Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-05-06

Sammanträde 2013-05-06

Datum
Klockan
Plats

§68 Attraktiva Alby – avstämning av målbild

Dnr. 2012 KS/0092 071

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Projektet Attraktiva Alby ska arbeta vidare i enlighet med redovisad målbild.

Beskrivning av ärendet

Enligt projektplanen för Attraktiva Alby-projektet ska en gemensam målbild för områdets utveckling presenteras. Dessutom ska de åtgärder som krävs för att nå målet redovisas.

En delredovisning av projektet ska ske i december 2013. Det finns därför behov av att göra en första avstämning av målbilden. Den skisserade mål­bilden kommer att fungera som en vägvisning och ett grovt ramverk för det fortsatta projektarbetet.

Efter avstämningen ska arbeta gå vidare med att ta fram förslag till åtgärder inom Alby naturreservat. Åtgärder som ska läggas fast i en strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt.

Delredovisningen i december ska fungera som beslutsunderlag för arbetet med kommunplanen.

Projektet Attraktiva Alby ska slutredovisas senast i juni 2014.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§69 Revidering av brukningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr. 2013 KSM 0364.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget till ny taxa för kommunalt vatten och avlopp (bruknings­avgifter) inom Tyresö kommun antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1januari 2014.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 13 december 2012 av kommunfullmäktige för brukningsavgifter.

Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011.

En översyn av avgifterna har genomförts. Uppgifterna är baserade på förväntade kostnadsförändringar till följd av de indexuppräkningar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt förväntad mängd levererat renvatten under 2014.

I det nya förslagt till VA-taxa 2014 föreslås att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 %. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp berörs dock inte av dessa prisjusteringar.

För att även anpassa VA-taxan i enlighet med den förändrade strategi- och budgethanteringen föreslås att nuvarande basindexmånad (september) enligt § 9 i bilaga1 till VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige den 13 december 2012, §121, ändras till mars 2013.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning

_____

§70 Reviderad taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr. 2013 KSM 0040.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslaget till reviderad taxa för avfallsavgifter antas.

2. Den nya taxan ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Beskrivning av ärendet

Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter.

Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfalls­tjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet.

Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis utvecklas för att på sikt även innebära att avfallsmängder kan minskas. Under en övergångsperiod kan renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför vara något svår att överblicka. Detta som en följd av hur omfattande beteende­för­ändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blir hos abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfalls­behandling så föreslås smärre förändringar av både de rörliga och de fasta ren­hållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 – 5 % beroende på avfallstjänst.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Renhållningstaxa

_____

§71 Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Dnr 2013 KSM 0276.011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Föreliggande förslag till Klimat- och energistrategin för Stockholms län antas med följande tillägg. Tyresö kommun anser att de ursprungliga utsläppsnivåerna för mål 1 och 4 är mer gynnande för en snabbare omställning för att kunna nå klimatmålen till 2050.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för kommunförbundet i Stockholms län har antagit en uppdaterad klimat- och energistrategi för Stockholms län. Länsstyrelsen har haft en fördjupad genomgång av strategin och som resulterat i ett par större förändringar i formuleringarna för mål 1 och 4.

De nya målen ger totalt sett högre utsläpp för länet av klimatstörande ämnen. Förslagets inriktning att se på de nya nivåerna för mål 1 och 4, med hänsyn till den ökande befolkningen i länet ger en viss utsläppsminskning, sett per capita.

Förvaltningen ser egentligen ingen mening med att sänka mål 1 och 4. Den lägre målsättningen i totala termer för länet riskerar att sända ut fel signaler till alla aktörer, det vill säga att vi inte behöver ”sträcka oss upp på tå” för att närma oss länets utsläppsmål. Klimatfrågan kräver en stark förändringsvilja även tidigt i tidplanen.

Mål 1: Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar med 19 % (i tidigare förslag 25 %) till år 2020 jämfört med 2005 (2006 i tidigare förslag).

Mål 4: År 2020 är 16 % (i tidigare förslag 20 %) av energianvändningen inom transportsektorn förnybar.

Kommunerna i länet rekommenderas att anta Klimat- och energistrategin för Stockholms län.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteyttrande

_____

§72 Exploateringsavtal för seniorbostäder på fastigheterna Brevik 1:125 -127

Dnr 2013 KSM 0353.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Exploateringsavtalet avseende Brevik 1:125 – 127 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnads­förvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation

Anita Mattsson för socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga)

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, inkom fastighetsägaren till Brevik 1:125 – 127 med en förfrågan om att möjliggöra för en tätare småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheterna.

För att säkerställa kvalitén, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.

Ordförandeförslag

Ordföranden Fredrik Saweståhl (m) föreslår att förslaget till exploateringsa­vtal för seniorbostäder på fastigheterna Brevik 1:125 – 1:127 godkänns.

Yrkande

Anita Mattsson (S) med instämmande från Marie Åkesdotter (MP) yrkar att hiss, i det förberdda hisschaket, ska installeras i samband med byggandet av bostäderna.

Beslutsordning

Efter ställda propositioner finner ordförande att miljö- och samhälls­byggandsutskottet beslutat enlgt ordförandeförslaget.

Votering begärs och ska genomföras.

Följande voteringsordning fastställdes:

Den som röstar jag, röstar i enlighet med ordförandeförslaget.

Den som rästar nej, röstar i enlighet med socialdemokraternas och miljöpartiet de grönas förslag.

Röstning genomfördes och gav följande resultat: Fem ja röster och fyra nejröster.

Det innebär att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeförslaget att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Exploateringsavtal

_____

§73 Beslut om att anta detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö

Dnr. 2011 KSM 0074.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Detaljplan för Ugglevägen etapp 9 i Tyresö kommun antas.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i har upprättat ett förslag till detaljplan för Ugglevägen etapp 9, Östra Tyresö.

Planen är en omvandlingsplan vars syfte är att möjliggöra permanent boende i friliggande villor.

Området förses med väg och VA med kommunalt huvudmannaskap.

Området innehåller en tomt för förskola alternativt omsorgsboende. Denna plats jämte tomten bredvid kan temporärt användas som etableringsplats under utbyggnaden i 10 års tid.

Planen möjliggör också att ett seniorboende med 12 lägenheter kan uppföras i området.

Under samrådet inkom 38 yttranden varav elva var från myndigheter och föreningar. Under utställningen inkom 24 yttranden från myndigheter och föreningar. Planarbetet sker med normalt förfarande.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Plankarta Norra delen

Plankarta södra delen

Samrådsredogörelse

Utställningsutlåtande

____

§74 Antagande av gatukostnadsutredning gällande Ugglevägen, etapp 9 Brevik

Dnr. 2011 KSM 0459.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Gatukostnadsutredning för Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.

Den totala kostnaden för byggnationen av park och gator inom fördelnings­området beräknas bli 26 219 246 kronor.

Gatukostnaden för en befintlig fastighet föreslås vara 166 511 kronor för en befintlig fastighet med index för november 2011 som bas.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Fördelning av gatukostnader

Redovisning av beräknade gatukostnader

____

§75 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (före detta yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Dnr. 2011 KSM 0404.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. De ändrade detaljplanebestämmelserna för Ällmora (före detta yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) i Tyresö kommun antas.

Protokollsanteckning och särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora.

Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora bygg­rätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in. Under granskningen inkom 15 yttranden.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Planbeskrivning

Planbestämmelser

Samrådsredogörelse

Rapport BDT-vatten

Översiktlig berg & geoteknikutredning

_____

§76 Information och meddelanden

Högsta domstolens beslut den 25 april 2113

Saken: Tillstånd till prövning i hovrätt av ärende orn avvisat överklagande och återställande av försutten tid. (Detaljplan för fastigheten Bollmora 9)

Överklagat avgörande: Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2012-09-27 i mål P 6230-12

BESLUT

1. Högsta domstolen avvisar överklagandet angående Mark- och miljö-överdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande avvisat överklagande.

2. Högsta domstolen, som inte beviljar ytterligare anstånd, meddelar inte prövningstillstånd angående återställande av försutten tid. Mark- och milj ööverdomstolens avgörande står därmed fast.

_____