Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-12-17

Sammanträde 2018-12-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om avslutande av ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja

Dnr KSM2018-137-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Arbetet med att ändra detaljplanen för förskola Cassiopeja avslutas.

Beskrivning av ärendet
Den önskade ändringen av detaljplan för förskolan Cassiopeja har bedömts som olämplig på grund av att markytan inte är tillräckligt stor. Sökanden har tagit tillbaka önskemålet om planändringen och stadsbyggnadsförvaltningen önskar därmed att arbetet med att ändra detaljplanen för förskolan Cassiopeja avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse avslut Cassiopeja.pdf

2 Planuppdrag och beslut om samråd för del av Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola

Dnr KSM2018-1808-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Trinntorp 1:1 nordost om Brevik skola med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 § miljöbalken, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har brist på förskoleplatser. Behovet förväntas öka i Östra Tyresö inom de närmaste åren i samband med att allt fler bor permanent på Östra Tyresö. Det finns även ett växande behov av etableringsytor i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade (2018-10-17, § 131) att stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med området nordost om Breviks skola med inriktningen typförskola och etableringsyta inför ett planuppdrag. Därefter har även diskussioner förts kring möjligheten att utveckla området som en mötesplats. Förvaltningen bedömer att intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen och att planläggning för angivet syfte är lämpligt.

Bilagor
Start-PM för del av Trinntorp 1_1, nordost om Brevik skola, underskrivet.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för del av Trinntorp 1_1.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181017 §131.pdf

3 Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda

Dnr KSM2015-315-68

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall fullföljs trots den högre kostnadsnivån.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner att tidplanen för nedgrävning av elkablar förskjuts minst ett år framåt, till hösten 2020.

Beskrivning av ärendet
Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 §91.

Enligt avtalet är ledningen ett hinder för breddning av Tyresövägen och den behöver därför flyttas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att ytterligare utredningar behöver göras för att säkerställa det bästa och mest prisvärda alternativet för breddning av Tyresövägen vid Petterboda. Är det till exempel flytt av elledningar, förskjutning av vägens körbana eller förskjutning av cykelbanan? Utredning behövs eftersom det visat sig att nedgrävningen blir så mycket dyrare än uppskattat. Ytterligare utredningar innebär att nuvarande tidplan förskjuts.

I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt skede, innan projektering och tillstånd hade påbörjats. Denna tidiga uppskattning som var den bästa indikationen i det skedet uppgick till 21 000 000 kr år 2014 och skrevs in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild. Beräknad kostnad är i december 2018 cirka 32 000 000 kr.

Handlingar till detta ärende kommer att bifogas senare i veckan.

4 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion

Dnr KSM2000-945-261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Hanvikens segel- och roddbåtssektion godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Nedan följer en sammanfattning av vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften.
Området som Hanvikens segel- och roddbåtssektion verkar inom omfattas av det planprogram för Trollbäckens centrumstråk som håller på att tas fram. Det finns en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid, dvs. innan avtalstiden på 10 år löpt ut, om det är nödvändigt för kommande upprustning av parkområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf
Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf

5 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan

Dnr KSM2000-835-261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Vinkelbryggan godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.

Avtalet som tas upp för godkännande och vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften. Vinkelbryggans avtal innefattar nytt arrendeavtal med höjd arrendeavgift och arrende enligt kommunens standard samt gatukostnad för Ugglevägen, etapp 9 och även möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf
Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf

6 Information om områdesprinciper och avstyckningar

Dnr 2018/SBF 0114

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Detaljplaneringschef Ida Olén informerar om arbetet med att sammanställa områdesprinciper och avstyckningar.

7 Information om partnering

Dnr 2018/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Martin Wallin enhetschef för byggledningsenheten informerar om arbetet med partnering.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut november 2018.pdf

9 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas. Ekonomisk uppföljning för plan och exploatering kommer bifogas senare i veckan.

Bilagor
Månadsrapport november SBF.pdf

§157 Beslut om avslutande av ändring av detaljplan för förskolan Cassiopeja

Dnr KSM2018-137-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Arbetet med att ändra detaljplanen för förskola Cassiopeja avslutas.
 
Beskrivning av ärendet
Den önskade ändringen av detaljplan för förskolan Cassiopeja har bedömts som olämplig på grund av att markytan inte är tillräckligt stor. Sökanden har tagit tillbaka önskemålet om planändringen och stadsbyggnadsförvaltningen önskar därmed att arbetet med att ändra detaljplanen för förskolan Cassiopeja avslutas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse avslut Cassiopeja.pdf

§158 Planuppdrag och beslut om samråd för del av Trinntorp 1:1, nordost om Brevik skola

Dnr KSM2018-1808-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Trinntorp 1:1 nordost om Brevik skola med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.
3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 § miljöbalken, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen har brist på förskoleplatser. Behovet förväntas öka i Östra Tyresö inom de närmaste åren i samband med att allt fler bor permanent på Östra Tyresö. Det finns även ett växande behov av etableringsytor i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade (2018-10-17, § 131) att stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta vidare med området nordost om Breviks skola med inriktningen typförskola och etableringsyta inför ett planuppdrag. Därefter har även diskussioner förts kring möjligheten att utveckla området som en mötesplats. Förvaltningen bedömer att intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen och att planläggning för angivet syfte är lämpligt.
 
Bilagor
Start-PM för del av Trinntorp 1_1, nordost om Brevik skola, underskrivet.pdf
Undersökning av miljöpåverkan för del av Trinntorp 1_1.pdf
MSU Protokollsutdrag 20181017 §131.pdf

§159 Framskjuten tidplan och kostnadsökning för nedgrävning av elkablar vid Petterboda

Dnr KSM2015-315-68
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras för vidare undersökning, möjligheten till bibehållen tidplan för eventuell nedgrävning ska utredas.
 
Beskrivning av ärendet
Vid breddning av Tyresövägen behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga elledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om flyttning av elanläggning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12 §91.
 
Enligt avtalet är ledningen ett hinder för breddning av Tyresövägen och den behöver därför flyttas. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att ytterligare utredningar behöver göras för att säkerställa det bästa och mest prisvärda alternativet för breddning av Tyresövägen vid Petterboda. Är det till exempel flytt av elledningar, förskjutning av vägens körbana eller förskjutning av cykelbanan? Utredning behövs eftersom det visat sig att nedgrävningen blir så mycket dyrare än uppskattat. Ytterligare utredningar innebär att nuvarande tidplan förskjuts.
I avtalet anges bland annat att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kabelflytten. En uppskattning av kostnaden gjordes i ett tidigt skede, innan projektering och tillstånd hade påbörjats. Denna tidiga uppskattning som var den bästa indikationen i det skedet uppgick till 21 000 000 kr år 2014 och skrevs in i avtalet. Uppskattningen var lågt räknad. Då anbud nu inkommit i slutet av 2018 är det en betydligt högre kostnadsbild. Beräknad kostnad är i december 2018 cirka 32 000 000 kr.
 
Handlingar till detta ärende kommer att bifogas senare i veckan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse_elkablar Petterboda.pdf
Flyttavtal 2015-06-01 Avtal Tyresö kommun Slutgiltigt Undertecknat.pdf
Bilaga 1 Översiktskarta.pdf
Bilaga 2 Karta Ledningen.pdf
Bilaga 3 Ledningens nuvarande utförande.pdf
Bilaga 4 Karta över alternativ.pdf
Bilaga 5 Ledningsrätt beskrivning.pdf

§160 Arrendeavtal för Hanvikens segel- och roddbåtssektion

Dnr KSM2000-945-261
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Hanvikens segel- och roddbåtssektion godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Nedan följer en sammanfattning av vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften.
Området som Hanvikens segel- och roddbåtssektion verkar inom omfattas av det planprogram för Trollbäckens centrumstråk som håller på att tas fram. Det finns en möjlighet för kommunen att säga upp avtalet i förtid, dvs. innan avtalstiden på 10 år löpt ut, om det är nödvändigt för kommande upprustning av parkområdet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse_Arrendeavtal HSS.pdf
Arrendeavtal undertecknat av HSS.pdf

§161 Arrendeavtal för båtklubb Vinkelbryggan

Dnr KSM2000-835-261
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arrendeavtal med Vinkelbryggan godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna godkänt arrendeavtal.
 
Beskrivning av ärendet
I april 2017 beslutade kommunstyrelsen att arrendeavgifterna för båtklubbar och bryggföreningar ska höjas. Beslutet om de nya arrendeavgifterna innebär att arrendeavgiften ska vara 750 kr/båtplats vid brygga och 750 kr/uppställningsplats på land. Avgiften startar på 250 kr/plats och trappas in till 750 kr/plats under en femårsperiod. Kommunens standardavtal har en avtalstid på 10 år med förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet och sagt upp de avtal som löpt ut för omförhandling. Förvaltningschefen har delegation på att teckna omförhandlade avtal när det gäller ny arrendeavgift. I vissa fall förekommer ändringar utöver arrendeavgiften, varför ett antal avtal behöver tas upp för godkännande av kommunstyrelsen.
 
Avtalet som tas upp för godkännande och vad som huvudsakligen ändras jämfört med tidigare avtal, utöver den nya arrendeavgiften. Vinkelbryggans avtal innefattar nytt arrendeavtal med höjd arrendeavgift och arrende enligt kommunens standard samt gatukostnad för Ugglevägen, etapp 9 och även möjlighet för föreningen att få ett gatukostnadslån.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse_Vinkelbryggan.pdf
Arrendeavtal Vinkelbryggan.pdf

§162 Information om områdesprinciper och avstyckningar

Dnr 2018/SBF 0114
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Detaljplaneringschef Ida Olén informerar om arbetet med att sammanställa områdesprinciper och avstyckningar.
Beslut/Protokollsutdrag
§162_prot_20181217.pdf (164 kb)

§163 Information om partnering

Dnr 2018/SBF 0115
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Martin Wallin enhetschef för byggledningsenheten informerar om arbetet med partnering.
Beslut/Protokollsutdrag
§163_prot_20181217.pdf (164 kb)

§164 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut november 2018.pdf

§165 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.
 
Bilagor
Månadsrapport november SBF.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§165_prot_20181217.pdf (164 kb)