Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-02-16

Sammanträde 2011-02-16

Datum
Klockan
Plats

§1 Anmälan av valda ledamöter och ersättare till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Den 30 november 2010, § 178, beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor från och med den 1 januari 2011. Utskottet ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Den 1 februari 2011, § 16 beslutade kommunstyrelsen att utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Fredrik Saweståhl (M)

Anki Svensson (M)

Andreas Jonsson (M)

Mats Larsson (FP)

Leif Kennerberg (KD)

Martin Nilsson (S)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Linder (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Matilda Lundh (M)

Lotta Stjärnfeldt (M)

Mats Lindblom (FP)

Margareta Ternstedt (FP)

Henrik Gustavsson (C)

Marita Bertilsson (S)

Anita Mattsson (S)

Peter Bylund (MP)

Elisabeth Hedlund (V)

Ordförande

Fredrik Saweståhl (M)

1:e vice ordförande

Mats Larsson (FP)

2:e vice ordförande

Marie Åkesdotter (MP)

Vidare antog kommunstyrelsen, § 5, en arbetsordning för kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott m.m. samt en ny delegationsordning för kommunstyrelsen, § 7.

_____

§2 Sammanträdesplan 2011 för miljö- och samhällsbyggnads­utskottet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Nästa sammanträde ska hållas den 16 mars 2011 med början klockan 15.00.

2. Sammanträdesplan 2011 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska fastställas på nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandeberedning och sammanträde har utarbetats.

Beredningar och sammanträden är normalt förlagda till onsdagar. Ordförande­beredningen börjar normalt klockan 08.30 och sammanträdena klocka 15.00.

Ordförandeberedning

onsdagar kl 08.30

Sammanträde

onsdagar kl 15.00

2 februari

16 februari

2 mars

16 mars

29 mars Obs! tisdag

13 april

27 april Obs! kl 13.15

11 maj

18 maj

31 maj Obs! kl 13.15

17 augusti (reserv)

24 augusti (reserv)

31 augusti

14 september Obs! kl 08.30

28 september

12 oktober

2 november

17 november Obs! torsdag

23 november

7 december

Ordförandeförslag

Jag finner att det finns önskemål om att förlägga utskottets sammanträden på direkt på morgonen och annan veckodag. Mot denna bakgrund föreslår jag att miljö- och samhällsutskottet besluta att nästa sammanträde ska hållas den 16 mars med början klockan 15.00. Vidare föreslås att beslut om sammanträdesplan för 2011 behandlas på nästa sammanträde.

_____

§3 Förslag till detaljplan för bostäder vid Bollmora allé på del av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

Dnr 2008/KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. En miljöbedömning enligt miljöbalken behöver inte upprättas.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag gå ut med föreliggande förslag till detaljplan för bostäder vid Bollmora allé på samråd.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla yrkandet att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verka för att 30 % av lokalerna upplåts med hyresrätt (bostäder) och 30 % som bostadsrätter och lämar särskilt yttrande (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte upprätta en detljplan och lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Marie Åkesdotter (MP) reservation och särskilda yttrande

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen

närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget

skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Området planeras för flerfamiljshus med cirka 200 bostäder. Våningshöjderna kommer att variera från fyra våningar närmast C3L upp till åtta våningar närmast Tyresövägen. I byggnaden som ligger närmast Tyresövägen kommer det att vara möjligt att etablera någon form av centrumverksamhet. Det skulle kunna vara handel, restaurang, café eller liknande. I anslutning till 8-vånings­huset, där det möter 5-våningshuset, kommer det vara möjligt att lokalisera kontor. Under bostadshusen och gårdarna kommer det att finnas parkerings­garage för de boende.

Bostadshusen placeringen beror till viss del på att man måste ta hänsyn till bullernivåerna från Tyresövägen och Bollmora allé, för att skapa tysta sidor. Men också för att få så stora och luftiga innergårdar som möjligt.

Kommunens ambitioner är att åstadkomma en stadsmässig struktur där byggnaderna delas in i tydliga kvarter som sluter sig kring en gård. Husen har också ett tydligt förhållningssätt mot gatan vilket innebär att husen är placerade längs med gatan med tydliga entréer.

Parkeringshuset byggs i suterräng med max fyra våningar mot Tyresövägen och sex våningar mot C3L.

För att nå den nya bebyggelsen kommer det att finnas två alternativa infarter och utfarter. Den befintliga anslutningen via Bollmora Gårdsväg kommer att finnas kvar. Dessutom anläggs en ny anslutning från Bollmora allé i form av en cirkulationsplats.

Miljöbedömning

Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Plan­för­slaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. En miljöbedömning enligt miljöbalken behöver därmed inte upprättas.

Till ärendet hörande handlingar

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé.

Plankarta

Trafikbullerutredning Rapport 559576 A (Förhandskopia)

Situationsplan till trafikbullerutredningen

Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Bostäder vid Bollmora allé

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att en miljö­bedömning inte behöver upprättas. Vidare föreslås att sam­hälls­byggnads­förvaltningen får i uppdrag gå ut med förslaget till detaljplan för bostäder vid Bollmora allé på samråd.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att en miljöbedömning ska upprättas.

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verka för att 30 % av lokalerna upplåts med hyresrätt (bostäder) och 30 % som bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 5 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har således avslagit yrkandet.

_____

§4 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:814

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. G:a Tyresö centrums andelsägarförening begäran om planändring avslås.

Jäv

Matilda Lundh (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

G:a Tyresö centrums andelsägarförening har i november 2010 inkommit med en förfrågan om att ändra detaljplanen för Orrnäsberget. Detta för att göra det möjligt att bebygga området med totalt 200 bostäder i flerbostadshus och småhus.

I översiktsplanen från 2008 är området utpekat som natur. I den fördjupade översiktsplanen för Östra Tyresö framgår att det är viktigt att de befintliga naturområdena i Östra Tyresö bevaras och skyddas.

Samhällsbyggnadförfaltningen har utfört översiktliga projekteringar av området för att kunna bedöma rimligheten i förslaget. För att nå området fordras ny vägdragning söder ut viket medför omfattande sprängnings- och schacknings­arbeten med enorma ingrepp i naturen som följd. Det går inte att uppnå en lutning på vägen som klarar tillgänglighetskraven och kraven på en trafiksäker anslutning till Breviksvägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att området på grund av sin topografi och värden som grönområde, inte lämpar sig för tätare bebyggelse enligt förslaget. Begäran om planändring för fastigheten bör därför avslås.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

Ordförandeförslag

Jag instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att området inte lämpar sig för för tätare bebyggelse i enlighet med det inlämnade förslaget. Därför föreslås att G:a Tyresö centrums andelsägarförening begäran om planändring avslås.

_____

§5 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Kumla 136:4

Dnr 2011/KSM 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Kumla 136:4 för att utöka byggrätten på fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Af Holmgrens AB, ägaren till fastigheten Kumla 136:4 längs Gudöbroleden i Trollbäcken, inkom i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en större byggrätt på fastigheten

Enligt gäller detaljplan får fastigheten bebyggas med handel och industri i två våningar. Maximalt 40 % av fastigheten får bebyggas. Fastighetsägaren vill nu göra en tillbyggnad som på många sätt strider mot gällande plan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen är möjlig att ändra för att tillgodose fastighetsägarens önskemål. Även en reglering av mark från den kommunala fastigheten Kumla 69:44, som annekterats av fastighetsägaren, kan då bli möjlig genom att den planläggs som kvartersmark.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att detaljplanen kan ändras för att tillgodose fastighetsägarens önskemål. Därför föreslås att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ändra detaljplan för fastigheten Kumla 136:4 för att utöka byggrätten.

_____

§6 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Lansiären 1

Dnr 2010/KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Lansiären 1 för att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Lansiären 1 i Skälsätraberg inkom i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar

För fastigheten gäller detaljplan för Skälsätraberg som vann laga kraft den 4mars 1993.

Kommunstyrelsens planberedning beslutade i början på 2010 att anta principer för styckningar i Skälsätra. Dessa säger bland annat att en fastighet måste vara minst 1 800 m2 stor för att styckas och på andra sätt vara lämplig.

Fastigheten Lansiären 1 är på 2 059 m2 och verkar vid en första översiktlig bedömning uppfylla kriterierna för styckning. Viktigt att notera är att fastighetsägaren får stå för alla kostnader för planarbetet.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

_____

§7 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Näsby 4:948, Häxvägen 12

Dnr 2010/KSM 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Näsby 4:948 för att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Näsby 4:948 inkom i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

För fastigheten gäller byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad, Skälsätra mm, som vann laga kraft den 15 maj 1954. I planen är den södra delen av fastigheten belagd med byggnadsförbud (prickmark). Detta gör att den inte går att stycka enligt gällande plan, trots att fastigheten är på 2386 m2 (minsta tomtstorlek är 900 kvm). Det framgår inte av planbeskrivningen varför ytan belades med byggnadsförbud, men troligtvis beror det på att man ville hålla viss distans mellan bebyggelsen och grönområdet i öster.

Sedan planen gjordes har ett par bygglov för bostadshus beviljats, trots prickmarken. Det senaste bygglovet beviljades 2005.

Prickmarken kan därför anses ha spelat ut sin roll, varför samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen kan ändras om fastigheten i övrigt bedöms lämplig att stycka. Viktigt att notera är att fastighetsägaren får stå för alla kostnader för planarbetet.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

_____

§8 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560

Dnr 2010/KSM 0338

 

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Sommaren 7 och Strand 1:560 för att möjliggöra en styckning av fastigheterna.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560 inkom i maj 2010 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheterna för att göra det möjligt att stycka dem i fyra delar.

För fastigheten gäller detaljplan för Västra Strand, som vann laga kraft den 16 december 1993. Fastigheterna Sommaren 7 och Strand 1:560 var ursprungligen delar av en större fastighet som hade en total yta på 16 000 m2. Vid planläggningen styckades fastigheten i fyra villafastigheter (tre mindre och en större) och den nordöstra delen lades ut som allmän platsmark (NATUR). Kommunen har rättighet och skyldighet att lösa in mark som läggs ut som allmän platsmark i en detaljplan. Av någon anledning gjordes inte det i detta fall, utan marken är kvar i privat ägo.

Anledningen till att den norra delen lades ut som allmän platsmark var att skapa en spridningskorridor för växter och djur genom området. Ambitionerna fullföljdes inte i omkringliggande planer, utan naturområdet omgärdas av privata villatomter förutom på den norra sidan där det finns en allmän passage i Klippvägens förlängning.

Kommunstyrelsen planberedning tog under början av 2006 fram riktlinjer för hur förfrågningar om ändringar av detaljplaner i Strand skulle hanteras när genomförandetiden för gällande planer gått ut. Dessa säger bland annat att en fastighet måste vara minst 1500 m2 stor för att styckas och på andra sätt vara lämplig.

Fastigheten Sommaren 7 är på 5153 m2 och verkar vid en första översiktlig bedömning uppfylla kriterierna för styckning i tre delar. På grund av fastighetens topografiska beskaffenhet bör den nya bebyggelsen läggas på den övre delen av fastigheten. I det fortsatta utredningsarbetet bör det därför studeras om det är lämpligt att även ta i anspråk det sydvästra hörnet av Strand 1:560 för att kunna tillskapa tre bra tomtplatser. Denna del skulle då ges som utbyte mot att resterade delar av Strand 1:560 som bevaras som naturmark och förs över i kommunal ägo. Viktigt att notera är att fastighetsägaren får stå för alla kostnader för planarbetet.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

_____

§9 Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Vintern 11

Dnr 2011/BN 0027

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Vintern 11 för att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Vintern 11 i västra Strand inkom i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

För fastigheten gäller detaljplan för Västra Strand, som vann laga kraft den 16 december 1993.

Kommunstyrelsen planberedning tog under början av 2006 fram riktlinjer för hur förfrågningar om ändringar av detaljplaner i Strand skulle hanteras när genomförandetiden för gällande planer gått ut. Dessa säger bland annat att en fastighet måste vara minst 1 500 m2 stor för att styckas och på andra sätt vara lämplig.

Fastigheten Vintern 11 är på 3 575 m2 och verkar vid en första översiktlig bedömning uppfylla kriterierna för styckning i två delar. Viktigt att notera är att fastighetsägaren får stå för alla kostnader för planarbetet.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

_____

§10 Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen

Dnr 2011/KSM 0037

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1 Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande på samrådsförslaget till detaljplan för del av Ältabergsvägen godkänns.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Nacka kommun och Stockholms stad har gemensamt upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen. Planområdet omfattar Ältabergsvägen samt området mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen samt att möjliggöra område för livsmedelshandel, småindustri och parkering. En justering av kommungränsen planeras så att gränsen ska komma att följa Tyresövägens norra sida, vilket innebär att i princip hela planområdet kommer att tillhöra Nacka kommun.

Enligt den handelskonsekvensanalys, som tagits fram i samband med planarbetet, kommer planens effekter på befintliga livsmedelsbutikerna i Älta bli mycket kännbara.

I tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen framför följande synpunkter:

- Detaljplanen har inte sänts för samråd till Tyresö kommun, trots att planområdet ligger nära kommungränsen och genom sitt innehåll kan påverka handeln i Tyresö. Kommunen vill att alla liknande planer i grannkommunerna fortsättningsvis sänds till Tyresö för samråd.

- Tyresö kommun ser mycket positivt på utbyggnaden av en gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen, som innebär en förstärkning av det regionala cykelstråket. Enligt förslaget ska gång och cykelbanan bli 3,5 meter och cyklister och fotgängare ska samspel på den ytan. Mot bakgrund av att Ältabergsvägen är ett cykelpendlarståk där många idag cyklar mycket fort, vore det ännu bättre för både cyklister och gående man kunde få egna ytor. Om gång och cykelvägen görs lite bredare vore det möjligt.

Till ärendet hörande handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältaberg

Genomförandebeskrivning

Miljöredovisning

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar godkänna samhällsbyggnadsförvalrningens förslag till yttrande på samrådsförslaget till detaljplan för del av Ältabergsvägen

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det i yttrandet framgår att förslaget till detaljplan inte uppfyller kraven i gällande klimatmål

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§11 Redovisning av pågående och avslutade planärenden

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Planeringsbokslut för 2010

Laga kraftvunna planer (sju stycken)

· Näsby udde

· Vidjan 3

· Orrnäset - Breviksvägen

· Kontor vid Sikvägen

· Bostäder i kv Porträttet

· Strandängarna etapp 1

· Strandängarna etapp 2

Antagna planer (fem stycken)

· Sälgen 6

· Våren 5

· Flis- och masshanteringsplats

· Gränsvägen 10

· Parkering Nyboda skola

Utställningar (fyra stycken)

· Omsorgsboende Sågen

· Slånbacken

· Gränsvägen 10

· Solberga etapp 7

Samråd (nio stycken)

· Sälgen 6

· Omsorgsboende Sågen

· Slånbacken

· Våren 5

· Bäverbäcken

· Föreningslokal Sjötungan

· Parkering Nyboda skola

· Venus 4 och 5

· Gullvivan 4

Programsamråd

· Lekland Petterboda

Pågående och kommande ärenden 2011

Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är under genomförande

· Utbyggnad av Skrubba malmväg pågår. Färdig till hösten 2011.

· Skrubba trafikplats byggs ut 2011-2012.

Tyresö centrum

Arbete pågår med att hitta en uppgörelse med Strabag och den nya ägaren till Tyresö centrum. Förslag till utformning av ny lekplats presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet under våren.

Trygghetsboendet i centrum, bygge pågår. Klart 2012.

Dalgränds förlängning med rondeller, arbete pågår. Klart till sommaren 2011.

Strandängarna

Både etapp 1 och 2 vann laga kraft under hösten.

Etapp 1 ligger för rättsprövning hos högsta förvaltningsdomstolen. Begäran om inhibition.

Underlag för vattendom har varit på samråd och ansökan till domstolen skickas in denna vecka.

Förhandlingar om tillträde och köpeskilling med anledning av vattendom pågår med Besqab

Strandudden

Bygglov klart, byggstart troligtvis i vår.

Seniorbostäder i kv Porträttet
Byggstart i höst.

Orrnäset – Breviksvägen, etapp 5
Utbyggnad pågår. Klart 2013.

Måsvägen, etapp 6
Utbyggnad pågår. Klart 2012.

Övriga pågående byggprojekt

· Siklöjevägen: Första etappen byggd. Säljstart för andra etappen med cirka 110 lägenheter påbörjas i vår.

· Simhall i Tyresö centrum: Bygge pågår. Klart hösten 2012.

· Skola och förskola på före detta Brädgårdsområdet: Tömning och sanering klart under 2011. Området används för masshantering tills vidare.

· Bostäder vid Veronikagränd: Bygge pågår. Första inflyttning i slutet av februari.

· Idrott, rekreation och park i Strand: Ingen budget för utbyggnad finns ännu.

Överklagade planer

· Sjöbacken - regeringen

· Flis- och masshanteringsplats ärendet ligger hos regeringen

· Gränsvägen 10 ärendet ligger hos länsstyrelsen

Pågående planer

· Solberga och del av Raksta, etapp 7. Planen färdig, men kan inte antas innan överklagandet av § 113 är avgjort.

· Bostadsbebyggelse mm vid Bäverbäcken. Fördjupad geoteknisk analys görs under vintern. Kvalitetsprogram och utställningshandlingar arbetas fram. Utställning i beräknas till våren om förvärvsfrågan är löst.

· Trädgårdsstaden etapp 3. Samråd i maj.

· Bostadsbebyggelse vid Bollmora allé. Samråd i mars.

· Lekland och dagvattenpark vid Petterboda. Samråd i april

· Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen samråd i maj

· Slånbacken, etapp 13. Antas i KF den 17 februari.

· Omsorgsboende vid Sågen: Antas i KF den 17 februari.

· Samlingslokal för brf Sjötungan. Beslut om utställning i kommunstyrelsen den 29 mars

Styckningsplaner med enkelt förfarande

· Gullvivan 4 och 5 antas i kommunstyrelsen den 29 mars.

· Topartäppan 18 och 9 samråd i mars.

· Midvintern 5 antas i kommunstyrelsen 1 mars

Kommande planer

· Hasselbacken TYBO:s nästa projekt.

· Brevik, etapp 9. Projektering och inventering pågår. Startmöte med fastighetsägare och uppdrag i vår.

· Infartsparkering vid Videvägen, ersätter ett tillfälligt bygglov.

· UR-tomten

· Näsby 4:1469

· Tennisbanor vid rackethallen

Hanteringen av Östra Tyresö

· Endast bygglov ges som följer gällande planer.

· Diskussioner pågår med länsstyrelsen om hur tillmötesgå efterfrågan på större byggrätter innan nya planer.

· Nytt möte i mars kan resultera i nya planbestämmelser i delar av området.

· Länsstyrelsen ställer krav med föreläggande

_____

§12 Anläggande av båtbottentvätt med LOVA bidrag

Dnr 2011/KSTK 0027

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Förslag att anlägga en båtbottentvätt under 2011 tas upp i kommande förslaget till investeringsprogram om det sökta LOVA-bidrag beviljats. Kostnaden är beräknad till 675000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun är en skärgårdskommun som sedan har länge har ett omfattande båtliv. Andelen fritidsbåtar samt användningen av dessa ökar gradvis i samma omfattning som kommunens befolkning växer. Befintliga fritidsområden inom östra Tyresö kommer under decennier framåt att fortsätta genomgå en omvandling från fritidboende till permanentboende.

Huvuddelen av ägarna till fritidsbåtar är anslutna till båtklubbar belägna i eller i anslutning till Vissvassfjärden, Ällmorafjärden eller Kalvfjärden.

För att minska utsläppen av giftiga ämnen från fritidsbåtar till Östersjön samt sjöar och vattendrag måste användningen av båtbottenfärger minska. Många färger innehåller giftiga metaller för att begränsa påväxt av till exempel alger och havstulpaner på båtens skrov. Genom att erbjuda båtägarna en möjlighet att bottentvätta sina båtar för att bli av med påväxt på skrovet kan behovet att använda giftiga båtbottenfärger minska kraftigt.

Båtbottenfärger begränsar effektivt påväxt av till exempel alger, musslor och havstulpaner på skrovet genom att läcka ämnen som är skadliga för vattenlevande växt- och djurarter. Tyvärr påverkas även arter som färgerna inte syftar till att bekämpa. Användandet av båtbottenfärger bidrar på så sätt till att förorena vattnet och därmed hota den fina miljö som båtfolket söker sig till. Vid höstupptaget rengörs många båtar med högtryckstvätt eller för hand. Om det inte finns någon anläggning som samlar upp och renar tvättvattnet är risken stor att de skadliga ämnena läcker ut till omgivningen och påverkar den marina miljön.

För att Tyresö ska bidra i miljömålsarbetet för ett hav i balans blir en båtbottentvätt ett bidrag på vägen. Det är realistiskt att på några års sikt ha målet att en betydande andel av fritidsbåtsinnehavarna använder båtbottentvätt i kommunen i stället för att bottenmåla sina båtar med miljöpåverkande färger.

För att försörja en stor del av kommunens fritidsbåtsflotta har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett möjligheterna att inrätta och anlägga en flytande båtbottentvätt. Den bästa placering för merparten av alla fritidsbåtar bedöms vara i Vissvassfjärden. Genom Vissvassfjärden passerar samtliga båtar, med hemmahamn väster om Brevikshalvön, som är på väg ut i Skärgården. Även för de flesta båtar som hör hemma öster om halvön är det förhållandevis kort färdväg till Vissvassfjärden. I de fortsatta diskussionerna med båtklubbarna kommer den slutgiltiga placeringen av anläggningen att läggas fast. Även frågan om driften av anläggningen ska då vara avklarad. Målsättningen är att verksamheten ska kunna påbörjas under senare delen av årets säsong.

Syftet är båtbottentvätten ska vara ett enklare, tidsbesparande men inte fördyrande alternativ för båtägaren. En tvätt tar cirka 15 minuter och det krävs två till tre tvättar per säsong.

Tyresö kommun har lämnat in en ansökan om LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdprojekt) hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Bidraget täcker normalt 50 % av kostnaderna. Ett beslut från länsstyrelsen beräknas komma under februari eller mars månad i år.

Kostnaderna för inköp, transport, anläggning, installation, information och uppföljning beräknas till 1 350 000 kronor. Med ett 50 % Lova-bidrag kommer kommunens investeringskostnad att uppgå 675 000 kronor.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

§13 Uppdrag att utarbeta ett kommunalt skyltprogram

Dnr 2011/KSTK 0028

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunalt skyltprogram.

Beskrivning av ärendet

Trafikplanerare Helena Hartzell redovisar axplock ur den djungel av skyltar som idag finns inom kommunen. Redovisningen visar på att det idag saknas enhetlighet och systematik i skyltningen, vilket i sin tur kan medföra att trafiksäkerheten äventyras och att tillgängligheten kan bli lidande.

Riktigt och ändamålsenligt utföra skyltar gör det lättare att hitta fram samtidigt som de ska bidra till en ökad trafiksäkerhet. Kommunen har i detta sammanhang en mycket viktig uppgift att fylla genom att tillhandahålla enkel och lättfattlig information hur skyltar ska utformas och var de får sättas upp, om det krävs bygglov eller andra former av tillstånd.

Syftet med ett skyltprogram är att beskriva hur vi vill att skyltningen i kommunen ska se ut samt förklara varför. Programmet ska även fungera som verktyg för konsekvent handläggning och samtidigt fungera som ett verktyg för den som vill skylta.

Programmet ska fungera som en inspirationskälla för att förbättra eftersatta miljöer.

Ett skyltprogram kan bland annat innehålla:

- Regelverk för Tyresö kommun

- Förklaring om skillnaden mellan vägmärken och ”reklamskyltar”

- Redovisa vem som får skylta, för vad och var

- Tips på skyltning i olika miljöer

- Exempel och skisser

Ett kommunalt skyltprogram ska vara övergripande och samtidigt ett parallellt dokument till byggnadsnämnden ”Riktlinjer för skyltar”. Respektive dokument hänvisar till varandra och från hemsidan. Tillgänglighetshandbokens skyltfrågor inarbetas i programmet. Programmet ska enbart omfatta skyltar i utomhusmiljö.

Praktiska konsekvenser av ett antaget skyltprogram kommer bland annat att medföra att:

- ett antal privat uppsatta vägvisningsskyltar plockas ner.

- nya samlade företagsskyltningar sättas upp.

Exempel på kostnader som är förenade med ett skyltprogram är:

Konsultkostnader för att ta fram exempelritningar på hur skyltningen kan se ut.

Arbetstid för att utarbeta programmet samt sätta upp och ta ner skyltar.

Exempel på besparingar är

Mindre resurser åtgår för kommunen att plocka ner olagligt uppsatta skyltar. Bygglovshanteringen förenklas genom att kunderna redan från början fått tydligare information gällande regelverk.

_____

§14 Anläggande av köksträdgårdar på klimatsmarta förskolor

Dnr 2011/KSTK 0029

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anlägga köksträdgårdar på förskolorna Sagan, Slottsvillan, Sofieberg och Speldosan. Kostnaden anläggandet av köksträdgårdarna ska rymmas inom samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget.

Beskrivning av ärendet

En åtgärd i kommunens klimatstrategi är att arbeta fram ett förslag på hur köksträdgårdar och skolträdgårdar kan utformas. Under sommaren 2010 hade miljö- och trafikenheten en person, Johanna Lööw (landskapsarkitektutbildning), på praktiktjänst som arbetade med uppdraget. Uppdraget avgränsades till att undersöka förutsättningarna och utformningen av köksträdgårdar för förskolor. Tanken med en köksträdgård på en förskola är att det ska vara en del av den pedagogiska verksamheten där barn får en bra bild av var våra gröna livsmedel kommer från. Men också att förskolan faktiskt ska minska sin klimatpåverkan genom att producera en del av sina livsmedel själva. Odlingen i köksträdgården ska göras utan bekämpningsmedel och konstgödsel och skötas av förskolepersonalen tillsammans med barnen.

Arbetet resulterade i ett förslag på:

- sju förskolor (Kardemumman, Sagan, Slottsvillan, Sofieberg och Speldosan, Stenkulan och Trollsländan) som har lämpliga förutsättningar för att anlägga en köksträdgård

- utformning av köksträdgårdar på förskolor

- materialkostnader för att kunna anlägga en köksträdgård

- en användarmanual som beskriver:

o hur köksträdgården ska byggas (med ritningar, skisser och monteringsanvisningar)

o vad som kan odlas (lämpliga grönsaker, bär, frukter och örter mm)

o hur det görs (sådd, gödsling, skördning mm)

o när man ska göra

Förslaget presenterades på ett rektorsmöte i oktober 2010 med en förfrågan om intresserade förskolor. Fyra av de sju föreslagna förskolorna (Sagan, Slottsvillan, Sofieberg och Speldosan) har anmält intresse att få hjälp att anlägga och sedan själva driva en köksträdgård.

Arbetscentrum (utvecklingsförvaltningen) kommer i samförstånd med miljö- och trafikenheten och förskolorna att montera och sätta trädgårdarna i ”drift” för sedan låta respektive förskola sköta dem. Om förskolorna behöver hjälp med tillsyn och vattning kortare perioder på sommaren kan arbetscentrum även bistå med det.

Kostnader: 60 000 – 100 000 kronor för anläggning av fyra köksträdgårdar, monterade och klara inklusive jord, täckbark och första årets fruktträd, buskar, plantor och frön föreslås belasta samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget.

Till ärendet hörande handling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande

______

§15 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011 – 2013 med förslag till åtaganden för 2011

Dnr 2011 KSTK 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1 Förslaget till tillgänglighetsplan för 2011 – 2013 med åtaganden för 2011 godkänns.

Protokollsanteckning

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) meddelar att tiden varit alltför knapp för att läsa in ärendet. Eventuells synpunkter på förslaget kommer att framföras under kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2005 finns en tillgänglighetsplan för Tyresö kommun. Planen omfattar en treårsperiod. Föreliggande förslag till tillgänglighetsplan avser åren 2011 – 2013 med åtaganden för 2011.

Planen omfattar följande åtta målområden:

- Kommunal planering och kommunala rådet för funktionshinderfrågor

- Bemötande

- Tillgänglig information och kommunikation

- Tillgänglighet i den fysiska miljön

- Omsorg och social service

- Kultur- och fritid

- Utbildning

- Arbete

För varje åtagande som tas upp i planen redovisas kostnaden och ansvarandet för genomförandet. Vissa av åtaganden kommer att bekostas av de medel, totalt 600000 kronor, som är knutna till tillgänglighetsplanen.

Förslaget till tillgänglighetsplanen 2011 – 2013 med åtagandena för 2011 har behandlats av kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011 – 2013 med åtaganden för 2011

§16 Uppföljning av åtaganden i avfallsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1 Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet

I kommunens antagna avfallsplan för perioden 2008 – 2020 finns ett antal årliga åtaganden uppsatta för genomförande.

Renhållningsenheten har genomfört en uppföljning av åtagandena för år 2010 samt pågående för 2011 som redovisas för kommunstyrelsen (aktbilaga).

Till ärendet hörande handlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Redovisning av uppföljningen av åtaganden i avfallsplan

_____

§17 Upphandling av renhållningsentreprenader

Dnr 2011/KSTK 0010

 

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Gällande avtal om insamling av avfall med mera gäller till den sista september. Arbete har därför påbörjats för att genomföra en ny upphandling av renhållningstjänster.

Upphandlingen gäller följande tre entreprenader:

- Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Entreprenaden innefattar införande av behovshämtning i kommunens alla enbostadshushåll (ej för grupphusområden med gemensamhetslösning). Den innebär också ett successivt införande av insamling av matavfall från storkök, restauranger och kommunens hushåll. En nyhet är bland annat krav på att fordonen ska vara utrustade för att klara hämtning på svårfarbara vägar under vinterperioden.

- Slam från enskilda hushålls slamavskiljare eller reningsverk samt slam från avloppstankar. Under entreprenadperioden införs även tömningsregistrering samt möjlighet till vägning av hämtade volymer.

- Farligt avfall från hushåll som exempelvis spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, färgrester, lim, kylarvätska och olika typer av batterier.

Johann Wretman Östlund lämnar en kompletterande muntlig redovisning av pågående arbete med den kommande upphandlingen av renhållningstjänster.

_____

§18 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och trafikenheten

Lokal trafikföreskrift

30 km i timmen på del av Vendelsövägen, träder i kraft den 30 januari 2011.

Schaktningstillstånd

Vattenfall Service Nordic AB

Tillstånd för schaktning för byte av kabelskåp vid Dalskolan/Dalstugan.

Eltel Networks

Tillstånd för schaktning för kanalisering på Krokvägen.

Tillstånd för schaktning för kabel på Njupgränd 1, 5 och 7.

Tillstånd för schaktning för kabel på Industrivägen.

NCC

Tillstånd för schaktning vid infarten till bussvändslingan på Simvägen.

_____

§19 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltning kommer varje månad att göra en sammanställning av händelser med mera som skett inom verksamhetsområdet. Rapporten kommer också att innehålla information om pågående och kommande upphandlingar.

Rapporten för januari månad delades ut på sammanträdet (aktbilaga).

_____

§20 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

1 Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Markarbeten ramavtal

Låsarbeten ramavtal. Planerat klart om cirka 6 mån

Va- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Upphandling av tre renhållningsentreprenader

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Orrnäsets detaljplan - Anläggningsarbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

Slånbackens detaljplan - Anläggningsarbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

_____

§21 Ändring av fastighetsplan, Breviksvägen 12

Dnr 2006 KSM 1443

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändrad fastighetsplan med enkelt förfarande för del av kvarteret Fiskaren. I uppdraget ingår samråd.

Beskrivning av ärendet

När fastighetsbildningen skulle ske i kvarteret upptäcktes att gemensamhetsanläggningen för VA i gällande fastighetsplan inte motsvarade vad fastighetsägarna hade förväntat sig. Efter förhandlingar har ägarna enat sig om att begära en ändring av anläggningen. Ändringen innebär att två av de ursprungliga fem tomterna ska ordna egna serviceledningar, medan de övriga tre plus ytterligare en tomt ska gemensamt få anslutning till Breviksvägen på en annan plats.

För att åstadkomma den begärda ändringen måste gällande fastighetsplan ändras. Eftersom gällande plans genomförandetid inte gått ut, så måste alla sakägare vara överens för att ändringen ska komma till. Kommunens kostnader för ändring av planen täcks genom planavtal med berörda sakägare

Till ärendet hörande handling

Start PM

_____


§22 Information om brf Sjötungans begäran om att bygga en förningslokal

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 17 december 2009, § 195, uppdragit åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för en föreningslokal på fastigheten Bollmora S:9 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Bengt Rapp representant för brf Sjötungan har bland annat framfört önskemål om att få bygga garage i bottenvåningen (insprängt i berget) under föreningslokalen. Byggnaden kommer då att omfatta cirka 600 m2.

Brf Sjötungan är medveten om att föreslagna förändringar är av sådan stor omfattning att förslaget till detaljplan måste ställas ut på nytt och hanteras enligt reglerna för ett normalt planförfarande.

_____

§23 En dag för klimatet, klimatkonferens den 18 mars 2011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1 Två personer från majoriteten och två personer från oppositionen får delta i konferensen. Namn på deltagande personer ska göras till sekreteraren.

Beskrivning av ärendet

Naturskyddsföreningen inbjuder till en dag av inspiration, möten och samtal om klimatarbetet i Sveriges kommuner den 18 mars 2011. Platsen är ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Bland talarna märks Göran Persson (tidigare stadsminister), Ann-Sofie Andersson (kommunstyrelsens ordförande i Östersund), Bo Frank (kommunstyrelsens ordförande i Växjö) och Svante Axelsson (generalsekreterare Naturskyddsföreningen).

Programmet omfattar också tre alternativa ”workshop” Trafik, Energi och boende samt Mat och upphandling.

_____