Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
Plats

§45 Avrapportering av Lona-projektet ”Naturguidning”

Dnr. 2012 KSM 0847.265.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisning läggs med ett godkännande till handlingarna.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunen har under de senaste tio åren sökt och fått medel för ett antal projekt för att stärka naturvård och friluftsliv via det statliga anslaget för LOkala NAturvårdssatsningar (LONA). Sedan 2011 har Tyresö kommun arrangerat naturguidningar för allmänheten. Det första verksamhetsåret gavs stöd till verksamheten med 50 % från LONA-medel.

Syftet har varit att ge människor en möjlighet att upptäcka den fantastiska närnatur som kommunen har att erbjuda. Andra syften med projektet är att visa fram kommunens natur med sin rika mångfald av olika naturmiljöer, att sprida kunskap om Tyresös natur och förklara varför reservaten och övriga naturområden sköts som de gör. Guidningarna innebär också att människor får en extra möjlighet att röra på sig i naturen, vilket inte alla tar sig för på egen hand.

Naturguidning i Tyresö är en verksamhet som är mycket uppskattat bland olika grupper av deltagare och övrig intresserad allmänhet. Det utfördes drygt 60 stycken guidade turer under verksamhetsåret 2011 – 2012.

Projektet lever vidare under 2013, nu endast med de olika kommunala intressenterna som bekostar verksamheten. Däribland fortsatt stöd från kommunala rådet för funktionshinderfrågor. För året är 30 stycken guidade vandringar planerade. Verksamheten riktar sig till tyresöbon i allmänhet och till organisationer som DHR, RSMH, synskadades riksförbund, gymnasie­särskolan med flera. För år 2014 finns fortsatt behov av naturguidning inom Tyresö kommun. Finansieringen av guideverksamheten är dock oklar.

Kommunekololgen Göran Bardun lämnar en muntlig redovisning av ärendet på sammanträdet.

Till ärendet hörande handling

PM – Naturguidningen i Tyresö

_____

§46 Djurplankton i Tyresöfjärdarna

Dnr. 2013 KSM 0287.431

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö fiskevårdsförening tog under juni 2012 prover på djurplankton i fjärdar och vikar inom Tyresö.

Avsikten var att studera tätheten av dessa djurgrupper och kunna jämföra dem med förekomst vid samma period 2005.

Låga halter zooplankton anses ha stor betydelse för uppkomst av massförekomst av växtalger i Östersjön. Djurplanktonen kan även ha betydelse för lyckad föryngring av fisk i Östersjön. Fiskevårdsföreningen har i projektet samarbetat med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Kommunekololgen Göran Bardun lämnar en muntlig redovisning av ärendet på sammanträdet.

Till ärendet hörande handlingar

PM från samhällsbyggnadsförvaltningen

Rapport ”Djurplankton i Tyresöfjärdarna”

_____


§47 Etappindelning, tidplan och kostnadsberäkning för exploatering av yttre Brevik

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Förslaget till etappindelning för yttre Brevik läggs med ett godkännande till handlingarna.

2. Redovisningen av förslagen till preliminär tidplan och kostnads­beräkning noteras.

Reservation

Marie Åkersdotter för miljöpartiet de gröna reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Särskilt yttrande

Anita Mattson för socialdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till etappindelning med tillhörande tidplan och kostnadsberäkning för exploateringen.

Området är indelat i 13 etapper vars läge och omfattning framgår av kartbilaga.

Av tidplanen framgår bland annat när planarbetet beräknas påbörjas. Planarbetet beräknas ta cirka 18 månader och vinner laga kraft cirka tre månader efter avslutat planarbete om det inte sker något överklagande. Ett eventuellt överklagande medför cirka ett års fördröjning av planarbetet.

Av kostnadsberäkningen går det att utläsa:

- byggkostnaderna för gator i för varje etapp,

- byggkostnader för VA i för varje etapp,

- resterande kostnad för kommunen för varje etapp,

- antalet fastigheter inom varje etapp.

Dessutom redovisas kostnaderna för en exploatering av yttre Brevik.

Till ärendet hörande handlingar

Etappindelning

Tidplan

Kostnadsberäkning

_____

§48 Remiss revisionsrapport underhåll av gator och parker

Dnr 2013 KS 0131.016

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen ”Rapport om underhåll av gator och parker.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en teknikhandbok för byggandet av gatu- och parkområden inom kommunen.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har uppdragit åt PWC att genomföra en granskning kring underhåll av gator och parker.

Av rapporten framgår att revisorerna genomgående är positiva i sitt utlåtande efter att ha granskat verksamheten inom gatu- och parkområdet.

Revisorernas anser att en teknikhandbok vid byggandet av gatu- och parkområden bör tas fram. Kommunens tillgänglighetspolicy bör utvärderas och analyseras. Det är en uppfattning som samhällsbyggnadsförvaltningen delar.

Behovet av och tillgången till platser för deponering av snö och schaktmassor är ett ständigt problem som samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöpande arbetar med.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Brev från revisorernas ordförande

Revisionsrapporten

_____

§49 Remiss utkast till omvärdsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014 - 2016

Särskilt yttrande

Dnr 2013 KS 0096.10

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen angående utkast till omvärldsanalys inom verksamhetsområden inför kommunplan 2014 – 2016.

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Protokollsanteckning

Anita Mattsson, för den socialdemokratiska gruppen i miljö- och samhällsbyggnadsgruppen, deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Utkastet till omvärldsanalys inom kommunens 19 verksamhetsområden har utsänts på remiss inför framtagandet av kommunplan 2014 – 2016.

Remissvaren ska innehålla:

· Eventuella kompletteringar och revideringar av omvärldsanalysen.

· Eventuellt framhållande av särskilt viktiga omvärldsförändringar eller framtidsfrågor som bör lyftas fram i det fortsatta arbetet med kommunplan.

· Aviseringar av förändringar av taxor och avgifter.

· Övervägande om senareläggning av planerade investeringar i gällande investeringsprogram.

I samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteyttrande föreslås följade förändringar av investeringarna:

- En investering på 18,6 miljoner för stadsparken och busstorget i centrum flyttas framåt i tiden.

- Investeringsbehovet inom verksamhetsområdet vatten och avlopp uppgår för år 2014 uppgår till 10, 0 miljoner kronor, för år 2015 och 2016 till cirka 13 miljoner kronor per år.

- Investeringsbehovet inom verksamhetsområdet renhållning uppgår för år 2014 till 9,5 miljoner kronor För åren 2015 och 2016 är investerings­behovet 3,0 miljoner kronor per år.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Remissskrivelse

Kommunplan 2014 – 2016, kap 5

_____


§50 Mät- och karttaxa

Dnr. 2013 KSM 0176.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Indexuppräkningen (baserad på prisbasbeloppet) av mät- och karttaxa noteras.

2. Den indexuppräknade mät- och karttaxan gäller från den 1 maj 2013.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet den gräna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den nu gällande mät- och karttaxav antogs av kommunfullmäktige år 2011.

Taxaförslaget innebar även att taxorna framöver skulle indexeras så att de revideras varje år och att intäktssidan på så sätt inte devalveras.

Beräkningen av flertalet avgifter utgår från en tusendel av för året gällande prisbasbelopp. Höjningen av prisbasbeloppet år 2013 var 500 kronor och ligger nu på 44 500 kronor. Det innebär en höjning med cirka 1,1 %.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

____

§51 Yttrande över delbetänkande ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav”

Dnr. 2013 KSM 0289.309

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunens yttrande över delbetänkande ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav”.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har genom en remiss från socialdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över delbetänkande av Byggkravsutredningen - Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förut­sägbara byggregler.

Utredningens syfte är att underlätta för byggandet i Sverige. Detta genom att klarlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av tekniska egen­skapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna.

Delbetänkande finns tillgängligt på följande webbadress: www.regeringen.se/sb/d/15970/a/205532

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

____

§52 Yttrande över delbetänkande ”Ett effektivare plangenomförande”

Dnr. 2013 KSM 0290.219

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunens yttrande över delbetänkande ”Ett effektivare plangenomförande”.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har genom en remiss från socialdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av plangenomförandeutredningen – ”Ett effektivare plangenomförande”.

Syftet med utredningen är att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning.

Betänkandet finns tillgängligt på följande webbadress www.regeringen.se/sb/d/16818/a/206809

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

_____

§53 Yttrande över utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun

Dnr. 2011 KSM 0426.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande antas som yttrande förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i utställning av förslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Utställningsförslaget visar tydligt att uppdraget att ta fram ett strategisk, omvärldsinriktat styrdokument tagits på allvar. Förslaget är mer genom­arbetat och tydligare både i text och på kartor än i samrådsskedet.

Södertäljes förslag till översiktsplan finns tillgängligt på följande webbadress:

www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Bo--Bygga_/Oversiktlig_planering/Ny-oversiktsplan/Utstallning/

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

_____


§54 Remiss Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2

Dnr. 2013 KSM 0198.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över trafikförvaltningens remiss ”Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp2”

Reservation

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna reserverar skriftligen sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har genom remiss från Stockholms läns landstings Trafik­förvaltning lämnats tillfälle att yttra sig över Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2.

Syftet med strategin är att:

- Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna

- Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

- Fastställa strategi för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud

Stomnätsstrategin ska vara ett vägledande underlag vid planering av ny stomtrafik. Innan nya linjer kan införas behöver detaljerade studier av linjedragningar, resande, framkomlighet och kostnader genomföras. En handlingsplan för genomförande av stomnätet kommer att tas fram på motsvarande sätt som gjorts för etapp 1, innerstaden.

från Stockholms läns landstings Trafikförvaltning remiss finns tillgängligt på följande webbadress:

www.sll.se/Handlingar/Trafikn%C3%A4mnden/2012/dec/TN%201211-0263%20stomnatsstrategi_PDFA.pdf

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut är att samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över trafikförvaltningens remiss.

Yrkande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar att den så kallade ”Förbifarten” och ”Södertörnsleden” ska lyftas ut ur remissvaret.

Beslutordning

Efter ställd proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande finner ordförande att yrkandet har avslagits. Det innebär att miljö- och sam­hällsbyggandsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Södertörnskommunernas gemensamma yttrande

_____

§55 Remiss Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Dnr. 2013 KSM 0285.531

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över Remissen ”Trafikförändringar i SL trafiken 2013/2014”

Beskrivning av ärendet

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns Landsting har skickat en brutto­lista med förslag till förändringar i SL-trafiken till kommande tidtabell till kommunerna för synpunkter.

I remissvaret lämnas synpunkter kring de konkreta förändringar som före­slås ske på respektive linje som trafikerar kommunen.

Enligt remissen utgör trafikförvaltningens förslag till förändringar en brutto­lista. Tyresös uppfattning är dock att förslagen till utökning av trafiken speglar ett verkligt behov. Förslagna trafikökningar behöver därför genomföras i sin helhet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

_____

§56 Förslag till resepolicy för Tyresö kommun

Dnr. 2012 KS 0209.91

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Förslaget till resepolicy för Tyresö kommun antas.

2. Resepolicy för Tyresö kommun träder i kraft den 1 september 2013.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy för Tyresö kommun.

Resepolicyn ska utgöra en rekomendation hur de anställdas resor i tjänsten, samt till och från arbetsplatsen, bör göras på ett klimat-, energi- och tid­effektivt sätt.

Resepolicyn visar hur anställda och förtroendevalda bör resa i tjänsten för Tyresö kommuns räkning. Tyresö kommun ska som arbetsgivare underlätta för anställda och förtroendevalda att resa miljösmart sätt till och från arbets­platsen.

Resepolicyn kommer att kompletteras med tillhörande riktlinjer som mer detaljerat beskriver hur kommunens resor ska utföras.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§57 Yttrande över motion om cykelförmåner

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Motionen förklaras besvarad med hänvisning till yttrandet.

2. Motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Reservation

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Anita Mattsson för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet vill göra Tyresö kommun mer cykelvänlig och cykeltrafiksäker.

Därför vill miljöpartiet att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommun­styrelsen att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling, till exempel förmånscykel och cykelserviceförmåner.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen förklars besvarad med hänvisning till samhälls­byggnadsförvaltningens yttrande. Vidare kan konstateras att motionens förslag att utreda möjligheten att införa förmåner som gynnar cykling ligger i linje med den CERO-analys som utförts och som miljö- och trafikenheten har fått i uppdrag att genomföra.

Yrkande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar att motionen bifalls.

Anita Mattssom för socialdemokraterna instämmer i yrkandet.

Beslutsordning

Efter ställd proposition finner ordförande att miljö- och samhällsbyggnads­utskottet har avslagit yrkandena. Det innebär att miljö- och samhälls­byggnadsutskottet har beslutet i enlighet med orförandeförslaget.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Miljöpartiets motion

_____

§58 Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering inom Tyresö kommun

Dnr 2013 KSM 0293.259

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Strategin för etablering, schaktupplag och masshantering inom Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till strategi för etablering, schaktupplag och masshantering. Dokumentet är tänkt att fungera som information externt till bland annat de myndigheter och fastighetsägare som berörs av kommunens arbete.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§59 Samråd om ny detaljplan för Kumla 3:242 och 3:245 (Malmstigen)

Dnr. 2012 KSM 0287.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Förslaget till samrådshandlingarna för ny detaljplan för parhus på fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga maximalt fem parhus på fastigheterna.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

_____


§60 Samråd om ny detaljplan för Tennet 8

Dnr. 2011 KSM 0020.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Förslaget till samrådshandlingar för fastigheten Tennet 8 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

3. Planarbetet sker med normalt förfarande.

4. En miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tennet 8.

Planens syfte är att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta

_____

§61 Planuppdrag och beslut om samråd för ny detaljplan för fastigheten Briljanten 1

Dnr. 2013 KSM 0245.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Briljanten 1 och ta ut planen på samråd. Syftet är att möjliggöra en tillbyggnad till befintlig bebyggelse, på mark som tidigare varit belagd med bebyggelseförbud (så kallad prickmark).

2. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Briljanten 1 på Skogsvägen 29 i Öringe inkom i mars 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Avsikten är att möjliggöra en utökad bebyggelse på mark som i tidigare plan inte fått bebyggas (så kallad prickmark).

Planområdet ligger i Öringe, inom norra delen av Tyresö. Området gränsar till Tyresö Golfklubb i söder.

Fastigheten är cirka 1 058 kvm stor. Den är idag bebyggd med ett friliggande enfamiljshus på cirka 130 kvm samt ett garage och carport i anslutning till huvudbyggnaden. Marken består av villaträdgård med gräsmatta och enstaka lövträd samt en hårdgjord biluppställningsplats mot gatan.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§62 Planbesked för Tennisbanor i Petterbod

§63 Brobänken, q och k märkning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fört diskussioner med de fasighetsägare som omfattas av förslaget att få q eller k märkta byggnader.

Planarkitekt Christian Nützel lämnar en muntlig redovisar vad som framkommit vid kontakterna med fastighetsägarna.

_____

§64 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för mars månad 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under mars månad 2013.

Till ärendet hörande handling

Månadsrapport för mars

_____

§65 Beslut fattade enligt delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och kartenheten

Beslut fattade av Åke Skoglund

Upphandling av projektledare inom området GIS. Södertörns upphandlings­nämnd (Nynäshamn kommun och Haninge kommun) har av Botkyrka, Huddinge, Salems, Nykvarns, Nynäshamns, Haninge, Södertälje och Tyresö kommun fått i uppdrag att genomföra en samordnad upphandling av projektledare att driva införandet av en gemensam GIS-plattform/kartsystem (upphandling av plattform är klar).

Delegationsbeslutet innebär att Södertörns upphandlingsnämnd har fått i uppdrag att verkställa beslutet.

Agima management AB har antagits som projektledare.

Kostnad: 1 350 000 kronor exklusive mervärdeskatt. Kostnaden kommer att fördelas mellan de medverkande kommunerna. Tyresö kommuns andel av kostnden är cirka 10 %.

_____

§66 Pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Ny GIS-plattform/kartsystem i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner. Botkyrka kommun håller i upphandlingen.

Införandeprojektledare för ny GIS-plattform för Södertörns geodata (SGD) i en samordnad upphandling med övriga Södertörnskommuner. Södertörns upphandlingsnämnd (Nynäshamn kommun och Haninge kommun) håller i upphandlingen.

VA- och renhållning

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Spoltjänster för VA-nätet

Staben

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Upphandling av planeringsunderlag i form av grönstrukturplan och uppdatering av naturinventering.

Planeringsunderlag till översikts­planen för kulturmiljöer och formgivning

Konsultstöd för utarbetande av en trafikstrategi (ramavtal).

Miljö- och trafik

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Upphandling Miljödiplomering av företag tillsammans med 11 andra kommuner. Täby kommun håller i upphandlingen.

_____

§67 Information och meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag)

· Kommunen har beviljats bidrag får åtgärder i samband med inrättande av Klövbergets naturreservat. Det maximala beviljade statsbidraget uppgår till 140000 kronor. Det utgör 50 % av totalkostnaden för projetet.

· Ansökan om LONA-bidrag till naturvårdsprojektet ”Tyresö naturguide” har avslagits.

· Ansökan om LONA-bidrag till naturvårdsprojektet ”Reservatsbroschyr för Alby narurreservat” har avslagits.

Kommentar: Det var sju av länets 26 kommuner som fick medel från LONA-anslaget som i år halverats till drygt 1,5 miljoner för Stockholms län.

Stockholms läns författningssamling

01FS 201:6 Föreskrifter om tillfällig avstängning av vattenområde på Riddarholmen med anledning av VM i motorbåtracing deb 14-16 juni 2013.

Tyresö kommun

Information om kommande kvalitetsgranskning.

_____