Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-12-07

Sammanträde 2011-12-07

Datum
Klockan
Plats

§135 Beslut om planuppdrag och samråd för Lastbilen 4

Dnr. 2010 KSM 0303 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Lastbilen 4. I uppdraget ingår samråd ingå.

2. Detaljplanen ska tas fram med enkelt planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom till kommunen i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt på den södra delen som i dag är belagd med byggnads­förbud. Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Start PM – Lastbilen 4

_____

§136 Yttrande över motion från miljöpartiet de Gröna ”Gör cyklandet mer attraktivt”

Dnr. 2011/KS 0207 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en eventuell framtida cykelutlåning när Tyresö centrum omvandlas.

3. I övrigt förslås att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för Miljöpartiet de Gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

I motionen beskrivs cykelns oomtvistade fördelar som transportmedel med avseende på klimat och hälsa. Motionen innehåller elva förslag till beslut som syftar till att öka cykelns attraktionskraft.

Miljöpartiet de Grönas förslag är:

- att omgående initiera arbetet med att ta fram en cykelplan

- att påbörja planeringen och byggandet för fler cykelstråk och samman­hängande cykelleder i kommunen

- att erbjuda personalen att köpa cykel på bruttolön, liksom man erbjuder köp av "miljöbil"

- att snarast skylta upp vilka vägar som man kan cykla till Nacka, Stockholm och Hanige

- att inleda arbetet med att fasa ner trottoarkanter och att märka upp cykel­vägar på trottoarer, där så är möjligt

- att snarast initiera ett samarbete med kranskommunerna om att fasa ner sina trottoarkanter, skylta och markera cykelleder/banor

- att installera fler stöldsäkra cykelställ

- att informera mer om cyklingens miljö- och hälsovinster och verka för säker cykling genom information till kommunens skolbarn och deras föräldrar

- att installera en tillgänglig cykelpumpstation vid Tyresö centrum

- att inleda ett samarbete med Stockholms läns landsting om cykelutlåning i Tyresö

- att information om arbetet kring motionens intentioner ska upp till kommun­styrelsen senast första halvan av 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att alla förslag är möjliga att genomföra men att flertalet är förenade med en kostnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att cykelsatsningar prioriteras inom ramen för en cykelplan och att beakta behovet av en plats för för cykelutlåning i planeringen av centrumområdets omvandling. I övrigt hänvisa till samhällsbyggnads­förvalt­ningens kommentarer i tjänsteyttrandet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar avge följande förslag till kommunstyrelsens beslut:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012.

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en eventuell framtida cykelutlåning när Tyresö centrum omvandlas.

- I övrigt förslås att motionen ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Yrkande

Maria Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar att att-satsen om att installera fler stöldsäkra cykelställ ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att att-satsen om att installera fler stöldsäkra cykelställ ska bifallas och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Miljöpartiet de Grönas motion

_____

§137 Yttrande över motion från miljöpartiet de Gröna ”Inför omgående en respolicy”

Dnr. 2011/KS 0302 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Miljöpartiet de Grönas motion ”Inför omgående en respolicy” bifalls.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommun­styrelsen att omgående ta fram en resepolicy för Tyresö kommun.

En av åtgärderna i kommunens nyligen antagna Energieffektiviserings­strategi är att ta fram en resepolicy. Åtgärden är högt prioriterad och ska genomföras under 2011 – 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att miljöpatiets motion ska bifallas.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Miljöpartiet de Grönas motion ”Inför omgående en respolicy”

_____

§139 Rätt fart i Tyresö

Dnr. 2011 KSTK 0044 080

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande i budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). I den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, betonas planens strategiska funktion och kravet på dess aktualitet.

I Kommunplan 2012 – 2014 har satts som mål att det vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den nya översiktsplanen kan antas och vinna laga kraft i slutet av år 2016. Total kostnad, beroende av vilken kvalitet som eftersträvas, är mellan 3 600 — 4 250 tKr. Utöver det förutsätts att personal, utöver översiktsplaneraren, lägger arbetstid på projektet.

Tidplanen förutsätter att en politisk styrgrupp bildas och tar fram ett projektdirektiv till augusti 2012 samt att projektet får de resurser som redovisas nedan för åren 2013-2016.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Bilaga 1 till tjänsteskrivelse

_____

§140 Införande av företagslots i Tyresö Kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Utskottet godkänner förslaget om att från årskiftet införa en företagslots som stöd för näringslivets kontakter med kommunen och andra myndig­heter. Utifrån kommunens hörnpelare service, information och kvalitets­utveckling ska vara lätt att vara företagare i Tyresö. En kommun som ska präglas av ett bra företagsklimat.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året som gått konstaterat att det inte är någon större efterfrågan bland medborgarna att fysiskt besöka kommunens Servicecenter när det gäller bygglovs- eller plan frågor. Huvuddelen av dessa kontakter sker idag via telefon eller e-mail.

Däremot har det visat sig att företagarna, som är verksamma på dagtid, har ett stort behov av vägledning och få kontakter med olika personer inom kommunen. Det kan gälla frågor om olika typer av tillstånd, mark- och utbyggnadsfrågor, planfrågor, bygglov samt allmän rådgivning.

I andra kommuner där det finns speciella kontaktpersoner för företagare har det underlättat och förbättrat kommunikationen mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer. Vilket i sin tur bidra till ett bättre företagsklimat.

I samband med att projekt medborgarfokus ska starta 2012, kan samhälls­byggnadsförvaltningen bidra med en utökat service till företagarna i form av en företagslots.

En företagslots ska hjälpa, vägleda och förenkla för företagarna:

- att hitta rätt kontaktpersoner inom kommunen utifrån företagarens frågeställning

- att fungera som en hjälpande hand vid kartläggning av vilka tillstånd som kan behövas

- bidra till en bättre samordning mellan inblandamde aktörer

Sammantaget ger detta kortare handläggningstider, färre och enklare myndighets­kontakter. Därigenom kan kommunen aktivt bidra till förbättra företagsklimat inom Tyresö kommun. Vilket i sin tur kan vara en avgörande framtidsfråga om man ska lyckas locka människor till att starta företag och skap nya arbetstillfällen i Tyresö.

Avsikten är att företagslotsen verksamhet ska bedrivar inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.

Till ärendet hörande handling

Information – Företagslots

_____

§141 Översyn av Tyresös industriområden med fokus på ett effektivare markutnyttjande

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noterars.

Beskrivning av ärendet

I Kommunplan 2012 – 2014, som behandlades av kommunfullmäktige den 16 juni 2011, framgår bland annat att en översyn av industriområdena i Bollmora, Petterboda och Lindalen kommer att genomföras i syfte att möjliggöra ett förbättrat marutnyttjande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit genomföra en utredning som finns sammanställd i rapporten ”Översyn av Tyresös industriområden med fokus på ett effektivare markutnyttjande”.

I rapporten återfinns en bland beskrivning av nuläge och historik dels allmänt samt beskrivningar av Bollmora industriområde, Trollbäckens industriområde, Södra Lindalens industriområde och Petterboda industriområde. Utvecklingsmöjligheter såsom möjligheter att skapa nya industriområden och att utvidga befintliga områden, utveckla Tyresö Centrum för fler arbetstillfällen med mera.

Till ärendet hörande handling

Rapporten ”Översyn av Tyresös industriområden med fokus på ett effektivare markutnyttjande”

_____

§142 Utvecklingen av Tyresö centrum

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planchef Sara Kopparberg lämnar en muntlig redovisning om en tänkbar utveckling av Tyresö centrunområdet.

­_____

§143 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för november 2011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under november 2011.

_____