Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2012-01-18

Sammanträde 2012-01-18

Datum
Klockan
Plats

§1 Projekt Ekopiloter i Tyresö kommun

Dnr. 2012/KSTK 0009.91

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att driva projektet Ekopiloter i Tyresö kommun i samverkan med Haninge kommun och KTH i Haninge.

2. För projektet anslås 350000 kronor för 2012 och 195000 kronor för 2013.

Beskrivning av ärendet

Syftet med Ekopilotprojektet är att öka människors delaktighet i klimatarbetet på lokal nivå. Ekopilothushållen och den deltagande enheten ska fungera som inspiratörer som visar hur en omställning till en livsstil med lägre klimatbelastning kan fungera i vardagen. Genom att kommun­invånarna och kommunens anställda själva kan följa bidrar det till en ökad insikt om att vi alla kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§2 Förslag till ny renhållningsordning, beslut om utställning

Dnr. 2012/KSTK 0008.83

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Förslaget till ny rehållningsordning för Tyresö kommun godkänns för utställning.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet

Som följd av upphandling av nya avfallsentreprenader, har stadsbyggnadsförvaltningens renhållnings­enhet arbetat fram ett förslag till ny renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun.

Förslaget till den reviderade renhållningsordningen innehåller anpassning till nuvarande arbetsmiljölagstiftning som främst berör avstånd för slang­dragning vid tömning av enskilda avloppsanläggningar.

Föreskrifterna innebär även att tömningsfrekvenserna för fettavskiljare utökats för att minska belastning på efterföljande VA-anläggningar. Vidare innehåller förslaget även anpassning till de nytillkomna tjänsterna för separat insamling av matavfall till central behandling och biogasproduktion samt för införande av behovsstyrd avfallshämtning.

Miljöbalkens 15 kap föreskriver att upprättande och ändringar i ren­hållnings­­ordning ställs ut för granskning i minst fyra veckor.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Förslag till renhållningsordning för Tyresö kommun

_____

§3 Beslut om antagande gällande detaljplan för Trinntorp 1:26

Dnr. 2011 KSM 0239

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Detaljplanen för Trinntorp 1:26 antas.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Trinntorp 1:26 är obebyggd och ligger i etapp 16, men gränsar direkt till etapp 4 (Västra Nytorpsvägen) som planlades 2008.

I samband med anläggandet av en ny busshållplats under 2009 på Breviks­vägen i höjd med Trinntorp 1:26 behövde en del av fastigheten tas i anspråk för en slänt. För att säkra rätten till släntintrånget måste området planläggas som ett z-område. I samband med detta får hela fastigheten en något ökad byggrätt och anslutning till det kommunala VA-systemet, som en kompensa­­tion för släntintrånget. Fastigheten kommer dock fortsättningsvis ingå i etapp 16 och kommer, när den etappen planläggs, få en fullstor bygg­rätt och ingå i områdets gatukostnadsområde.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Särskilt utlåtande

_____

§4 Beslut om antagande gällande detaljplan för Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde

Dnr. 2011 KSM 0179

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Reservation

Marie Åkesdotter för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriflig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en utvidgning av Lindalens industriområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 (Annas pepparkakor) samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbetsredskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen har varit på utställning under perioden 13 december 2011 – 15januari 2012 och tas fram med normalt planförfarande.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommun­styrelsens beslut att är att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Ut­vidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Yrkande

Marie Åksedotter för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö yrkar på avslag på förslaget till ny detaljplan för detaljplanen för Utvidgning av Lindalens verksamhetsområde.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit yrkandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

Genomförandebeskrivning

Utställningsutlåtande

_____

§5 Planuppdrag för Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94

Dnr. 2011 KSM0437

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

KIAB fastighetsutveckling AB inkom i oktober 2011 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Bollmoragården 4 och en del av fastigheten Bollmora 1:94 i nordvästra Lindalen, för att göra det möjligt att nyttja den för livsmedelshandel.

Bollmoragården 4 är idag planlagd för motortrafikändamål och bebyggd med en bensinstation. Bollmora 1:94 är parkmark i gällande plan och består av två mindre kullar.

Planen innebär att det blir möjligt att uppföra en livsmedelsbutik med tillhörande markparkering för cirka 120 bilar. Byggnaden kommer att ligga längs med avfarten från Tyresövägen och parkeringarna uppförs bakom butiken mot berget. Infarten till butiken ska ligga i ungefär samma läge där infarten till Shellmacken ligger idag för att inte påverka rondellens trafik. För att få plats med verksamheten måste en omfattande sprängning göras på platsen.

Ordförandeförslag

Jag förslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Bollmoragården 4 samt del av Bollmora 1:94 med normalt planförfarande utan program.

Vidare bedöms genomförandet av detaljplanen innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Yrkande

Marie Åkesdotter för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö yrkar att det i planuppdraget ska ingå att utreda frågan om ett underjordiskt garage.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet om en komplettering av planuppdrag att utresda frågan om ett underjordisk garage och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslagit yrkandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Till ärendet härande handling

Tjänsteskrivelse, planuppdrag

_____

§6 Ansökan om upprättande av ny detaljplan samt planuppdrag och samråd för Hanviken 9:2

Dnr. 2011 KSM 0511

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Hanviken 9:2 för att möjliggöra en utökad byggrätt på fastigheten. I uppdraget ingår planuppdrag och samråd. Planarbetet ska ske med enkelt förfarande.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Hanviken 9:2 inkom i december 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Detta för att möjliggöra en utökad byggrätt inom fastighetens västra del som i dag är belagd med byggnadsförbud. Syftet är att bygga ut befintlig byggnad avsedd för småindustriverksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att upprätta en ny detaljplan med enkelt förfarande för det aktuella området.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse, planuppdrag

_____

§7 Planuppdrag för utökning av Sofiebergsskolans skolgård

Dnr. 2011 KSM 0531

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Näsby 4:1584 med normalt förfarande.

Beskrivning av ärendet

I gällande plan är fastigheten Näsby 4:1584 en obebyggd villatomt som ligger intill Sofiebergsskolan. Ägarna har erbjudit kommunen att förvärva cirka 600 kvm av fastigheten så att Sofiebergsskolans tomt blir större.

Fastighetsavdelningen har tillstyrkt köpet eftersom skoltomten är trång.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse, planuppdrag

_____

§8 Köp av del av fastigheten Näsby 4:1584, Klintvägen 29A

Dnr. 2011 KSM 0531

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Förslaget till köp genom fastighetsreglering av del av fastigheten Näsby 4:1584 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet

I gällande plan är fastigheten Näsby 4:1584 en villatomt som ligger intill Sofiebergsskolan. Ägarna har erbjudit kommunen att förvärva cirka 600 kvm av fastigheten till ett pris på 975 000 kr så att Sofiebergsskolans tomt blir större. Fastighetsavdelningen har tillstyrkt köpet eftersom skoltomten är trång.

Köpet sker genom fastighetsreglering efter att ny detaljplan tagits fram där markområdet får ändamålet skola. Om ny detaljplan inte antas inom ett år och inte vinner laga kraft inom två år därefter så återgår köpet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Förslag till ansökan samt övenskommelse om fastighetsreglering undertecknad av ägaren till fastigheten.

_____

§9 Information om planändringarna på östra Tyresö

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planchefen Sara Kopparberg lämnar en muntlig information om planändringarna på östra Tyresö.

_____

§10 Redovisning av utförda fysiska åtgärder i trafikmiljön (EAH = enkelt avhjälpta hinder, säkra skolvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelbanor med mera)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enhetschefen för miljö- och trafik lämnar en redovisning av de fysiska åtgärder som utförts med syfte att förbättra trafikmiljön. Redovisningen omfattar enkelt avhjälpta hinder (EAH), säkra skolvägar, trafiksäkerhets­höjande åtgärder, utbygda gång- och cykelbanor med mera.

_____

§11 Redovisning av sökt medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåt­gärder, gång- och cykelbanor samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enhetschefen för miljö- och trafik lämnar en redovisning av inlämnade ansökningar om medfinanisering för trafiksäkerhetsåtgörder, miljöåtgärder, utbyggnad av gång- och cykelbanor och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 2012. Ansökningarna har bland annat lämnats till Trafikverket, LOVA med flera.

_____

§12 Äskande om medel för år 2012 och frammåt (EAH, trafiksäkerhets­åtgärder, säkra skolvägar, motfinasiering GC-bana, busshållplatser, curves med mera)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat målmedvetet med trafiksäkerhet och tillgänglighet i många år genom bland annat fysiska åtgärder i trafikmiljön och kollektivtrafikmiljön.

Investeringsmedel har anslagits för :

- Trafiksäkerhetsåtgärder med 400 tkr sedan 1998

- Säkra skolvägar med 500 tkr sedan 2008

- Enkelt avhjälpta hinder med 1 500 tkr sedan 2010

För 2012 och framåt finns inga av dessa medel anslagna.

Tyresö kommun har i miljö- och samhällsbyggnadsutskottets nämndplan för 2012 bland annat antagit följande mål:

- Tyresö kommun är en av de tio trafiksäkraste kommunerna i landet.

- En tipstelefon för allmänheten för enkelt avhjälpta hinder inrättas.

I tjänsteskrivelsen redovisas redovisas såväl åtgärder som behov av medel för att målmedvetet arbeta med att förbättra trafiksäkerheten inom kommunen.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____