byggnadsarea om 38 m2, på fastigheten X har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden den 23 januari 2006.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Bygganmälan har inlämnats den 23 januari 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom uppförande av altan skett utan bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra X X, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 620 kronor) = 6 480 kronor.

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för uppförande av altan.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____


§145 Anstånd med att vidta rättelse , Näsby 4:574, Lidvägen 12

Dnr: 2004MB1717

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Anstånd med att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen 10 kap 14 § beviljas att gälla längst till den 31 augusti 2007.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en transformatorstation uppförd på mark som inte får bebyggas.

Fastighetens är avsedd för enbostadshus. Detaljplanen medger även plats för transformatorstation inom fastigheten.

Den 11 maj 2006, § 53, avslog miljö- och byggnadsnämnden bygglov i efterhand för den uppförda transformatorn. Beslutet kopplades till ett vitesföreläggande om att rätta det olovliga senast den 1 oktober 2006.

Ansökan avser anstånd till och med den 31 augusti 2007 att utföra rättelse. Anledningen är bland annat att ansökan till lantmäteriet om ledningsrätt inte har färdigbehandlats.

Den 20 juli 2006, § B231, beviljades Vattenfall bygglov för transformatorstation på en annan plants, enligt gällande detaljplan. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Anstånd kan beviljas till begärt datum, den 31 augusti 2007, då ärendet i sin helhet är föremål för överprövning.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_______


§146 Näsby 4:893, Långsjövägen 49

Förhandsbesked för gemensam uppfartsväg samt parkering och vändplats i avsikt att dela fastigheten och uppföra två bostadshus

Dnr: 2006MB0809

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Marklov kommer att beviljas för en gemensam uppfartsväg med en fallhöjd av 1:10 respektive 1:7 och en gemensam parkering och vändplats med två platser för biluppställning under förutsättning att

- parkering och vändplatsen placeras på en höjd av + 32,25

- den slutliga utformningen av uppfartsvägen sker i samråd med bygglovsarkitekten

- fullständiga fackmässigt upprättade ansökningshandlingar inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden före den 19 oktober 2008.

2. Avgift: 2 700 kronor.

Upplysning

Detta besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbete

Ett beslut om förhandsbesked upphör att gälla om den åtgärd som avses med beslutet inte har påbörjats inom två år från dagen för beslutet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-05-05. Gällande planbestämmelser medger rätt att bygga ett bostadshus i en våning med vind och uthus/garage med en total byggnadsarea som motsvaras av 1/7 av fastighetens areal. För bostadshuset gäller att högst två lägenheter får anordnas. För uthuset gäller en byggnadsarea om högst 30 m2. Suterrängvåning kan anordnas där terrängen tillåter detta.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett äldre fritidshus som avses rivas.

Fastighetens areal är 3 154 m2.

Ansökan avser en gemensam uppfartsväg med en gemensam parkerings och vändplats.

Fastigheten Näsby 4:893, Långsjövägen 49, avses att delas i två nya fastigheter där två bostadshus ska uppföras.

Terrängen utgörs av en brant bergvägg som stupar ned mot Långsjövägen där det finns plan mark som enligt gällande planbestämmelser har byggförbud. Nivåskillnaden är ca 10 meter. Fastigheten har högst upp en befintlig tomtplats där fritidshuset står. För att tillskapa ytterligare en tomtplats har en uppfartsväg föreslagits med en parkerings/vändplats tillgänglig för två nya bostadshus. Från parkering och vändplatsen nås de föreslagna bostadshusen, den ena via gångtrappor och det andra via en befintlig gångväg.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att marklov kommer att beviljas för en gemensam uppfartsväg med en fallhöjd av 1:10 respektive 1:7 och en parkering och vändplats med två biluppställningsplatser under förutsättning att

- parkering och vändplatsen placeras på en höjd av + 32,25

- den slutliga utformningen av uppfartsvägen sker i samråd med bygglovsarkitekten

- fullständiga fackmässigt upprättade ansökningshandlingar inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden före den 19 oktober 2008.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden som förhandsbesked meddela att marklov kan påräknas enligt förslaget.

_____


§147 Tillbyggnad av enbostadshus med balkong, Näsby 55:1, Näsbyvägen 34A

Dnr: 2006MB0846

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus med en balkong på stödpelare med en byggnadsarea om 28 m2

 2. Avgift: 4 032 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av tillbyggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1955-05-05.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 153 m2.

Fastighetens areal är 2 470 m2.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med en balkong på stödpelare med en byggnadsarea om 28 m2.

Bostadshuset ligger idag till hälften på mark som inte får bebyggas. Flera bostadshus i området och på angränsande tomter ligger delvis på mark som inte får bebyggas.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden placerats på mark som inte får bebyggas

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad med balkong på stödpelare med en byggnadsarea om 28 m2 .

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad med balkong på stödpelare med en byggnadsarea om 28 m2.

_____


§148 Sensommaren 4, Vårliden 22A

§149 Nybyggnad av enbostadshus och garage, Sommaren 29, Vårliden 16

Dnr: 2006MB0674

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av enbostadshus och garage i en våning med en total byggnadsarea om 228 m² varav garage/förråd upptar en byggnadsarea om 52 m² under förutsättning att

- byggnadsarbeten inte påbörjas förrän gatukostnadsersättning betalats eller godtagbar säkerhet för ersättningen lämnats

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 58,80

- färdigt golv i garagets våningsplan placeras på en höjd av + 58,80

2. Avgift: 38 160 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan vunnit laga kraft 04-12-16 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 04-12-16.

Ärendebeskrivning

Fastigheten är obebyggd. Fastighetens areal är 1 499 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage i en våning med en total byggnadsarea om 228 m² varav garage/förråd upptar en byggnadsarea om 52 m². Garage/förrådsdel är i förslaget handikappanpassat.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna byggnadsarea per tomtplats (1/7 del av tomtens area) med 14 m2 (6,5 %).

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Ingen erinran har inkommit.

Bygganmälan har inlämnats den 2 juni 2006.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage i en våning.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage i en våning med en total byggnadsarea om 228 m² varav garage/förråd upptar en byggnadsarea om 52 m².

_____


§150 Nybyggnad av garage

Dnr: 2003MB0995

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påförs, XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 656)=8 280 kronor för nybyggnad av garage.

 2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage.

 3. Avgift: 1 656 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (8 280 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. På talongen ska antecknas, att betalningen avser avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 2004-01-29.

Ärendebeskrivning

Fastighetens areal är 2 865 m2.

Vid lägeskontroll av garaget konstaterades att garaget byggts i strid med gällande detaljplan och lämnat bygglov. Garaget är delvis placerat på mark som inte får bebyggas.

Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrat läge av garage mot tidigare lämnat bygglov av garage daterat den 9 mars 1998 samt ändring av beviljat bygglov den 21 oktober 2003.

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2005 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften för ovanstående åtgärd är fyra gånger bygglovsavgiften (1 656 kronor) = 8 280 kronor.

Samtliga ägare av fastigheten X, som den olovliga åtgärden avser, svarar solidariskt för den byggnadsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare enligt plan- och bygglagen 10 kap 10 §.

Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren. Ingen erinran har inkommit.

Garagets placering strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden till viss del placerats på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till placeringen från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats och samråd har hållits.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom uppförande av garaget skett på annan plats än tidigare beviljat bygglov föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § påföra XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om fyra gånger bygglovsavgiften (1 656 kronor) = 8 280 kronor.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____


§151 Anstånd med att vidta rättelse, Brevik

Dnr: 2006MB0278

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Anstånd med att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet § 14 beviljas att gälla längst till den 30 juni 2007.

Upplysning

De förutsättningar för lov som meddelats i tidigare beslut 2006-06-14, § 99 gäller.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser anstånd med rivning och därtill kopplat vitesföreläggande. Anståndet avser perioden 2 oktober 2006 till och med 30 juni 2007.

Det tidigare vitesföreläggandet á 75 000 kr vardera att rätta det olovligen utförda beslutades av miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni 2006.

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 83 m2 med mindre källardel och loft med takkupa. På fastigheten finns även två uthus, 20 m2 respektive 30 m2.

Bygglov finns för ett fritidshus med en bruttoarea om 72 m2 med mindre källardel samt ett uthus om 30 m2.

Inom den senaste 10-års perioden har det olovligen tillkommit inbyggnad av befintlig veranda om 11 m2 samt en takkupa med en golvarea om 17 m2. Uthuset om 20 m2 skulle enligt bygglov daterat den 21 juni 1994 ha rivits senast den 21 juni 1995.

Vid tillsyn på fastigheten X den 11 maj 2006 konstaterades att takkupa byggts, veranda inbyggts och uthuset inte rivits.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Fastighetsägarna, som inlämnat stämningsansökan mot säljarna, ges rimlig tid att lösa tvisten. Rättelse ska ha utförts senast den 30 juni 2007.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets bedömning.

_____

§152 Nybyggnad av bryggor och strandbod/bastu, Brevik 1:464, Breviksnäsvägen 8

Dnr: 2006MB1075

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna 7 kap 13 § miljöbalken meddelas för brygga med måtten 8,0 x 5,0 m utanför strandlinjen och brygga med mått 13,0 x 1,8 m utanför strandlinjen samt för komplementbyggnad (strandbod/bastu) med en byggnadsarea om 25 m2 under förutsättning att tomtplats som får tas i anspråk motsvaras av bryggorna.

 2. Avgift enligt miljöbalken: 3 000 kronor.

 3. Bygglov beviljas för komplementbyggnad (strandbod/bastu) med en byggnadsarea om 25 m2.

 4. Avgift: 2 952 kronor.

 

Upplysning

Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dag då beslutet vann laga kraft.

Ett beslut om bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med beslutet en inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Bygganmälan för strandbod/bastu ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av strandbod/bastuns läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena för strandbod/bastu får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Kemikalieinspektionens regler för tryckimpregnerat virke ska följas.

Tillstånd för muddring behövs inte om det är uppenbart att enskilda eller allmänna intressen inte skadas. Sökanden ska avgöra detta.

Planförhållande

Området är inte planlagt.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett enbostadshus. Fastighetens areal är 8 518 m2. Fastigheten är belägen i Breviksnäs och utanför det kommunala va-verkets verksamhetsområde.

Området beskrivs i översiktsplan 1989 för Tyresö kommun. Områdesbestämmelser eller detaljplan med syfte att bevara kulturmiljön ska tas fram för Breviksnäs. En broschyr med råd och riktlinjer finns framtagen av statsbyggnadskontoret.

Fastigheten omfattas av strandskydd på land och i vatten. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av brygga med mått 8,0 x 5,0 m utanför strandlinjen och brygga med mått 13 x 1,8 m utanför strandlinjen samt en strandbod/bastu med en byggnadsarea om 25 m2 som avses placeras på den större bryggan. Bryggorna ska utföras på pålar och med glesplank.

Ansökan har dels remitterats till kommunekologen som yttrat att strand/bastu­boden bör stå på land och inte på en brygga i vattnet och dels till miljöinspektören som efter kontakt med länsstyrelsen meddelat att

Enligt vägledning för muddringsverksamheten i Stockholms län, bör man vara restriktiv med att lämna strandskyddsdispens för bryggor och att bebyggelse inte bör vara självklart motiv för att anordna bryggplats eller utföra muddring.

Ansökan har även remitterats till stadsbyggnadskontoret där planarkitekten framhåller viken av att införa riktlinjer för bryggor

I området och på angränsande tomter finns liknande bryggor med komplementbyggnader (strandhus/bastu) utanför strandlinjen. Det föreslagna strandhuset/bastun har fasader som anpassats till områdets arkitektur.

I strandkanten finns ett upplag av tillfälligt upplagd sprängsten som avses tas bort med avsikten att där förlägga den ena bryggans landfäste. Någon muddring i strandlinjen kommer inte att utföras.

Länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i 16 § om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas, ska länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Miljö- och byggnadsnämnden har delegation från länsstyrelsen att meddela dispens.

Miljö- och byggnadskontorets bedömning

Marken är redan ianspråktagen som tomtmark där allmänheten inte har tillträde.

Livsvillkoren i vatten för djur- och växtlivet bedöms inte väsentligt försämras.

Föreslagen strandbod/bastu som omfattas av strandskyddsbestämmelserna är att betrakta som en kompletteringsåtgärd. Mark som får tas i anspråk motsvaras av bryggornas yttermått.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna 7 kap 13 § miljöbalken för brygga med mått 8,0 x 5,0 m utanför strandlinjen och brygga med mått 13,0 x 1,0 m utanför strandlinjen samt för komplementbyggnad (strandbod/bastu) med en byggnadsarea om 25 m2 under förutsättning att tomtmark som får tas i anspråk motsvaras av bryggorna

Bygglov beviljas för komplementbyggnad (strandbod/bastu) med en byggnadsarea om 25 m2.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås meddela dispens och bygglov i enlighet med miljö- och byggnadskontorets bedömning.

_____


§153 Nybyggnad av förråd, Dyvik 1:169, Dyviksvägen 24

Dnr: 2006MB0936

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av förråd med en byggnadsarea om 40 m2 under förutsättning att

- befintlig garagebyggnad på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 31 oktober 2008

- sockelhöjden inte blir högre än vad fasadritningen visar.

2. Avgift: 3 168 kronor.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Lägeskontroll av byggnaden ska göras av fristående sakkunnig.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1954-10-25 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-02-21.

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns ett fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 och en garagebyggnad med en byggnadsarea om 23 m2. Garagebyggnaden ska rivas.

Fastighetens areal är 2 906 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett förråd med en byggnadsarea om 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- högsta tillåtna nockhöjd (4,5 m) överskrids med ca 2 m i sutterängdelen

- största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av förråd.

Bygganmälan har inlämnats den 15 augusti 2006.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förråd om 40 m².

_____

§154 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten framgår av aktbilaga till protokollet.

_____

§155 Meddelanden

- Länsstyrelsens beslut 2006-09-04, bet 4032-06-56597, gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 14 juni 2006, § 94, att avslå bygglov för inredning av befintlig vind på fastigheten X. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Länsstyrelsens beslut 2006-09-27, bet 4032-05-62464, gällande överklagande av avgift för miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 14 september, § 174, om avslag för bygglovsansökan om ändrad användning av en del av industrilokal till ungdomsdiskotek på fastigheten Kopparen 14. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Vice ordförande Olle Chevalier har den 27 september 2006 uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att upprätta en fastighetsplan för kvarteret kattfoten.

_____


§156 Beräkningsmetod för riskklassificering av livsmedels- och foderverksamheter

Dnr: 2006MB1144

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets modeller för riskklassificering av livsmedels- och foderföretag ska användas.

Ärendebeskrivning

Livsmedels- och foderkontrollen ska vara riskbaserad. Verksamheterna kan påverka sin avgift genom att ha bra rutiner och bra hygien.

För att få en enhetlig riskbedömning har Livsmedelsverket och Jordbruksverket tagit fram modeller för riskklassificeringen. Varje kommun är dock fri att själva utforma egna modeller.

Riskklassificeringen är ett mått på hur många timmar per år som det i normalfallet går åt för att kontrollera aktuellt företag. Den ska ligga till grund för en fast årlig avgift.

Lagrum

Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll är till för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Att ta fram en egen modell för riskvärdering är en komplicerad och tidskrävande uppgift. Vi bedömer att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets beräkningsmodeller är de enda verktyg som i dagsläget är realistiska att använda.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets modeller för riskklassificering av livsmedels- och foderföretag ska användas.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med miljö- och byggnadskontorets förslag.

_____


§157 Tidigareläggande av sammanträdet i december

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Årets och mandatperiodens sammanträde hålls måndagen den 11 december med början klockan 17.00.

_____


§158 Information

Set Maront informerar om Stockholms stad riktlinjer för gemensamma större sopbehållare. Exempelvis är upp till tre sopbehållare med en total utvändig volym om sex kubikmeter ovan mark bygglovsfria.

Ägaren av fastigheten X har inkommit med reviderade ritningar. Ärendet kommer att behandlas på miljö- och byggnadsnämndens ordförandeberedning.