Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-04-28

Sammanträde 2014-04-28

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Detaljplan för Järnet 7, beslut om planuppdrag

2 Detaljplan för Torpartäppan 6 , beslut om planuppdrag och samråd

3 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om granskning

4 Bekämpningsplan för jätteloka i Tyresö kommun.

5 Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun

6 Redovisning av aktuella lagförslag

7 Information om Norra Tyresö centrum

8 Pågående planer och projekt

10 Riktlinje för tjänsteresor

11 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

12 Anmälan om delegationsbeslut

13 Månadsrapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Information och meddelanden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (120 kb)

§69 Detaljplan för Järnet 7, beslut om planuppdrag

Dnr 2012KSM0887.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Järnet 7 i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.

2. Uppdraget ersätter det som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav förvaltningen den 2 april 2014.

3. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:9(1)3 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnare ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Järnet 7 inkom i december 2012 med en förfrågan om möjligheten att ta fram en ny detaljplan för att bebygga fastigheten med bostäder i 5-8 våningar med underliggande parkeringsgarage. Järnet 7 är i gällande detaljplan planlagd för bostäder i två våningar men planen har aldrig realiserats. Genomförandetiden för gällande plan går ut 2015-10-06, vilket har styrt tidpunkten för när planen kan ändras. I det positiva planbesked som Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav i februari 2013, bedömdes att en högre exploatering jämfört med gällande plan skulle kunna studeras. Det överensstämmer även med de visioner om en stadsmässig kvartersbebyggelse som finns för angränsande område för Norra Tyresö Centrum. Planområdet är utpekat för bostäder i kommunens översiktsplan från 2008 och i programmet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum från 2007.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nytt planuppdrag Järnet 7.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf

§70 Detaljplan för Torpartäppan 6, beslut om planuppdrag och samråd

Dnr 2013KSM0856.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Torpartäppan 6 med enkelt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 5, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare gett ett positivt planbesked till att göra en ny detaljplan för fastigheten Torpartäppan 6 i Skälsätra. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att stycka fastigheten i två delar. Det blir i och med det möjligt att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen får därmed
uppdraget att starta planarbetet, upprätta ett samrådsförslag och att ställa ut planen på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om planuppdrag och samråd Torpartäppan 6.pdf
Behovsbedömning Torpartäppan.pdf

§71 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om granskning

Dnr 2013KSM1189.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Miljöhus vid Dalskolan godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Miljöhus för sortering av Dalskolans avfall uppfördes med tillfälligt bygglov år 2000. Nu har bygglovet löpt ut och miljöhusen hotas av rivningsföreläggande. Det anses dock viktigt att kunna ta hand om skolans avfall på ett hållbart sätt, varför en ny detaljplan som gör det möjligt att ha kvar miljöhusen måste upprättas. Syftet är att göra miljöhusen planenliga.

Eftersom att en del av planområdet ligger på mark som idag är kommunal parkmark tas planen fram med normalt förfarande.

Planområdet är beläget mellan Dalskolans parkering och skogsmarken i Wättinge parkstråk. Marken är redan idag ianspråktagen för miljöhusen och planändringen medför ingen ändring av markanvändningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning miljöhus vid Dalskolan.pdf
Planbeskrivning Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Plankarta Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Samrådsredogörelse, Dalskolan.pdf

§72 Bekämpningsplan för jätteloka i Tyresö kommun.

Dnr 2014KSM0374.430

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner förslag till bekämpningsplan för jätteloka i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Jättelokan introducerades som trädgårdsväxt i Sverige i slutet av 1800-talet och har sedan dess spridit sig i landet. Jättelokan är mycket konkurrenskraftig och slår ut växtlighet i sin närhet, och är på så sätt ett hot mot den biologiska mångfalden. Dessutom kan växtsaften, i kombination med solljus, skapa brännskadeliknande symptom hos människor.

Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen uppmanar kommuner att bekämpa jättelokan. På grund av växtens negativa inverkan på både den biologiska mångfalden samt hälsan hos människor är det viktigt att begränsa dess spridning. Kommunen bekämpar idag jätteloka på kända växtplatser men exakt hur pass omfattande spridningen av växten är i Tyresö kommun har ännu inte fastställts. Dock har angränsande kommuner problem med växtens omfattande etablering, och med tanke på dess spridningsförmåga är det klokt att nu ta ett helhetsgrepp på bekämpningen i Tyresö.

I och med denna bekämpningsplan är kommunen som fastighetsägare, privata fastighetsägare och nyttjanderättshavare skyldiga att bekämpa eventuell förekomst av jätteloka på sin mark. Detta enligt jordbruksverkets föreskrifter (med stöd av växtskyddslagen (1972:318)) om bekämpning av jättelokan (Heracleum rnantegazzianum) (SJVFS 1998:31).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, bekämpningsplan för jätteloka.pdf
Bekämpningsplan för jätteloka i Tyresö kommun.pdf

§73 Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun

Dnr 2014KSM0366.068

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Svensk Infrastruktur bygger, förvaltar och underhåller fibernät till svenska hushåll. Nätet avser telefoni, internet och tv och är tillgänglig för alla tjänsteleverantörer. Svensk Infrastruktur ambition är att bygga marknadens modernaste infrastruktur för tv, telefoni och bredband.

I början av mars 2014 inkom Svensk Infrastruktur med en förfrågan om att få nedlägga fiberkablar på kommunens mark inom Tyresö kommun.

Då Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun har ett gemensamt intresse av att marken för kablar och kanalisationer upplåts med nyttjanderätt har ett förslag till samverkansavtal gällande Svensk Infrastruktur anläggningar i kommunen tagits fram. Med utgångspunkten från avtalet kan kommunen och Svensk Infrastruktur etablera ett samarbete enligt de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. För upplåtelse av marken föreslås Svensk Infrastruktur betala en årlig summa till kommunen.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20140428.pdf (110 kb)

§74 Redovisning av aktuella lagförslag

Dnr 2014/SBF 0063

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg lämnar en muntlig redovisning om aktuella lagförslag.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20140428.pdf (109 kb)

§75 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg och mark- och exploateringschef Jenny Linné lämnar en muntlig redovisning om projekt Norra Tyresö centrum.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20140428.pdf (109 kb)

§76 Pågående planer och projekt

Dnr 2014/SBF 0064

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg lämnar en muntlig redovisning om pågående planer och projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20140428.pdf (109 kb)

§77 Redovisning av arrenden

Dnr 2014/SBF 0065

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringschef Jenny Linné lämnar en muntlig redovisning om kommunens arrenden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av arrenden.pdf
Markupplåtelseavtal sammanställning.pdf
Båtklubbar sammanställning.pdf

§78 Riktlinje för tjänsteresor

Dnr 2014/KS 0242 003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån principerna i kommunens resepolicy har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag på riktlinjer för tjänsteresor. Syftet med riktlinjerna är att styra och följa upp kommunens tjänsteresor för att:
resorna ska vara kostnads- och tidseffektiva
resorna ska vara trafiksäkra och
minimera klimat- och miljöpåverkan.

I dokumentet beskrivs bland annat principer för val av färdsätt och planering och redovisning av resan.

Ärendet bereds i kommunstyrelsens särskilda utskott men tas för kännedom i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för tjänsteresor.pdf
Riktlinjer för tjänsteresor.pdf

§79 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar april 2014.pdf

§80 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga mark.pdf

§81 Månadsrapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under en del av april månad 2014.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20140428.pdf (109 kb)

§82 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU rapport april 2014.pdf
Brev från arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet.pdf
Svar till arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet.pdf
Brev från Naturskyddsföreningen om Norra Tyresö centrum.pdf
Svar till naturskyddsföreningen.pdf
Stockholms läns landsting miljöstrategi för vatten.pdf
Tyreso_gronstrukturplan_framsida_140414.pdf
Länsstyrelsen, lokala trafikföreskrifter.pdf