Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Delårsbokslut per augusti 2014 *

2 Klövbergets naturreservat, uppdrag om samråd avseende förslag till beslut och skötselplan för Klövbergets naturreservat

3 Grindstolpen, beslut om granskning

4 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande *

5 Exploateringsavtal för Malmstigen *

6 Yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna

7 Information om Norra Tyresö centrum

8 Information om samarbete mellan KTH och Tyresö kommun

9 Information om sammanfattning av ÖP-dialog

10 Anmälan om delegationsbeslut

11 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

12 Information och meddelanden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (120 kb)

§134 Delårsbokslut per augusti 2014

Dnr 2014 KSM 0485 042

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2014 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf
Uppföljning av budget SBF augusti NY.pdf

§135 Klövbergets naturreservat, uppdrag om samråd avseende förslag till beslut och skötselplan för Klövbergets naturreservat

Dnr 2013 KSM 0056

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag till beslut och skötselplan för Klövbergets naturreservat för samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 februari 2013 § 22 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna att bilda Klövbergets naturreservat. Förvaltningen har tagit fram ett förslag för samråd. Till ärendet hör förslag till beslut om bildandet av Klövbergets naturreservat, beslutskarta samt skötselplan.

Förslaget ges ut på remiss till sakägare, myndigheter, ledningsrättsinnehavare, föreningar och grannar. Föreslagen samrådstid är åtta veckor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Klovberget samrad beslut foreskrifter bilaga 1 c.pdf
Skotselplan Klovberget samrad.pdf
Klovberget sandlista adresser exkl fastagare bilaga 2.pdf

§136 Grindstolpen, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 0394 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för ny detaljplan för bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstopen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2) godkänns.
2. Samhällsbyggnadsfövaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 107 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med handel vid Grindstolpen 1 (del av fastigheterna Grindstolpen 1 och Strand 1:2). Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse för 37 + 11 lägenheter samt lokaler för centrumändamål. Planområdet är beläget vid Strandrondellen i Tyresö strand. Planarbete sker med normalt förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Grindstolpen granskning.pdf
Planbeskrivning Grindstolpen granskning.pdf
Plankarta Grindstolpen granskning.pdf
Samrådsredogörelse Grindstolpen.pdf
Trafikbullerutredning - Grindstolpen.PDF
Dagvattenrapport  Bilaga 1.pdf
Dagvattenrapport  Bilaga 2.pdf
Dagvattenrapport  Bilaga 3.pdf
Dagvattenrapport Grindstolpen.pdf
Dagvattenrapport  Bilaga 4.pdf
Geoteknik - markteknisk undersökning.pdf
Geoteknik - planritning 1.pdf
Geoteknik - planritning 2.pdf
Geoteknik - sektionsritning 1.pdf
Geoteknik - sektionsritning 2.pdf
Geoteknik PM.pdf
Markundersökning - analysresultat.pdf
Markundersökning - planritning.pdf
Markundersökning - översiktlig miljöteknisk.pdf

§137 Detaljplan för Malmstigen, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0287 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Malmstigen som omfattar fastigheterna Kumla 3:242 och Kumla 3:245 i Tyresö.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 59 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga parhus på fastigheterna.

I kommunens översiktsplan står att man vid förtätning av befintliga områden bör sträva efter att åstadkomma typer av bebyggelse som inte redan finns i området för att skapa en varierad bostadsstruktur i alla kommundelar. Planförslaget anses således ligga i linje med kommunens ambitioner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Malmstigen antagande.pdf
Planbeskrivning Kumla_Malmstigen.pdf
PK_Malmstigen_antagande.pdf
Kvalitetsprogram Malmstigen antagande.pdf
Granskningsutlåtande Malmstigen antagande.pdf

§138 Exploateringsavtal för Malmstigen

Dnr 2014 KSM 0794

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Malmstigen avseende fastigheterna Kumla 3:242 och 3:245.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Inför genomförandet av detaljplanen för Malmstigen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvarsförhållanden och reglera genomförandet av projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 2.pdf
Exploateringsavtal Bilaga 3.pdf

§139 Yttrande angående ersättning och förrättningskostnader vid Strandängarna

Dnr 2006 KSM 0209

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen eller den han utser i sitt ställe ges i uppdrag att för kommunens räkning företräda kommunen i pågående ärende i mark- och miljödomstolen (mål F 2992-13) avseende ersättning och förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253.

Beskrivning av ärendet
I samband med att detaljplanen för Strandängarna vann laga kraft påbörjade Tyresö kommun inlösen av mark från Tyresö Strands markägarförening. Förrättningen överklagades och ett beslut om förtida tillträde till marken togs. Frågan kring ersättning och fördelning av förrättningskostnader för fastighetsreglering berörande Tyresö Strand 1:1, 1:2, 1:233 samt 1:253 kvarstår dock och Mark- och miljödomstolen har nu berett Tyresö kommun möjlighet att ännu en gång yttra sig i ärendet.

Bilagor
Tjansteskrivelse yttrande MMD.pdf
Yttrande till MMD.pdf
Tjansteskrivelse yttrande MMD.pdf

§140 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2013/SBF 0095

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen av pågående arbete med Norra Tyresö centrum noteras.

Beskrivning av ärendet
I mars 2006 gav kommunstyrelsens planberedning dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Programmet har till många delar förverkligats under de senaste åren. Nästa etapp i förverkligandet av planprogrammet består nu av anläggande och planering för markanvändningen i området "Norra Tyresö centrum", ett område som avgränsas av Tyresövägen i norr, Tyresö centrum i söder, Bollmoravägen i öster och Bollmora Allé i väster.

Beslut/Protokollsutdrag
§140_prot_20140923.pdf (166 kb)

§141 Information om samarbete mellan KTH och Tyresö kommun

Dnr 2014/SBF 0106 92

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun och KTH har inlett ett samarbete kring ett projekt där arkitektstudenter ritar bostäder i Tyresö. Projektet drog igång i februari 2014 och syftar till att inspirera till debatt och diskussion både internt och externt om arkitektur i Tyresö. 18 studenter på KTH Arkitektur ingår i projektgruppen som har ritat bostäder i, på och omkring gymnasietomten i Tyresö. Projektet är en del av elevernas kandidatprojekt i årskurs 3. Bland annat har en öppen workshop i Tyresö Centrum anordnats. Under hösten kommer elevernas förslag finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Målsättningen med projektet är att skapa nyfikenhet och medvetenhet kring arkitektur i Tyresö för kommunens invånare, politiker och tjänstemän. Projektet ska också bidra till att förstärka Tyresös identitet, både som kommun att bo och leva i och som attraktiv och medveten arbetsgivare. Projektet genomförs till viss del genom medborgardialog och knyts till arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Beslut/Protokollsutdrag
§141_prot_20140923.pdf (165 kb)

§142 Information om sammanfattning av ÖP-dialog

Dnr 2014/SBF 0109

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mellan den 9 september och den 31 oktober 2013 genomförde Tyresö kommun en dialog med alla Tyresöbor, "Tyck om Tyresö 2025". Dialogen är en del av kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan, en strategisk mark- och vattenanvändningsplan. Det är viktigt att Tyresöborna är med och påverkar denna plan eftersom den påverkar hur kommunen utvecklas fram till år 2035.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: http://www.tyreso.se/upload/Planer%20och%20kartor/Översiktsplanering/Framtidens%20Tyresö/Sammanfattning_tidig_OPdialog_tyckomtyreso_webb.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20140923.pdf (166 kb)

§143 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogade bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga.pdf
Remiss Länsstyrelsen Ansökan om ändring av BM.pdf
Yttrande till Länsstyrelsen om staket i parken.pdf

§144 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under augusti och september 2014.

Bilagor
Månadsrapporter.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§144_prot_20140923.pdf (164 kb)

§145 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Information & meddelanden.pdf