Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-12-04

Sammanträde 2013-12-04

Datum
Klockan
Plats

1 Detaljplan för Strand 1:62, beslut om planbesked

2 Detaljplan för Ekollonet 14, beslut om planbesked

3 Detaljplan för Näsby 4:52, beslut om planbesked

4 Detaljplan för fastigheten Bussen 5, beslut om planuppdrag och samråd

5 Principer för planändringar i Gimmerstaområdet

6 Försäljning av del av Näsby 4:1469

7 Kvalitetsprogram för Norra Tyresö centrum

9 Namnsättning av nya parken i Tyresö centrum

10 Revidering avverksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar *

11 Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö *

12 Motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö *

13 Motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun *

14 Motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014 *

15 Information om kvittningssystem för återvinningscentraler

16 Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen november

17 Pågående/ kommande upphandlingar

18 Information och meddelanden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (108 kb)

§172 Detaljplan för Strand 1:62, beslut om planbesked

Dnr 2013KSM0678.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:62, Rotviksgård, för att även möjliggöra för icke störande och ej personintensiva verksamheter, kontor och hantverk.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till Rotviks gård, fastighteten Strand 1:62, i Strand inkom till kommunen i oktober 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Detta föra att, med bibehållen hänsyn till gårdens kulturvärden, även möjligöra för småskaliga icke störande verksamheter, t.ex. hantverk, mindre gårdshandel, hälso- och skönhetsvård, catering, kontorsverksamhet, konsultverksamhet, uthyrning, turism och mindre djurhållning. Fastighetsägarens avsikt är att skapa möjligheter för gården att bidra med intäkter för omkostnader för underhåll och bevarande av den kulturhistoriska miljön.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, planbesked Strand 1_62.pdf

§173 Detaljplan för Ekollonet 14, beslut om planbesked

Dnr 2013KSM0854.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Ekollonet 14 för att möjliggöra en styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Ekollonet 14 på Ekstigen i Strand inkom till kommunen i september 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar. Fastigheten är ca 3410 kvm stor.

För fastigheten gäller detaljplan 269 för område vid Kyrkvägen, som vann laga kraft 1994-03-13. Fastigheten omfattas också av en fastighetsplan för kvarteret Ekollonet inom detaljplan för område vid Kyrkvägen. Genomförandetiden för planerna har gått ut och det innebär att det är möjligt att göra en ny detaljplan för området.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, planbesked Ekollonet 14.pdf

§174 Detaljplan för Näsby 4:52, beslut om planbesked

Dnr 2013KSM0987.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Näsby 4:52 för att möjliggöra fler bostadslägenheter i befintlig bebyggelse på fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Näsby 4:52 på Fältvägen i Trollbäcken inkom till kommunen i oktober 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Syftet är att göra det möjligt att inrymma fler bostadslägenheter, ca 3 - 6 st, i befintliga byggnader. Lägenheterna är tänkta att bilda en bostadsrättsförening. För att tillskapa fler lägenheter kommer ombyggnation att krävas.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, beslut om planbesked.pdf

§175 Detaljplan för fastigheten Bussen 5, beslut om planuppdrag och samråd

Dnr 2013KSM0678.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Bussen 5 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. I uppdraget ingår samråd.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation 2013-08-14 § 108 (bilaga) samt lämnar en reservation i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bussen 5 i Petterboda industriområde inkom i juni 2013 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten, för att möjliggöra en utvidgning av den leklandsverksamhet som idag (delvis olovligt) bedrivs på fastigheten. Framför allt vill ägaren ha möjlighet att uppföra fler utomhusattraktioner på fastighetens östra del och på den allmänna platsmarken i anslutning till fastigheten (ca 200 m2), som fastighetsägaren i dagsläget arrenderar av kommunen.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår bifall enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag av beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositon på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om avslag av beslutet och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, beslut om uppdrag och samråd.pdf
planbeskrivning-samråd-bussen5.pdf
plankarta_Bussen 5-A2-L.pdf

§176 Principer för planändringar i Gimmerstaområdet

Dnr 2013KSM1091.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner principerna för ändring av detaljplaner i Gimmerstaområdet.

Beskrivning av ärendet

Genomförandetiden i detaljplanen för Gimmerstaområdet löper ut den 3 december 2013. När genomförandetiden har gått ut finns det möjlighet att ändra eller upphäva planerna. Med anledning av det har samhällsbyggnadsförvaltningen fått frågor om möjligheterna att ändra i detaljplanerna för att kunna stycka ytterligare fastigheter i området.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, principbeslut för Gimmersta.pdf

§177 Försäljning av del av Näsby 4:1469

Dnr 2013KSM1090.253

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt för försäljning av del av Näsby 4:1469.

Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar en röstförklaring i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde vann laga kraft i mars 2012. Bakgrunden till att detaljplanen togs fram var att Tykoflex våren 2010 kom in med en förfrågan om möjligheten att förvärva fastigheten. Därtill hade Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltnings tekniska förråd ett behov att se över möjligheten till plats för att ställa upp och förvara fordon och arbetsredskap.

Området som föreslås avyttras är 5600 kvm stort, skogsbevuxet och består av kuperade bergknallar med en nivåskillnad på upp till 10 meter. Genom området löper dessutom stigar som förbinder fastigheter inom södra Lindalens industriområde. För att kunna möjliggöra att platsen bebyggs och används som verksamhetsområde krävs att höjdskillnaden reduceras, dvs. att bergknallen och vegetationen avlägsnas. För att behålla möjligheten att ta sig genom området sparas dock en markremsa i områdets östra delar och denna kvarstår i kommunens ägo.

Med bakgrund i de markarbeten som behöver göras för att bebygga tomten har diskussioner kring markpris pågått mellan Tykoflex och kommunen sedan detaljplanen vann laga kraft. Även andra intressenter till tomten har funnits men Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att marken avyttras till Tykoflex då genomförandet av en byggnation på fastigheten annars blir besvärlig eftersom bergknallen på platsen idag går över både kommunens fastighet Näsby 4:1469 samt Tykoflex fastighet Smeden 1. Att endast spränga den del av bergknallen som ligger på fastigheten Näsby 4:1469 anser förvaltningen är svårhanterligt.
En värdering av marken har gjorts i byggklart skede. Denna bedömer värdet till 1400 kr/kvm efter sprängning. I en offert som tagits fram för sprängning av berget bedöms kostnaden för att spränga berget i princip motsvara värdet i byggklart skick. Detta innebär att förvaltningen anser att försäljningspriset på 3 200 000 kr är ett godtagbart försäljningspris. Intäkter som t.ex. bygglovsavgift, planavgift och anslutningskostnad för vatten och avlopp tillkommer utöver försäljningsintäkten.

Beslutsgång

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, försäljning av del av Näsby 4_1469.pdf

§178 Kvalitetsprogram för Norra Tyresö centrum

Dnr 2013KSM1040.010

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner kvalitetsprogrammet för norra Tyresö centrum.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med dokumentet samt uppdatera detta allteftersom genomförandet pågår och fakta tillkommer i projektet.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).
Mats Larsson (FP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet Ibilaga).

Beskrivning av ärendet

I mars 2006 gav kommunstyrelsens planberedning dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Programmet har till många delar förverkligats under de senaste åren. Nästa etapp i förverkligandet av planprogrammet består nu av  anläggande och planering för markanvändningen i området "norra Tyresö centrum".

Bilagor

Tjänsteskrivelse, kvalitetsprogram för Norra Tyresö centrum.pdf
Kvalitetsprogram Nya Tyresö Centrum.pdf

§179 Rivning av Forellskolan

Dnr 2013KSM1092.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar om rivning av Forellskolan på fastigheten Forellen 4.

Reservation

Mats Larsson (FP) lämnar en reservation i ärendet (bilaga).

Protokollsanteckning

Ulrica Riis- Pedersen (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Forellskolan står idag tom och används inte för kommunens verksamhet. Problem med obehöriga som brutit sig in i lokalerna har bland annat orsakat oro hos tjänstemän och närpolis. Förvaltningen har i samband med arbetet kring norra Tyresö centrum sett över möjligheten för hur marken och byggnaden skulle kunna användas.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår bifall till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras för att nya uppgifter framkommit och för att vänta in gymnasieutredningen.
Mats Larsson (FP) yrkar i andra hand på avslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förlag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositon på Mats Larssons (FP) yrkande på att ärendet återremitteras och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer propositon på Mats Larssons (FP) yrkande på avslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förlag till beslut. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget. Mats Larsson (FP) begär votering.

Följande voteringsordning fastställs:
Den som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja.
Den som yrkar bifall till folkpartiets förslag röstar nej.

Röstningsresultat: åtta ja- röster och  en nej- röst

Det innebär att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med ordförande förslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse beslut om rivning av Forellen.pdf

§180 Namnsättning av nya parken i Tyresö centrum

Dnr 2013KSM1094.246

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Nya parken i Tyresö centrum får namnet Stadsparken.

Kommuninvånarna ska få komma med förslag till namn på parker och gator i kommande beslut.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar en reservation i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2007 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum. Detaljplanen vann laga kraft 2008. Tanken med en del av detaljplanearbetet har varit att skapa ett mer levande centrum med gemensamhetsytor i form av bland annat en stadspark. Den nya parken kommer att ligga i anslutning till Tyresö view.

Under hösten 2013 utannonserades en namntävling på samhällsbyggnadsförvaltningen där tjänstemännen fick möjlighet att komma med förslag på namn för den nya stadsparken. Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att gå vidare med ett av de inkomna förslagen; Centrumparken.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att kommuninvånarna ska få komma med förslag till namn på parker och gator i kommande beslut.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar på att nya parken i Tyresö centrum ska få namnet Stadsparken. Fredrik Saweståhl (M) stödjer förslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på att kommuninvånarna ska få komma med namnförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositon på Anita Mattssons (S) yrkande om att nya parken i Tyresö centrum ska få namnet Stadsparken. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottetbifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer propositon på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att kommuninvånarna ska vara med och rösta om förslaget och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Bilagor

Tjänsteskrivelse, namnsättning av nya parken i centrum.pdf

§181 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

 

Dnr 2013KSM1149.340

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vatten-försörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Bilagor

verksamhetsområde2014.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och-avloppslösningar.pdf

§182 Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

 

Dnr 2013/KS 0167 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige besluta förklara motionen besvarad.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår motionen besvarad enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

Yrkande

Anita Mattsson(S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer propositon på Anita Mattssons (S) med instämmande av Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall på motionen och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer propositon på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget. 

Bilagor

Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (MP S).pdf
Svar på motion om inventering av enskilda avlopp.pdf

§183 Motion om lokal odling av grönsaker, ökad biologisk mångfald och ökat lokalt engagemang i Tyresö

Dnr 2012/KS 0204 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för- och intresse av- lokal odling i Tyresö kommun. Vid intresse ska samhällsbyggnadsförvaltningen initiera ett arbete för lokal odling

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 10 maj 2012 med förslag till beslut om;
- att undersöka lämpliga markområden och intresse hos hyresgäster och andra kommuninnevånare att odla på mark ägd av Tyresö kommun och Tyresö bostäder.
- att initieraett arbete för att möjliggöra lokalsmart odling och/eller plantering om medborgareintresse finns.

Bilagor

Motion MP.pdf
Svar på motion lokal odling.pdf

§184 Motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion för att skydda naturområden i kommunen och dess närhet. Motionen tar upp behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd.

Bilagor

Motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun (V).pdf
Svar på motion naturreservat och skyddande områden.pdf

§185 Motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014

Dnr 2013/KS 0389 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet har lagt en motion om att Tyresö kommun ska delta i cykelfrämjandets kommunvelvometer. Kommunvelvometer innebär en granskning om hur kommuner arbetar med cykling.

Bilagor

Motion om att delta i cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014!.pdf
Svar på motion om deltagande i cykelfrämjandets kommunvelvometer.pdf

§186 Information om kvittningssystem för återvinningscentraler

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

VA- och renhållningschef Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§186_prot_20131204.pdf (45 kb)

§187 Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen november

Dnr 2013/SBF 0119

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under november månad 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§187_prot_20131204.pdf (45 kb)

§188 Pågående/ kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommande upphandlingar från mät- och kartenheten:
Nytt ramavtal för tekniska konsulter (gemensamt på Samhällsbyggnadsförvaltningen)

Beslut/Protokollsutdrag
§188_prot_20131204.pdf (45 kb)

§189 Information och meddelanden

Dnr 2013/SBF 0100

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Skrivelse från PRO.pdf
Svar på skrivelsen från PRO.pdf

§190 Uppdrag att utreda möjligheterna till enskilda vatten- och avloppssystem på Östra Tyresö

2013/SBF 0127

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till enskilda vatten- och avloppssystem på Östra Tyresö med långsiktigt garanterat god dricksvattenvattenkvalitet och rening.

De ekonomiska och juridiska effekter som de olika systemen medför för kommunen och den enskilde ska ingå i redovisningen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett PM som utreder möjligheterna till att anordna enskilda vatten- och avloppssystem på Östra Tyresö för att, om möjligt, kunna öka byggrätterna i området genom planändringar.  De system som utreds måste långsiktigt garantera god dricksvattenvattenkvalitet och rening.  I uppdraget ingår även att redovisa de ekonomiska och juridiska effekter som de olika systemen medför för kommunen och den enskilde.

Beslut/Protokollsutdrag
§190_prot_20131204.pdf (46 kb)