Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och byggnadsnämnden > Sammanträde 2007-03-01

Sammanträde 2007-03-01

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§19 Utbildningsplan för miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. En person från majoriteten och en person från oppositionen får bevista FAH:s årsmöte. Anmälan om representant ska göras till sekreteraren.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovskontoret har gjort ett förslag till utbildningsplan för den nya nämnden. Redan genomförd utbildning finns också med i planen.

22 januari heldag

Plan- och byggprocessen (tillsammans med planberedningen)

4 april (på sammanträdet)

Bygglov fördjupning, definitioner mm

9 maj kl 14.30 – 17.30 (före sammanträdet)

Miljö- och hälsoskydd

· Miljöbalken

· Livsmedelslagen

· Djurskyddslagen mm

18 juni kl 15.30 – 18.00

Bussrundtur i kommunen

Därefter kommer varje sammanträde att inledas med ca 30 minuters information. Exempel på ämnen:

· Pågående detaljplaner

· Kvalitetsarbete

· Enskilda avlopp

Alla ledamöter och ersättare är dessutom välkomna att ”praoa” på miljö- och bygglovskontoret. Anmäl intresse till miljö- och bygglovschef Inger Carlsson.

Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH)

FAH:s årsmöte 2007 hålls den 17 och 18 april i Stockholm. Årsmötets tema är ”Växthuseffekten kräver bra samarbetsklimat”.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att en person från majoriteten och en person från oppositionen får bevista FAH:s årsmöte.

_____

§20 Val av namnberedning för perioden 2007 – 2011

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Till ledamot tillika ordförande utses Sven A Svennberg (m).

 2. Till ersättare utses Ann-Britt Avelin (s).

 3. Kultur- och fritidsnämndens val av ledamot och ersättare noteras.

 4. Som tjänstemän ingår kultursekreterare Lena Guthe, kartingenjör Birgitta Stenskog och planingenjör Kerstin Hammarberg i namnberedningen.

 5. Sven A Svennberg och Ann-Britt Avelin inbjuds till kommande sammanträde för att kort redovisa namnberedningens arbete med namnsättning.

Beskrivning av ärendet

Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska nämnden utse en namnberedning och besluta om dess sammansättning. Dock ska en ledamot och en ersättare utses av kultur- och fritidsnämnden.

Under föregående period bestod namnberedningen av en ledamot och en ersättare från vardera miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt kultursekreterare Ellen Hahn, kartingenjör Birgitta Stenskog och planingenjör Kerstin Hammarberg.

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 5 februari 2007 utsett Gunilla Dahlberg (m) som ledamot och Anders Linder (s) som ersättare.

Ordförandeutlåtande

Under föregående valperiod har namnberedningen fungerat bra. Det finns därför ingen anledning att föreslå några förändringar av beredningens arbetssätt.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås utse Sven A Svennberg (m) som ledamot tillika ordförande och som ersättare Ann-Britt Avelin (s) i namnberedningen och att kultur- och fritidsnämndens beslut noteras. Vidare föreslås kultursekreterare Lena Guthe, kartingenjör Birgitta Stenskog och planingenjör Kerstin Hammarberg ingå som tjänstemän i namnberedningen.

_____

§21 Upphävande av del av fastighetsplan för Näsby 4:870, Näsby 4:882 och Odlingslotten 16

Dnr 2007KSM0041

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Fastighetsplan för Näsby 4:870, 4:882 och Odlingslotten 16 upphävs enligt kartbilaga.

Beskrivning av ärendet

Liljestrands fastigheter AB har ansökt om fastighetsreglering för Näsby 4:870, Näsby 4:882 och Odlingslotten 16.

För att genomföra en fastighetsreglering måste den del av fastighetsplanen upphävas som berör Näsby 8:870, 4:882 och Odlingslotten 16. Tyresö kommun och Liljestrands fastigheter AB har ansökt om att fastighetsplanen upphävs i den del som berörs.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås upphäva den del av fastighetsplanen upphävas som berör Näsby 8:870, 4:882 och Odlingslotten 16

_____

§22 Namnsättning av ett kvarter (A) inom föreslagen detaljplan för området runt Orrnäset och Breviksvägen

Dnr 2007MB0059

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Fiskaren.

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan för område runt Orrnäset och Breviksvägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Fiskaren.

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§23 Utökning av kvarteren Karbon (A) och Jura (B) inom föreslagen detaljplan för område vid Varvsvägen

Dnr 2007MB0060

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret Karbon utökas med området (A).

 2. Kvarteret Jura utökas med området (B).

 3. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger behov av att utöka två kvarter inom föreslagen detaljplan för område vid Varvsvägen (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

 1. Kvarteret Karbon utökas med området (A).

 2. Kvarteret Jura utökas med området (A).

 3. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§24 Namnsättning av kvarter (A) inom föreslagna detaljplaner vid Varvsvägen och vid Sjöbacken

Dnr 2007MB0061

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Strandberget.

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan vid Varvsvägen och vid Sjöbacken (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Strandberget.

 2. Namnet ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§25 Namnsättning av fyra kvarter (A), (B), (C) och (D) inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken

Dnr 2007MB0062

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Devon.

 2. Kvarteret (B) tilldelas namnet Malm.

 3. Kvarteret (C) tilldelas namnet Dogger.

 4. Kvarteret (D) tilldelas namnet Lias.

 5. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger behov av att namnsätta ett kvarter inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

 1. Kvarteret (A) tilldelas namnet Devon.

 2. Kvarteret (B) tilldelas namnet Malm.

 3. Kvarteret (C) tilldelas namnet Dogger.

 4. Kvarteret (D) tilldelas namnet Lias.

 5. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§26 Utökning av kvarteret Komministern (A) inom gällande detaljplan för Björnbärsvägen och inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Kvarteret Komministern utökas med området (A).

 2. Namnen ska tillämpas från det att beslutet vunnit laga kraft för det område som ligger inom gällande detaljplan för Björnbärsvägen.

 3. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft för det område som ligger inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger behov av att utöka ett kvarter inom gällande detaljplan för Björnbärsvägen och inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken (aktbilaga).

Namnberedningens förslag till miljö- och byggnadsnämnden

 1. Kvarteret Komministern utökas med området (A).

 2. Namnen ska tillämpas från det att beslutet vunnit laga kraft för det område som ligger inom gällande detaljplan för Björnbärsvägen.

 3. Namnen ska tillämpas från det att detaljplanen vunnit laga kraft för det område som ligger inom föreslagen detaljplan vid Sjöbacken.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta i enlighet med namnberedningens förslag.

_____

§27 Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt rivning av befintliga byggnader, Brevik 1:630, Kråkvägen 30

Dnr: 2006MB1097

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 140 m2 inklusive källare och loft samt nybyggnad av ett uthus med en byggnadsarea om 40 m2 under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 31 januari 2009.

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 58,40

- färdigt golv i komplementbyggnad placeras på en höjd av + 57,60

2. Avgift: bygglov: 7 200:-
bygganmälan: 7 560:-

Summa avgifter: 14 760:-

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadernas lägen ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1953-02-04 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1985-02-21.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett äldre fritidshus samt ett uthus vilka ska rivas.

Fastighetens areal är 2 839 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 i ett plan med källare och loft samt nybyggnad av ett uthus med en byggnad­s­area om 40 m2. Bruttoarean för fritidshuset blir 140 m2 och för uthuset 40 m2.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7°

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 100 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- största tillåtna bruttoarea för komplementbyggnad (30 m2) överskrids med 10 m2

- byggnaderna kommer att placeras 8,0 meter från varandra istället för tillåtna 9 meter

- källare kommer att anordnas i huvudbyggnaden

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintliga byggnader på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov.

Fastigheten ligger i område 16 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2006-12-05). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2006-10-03.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2006-10-03.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 70 m2 i ett plan med källare och loft samt nybyggnad av ett uthus med en byggnadsarea om 40 m² samt rivning av befintligt fritidshus.

_____

§28 Ändring av bygglov för garage, Flintan 12, Ekvägen 4

Dnr: 2004MB0724

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Ärendet återremitteras.

_____

§29 Nybyggnad av garage

Dnr: 2004MB0659

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debiteras XX, förra ägaren till fastigheten Gullvivan 5, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 312 kronor) = 13 248 kronor för olovlig avvikelse från beviljat bygglov för garage.

 2. Bygglov i efterhand beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av garage med en byggnadsarea om 42 m2 under förutsättning att befintliga uthus på fastigheten tas bort senast tre månader efter mottagandet av detta beslut.

 3. Avgift för bygglov i efterhand: 3 312 kronor.

Upplysning

Byggnadsavgiften (13 248 kronor) ska betalas till länsstyrelsen i Stockholms län, postgironummer 3 51 72-6, inom två (2) månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Ange att betalningen gäller avgift enligt plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan har inlämnats och samråd har hållits.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1991-04-17.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus och fyra uthus inklusive garaget. Två av uthusen har Anders Cederberg förbundit sig att riva senast den 10 juni 2006.

Bygglov med avvikelse för nybyggnad av garage har tidigare beviljats den 10 juni 2004 § 104 och ändring av bygglovet från 35 till 40 m2 beviljades den 2 februari 2006 § B025. Avvikelsen avsåg avstånd till gräns mot gata 4,0 meter istället för 6,0 meter.

Fastighetens areal är 1 753 m2 .

Ansökan avser bygglov i efterhand för nybyggnad av garage med en byggnads­area om 42 m2 och med placeringen 2,9 meter från gräns mot gata istället för 4,0 meter.

Förslag till beslut har kommunicerats med den som var fastighetsägare när överträdelsen begicks. Skriftlig förklaring har lämnats (aktbilaga).

Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § ska byggnadsavgift tas ut då någon utan lov utför åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt 2006 års taxa skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att byggnaden kommer att placeras på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Eftersom en väsentlig avvikelse från tidigare beviljat bygglov skett föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att debitera XX en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 312 kronor) = 13 248 kronor.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov i efterhand bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för överträdelse av bygglov för nybyggnad av garage.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta enligt miljö- och bygglovskontorets förslag.

_____

§30 Nybyggnad av teknikbod, Kumla 3:1264 (vid förlängning av Furuvägen)

Dnr: 2006MB1614

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av en teknikbod med byggnadsarea 7 m2.

2. Avgift: bygglov: 2 520:-
bygganmälan 720:-

Summa avgifter: 3 240:-

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1938-10-21.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 7 m2 på naturmark. Boden placeras i närheten av en kraftledningsstolpe och en antenn placeras i stolpens topp.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att områdets användning avviker från gällande ändamål.

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. 16 fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig. 6 stycken har godkänt förslaget. 8 stycken har inte yttrat sig och 2 stycken har inte godkänt förslaget på grund av risk för ohälsosam strålning.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras. Teknikboden kommer att placeras i omedelbar närhet till befintlig kraftledningsgata. Allmänhetens möjlighet att nyttja naturmarken bedöms inte påverkas.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för en teknikbod med en byggnadsarea om 7 m2.

_____

§31 Nybyggnad av ishall, Näsby 4:1044, Skolvägen 33

Dnr: 2007MB0047

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av ishall med en byggnadsarea om 2 858 m² samt ombyggnad av serviceutrymmen.

2. Avgifter: - bygglov 15 300:-
- bygganmälan 18 900:-


Summa avgifter 34 200:-

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan yttrande från arbetstagarorganisation föreligger.

Planförhållande

För området gäller detaljplaner fastställda 1968-09-17 och 1990-05-08.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en idrottsplats för vinter- och sommarsport, personal- och materialutrymmen, café, konstisbana, omklädningsrum och övriga serviceutrymmen.

Fastighetens areal är 51 673 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ishall med en byggnadsarea om 2 858 m² och ombyggnad av serviceutrymmen.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ishall.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ishall med en byggnad­sarea om 2 858 m² och ombyggnad av serviceutrymmen.

_____

§32 Nybyggnad av fritidshus, Trinntorp 1:107, Breviksvägen 73

Dnr: 2006MB1587

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 140 m2 inklusive källare under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 1 mars 2009

- färdigt golv i huvudbyggnadens källare placeras på en höjd av + 15,0 m

2. Avgift: bygglov: 5 760:-
bygganmälan: 6 048:-

Summa avgifter: 11 808:-

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och byggnadsnämnden avger ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygg- och rivningsanmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd ska beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) ska lämnas in vid byggsamrådet eller senast en vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 1932-06-30 samt ändrade planbestämmelser fastställda 1991-08-15.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett fritidshus som ska rivas.

Fastighetens areal är 3 685 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus i ett plan med källare och en total bruttoarea om 140 m2 (70+70).

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att

- den sammanlagda bebyggelsen överskrider största tillåtna bruttoarea per tomtplats (80 m2) med 60 m2

- största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 90 m2

- källare kommer att anordnas

- WC kommer att installeras.

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Fastigheten ligger i område 26 enligt planerad etappindelning för nya detaljplaner (från 2006-12-05). Etappindelningen kan komma att revideras.

Tillstånd för WC till tank har meddelats 2006-12-06.

Tillstånd för BDT-avlopp med slamavskiljare typgodkänd enligt SS 825620 har meddelats 2006-12-06.

Ordförandeutlåtande

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygg­lov för nybyggnad av fritidshus i ett plan med sutterängvåning och en total bruttoarea om 140 m2 (70+70).

_____

§33 Till- och påbyggnad av enbostadshus och carport, Kumla 3:615, Johan Mickels Väg 8

Dnr: 2007MB0088

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av enbostadshus och carport med en byggnadsarea om totalt 85 m² under förutsättning att färdigt golv i tillbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 38,3

2. Avgift: bygglov: 4 320 :-

bygganmälan: 4 536 :-

Summa avgifter: 8 856 :-

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av tillbyggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Avtal med entreprenörer skall redovisas senast vid byggsamrådet för att behovet av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall kunna bedömas. Avtalet baseras på huvudhandlingar och utförandebeskrivningar. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan fastställd 55-05-05.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns ett enbostadshus med en byggnadsarea om 68 m².

Fastighetens areal är 1 424 m2.

Ansökan avser bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus och carport med en byggnadsarea om totalt 85 m². Tillbyggnaden omfattar en tillbyggnad av det befintliga huset med en våning och vind samt en vidbyggd carport med förråd. En del av tillbyggnaden placeras 5,4 meter från gräns mot gata istället för normalt tillåtna 6,0 meter.

Förslaget strider mot gällande detaljplan genom att tillbyggnaden placerats på mark som inte får bebyggas

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats ansökan.

Bygganmälan har inlämnats 2007-01-24.

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen.

Förslaget är att hänföra till mindre avvikelse som inte strider mot syftet med detaljplanen och därmed föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om totalt 85 m².

_____

§34 Nybyggnad av enbostadshus och uthus, Diakonen 7, Backsippevägen 10 B

Dnr: 2006MB1644

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och uthus med en byggnadsarea om 40 m² under förutsättning att

- befintliga byggnader på fastigheten tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast den 1 mars 2009.

- färdigt golv i huvudbyggnadens våningsplan placeras på en höjd av + 52,20

- färdigt golv i uthuset placeras på en höjd av + 51,40.

2. Avgift: bygglov: 12 600 :-

bygganmälan: 12 096 :-

detaljplan: 23 040 :-

fastighetsplan: 14 400 :-

Summa avgift: 62 136 :-

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan skall göras på bifogad blankett och inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Tid för samråd skall beställas enligt bifogad kallelse.

Utstakning av byggnadens läge skall göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd (försäkring eller bankgaranti) skall lämnas in vid byggsamrådet eller senast 1 vecka innan byggstart. Informationsbroschyr bifogas.

Planförhållande

För området gäller detaljplan som vunnit laga kraft 99-10-07 och fastighetsplan som vunnit laga kraft 99-10-07.

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns befintlig äldre bebyggelse som avses rivas.

Fastighetens areal är 3 539 m2.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och uthus med en byggnadsarea om 40 m².

Till ansökan har bifogats ett skriftligt intyg om att befintligt fritidshus på fastigheten ska tas bort innan slutbevis utfärdas, dock senast 2 år efter beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus och uthus.

Förslaget strider inte mot gällande detaljplan.

Arton (18) berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över ett tidigare förslag som avvek från detaljplanen. Tolv (12) sakägare godkänner förslaget.

Fyra sakägare motsätter sig åtgärden (aktbilaga).

Miljö- och bygglovskontorets bedömning

Förslaget uppfyller förutsättningar för lov enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § och därmed kan bygglov beviljas.

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen att bygglov bör vägras.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till miljö- och bygglovskontorets bedömning föreslås att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m² och uthus med en byggnadsarea om 40 m².

_____

§35 Delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

_____

§36 Meddelanden

- Förteckning över beviljade bygglov 2006, bilaga.

- Länsstyrelsens beslut 2007-02-07, bet 505-04-44944. Gäller överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-05-06, § 74 att lämna klagomål på en avloppsbeläggning på fastigheten X utan åtgärd. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning.

- Länsstyrelsens beslut 2007-02-07, bet 505-04-44958. Gäller överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2004-05-06, § 75 att lämna klagomål på en avloppsanläggning på fastigheten X utan åtgärd. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning.