Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om antagande av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen antas.

Beskrivning av ärendet
Planen möjliggör uppförandet av en förskola med tillhörande utemiljö och parkering. Förskolan placeras parallellt med Alby gårdsväg. Förskolan kan uppföras i två våningar med teknikutrymmen på del av taket och till en byggnadsarea om 1250 kvm, komplementbyggnader får uppföras till en sammanlagd byggnadsarea på 150 kvm.

Planförslaget var på samråd mellan den 4 juli - 31 augusti 2017 samt på granskning mellan den 6 februari - 27 februari 2018. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_antagande_förskola vid Akvarievägen.pdf
DP-Förskola vid Akvarievägen_PKAntagande_FOKUS_2-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Kvalitetsprogram_Förskola vid Akvarievägen_antagande.pdf
granskningsutlåtande_antagande_Akvarievägen_utan namn.pdf
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 20180124 §2.pdf
Reservation Socialdemokraterna.pdf

2 Beslut om granskning för Vallmon 8 - 11

Dnr 2015/SBF 0103

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Vallmon 8-11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse med högst 10 lägenheter förutom befintlig villa på Lägsjövägen 51 & 53 i Skälsätra. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen. Vidare syftar detaljplanen till att bevara parkmark nedanför befintlig kulle i planens sydvästra del.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och den gamla översiktsplanen som gällde då arbetet startades. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning, Vallmon 8-11 granskning.pdf
Plankarta, Vallmon 8-11 granskning.pdf
Gestaltningsprinciper_Vallmon 8-11.pdf
Samrådsredgorelse, Vallmon 8-11 granskning.pdf

3 Beslut om granskning för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan, Norra Tyresö Centrum, etapp 2 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att uppföra två kvarter i Norra Tyresö Centrum och en angöringsgata norr om kvarteren som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk.
Det östra kvarteret innehåller en befintlig vårdcentral med lokaler för andra verksamheter. Inom det kvarteret möjliggörs en ny byggnad för äldreboende och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret möjliggörs en ny byggnad för bostäder med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska byggas ut för att möjliggöra angöring till bebyggelsen samt för att säkerställa det viktiga gång- och cykelstråket som går där idag. Mellan kvarteren inryms ett gång och cykelstråk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_centrum etapp 2_granskning.pdf
Socialdemokraterna § 122.pdf
miljöpartiet § 122.pdf

4 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 samt Tyresö 1:540

Dnr KSM-2018-556

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan för bostäder och ett vårdboende vid Apelvägen. Detaljplanen väntas kunna tas upp för beslut om antagande i juni. Inom detaljplaneområdet finns flera bebyggda fastigheter som är i kommunal ägo och där befintliga byggnader behöver rivas inför genomförandet av den nya detaljplanen. Fastigheten Tyresö 1:787 är belägen vid Prästgårdsvägen 3 och har tidigare varit uthyrd som bostad men är nu tomställd.

Fastigheten Tyresö 1:540 vid Prästgårdsvägen 7A förvärvade kommunen 2015 och byggnaden har stått tom sedan dess. Byggnaderna på bägge fastigheterna är äldre sommarstugor som har bedömts vara i för dåligt skick för att kunna fortsätta hyras ut och därför föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att de rivs så snart detaljplanen antagits dels för att undvika att dessa står tomma längre än nödvändigt och dels ur en säkerhetsaspekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om rivning.pdf

5 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2)

Dnr KSM-2018-493

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna gällande köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2 samt tillhörande justering av kommungränsen.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Miljö och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
3. Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholm stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad (Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förvärv av del av Erstavik 6_1.pdf

6 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan för 2019 *

Dnr KSM-2018-528-051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i de delar som berör miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat avgift för planbesked, planavgift i bygglovskede, n-faktorn samt justering av faktor för beställning av visst kartmaterial.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_revidering plan bygglov mät och karttaxan_april 2018_MSU2 (003).pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart revideringar inför 2019.pdf

7 Svar på återremiss gällande detaljplan Granitvägen

Dnr 2016 KSM 0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Återremissen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Förslag till ny detaljplan för Granitvägen var uppe för beslut om granskning i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 22 november 2017 och återremitterades då till stadsbyggnadsförvaltningen för utredning av parkeringstalen samt plan för korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj informera om arbetet med korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Parkeringstalen har setts över och justeringar i antalet har gjorts sedan november 2017, man har också sett över och presenterat mobilitetsåtgärder inom respektive exploateringsområde. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att återremissen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss för beslut om granskning för detaljplan Granitvägen.pdf
Protokollsutdrag, beslut om återremiss.pdf

8 Ändrad sammanträdesdag för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KSM-2018-578-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 maj ändras till 14 maj kl. 09.00.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet i maj sammanfaller med att HR bokat in ledningsgruppen på ledningsgruppsutveckling i två dagar.
Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 16 maj att förläggas till den 14 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ändring av sammanträdesdag.pdf

9 Motion om överfulla återvinningsstationer *

Dnr 2017/KS 0520 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett svar på motionen och föreslår att denna anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer. Förvaltningen har också ett gott samarbete med representanter från FTI med möjlighet till en bra dialog. Möjligheten att ta ut vite enligt avtalet ska dock ses över. FTI ser över tömningsintervallen för att kunna anpassa dessa vid behov. Förutsättningarna för nya och utökade stationer är till del beroende av att ytor avsätts samt att möjlighet finns till bland annat bygglov på dessa platser. I detta arbete är det viktigt att representanter både från kommunen och FTI hjälps åt att identifiera möjliga platser exempelvis när nya detaljplaner tas fram.

Ordförandeutlåtande
Arbetet med återvinning och avfallshantering går framåt i Tyresö. De insamlade volymerna av förpackningar har skjutit i höjden sedan 2014 (+35%) och antalet tömningar har under samma tid ökat något mer. Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna i kommunen, har dock i perioder haft en sämre tömningsfrekvens än avsett och stationer har tillfälligt tagits bort (som i fallet med stationen i Raksta vilken nu åter är på plats). Jag håller med motionären om att detta är ett problem men samtidigt har kommunen en god dialog med FTI, som själva dessutom är väl medvetna om problematiken och arbetar för en lösning.
Att öka kapaciteten på stationerna bedöms inte i nuläget behövas utan det handlar alltså mer om att FTI måste få ordning på tömningsfrekvensen. Ett sätt att öka möjligheten att samla in förpackningar är däremot att etablera nya stationer. Stadsbyggnadsförvaltningen och FTI arbetar kontinuerligt för att hitta nya platser och behoven diskuteras på årliga samråd.

Bilagor
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Svar på motion angående överfulla återvinningsstationer.pdf

10 Motion om Tyresövallen *

Dnr 2017/KS 0369 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

11 Tyresöinitiativet - Rädda Öringesjön

Dnr 2018/KS 0102 009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas av miljö- och samhälls-byggnadsutskottet.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet med önskemål om åtgärder för att förbättra Öringesjöns status. Öringesjön är näringsrik och har en artrik och delvis omfattande vattenvegetation. Sjöns problem är beroende av påverkan från närliggande bebyggelse, djurhållning, dagvatten, låg vattenomsättning i kombination med ringa vattendjup och litet avrinningsområde.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att medel avsätts i 2020 års budget för ett projekt som upphandlas med målsättning att inventera sjöns växter, dess utbredning, bottenförhållanden samt en statusbeskrivning över sjön och dess tillrinningsområde samt ge förslag på ekologiskt lämpliga åtgärder som även är ekonomiskt försvarbara. Förvaltningen föreslår att projektet må drivas av stadsbyggnadsförvaltningen samt VA- och renhållningsavdelningen gemensamt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöinitiativet rädda Öringesjön.pdf
Tyresöinitiativ - Rädda Öringesjön.pdf

12 Information om Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2018/SBF 0032

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder och exploateringsingenjör Åsa Ström informerar om Trollbäckens centrumstråk.

13 Information om masshantering vid Storängen

Dnr 2018/SBF 0033

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Christina Bolinder och projektledaren för masshanteringen Carina Lindberg informerar om masshanteringen vid Storängen.

14 Information om strategin för Östra Tyresö

Dnr 2018/SBF 0034

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emilia Reiding informerar om strategin för Östra Tyresö.

15 Information om investeringsäskningar för stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2018/SBF 0035

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Jenny Linné chef för mark- och exploateringsavdelningen och projektcontroller Eugéne Teterin informerar om investeringsäskningar för stadsbyggnadsförvaltningen.

16 Information om bryggor i Fornuddsparken

Dnr 2018/SBF 0036

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Johan Smeder informerar om bryggor i Fornuddsparken.

17 Information om paraplyprojekt Norra Tyresö centrum

Dnr 2018/SBF 0037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om paraplyprojekt Norra Tyresö centrum.

18 Information om Tyresövägen

Dnr 2018/SBF 0042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson informerar om Tyresövägen.

19 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport sbf, mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut mars.pdf

§36 Beslut om antagande av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen antas.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2018-01-24 §2 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Planen möjliggör uppförandet av en förskola med tillhörande utemiljö och parkering. Förskolan placeras parallellt med Alby gårdsväg. Förskolan kan uppföras i två våningar med teknikutrymmen på del av taket och till en byggnadsarea om 1250 kvm, komplementbyggnader får uppföras till en sammanlagd byggnadsarea på 150 kvm.

Planförslaget var på samråd mellan den 4 juli - 31 augusti 2017 samt på granskning mellan den 6 februari - 27 februari 2018. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_antagande_förskola vid Akvarievägen.pdf
DP-Förskola vid Akvarievägen_PKAntagande_FOKUS_2-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Kvalitetsprogram_Förskola vid Akvarievägen_antagande.pdf
granskningsutlåtande_antagande_Akvarievägen_utan namn.pdf

§37 Beslut om granskning för Vallmon 8 - 11

Dnr 2015/SBF 0103

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Vallmon 8-11 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att kunna uppföra ny bostadsbebyggelse med högst 10 lägenheter förutom befintlig villa på Långsjövägen 51 & 53 i Skälsätra. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen. Vidare syftar detaljplanen till att bevara parkmark nedanför befintlig kulle i planens sydvästra del.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och den gamla översiktsplanen som gällde då arbetet startades. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning, Vallmon 8-11 granskning.pdf
Plankarta, Vallmon 8-11 granskning.pdf
Gestaltningsprinciper_Vallmon 8-11.pdf
Samrådsredgorelse, Vallmon 8-11 granskning.pdf

§38 Beslut om granskning för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr KSM-2015-290-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan, Norra Tyresö Centrum, etapp 2 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att uppföra två kvarter i Norra Tyresö Centrum och en angöringsgata norr om kvarteren som inkluderar befintligt gång- och cykelstråk.
Det östra kvarteret innehåller en befintlig vårdcentral med lokaler för andra verksamheter. Inom det kvarteret möjliggörs en ny byggnad för äldreboende och med lokaler i gatuplan. I det västra kvarteret möjliggörs en ny byggnad för bostäder med lokaler för centrumändamål och förskola. En gata norr om kvarteren ska byggas ut för att möjliggöra angöring till bebyggelsen samt för att säkerställa det viktiga gång- och cykelstråket som går där idag. Mellan kvarteren inryms ett gång och cykelstråk.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_centrum etapp 2_granskning_180417.pdf
20180413_Dp_NTC etapp 2_PBgranskning.pdf
20180413_Dp_NTC etapp 2 PKgranskning-A1-L.pdf
20180413_Samrådsredgörelse_NTC e 2.pdf

§39 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 samt Tyresö 1:540

Dnr KSM-2018-556

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan för bostäder och ett vårdboende vid Apelvägen. Detaljplanen väntas kunna tas upp för beslut om antagande i juni. Inom detaljplaneområdet finns flera bebyggda fastigheter som är i kommunal ägo och där befintliga byggnader behöver rivas inför genomförandet av den nya detaljplanen. Fastigheten Tyresö 1:787 är belägen vid Prästgårdsvägen 3 och har tidigare varit uthyrd som bostad men är nu tomställd.
Fastigheten Tyresö 1:540 vid Prästgårdsvägen 7A förvärvade kommunen 2015 och byggnaden har stått tom sedan dess. Byggnaderna på bägge fastigheterna är äldre sommarstugor som har bedömts vara i för dåligt skick för att kunna fortsätta hyras ut och därför föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att de rivs så snart detaljplanen antagits dels för att undvika att dessa står tomma längre än nödvändigt och dels ur en säkerhetsaspekt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om rivning.pdf

§40 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2)

Dnr KSM-2018-493

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att slutföra förhandlingarna gällande köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2 samt tillhörande justering av kommungränsen).
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Miljö och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholm stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad (Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förvärv av del av Erstavik 6_1.pdf

§41 Revidering av plan- och bygglovtaxan inklusive mät- och karttaxan för 2019

Dnr KSM-2018-528-051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa fastställs i de delar som berör miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig i ärendet och hänvisar till Socialdemokraternas kommande budgetalternativ.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig  i ärendet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade reserverat sig i ärendet om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Översyn av taxan ska ske årligen. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört denna översyn och bedömt att den behöver revideras avseende bland annat avgift för planbesked, planavgift i bygglovskede, n-faktorn samt justering av faktor för beställning av visst kartmaterial.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan ska omarbetas för att ytterligare öka självfinansieringsgraden. Marie Åkesdotter (MP) samt Inger Gemicioglu (V) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) samt Inger Gemicioglu (V) om att taxan ska omarbetas för att ytterligare öka självfinansieringsgraden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av plan- och bygglovstaxan samt mät- och karttaxan.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart revideringar inför 2019.pdf

§42 Svar på återremiss gällande detaljplan Granitvägen

Dnr 2016 KSM 0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Delredovisningen av återremissen noteras.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation 2017-11-22 §146 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förslag till ny detaljplan för Granitvägen var uppe för beslut om granskning i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 22 november 2017 och återremitterades då till stadsbyggnadsförvaltningen för utredning av parkeringstalen samt plan för korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj informera om arbetet med korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen. Parkeringstalen har setts över och justeringar i antalet har gjorts sedan november 2017, man har också sett över och presenterat mobilitetsåtgärder inom respektive exploateringsområde. Stadsbyggnadsförvaltningen anser därför att återremissen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss för beslut om granskning för detaljplan Granitvägen.pdf
Protokollsutdrag, beslut om återremiss.pdf

§43 Ändrad sammanträdesdag för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KSM-2018-578-037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 16 maj ändras till 14 maj kl. 09.00.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdet i maj sammanfaller med att HR bokat in ledningsgruppen på ledningsgruppsutveckling i två dagar.
Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 16 maj att förläggas till den 14 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, ändring av sammanträdesdag.pdf

§44 Motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett svar på motionen och föreslår att denna anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer. Förvaltningen har också ett gott samarbete med representanter från FTI med möjlighet till en bra dialog. Möjligheten att ta ut vite enligt avtalet ska dock ses över. FTI ser över tömningsintervallen för att kunna anpassa dessa vid behov. Förutsättningarna för nya och utökade stationer är till del beroende av att ytor avsätts samt att möjlighet finns till bland annat bygglov på dessa platser. I detta arbete är det viktigt att representanter både från kommunen och FTI hjälps åt att identifiera möjliga platser exempelvis när nya detaljplaner tas fram.

Ordförandeutlåtande
Arbetet med återvinning och avfallshantering går framåt i Tyresö. De insamlade volymerna av förpackningar har skjutit i höjden sedan 2014 (+35%) och antalet tömningar har under samma tid ökat något mer. Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna i kommunen, har dock i perioder haft en sämre tömningsfrekvens än avsett och stationer har tillfälligt tagits bort (som i fallet med stationen i Raksta vilken nu åter är på plats). Jag håller med motionären om att detta är ett problem men samtidigt har kommunen en god dialog med FTI, som själva dessutom är väl medvetna om problematiken och arbetar för en lösning.

Att öka kapaciteten på stationerna bedöms inte i nuläget behövas utan det handlar alltså mer om att FTI måste få ordning på tömningsfrekvensen. Ett sätt att öka möjligheten att samla in förpackningar är däremot att etablera nya stationer. Stadsbyggnadsförvaltningen och FTI arbetar kontinuerligt för att hitta nya platser och behoven diskuteras på årliga samråd.

Bilagor
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Svar på motion angående överfulla återvinningsstationer.pdf

§45 Motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KS 0369 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig i ärendet med hänvisning till motionen (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) yrkande till motionens första och andra att-sats och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf
180418 - Ordförandeutlåtande motion om tyresövallen.pdf

§46 Tyresöinitiativet - Rädda Öringesjön

Dnr 2018/KS 0102 009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med ändringen att avsätta medel i 2019 års budget istället för till år 2020.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka vilka projektpengar det finns att söka för projektet.
3. Projektet genomförs i dialog med engagerade boende i Öringe.
4. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag har inkommit från Tyresöinitiativet med önskemål om åtgärder för att förbättra Öringesjöns status. Öringesjön är näringsrik och har en artrik och delvis omfattande vattenvegetation. Sjöns problem är beroende av påverkan från närliggande bebyggelse, djurhållning, dagvatten, låg vattenomsättning i kombination med ringa vattendjup och litet avrinningsområde.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att medel avsätts i 2020 års budget för ett projekt som upphandlas med målsättning att inventera sjöns växter, dess utbredning, bottenförhållanden samt en statusbeskrivning över sjön och dess tillrinningsområde samt ge förslag på ekologiskt lämpliga åtgärder som även är ekonomiskt försvarbara. Förvaltningen föreslår att projektet må drivas av stadsbyggnadsförvaltningen samt VA- och renhållningsavdelningen gemensamt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresöinitiativet rädda Öringesjön.pdf
Tyresöinitiativ - Rädda Öringesjön.pdf

§47 Information om Trollbäckens centrumstråk

Dnr 2018/SBF 0032

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chef för mark- och exploateringsavdelningen Jenny Linné och planchef Ida Olén informerar om Trollbäckens centrumstråk.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20180418.pdf (167 kb)

§48 Information om masshantering vid Storängen

Dnr 2018/SBF 0033

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg och chef för mark- och exploateringsavdelningen Jenny Linné  informerar om masshanteringen vid Storängen.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20180418.pdf (167 kb)

§49 Information om strategin för Östra Tyresö

Dnr 2018/SBF 0034

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emilia Reiding, planarkitekt Elin Elfström och exploateringsingenjör Emelie Häll informerar om strategin för Östra Tyresö.

Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20180418.pdf (167 kb)

§50 Information om investeringsäskningar för Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2018/SBF 0035

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Jenny Linné chef för mark- och exploateringsavdelningen informerar om investeringsäskningar för Stadsbyggnadsförvaltningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20180418.pdf (167 kb)

§51 Information om bryggor i Fornuddsparken- Ärendet utgår

Dnr 2018/SBF 0036

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Johan Smeder informerar skriftligen om bryggor i Fornuddsparken.

Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20180418.pdf (112 kb)

§52 Information om paraplyprojekt Norra Tyresö centrum

Dnr 2018/SBF 0037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om paraplyprojekt Norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§52_prot_20180418.pdf (167 kb)

§53 Information om Tyresövägen- Ärendet utgår

Dnr 2018/SBF 0042

Beskrivning av ärendet
Projektledare Emma Shepherdson informerar om Tyresövägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20180418.pdf (112 kb)

§54 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport sbf, mars.pdf
Månadsrapport, mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20180418.pdf (167 kb)

§55 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut mars.pdf