Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-02-04

Sammanträde 2015-02-04

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora
Bilagor till dagordning
Dagordning MSU 2015-02-04.pdf (113 kb)

1 Norra Tyresö Centrum, presentation av vinnande förslag

Dnr 2015/SBF 0013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vinnarna i tävlingen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 presenteras på mötet.

2 Planuppdrag och samråd för Alby S:1 Krusboda

Dnr 2014/KSM 1052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny plan för del av fastigheten Alby S:1, för att göra en teknikbod som uppförts med tillfälligt bygglov planenlig. Planarbetet sker med standardförfarande. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Det aktuella planområdet ligger centralt i Krusboda. Gällande detaljplan för fastigheten är 177, Förslag till ändring av stadsplanen för Krusboda del 4, Alby 1:337 m.fl. och vann laga kraft 1978-06-21. Markanvändningen som anges är friluftsbad (Rb). Genomförandetiden har löpt ut. Planens syfte är att göra den teknikbod som är uppförts med tillfälligt bygglov. Planområdet, cirka 20 kvm stort, utgörs av en del av fastigheten Alby S:1. Fastigheten rymmer Krusbodabadet och gränsar till Krusboda skola, Krusboda torg och bostadsbebyggelse. Fastigheten är i dag delvis bebyggd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Alby S-1.pdf
Behovsbedömning_Alby_S1.pdf

3 Uppdrag om möjliga markanvisningar

Dnr 2014/KSM 1074

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Utskottet för miljö- och samhällsbyggnad godkänner föreslagna områden för möjliga markanvisningar.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda områdena för främst bostadsbebyggelse.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nu gällande kommunomfattande översiktsplan antogs 2008. De utpekade utvecklingsområdena är redan genomförda, planläggs eller byggs nu. Detta medför att kommunen i nuläget, innan den nya översiktsplanen antas 2016, inte har några översiktligt avstämda områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse. För att uppfylla kommunens mål om 300 nya bostäder per år behöver stadsbyggnadsavdelningen nya möjliga utvecklingsområden att utreda. Syftet är att kunna anvisa byggherrar områdena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Möjliga markanvisningar.pdf
Bilaga1_Tjut_karta.pdf

4 Trafiksäkerhetsuppföljning 2014

Dnr 2015/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om resultaten från Trafiksäkerhetsuppföljningen 2014 kommer att föredras på mötet.

5 Hastighetsöversyn etapp 2

Dnr 2011/KSTK 0044

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra Etapp 2 av hastighetsöversynen i samarbete med Trafikverket.

Beskrivning av ärendet
En hastighetsplan enligt metoden "Rätt fart i staden" togs fram 2011 och etapp ett av planen genomfördes under 2012. I den första etappen undantogs några vägar antingen på grund av för stor skillnad mellan den verkliga hastigheten på vägen och den föreslagna hastighetsgränsen eller att samordning med angränsande vägar i grannkommuner ansågs nödvändiga för att leva upp till lagstiftarens intentioner. Nu har fler kriterier för omskyltning uppfyllts och förvaltningen föreslår att en andra etapp av planen genomförs med sänkt hastighetsgräns från 50 till 40km/tim även på Njupkärrsvägen och Myggdalsvägen. Gudöbroleden föreslås få en ny genomgående hastighetsgräns på 60 km/tim.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hastighetsöversyn Etapp 2.pdf
Bilaga Rätt fart i Tyresö 2011.pdf

6 Minskning av fasta hinder på gång- och cykelvägnätet

Dnr 2015/KSM 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över placeringen av fasta hinder i vägnätet i syfte att minska antalet.

Beskrivning av ärendet
Varje år inträffar olyckor med personskador då cyklister och mopedister kör in i fasta hinder i form av bommar och betonghinder. En del av dessa olyckor leder till allvarliga olyckor för de drabbade och betydande kostnader för samhället. Fasta hinder i vägnätet så som bommar och trafikstopp i betong finns i ett stort antal i kommunen. Under vintersäsongen plockas hindren normalt bort och bommarna står öppna för att plogbilen lättare ska komma fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att endast de hinder vi anser nödvändiga placeras tillbaka i vår. För övriga hinder avvaktar i allmänhetens reaktioner och avgör från fall till fall vilka hinder som ska återplaceras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasta hinder i vägnätet.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på remiss för Älta Centrum

Dnr 2015/KSM 0055

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen om Program för Älta Centrum i Älta, Nacka kommun.

Beskrivning av ärendet
Nacka kommun ber om synpunkter på förslaget till ett program för Älta Centrum i Älta. Programförslaget syftar till att utveckla och förtäta Älta Centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande Älta centrum program.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av pågående projekt

Dnr 2015/SBF 0020

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg redovisar pågående projekt.

9 Information om nya planprocesser och lagändringar

Dnr 2015/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg föredrar nya planprocesser och lagändringar.

10 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

11 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporterna är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden under december 2014 - januari 2015.

Bilagor
Månadsrapport Miljö-och trafikavdelningen 20141220- 20141223.pdf
Rapport från plan-mex för december-januari.pdf
Rapport och information dec-jan 2014-2015 mät- och kartenheten 141219-150123.pdf
Rapport från renhållning VA.pdf

12 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Remissvar Gångplan Stockholm.pdf
Beslut från Länsstyrelsen Tyresta.pdf
Inbjudan.pdf
Remiss Gångplan Stockholm.pdf

§18 Norra Tyresö Centrum, presentation av vinnande förslag

Dnr 2015/SBF 0013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vinnarna i tävlingen för Norra Tyresö Centrum etapp 1 presenteras på mötet.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20150204.pdf (165 kb)

§19 Planuppdrag och samråd för Alby S:1 Krusboda

Dnr 2014/KSM 1052

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Ärendet utgår

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Alby S-1.pdf
Behovsbedömning_Alby_S1.pdf

§20 Avstämning för möjliga markanvisningar

Dnr 2014/KSM 1074

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Utskottet för miljö- och samhällsbyggnad godkänner föreslagna områden för möjliga markanvisningar.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att vidare utreda områdena för främst bostadsbebyggelse.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag för den miljöpartistiska gruppens räkning. (Se bilaga.)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nu gällande kommunomfattande översiktsplan antogs 2008. De utpekade utvecklingsområdena är redan genomförda, planläggs eller byggs nu. Detta medför att kommunen i nuläget, innan den nya översiktsplanen antas 2016, inte har några översiktligt avstämda områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse. För att uppfylla kommunens mål om 300 nya bostäder per år behöver stadsbyggnadsavdelningen nya möjliga utvecklingsområden att utreda. Syftet är att kunna anvisa byggherrar områdena.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att utskottet för miljö- och samhällsbyggnad utreder förutsättningarna för föreslagna områden för möjliga markanvisningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Möjliga markanvisningar.pdf
Bilaga1_Tjut_karta.pdf

§21 Trafiksäkerhetsuppföljning 2014

Dnr 2015/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om resultaten från Trafiksäkerhetsuppfölningen 2014 kommer att föredras på mötet.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20150204.pdf (165 kb)

§22 Hastighetsöversyn etapp 2

Dnr 2011/KSM 0044

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra Etapp 2 av hastighetsöversynen på Njupkärrsvägen och Myggdalsvägen men avvakta och återkomma angående Gudöbroleden.

Beskrivning av ärendet
En hastighetsplan enligt metoden "Rätt fart i staden" togs fram 2011 och etapp ett av planen genomfördes under 2012. I den första etappen undantogs några vägar antingen på grund av för stor skillnad mellan den verkliga hastigheten på vägen och den föreslagna hastighetsgränsen eller att samordning med angränsande vägar i grannkommuner ansågs nödvändiga för att leva upp till lagstiftarens intentioner. Nu har fler kriterier för omskyltning uppfyllts och förvaltningen föreslår att en andra etapp av planen genomförs med sänkt hastighetsgräns från 50 till 40km/tim även på Njupkärrsvägen och Myggdalsvägen. Gudöbroleden föreslås få en ny genomgående hastighetsgräns på 60 km/tim.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att: Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra Etapp 2 av hastighetsöversynen på Njupkärrsvägen och Myggdalsvägen men avvakta och återkomma angående Gudöbroleden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hastighetsöversyn Etapp 2.pdf
Bilaga Rätt fart i Tyresö 2011.pdf

§23 Minskning av fasta hinder på gång- och cykelvägnätet

Dnr 2015/KSM 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över placeringen och utformningen av fasta hinder i vägnätet i syfte att minska antalet, och risken för, olyckor. 

Beskrivning av ärendet
Varje år inträffar olyckor med personskador då cyklister och mopedister kör in i fasta hinder i form av bommar och betonghinder. En del av dessa olyckor leder till allvarliga men för den drabbade och betydande kostnader för samhället. Fasta hinder i vägnätet så som bommar och trafikstopp i betong finns i ett stort antal i kommunen. Under vintersäsongen plockas hindren normalt bort och bommarna står öppna för att plogbilen lättare ska komma fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att endast de hinder vi anser nödvändiga placeras tillbaka i vår. För övriga hinder avvaktar i allmänhetens reaktioner och avgör från fall till fall vilka hinder som ska återplaceras.

Yrkande
Mats Lindblom (FP) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över placeringen och utformningen av fasta hinder i vägnätet i syfte att minska antalet för att på så sätt minska olycksrisken.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) förslag och finner bifall till ändringsförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fasta hinder i vägnätet.pdf

§24 Svar på remiss för Älta Centrum

Dnr 2015/KSM 0055

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på remissen om Program för Älta Centrum i Älta, Nacka kommun.

Beskrivning av ärendet
Nacka kommun ber om synpunkter på förslaget till ett program för Älta Centrum i Älta. Programförslaget syftar till att utveckla och förtäta Älta Centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande Älta centrum program.pdf

§25 Redovisning av pågående projekt

Dnr 2015/SBF 0020

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg redovisar pågående projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20150204.pdf (165 kb)

§26 Information om nya planprocesser och lagändringar

Dnr 2015/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg föredrar nya planprocesser och lagändringar.

Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20150204.pdf (165 kb)

§27 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20150204.pdf (165 kb)

§28 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporterna är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden under december 2014 - januari 2015.

Bilagor
Månadsrapport Miljö-och trafikavdelningen 20141220- 20141223.pdf
Rapport från plan-mex för december-januari.pdf
Rapport och information dec-jan 2014-2015 mät- och kartenheten 141219-150123.pdf
Rapport från renhållning VA.pdf

§29 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Remissvar Gångplan Stockholm.pdf
Beslut från Länsstyrelsen Tyresta.pdf
Inbjudan.pdf
Remiss Gångplan Stockholm.pdf