Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-08-12

Sammanträde 2015-08-12

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Föredragning gällande Boverkets utbildning för politiker

Dnr 2015/SBF 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg håller en föredragning för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

2 Redovisning av pågående och kommande projekt

Dnr 2015/SBF 0107

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg och planchef Heléne Hallberg informerar om pågående och kommande projekt.

3 Planuppdrag och samråd för Vallmon 8 - 11

Dnr 2012/KSM 0240

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Vallmon 8 - 11 med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Vallmon 8, 9, 10 och 11 på Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, inkom i maj 2012 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för området för att göra det möjligt att göra totalt åtta villafastigheter av de befintliga fyra. Idag är endast Vallmon 10 bebyggd.

Bilagor
Start-PM Vallmon 8-11.pdf
Behovsbedömning_Vallmon.pdf

4 Planuppdrag för Granängstorget

Dnr 2015/KSM 0336

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder i flerbostadshus samt lokaler för handelsändamål, huvudsakligen inom fastigheterna Bollmora 2:1 och Näsby 4:695.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsutvecklingsbolaget Brickhouse har fått positivt planbesked för planläggning av bostäder och butikslokaler i anslutning till Granängstorget och har inkommit med förslag till bebyggelse och utformning. Förslaget innebär att den befintliga enplansbyggnaden vid torget ersätts med en större byggnad med bostäder och lokaler för verksamheter i bottenvåningen. Längs gatan Granängsringen föreslås bostadshus i ca 4-6 våningar och vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen föreslås ett högre punkthus.
Förvaltningen bedömer att förslaget behöver bearbetas något för att bättre ta tillvara och stärka platsens kvaliteter. Området bedöms vara mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik. I planarbetet ska husens placering och gestaltning särskilt studeras, för att området ska bli en attraktiv plats för såväl boende som besökare.

Bilagor
Start-PM Granängstorget 2015KSM0336-6.pdf
Behovsbedömning_Granängstorget_20150626.pdf

5 Planuppdrag och samråd för Lastbilen 7

Dnr 2014/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Planarbetet kan ske med begränsat standard förfarande.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Bilagor
Start-PM_planuppdrag_Lastbilen 7_underskrift.pdf
Planbeskrivning_samråd_Lastbilen 7.pdf
PM Gestaltningsprinciper_Lastbilen 7.pdf
DP_Lastbilen7_PKSamråd.pdf
Behovsbedömning_Lastbilen 7.pdf

6 Planbesked för Strand 1:369

Dnr 2015/KSM 0293

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger negativt planbesked och bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:369 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Strand 1:369 på Videvägen 40 i Tyresö Strand inkom till kommunen i mars 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastighetens bullerutsatta läge i kombination med det befintliga husets placering gör det svårt att rymma ytterligare bebyggelse på den del av fastigheten som är minst bullerstörd och samtidigt få en vettig trädgårdstomt och lämplig fastighetsindelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1369.pdf

7 Planbesked för Granitvägen

Dnr 2015/KSM 0418

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna del av Bollmora Berg 1 och del av Bollmora 1:94 för att tillskapa bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen i Bollmora. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under fjärde kvartalet, 2015.

Beskrivning av ärendet
SVEAB och bostadsrättsföreningen Solhöjden inkom till kommunen i maj och juni 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring Granitvägen i Bollmora. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granitvägen.pdf

8 Granskning av Kumla Herrgård, Kumla 3:726

Dnr 2014/KSM 0161

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden, vilken är av stort kulturhistorikt värde. Planområdet är beläget i trollbäcken, på en udde i Dreviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Bilagor
Tjut granskning Kumla Herrgård_undertecknad.pdf
PLANKARTA_Kumla herrgård.pdf
Planbeskrivning_Kumla_m.pdf
Kumla samrådsredogörelse_150625.pdf

9 Antagande av ny detaljplan för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Planens syfte är att möjliggöra styckning av fastigheten och uppförandet av ytterligare en bostad. Planen tas fram med begränsat standardförfarandet. Planen var ute på samråd mellan 2 och 23 juni 2015. På begäran förlängdes samrådstiden till 5 juli 2015. Samrådet ledde till förtydligande av planbeskrivningens genomförandedel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Tyresö 1-505.pdf
Samrådsredgörelse_Tyresö 1-505.pdf
Planbeskrivning_antagande_Tyresö 1-505.pdf
PK_antagande_Tyresö 1-505_A3.pdf

10 Svar på motion "Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken" *

Dnr 2015/KSM 0368

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion angående planering och placering av ett nytt särskilt boende och skola vid Fornuddsparken. I motionen föreslås bland annat att den så kallade Kringlantomten (Kumla 3:533, nuvarande fritidsgården Kringlan) planläggs för ett särskilt boende istället för det läge vid Fornuddens skola som för närvarande är under planläggning. På så sätt skulle Ängsgården kunna byggas om och rymma ytterligare platser. Det särskilda boendet på Kringlantomten skulle, enligt motionen, även kunna kombineras med fritidsgårdsverksamheten och bibliotek.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf

11 Remissvar till Haninges översiktsplan 2030

Dnr 2015/KSM 0358

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens svar till Haninge kommuns översiktsplan 2030.

Beskrivning av ärendet
Samrådsförslaget är i stort tydligt och lättläst. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun.

Bilagor
Haninge ÖP samråd YTTRTJÄN.pdf
Remissmissiv.pdf
Översiktsplan 2030 Haninge kommun.pdf
Markanvandning ÖP Haninge kommun.pdf
Sändlista (1).pdf

12 Ändrad tid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 23 september 2015

Dnr 2015/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträde flyttas till kl 14:00 den 24/9.

Beskrivning av ärendet
På begäran av ordförande föreslås det planerade sammanträdet den 23/9 att flyttas till den 24/9 kl 14.00.

13 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

14 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga mark - 20150401-20150731.pdf

15 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Lägesredovisning Länsstyrelsen.pdf
Skrivelse från Täppans och Slättens VA-förening.pdf
Tjskr Drevviken Tappan och Slatten 20150702.pdf
Plankarta.pdf
Flygfoto.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_förtydligande avseende tidersättning i mät- och karttaxa.pdf

16 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Uppföljning av budget SBF maj.pdf

§93 Föredragning gällande Boverkets utbildning för politiker

Dnr 2015/SBF 0106

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet utgår på samhällsbyggnadsförvaltningens begäran och presentationen kommer istället att hållas på nästkommande möte.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg håller en föredragning för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20150812.pdf (165 kb)

§94 Redovisning av pågående och kommande projekt

Dnr 2015/SBF 0107

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg och planchef Heléne Hallberg informerar om pågående och kommande projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§94_prot_20150812.pdf (165 kb)

§95 Planuppdrag och samråd för Vallmon 8 - 11

Dnr 2012/KSM 0240

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Vallmon 8 - 11 med standardförfarande samt att gå ut på samråd med planförslaget.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till Vallmon 8, 9, 10 och 11 på Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, inkom i maj 2012 med en förfrågan om möjligheten att göra en ny detaljplan för området för att göra det möjligt att göra totalt åtta villafastigheter av de befintliga fyra. Idag är endast Vallmon 10 bebyggd.

Bilagor
Start-PM Vallmon 8-11.pdf
Behovsbedömning_Vallmon.pdf

§96 Planuppdrag för Granängstorget

Dnr 2015/KSM 0336

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder i flerbostadshus samt lokaler för handelsändamål, huvudsakligen inom fastigheterna Bollmora 2:1 och Näsby 4:695.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsutvecklingsbolaget Brickhouse har fått positivt planbesked för planläggning av bostäder och butikslokaler i anslutning till Granängstorget och har inkommit med förslag till bebyggelse och utformning. Förslaget innebär att den befintliga enplansbyggnaden vid torget ersätts med en större byggnad med bostäder och lokaler för verksamheter i bottenvåningen. Längs gatan Granängsringen föreslås bostadshus i ca 4-6 våningar och vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen föreslås ett högre punkthus.

Förvaltningen bedömer att förslaget behöver bearbetas något för att bättre ta tillvara och stärka platsens kvaliteter. Området bedöms vara mycket lämpligt för förtätning, bland annat med hänvisning till att det kan bidra med en variation i upplåtelseformer i området samt den goda tillgången till kollektivtrafik. I planarbetet ska husens placering och gestaltning särskilt studeras, för att området ska bli en attraktiv plats för såväl boende som besökare.

Bilagor
Start-PM Granängstorget 2015KSM0336-6.pdf
Behovsbedömning_Granängstorget_20150626.pdf

§97 Planuppdrag och samråd för Lastbilen 7

Dnr 2014/KSM 1040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Planarbetet kan ske med begränsat standard förfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga) för den miljöpartistiska gruppens räkning.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur hänvisar till socialdemokraternas särskilda yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-01-14 § 10 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet i första hand ska återremitteras.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i andra hand avslag på ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) återremissyrkande och finner att utskottet har avslagit yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och finner att utskottet har bifallit huvudförslaget.

Bilagor
Start-PM_planuppdrag_Lastbilen 7_underskrift.pdf
Planbeskrivning_samråd_Lastbilen 7.pdf
PM Gestaltningsprinciper_Lastbilen 7.pdf
DP_Lastbilen7_PKSamråd.pdf
Behovsbedömning_Lastbilen 7.pdf

§98 Planbesked för Strand 1:369

Dnr 2015/KSM 0293

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger negativt planbesked och bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Strand 1:369 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Strand 1:369 på Videvägen 40 i Tyresö Strand inkom till kommunen i mars 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastighetens bullerutsatta läge i kombination med det befintliga husets placering gör det svårt att rymma ytterligare bebyggelse på den del av fastigheten som är minst bullerstörd och samtidigt få en vettig trädgårdstomt och lämplig fastighetsindelning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strand 1369.pdf

§99 Planbesked för Granitvägen

Dnr 2015/KSM 0418

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna del av Bollmora Berg 1 och del av Bollmora 1:94 för att tillskapa bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen i Bollmora. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under fjärde kvartalet, 2015.

Beskrivning av ärendet
SVEAB och bostadsrättsföreningen Solhöjden inkom till kommunen i maj och juni 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring Granitvägen i Bollmora. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granitvägen.pdf

§100 Granskning av Kumla Herrgård, Kumla 3:726

Dnr 2014/KSM 0161

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna granskningshandlingarna för ny detaljplan för Kumla Herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta bort de textstycken som berör Kumla Herrgårds ägandeform ur berörda handlingar.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga) för den socialdemokratiska gruppens räkning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten, avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden, vilken är av stort kulturhistoriskt värde. Planområdet är beläget i trollbäcken, på en udde i Dreviken och utgör fond för Kumla allé. Planarbetet sker med standardförfarande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta bort de textstycken som berör Kumla Herrgårds ägandeform ur berörda handlingar.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner det bifallet.

Bilagor
Tjut granskning Kumla Herrgård_undertecknad.pdf
PLANKARTA_Kumla herrgård.pdf
Planbeskrivning_Kumla_m.pdf
Kumla samrådsredogörelse_150625.pdf

§101 Antagande av ny detaljplan för Tyresö 1:505

Dnr 2015/KSM 0067

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anta ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tyresö 1:505. Planens syfte är att möjliggöra styckning av fastigheten och uppförandet av ytterligare en bostad. Planen tas fram med begränsat standardförfarandet. Planen var ute på samråd mellan 2 och 23 juni 2015. På begäran förlängdes samrådstiden till 5 juli 2015. Samrådet ledde till förtydligande av planbeskrivningens genomförandedel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Tyresö 1-505.pdf
Samrådsredgörelse_Tyresö 1-505.pdf
Planbeskrivning_antagande_Tyresö 1-505.pdf
PK_antagande_Tyresö 1-505_A3.pdf

§102 Svar på motion "Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken"

Dnr 2015/KSM 0368

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) anmäler en blank reservation för den socialdemokratiska gruppens räkning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga) för den miljöpartistiska gruppens räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion angående planering och placering av ett nytt särskilt boende och skola vid Fornuddsparken. I motionen föreslås bland annat att den så kallade Kringlantomten (Kumla 3:533, nuvarande fritidsgården Kringlan) planläggs för ett särskilt boende istället för det läge vid Fornuddens skola som för närvarande är under planläggning. På så sätt skulle Ängsgården kunna byggas om och rymma ytterligare platser. Det särskilda boendet på Kringlantomten skulle, enligt motionen, även kunna kombineras med fritidsgårdsverksamheten och bibliotek.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar ifall till motionen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Kristjan Vaigurs bifallsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Kristjan Vaigur (S) med fleras bifallsyrkande och finner att utskottet har valt att besvara motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion om utveckling av Trollbäcken i stället för inskränkning av Fornuddsparken.pdf

§103 Remissvar till Haninges översiktsplan 2030

Dnr 2015/KSM 0358

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens svar till Haninge kommuns översiktsplan 2030.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bifogad fil) för den miljöpartisitiska gruppens räkning.

Beskrivning av ärendet
Samrådsförslaget är i stort tydligt och lättläst. Yttrandet fokuserar främst på det som berör Tyresö kommun.

Bilagor
Haninge ÖP samråd YTTRTJÄN.pdf
Remissmissiv.pdf
Översiktsplan 2030 Haninge kommun.pdf
Markanvandning ÖP Haninge kommun.pdf
Sändlista (1).pdf

§104 Ändrad tid för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 23 september 2015

Dnr 2015/SBF 0115

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträde flyttas till kl 14:00 den 24/9.

Beskrivning av ärendet
På begäran av ordförande föreslås det planerade sammanträdet den 23/9 att flyttas till den 24/9 kl 14.00.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20150812.pdf (165 kb)

§105 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§105_prot_20150812.pdf (165 kb)

§106 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga mark - 20150401-20150731.pdf

§107 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Lägesredovisning Länsstyrelsen.pdf
Skrivelse från Täppans och Slättens VA-förening.pdf
Tjskr Drevviken Tappan och Slatten 20150702.pdf
Plankarta.pdf
Flygfoto.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_förtydligande avseende tidersättning i mät- och karttaxa.pdf

§108 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska rapport redovisas.

Bilagor
Uppföljning av budget SBF maj.pdf