Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-04-01

Sammanträde 2015-04-01

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Presentation av trafikunderlag till Översiktsplanen

Dnr 2015/SBF 0057

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Inbjuden konsult kommer till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och redovisar trafikunderlag till Översiktsplanen.

2 Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering

Dnr 2015/SBF 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering - ett planeringsunderlag till översiktsplaneringen av Nyréns Arkitektkontor.

3 Antagande av detaljplan för Bussen 5 *

Dnr 2013/KSM 0678

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Bilagor
tjänsteskrivelse_antagande_Bussen5.pdf
Bussen 5 lekland Tyresö riskbedömning utg 4 LÅ-am 150316.pdf
Miljöteknisk MarkUndersökning_Bussen5_WSP.pdf

4 Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal *

Dnr 2015/ KSM 0233

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i PBL gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa är nu framtagna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse gällande riktlinjer för markanvisning.pdf

5 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal *

Dnr 2015/ KSM 0234

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i PBL gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa är nu framtagna.

Bilagor
Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf

6 Beslut om ändrad plantaxa *

Dnr 2015/ KSM 0228.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna ändringarna i plan- och bygglovtaxan.

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov att revideras och justeras. Förvaltningen har avvaktat en justering då Sveriges kommuner och landsting har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Förvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas utan föreslår en justering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plantaxa.pdf
Plan- och byggtaxa ink mät- och kart.pdf

7 Beslut om ändrad vatten- och avloppstaxa *

Dnr 2015/KSM 0214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa den nya VA-taxan med tillämpning från 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2015 av kommunfullmäktige för brukningsavgifter. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Bilagor
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
VA-taxa.pdf

8 Beslut om ändrad renhållningstaxa *

Dnr 2015/ KSM 0215

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa den nya renhållningstaxan med tillämpning från 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av orga­niskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utveck­lats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångs­period har renhållningsverksam­hetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att över­blicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engage­manget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekono­misk balans i verksamheten uti­från tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 föränd­ringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf

9 Upplåtelse av arrende till Sjöbergahöjdens vattenförening

Dnr 2014/KSM 1112

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna arrendeavtal med Sjöbergahöjdens vattenförening.
2. Ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Flera fastigheter i Sjöberga saknar vatten i sina brunnar under stor del av året. Därför har ägarna bildat Sjöbergahöjdens vattenförening med ändamålet att använda avsaltat vatten från Erstaviken och dra ledningar till respektive fastighet. Då behöver ledningarna delvis gå över kommunens fastighet Brevik 1:1. För att få tillstånd att anlägga och underhålla ledningarna på kommunens mark har föreningen begärt att få arrendera erforderlig mark med en arrendetid på 15 år. Den långa arrendetiden motiveras av höga investeringskostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till arrendeavtal som föreningen har accepterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sjöbergahöjdens vattenförening.pdf
Sjöberga översikt.pdf
Sjöbergahöjdens va-medlemmar.pdf
Sjöbergahöjdens vattenförening avtalskarta.pdf

10 Remissvar för kommunplanen 2016-2018 *

Dnr 2015/ KSM 0206

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 lämnas en omvärldsanalys på remiss till samtliga nämnder/utskott. Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Av remissvaren ska framgå vilken påverkan redovisade faktorer väntas få för nämndens/utskottets verksamhet. Av remissvaret ska även framgå investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet och eventuella förändringar i gällande investeringsprogram. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2015KSM0206.pdf
Bilaga INVESTERINGSPROGRAM.pdf
Remissvar omvärldsanalys 2016-2018 SBF.docx
Remiss riktlinjer.pdf
Remiss omvärldsanalys.pdf

11 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

12 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Vidaredelegation inom samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Sjöberga yttrande Lst.pdf

13 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Bostadsforum - inbjudan.pdf
msu provfiske.pdf

14 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport.pdf
VA-R mars 15.pdf

§62 Presentation av trafikunderlag till Översiktsplanen

Dnr 2015/SBF 0057

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Inbjuden konsult kommer till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och redovisar trafikunderlag till Översiktsplanen.

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20150401.pdf (166 kb)

§63 Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering

Dnr 2015/SBF 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning Översiktlig kulturmiljöinventering - ett planeringsunderlag till översiktsplaneringen av Nyréns Arkitektkontor.

Beslut/Protokollsutdrag
§63_prot_20150401.pdf (168 kb)

§64 Antagande av detaljplan för Bussen 5

Dnr 2013/KSM 0678

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för leklandsverksamhet på fastigheten Bussen 5, fastigheten Bussen 2 och del av Bollmora 2:1.

Reservation
Peter Bylund (MP) reserverar sig skriftligt för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bussen 5, Bussen 2 och del av Bollmora 2:1. Syftet är att ändra användningen från småindustri- och kontorsändamål och allmän plats till att även rymma leklandsverksamhet. Läget görs också lämpligt för leklandsverksamheten genom krav på olika säkerhetsåtgärder.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden har bifallit förslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse_antagande_Bussen5.pdf
Bussen 5 lekland Tyresö riskbedömning utg 4 LÅ-am 150316.pdf
Miljöteknisk MarkUndersökning_Bussen5_WSP.pdf
planbeskrivning-antagande-bussen5.pdf
granskningsutlåtande_Bussen5.pdf
plankarta_Bussen 5_A2-L_antagande.pdf

§65 Antagande av riktlinjer för markanvisningsavtal

Dnr 2015/KSM 0233

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta riktlinjerna för markanvisningar i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i PBL gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa är nu framtagna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar på att byta ut ordet hyresrätter till bostäder under punkt 5.6 i dokumentet Riktlinjer för markanvisningar.

Beslutsgång
Då det bara finns ett bifallsyrkande finner ordförande att nämnden har bifallit Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Bilagor
Tjansteskrivelse_riktlinjer_markanvisning.pdf
Riktlinjer_markanvisning uppdaterade.pdf

§66 Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal

Dnr 2015/KSM 0234

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta riktlinjerna för exploateringsavtal i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2015 börjar "Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar" och nya bestämmelser i PBL gällande riktlinjer för exploateringsavtal att gälla. Förvaltningen gavs hösten 2014 i uppdrag att ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa är nu framtagna.

Bilagor
Riktlinjer för exploateringsavtal.pdf
Riktlinjer_exploateringsavtal.pdf
Tjansteskrivelse_riktlinjer_exploateringsavtal.pdf

§67 Beslut om ändrad plantaxa

Dnr 2015/KSM 0228.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan- och bygglov som har inkommit för den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till Socialdemokraternas egna budgetförslag.
Peter Bylund (MP) lämnar en skriftlig reservation för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov att revideras och justeras. Förvaltningen har avvaktat en justering då Sveriges kommuner och landsting har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Förvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas utan föreslår en justering.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.
Peter Bylund (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl ställer proposition på Anita Mattssons (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plantaxa.pdf
Plan- och byggtaxa ink mät- och kart.pdf

§68 Beslut om ändrad vatten- och avloppstaxa

Dnr 2015/KSM 0214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fastställa den nya VA-taxan med tillämpning från 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten- och avlopp antogs den 17 juni 2015 av kommunfullmäktige för brukningsavgifer. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas. I nytt förslag till VA-taxa för 2016 föreslås därför att brukningsavgiften för vatten höjs med 1,5 % medan nuvarande anläggningsavgifter för vatten för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Bilagor
VA-taxa tjänsteskrivelse.pdf
VA-taxa.pdf

§69 Beslut om ändrad renhållningstaxa

Dnr 2015/KSM 0215

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna ändringarna av renhållningstaxan.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster i syfte att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utveck­lats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna. För att i möjligaste mån uppnå ekonomisk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling så föreslås för 2016 förändringar av både rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 4 - 15 % beroende på avfallstjänst.

Bilagor
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2016.pdf

§70 Upplåtelse av arrende till Sjöbergahöjdens vattenförening

Dnr 2014/KSM 1112

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna arrendeavtal med Sjöbergahöjdens vattenförening.
2. Ge chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Flera fastigheter i Sjöberga saknar vatten i sina brunnar under stor del av året. Därför har ägarna bildat Sjöbergahöjdens vattenförening med ändamålet att använda avsaltat vatten från Erstaviken och dra ledningar till respektive fastighet. Då behöver ledningarna delvis gå över kommunens fastighet Brevik 1:1. För att få tillstånd att anlägga och underhålla ledningarna på kommunens mark har föreningen begärt att få arrendera erforderlig mark med en arrendetid på 15 år. Den långa arrendetiden motiveras av höga investeringskostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till arrendeavtal som föreningen har accepterat.

Yttrande
Peter Bylund (MP) anmäler ett särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sjöbergahöjdens vattenförening.pdf
Sjöberga översikt.pdf
Sjöbergahöjdens va-medlemmar.pdf
Sjöbergahöjdens vattenförening avtalskarta.pdf

§71 Remissvar för kommunplanen 2016-2018

Dnr 2015/KSM 0206

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Godkänna remissvaret.

Protokollsanteckning
Anita Mattsson (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Peter Bylund (MP) meddelar att de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöterna inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 lämnas en omvärldsanalys på remiss till samtliga nämnder/utskott. Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Av remissvaren ska framgå vilken påverkan redovisade faktorer väntas få för nämndens/utskottets verksamhet. Av remissvaret ska även framgå investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet och eventuella förändringar i gällande investeringsprogram. Vidare ska behovet av förändring av taxor och avgifter redovisas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska inkomma med sina föreslagna förändringar gällande VA- och renhållningsavdelningens samlingsanslag inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställe proposition på yrkandet och finner att miljö- och samhällsutskottet har bifallit förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2015KSM0206.pdf
Bilaga INVESTERINGSPROGRAM.pdf
Remissvar omvärldsanalys 2016-2018 SBF.docx
Remiss riktlinjer.pdf
Remiss omvärldsanalys.pdf

§72 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20150401.pdf (166 kb)

§73 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Vidaredelegation inom samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Sjöberga yttrande Lst.pdf

§74 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Bostadsforum - inbjudan.pdf
msu provfiske.pdf

§75 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport.pdf
VA-R mars 15.pdf