Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-05-29

Sammanträde 2013-05-29

Datum
Klockan
Plats

§78 Snöröjning vintersäsongen 2012/2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Gatu- och parkchefen Mikael Svan lämnar en muntlig redovisning av den gångna säsongens snöröjning.

§79 Delårsbokslut per april 2013

Dnr 2013/SBF 0036

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

I april 2011 antog kommunfullmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.

Beslutet innebär bland annat att kommunen vid två tillfällen per år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska delårsbokslutet ska också innehålla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. Om prognosen pekar på ett överskridande av budgeten ska det anges vilka åtgärder som planeras för att undvika överskridande.

Dessutom ska delårsbokslutet innehålla en måluppföljning. Uppföljningen ska omfatta de antagna målen i kommunplanen. I detta fall för perioden 2013 – 2015. Till varje mål ska det finnas en kommentar som anger om målet beräknas bli uppfyllt eller inte.

Delårsboksluten ska behandlas av respektive nämnd. För samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Den ekonomiska sammaställningen återfinns i aktbilaga 1 och måluppfyllelsen i aktbilaga 2.

§80 Samråd om förslag till Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Dnr 2013/SBF 0052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som yttrande över Botkyrka kommuns förslag till ny översiktsplan.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i samråd om ny översiktsplan för Botkyrka kommun.

Översiktsplanen visar på stora utmaningar och på kommunens engagemang för utveckling och förändring av befintliga bebyggda områden. Förslaget innebär att bostäder och arbetsplatser byggs i bra kollektivtrafiklägen. Huvudfokus i förslaget är nya bostäder, förbättrade förbindelser med Stockholm, förstärka stadskvaliteter i olika delar av kommunen, miljö, hållbart resande och transport samt landsbygden.

Förslaget omfattar fem planeringsstrategier: Leva klimatsmart, Plats att växa, Hemma i storstaden, Nära till storstadsnatur, Utrymme för kreativitet. I strategierna anges riktlinjer och mål som kommunen vill uppfylla.

Botkyrka kommun har utifrån strategierna identifierat fem tyngdpunkter där de planerar att inrymma 20 000 nya bostäder på 30 år. Områdena är Tumba centrum, Hallunda centrum, Alby centrum, Eriksbergs verksamhetsområde samt stråken däremellan, Fittja centrum, Tullinge centrum och Vårsta centrum.

Bilagor

Tj ytt ÖP Botkyrka § 80.pdf

§81 Remiss Regional cykelplan för Stockholms län 2013

Dnr 2013/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Remissen besvaras om förslag till Regional cykelplan för Stockholms län 2013 med samhällsbyggnadsförvaltningens och det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Syftet med den regionala cykelplanen är att utgöra ett underlag för utbyggnaden av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014-2030.
Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 2030 genom en utbyggnad av de regionala cykelstråken. Planen beskriver även att förutom en konkret utbyggnad av stråken behövs också förbättringar av drift och underhåll samt vägvisnings- och parkeringsåtgärder. För att detta ska bli möjligt måste en kontinuerlig samverkan mellan länets aktörer ske.

Bilagor

Tjänsteskrivelse regional cykelplan.pdf

Södertörnkommunernas yttrande regional cykelplan.pdf

§82 Cykelplan

Dnr 2013/SBF 0043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Förslag till cykelplan godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till prioritering av åtgärderna.

Beskrivning av ärendet

Tyresö har ambitionen att vara en cykelvänlig kommun med goda förutsättningar för alla cyklister. Cykelvägarna ska ha god framkomlighet och vara attraktiva, trafiksäkra och trygga. Cykelplanen är ett planeringsunderlag för cykeltrafiken i Tyresö med fokus på cykelnätets huvudstråk. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en ökad andel cykelresor och säkrare cykeltrafik i Tyresö. Detta ska ge förbättrade möjligheter för kommuninvånarna att välja cykeln som transportmedel i vardagen, och för besökare att uppleva kommunen med cykel.

Bilagor

Tjänsteskrivelse cykelplan.pdf

Cykelplan.pdf

§83 Kollektivtrafikutredning

Dnr 2013/SBF 0044

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikförvaltningen anlitat konsultfirman Trivector Traffic för att göra en utredning av kollektivtrafiknätet och lämna förslag till förbättringar i linjenätet med målet att öka kollektivtrafikandelen. Utredningens förslag till ändringar i linjenätet är klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikförvaltningen kommer att fortsätta arbetet tillsammans med entreprenörerna för att hitta det linjenät som kan förverkligas i olika steg. Den första ändringen som genomförs är en ny linje 814 mellan Strandängarna och Gullmarsplan som kommer att starta vid tidtabellskiftet i december i år. Förvaltningen har för avsikt att återkomma till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med information och förslag till hur Trafikförvaltningens och kommunens fortsatta arbete för förbättrad kollektivtrafik och anpassningar i vägnätet kan se ut. Utredningen utgör även ett planeringsunderlag till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor

Tjänsteskrivelse kollektivtrafikutredning.pdf

§84 Detaljplan för Nyfors, beslut om granskning

Dnr 2013/SBF 0049

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Ärendet återremitteras.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett gestaltningsprogram för området.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Nyfors. Planen är en förnyelseplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i Nyfors. I samband med detta förses området med VA och väg med kommunalt huvudmannaskap. Planen innehåller två förtätningsområden som föreslås bebyggas med bostäder i par- rad- eller kedjehus. Två bostadsfastigheter kan tillkomma genom avstyckning. Under samrådet inkom ca 133 yttranden, varav två var namnlistor. Granskningsförslaget innehåller en rad förändringar som berör vägen, Sörmlandsleden, byggrätter mm.

Ordförandeförslag

Jag föreslår miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att granskningshandlingarna godkänns och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Yrkande

Marie Åkesdotter miljöpartiet de gröna yrkar på beslut om nytt samråd.

Anita Mattsson för socialdemokraterna med instämmande av Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar på att ett gestaltningsprogram ska utarbetas för området.

Anita Mattsson för socialdemokraterna yrkar på att ett totalt förbud mot byggnader med mera på prickmark införs i detaljplanen.

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna yrkar på att nuvarande strandskydd för området behålls.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner på Marie Åkesdotters yrkande om förnyat samråd finner ordförande att yrkandet avslagits.

Efter ställda propositioner på Anita Mattssons med instämmande av Marie Åkesdotters yrkande om utarbetande av ett gestaltningsprogram finner ordförande att yrkandet avslagits.

Votering begärs och ska genomföras.

Följande voteringsordning fastställdes:
Den som röstar ja röstar i enlighet med ordförandens förslag
Den som röstar nej röstar i enlighet med socialdemokraterna och miljöpartiets förslag.
Röstningen genomfördes och gav följande resultat: fyra ja röster och fem nej röster
Det innebär att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutat i enlighet med socialdemokraterna och miljöpartiets förslag att upprätta gestaltningsprogram.

Efter ställda propositioner på Anita Mattssons yrkande om totalt förbud av byggnader med mera införs i detaljplanen finner ordförande att yrkandet avslagits.

Efter ställda prpositioner på Marie Åkesdotters yrkande om befintligt strandskydd ska behållas finner ordförande att yrkandet avslagits.

Med anledning av att förslaget till detaljplan ska kompletteras med ett gestaltningsprogram föreslår jag att ärendet återremitteras.

Bilagor

Tj yttr beslut granskning Nyfors.pdf

Planbeskrivning, Nyfors.pdf

Plankarta, Nyfors.pdf

Samrådsredogörelse, Nyfors.pdf

PM Geoteknik, Nyfors.pdf

PM Geoteknik karta, Nyfors.pdf

Hällberga_Kulturmiljörapport.pdf

§85 Gatukostnader för Nyfors, beslut om granskning

Dnr 2013/SBF 0050

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet

I samband med upprättandet av detaljplan Nyfors, utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 4 319 930 kronor. Av denna summa föreslås kommunen stå för 1 230 330 kronor medan resterande del bekostas av fastighetsägarna inom området enligt givna andelstal. Totalt föreslås gatukostnaden vara 51 926 kr för en befintlig fastighet med index för maj 2013 som bas.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att behandlas tillsammans med förslaget till detaljplan för Nyfors.

Bilagor

Tj skr GK Nyfors § 85.pdf

Gatukost utred Nyfors § 85.pdf

Beräknade GK Nyfors § 85.pdf

§86 Svar på vänsterpartiets motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet i Tyresö har i motionen ”Tillgång till naturen!” föreslagit en rad åtgärder i området vid Nyfors och Gammelström: förbättrad och garanterad tillgänglighet, bättre vinterväghållning, bättre skyltning, fler bil- och cykel-parkeringar samt en samlingslokal vid forsarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att flera av dessa åtgärder kommer att genomföras i samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft. I förslaget till detaljplan behandlas bland annat frågan om tillgängligheten och förbättrade parkeringsmöjligheter.
Frågan om skyltning och samlingslokal utreds och planeras inom ramen för utvecklingen av Alby som friluftsområde ”Attraktiva Alby”. Förvaltningen anser att en stor parkering och en samlingslokal inte ryms inom området. Översyn av parkering med mera vid Gammelström/Prästängen bör göras i samband med projektering av planerad dagvattenanläggningen på Prästängen.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att behandlas tillsammans med förslaget till detaljplan för Nyfors.

Bilagor

V motion Tillgång till naturen.pdf

Tj skr V motion Tillgång till naturen § 86.pdf


§87 Planuppdrag för ändring av detaljplan för södra Strand

Dnr 2013/SBF 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändrade planbestämmelser för södra Strand, för att planen bättre ska överensstämma med bebyggelsen inom planområdet. Planarbetet sker med enkelt förfarande.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Planändringens syfte är att möjliggöra att del i parhus placeras vid fastighetsgräns mot återstående del av parhus, samt för att anpassa byggrätten bättre efter rådande fastighets-storlekar. Ändringen möjliggör framtida utbyggnader av parhusen, vilket tidigare hindrats av att bebyggelsen stridit mot gällande plan.
Planområdet är cirka 12 ha stort och består av cirka 125 privatägda fastigheter samt kommunalt ägd mark. Området är beläget i Tyresö Strand i den nordöstra delen av Tyresö kommun. Planområdet domineras av parhus i en till två våningar, men innehåller även radhus och flerfamiljshus. Parhusen upplåts med äganderätt medan radhusen och lägenheterna i flerfamiljshusen upplåts med bostadsrätt. Området är byggt i en stil som ska samspela med Tyresögodsets och dess bebyggelse.

Bilagor

PM planuppdrag Södra strand § 95.pdf


§89 Svar på motion se barnen

Dnr 2013/SBF 0033

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Motionen anses besvarad med hänvisning av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna föreslår i en motion att varje beslut i kommunens nämnder och styrelser ska föregås av en barnkonsekvensanalys som säkerställer att barnens rättigheter tas tillvara. I praktiken föreslås att en standardiserad blankett ska användas för att svara på hur barnens perspektiv tillgodosetts i respektive ärende.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska föreslå motionen besvarad med hänvisning av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Yrkande

Anita Mattsson för socialdemokraterna yrkar, med instämmande av Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna, bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att yrkandet har avslagits.

Bilagor

Motion Se barnen.pdf

Samhällsbyggnadsförvaltningen svar på motion .pdf


§90 Framtida utbyggnad av centrumområdet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Plan- och bygglovschef Sara Kpparberg och mark- och exploateringschefen Anders Lind redovisar projektet en framtida utbyggnad av centrumområdet.

§91 Ekonomi utbyggnad av centrumområdet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Mark- och exploateringschef Anders Lind redovisar de ekonomiska konsekvenserna, såväl kosnader som intäkter, av en framtida exploatering av centrumområdet.

§92 Detaljplan för Hasselbacken, beslut om granskning

Dnr 2013/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Granskningshandlingarna för detaljplan ”Bostäder vid Hasselbacken” godkänns.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de gröna lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder har varit i kontakt med kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området söder om korsningen mellan Granängsvägen och Bollmoravägen, strax väster om Tyresö centrum, för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu upprättat ett planförslag som innebär att cirka 200 bostäder i 4-6 våningar med tillhörande parkeringsgarage och kontor samt lokaler kan uppföras inom planområdet.

Planförslaget har varit på samråd under perioden 23 november –16 december 2012. Under samrådstiden inkom åtta yttranden, varav ett från remissinstanser i form av myndigheter och/eller föreningar. Efter samrådstidens slut har ytterligare ett yttrande (privatperson) inkommit. Samrådet har lett till vissa ändringar i planförslaget.

Bilagor

Tj skr, Hasselbacken § 91.pdf

Planbeskr Hasselbacken § 91.pdf

Plankarta Hasselbacken § 91.pdf

samrådsredogörelse Hasselbacken § 91.pdf

Kvalitetsprogram Hasselbacken § 91.pdf

PM Geoteknik_Hasselbacken § 91.pdf

Buller Hasselbacken §91.pdf

Dagvatten_Hasselbacken_§ 91.pdf

§93 Planuppdrag för del av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bävern 2

Dnr 2013/SBF 0034

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1.Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bävern 2 för att möjliggöra en ny tillfartsväg till en planerad handelsfastighet inom Erstavik i Nacka kommun.

2.Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet

Byggvaruhandclsföretaget Byggmax inkom i september 2012 med en förfrågan till kommunen om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Bollmora 1:94. Av trafiktekniska skäl kan det även krävas att en liten bit av fastigheten Bävern 2 tas i anspråk. Syftet med planen är att möjliggöra anläggandet av en tillfartsväg till fastigheten Erstavik, i Nacka kommun, som företaget planerar köpa för att bedriva sällanköpshandel.

Bilagor

Planuppdrag för del av fastigheterna Bollmora 1_94 och Bävern 2.pdf

§94 Planbesked för fastigheten Näsby 4:830

Dnr 2013/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att upprätta en ny detaljplan för Näsby 4:830 för att möjliggöra för fem bostadslägenheter inom fastigheten. Planarbetet beräknas kunna påbörjas omgående och kommer att ske med s.k. enkelt förfarande.

Beskrivning av ärendet

Magelhusen AB, ägaren till fastigheten Näsby 4:830 på Centralvägen 12 D i Trollbäcken, inkom till kommunen i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten så att den kan inrymma fem bostadslägenheter.

Förvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för delning av fastigheten då fastigheten anses rymma 5 bostadslägenheter (i dagsläget hyser den två bostäder) och då översiktsplanen främjar förtätning med bostadstyper som saknas i området.

Bilagor

tj skr planbesked_Näsby 4_830 § 93.pdf

§95 Planbesked för fastigheten Kumla 136:35

Dnr 2013/SBF 0042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Kumla 136:35 för att möjliggöra en styckning av fastigheten. Planarbetet beräknas kunna påbörjas i augusti 2013.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Kumla 136:35 i Trollbäcken inkom i april 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en delning av fastigheten som idag är bebyggd med ett parhus.

Förvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för delning av fastigheten då den redan hyser två bostäder och att åtgärden har stöd i översiktsplanen som främjar förtätning av den befintliga bebyggelsen.

Bilagor

Planbesked Kumla § 94.pdf

§96 Beslut om antagande av detaljplan för Bergaliden 6 och 7

Dnr 2013/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Detaljplanen för Bergaliden 6 och 7 antas.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 i Trollbäcken inkom till kommunen i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att stycka fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastigheten är lämplig att stycka förutsatt att en samordning av uppfartsväg kan ske med grannfastigheten, Bergaliden 6.

Fastighetsägaren till Bergaliden 6 har ställt sig positiv till att ingå i detaljplanen.

Detaljplanen innebär således att sammanlagt fyra fastigheter kan tillskapas från de två befintliga, Bergaliden 6 och 7.

Bilagor

Tj skr Bergaliden § 92.pdf

Planbesk Bergaliden § 92.pdf

Plankarta Bergaliden § 92.pdf

Särskilt utl Bergaliden § 92.pdf

§97 Politikerfrukost hösten 2013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Allmänheten ska bjudas in till en samhällsbyggnadsfrukost i anslutning till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 9 oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 29 april 2013, § 79, beslutat att vid ett tillfälle under hösten bjuda in allmänheten till en samhällsbyggnadsfrukost i anslutning till ett sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Ordförande har efter diskussion med förvaltningschefen Åke Skoglund kommit fram till att ett lämpligt datum är onsdagen den 9 oktober 2013.

§98 Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Anmälan om delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet

VA och renhållning
Beslut fattade av Åke Skoglund

Upphandling av Elarbeten i avloppspumpstationer mm (Ramavtal). Det gäller såväl planerade som akuta elarbeten

Entreprnör blir Kwalitel som lämnat det förmånligaste anbudet.

§99 Pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet utgår.

§100 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Meddelandena noteras

Beskrivning av ärendet

Under förvaltningschefen Åke Skoglunds semester (vecka 28-31) Kommer följande personer vara ersättare,
Vecka 28 Bertil Eriksson
Vecka 29 Göran Norlin
Vecka 30 Annette Hörstedt
Vecka 31 Sara Kopparberg