Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-05-11

Sammanträde 2023-05-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Utbildning om digital brygga

Diarienummer 2023/KS 0161 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gustaf Rosenberg, samordnare/digital fixare, och Gabriel Fernandez,
undersköterska, kommer och berättar om digitala bryggan.

2 Nya projekt inom äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0172 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Peter Berg, verksamhetschef, berättar om nya projekt inom äldre- och
omsorgsförvaltningen.

3 Redovisning av statsbidrag 2022, äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0051 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen fö r hantering av riktade statsbidrag
ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska
utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04 - 24 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse redovi sning av statsbidrag äldre - och
2022.pdf
Bilaga sökta statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 .pdf

4 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen,
informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04 - 26 § 14
Tjänsteskrivelse Bondevägen a vslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04 - 26 § 13
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsboende Tyresö Strand

5 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådet s förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen,
informerar om aktuella frågor:

6 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

7 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets förslag til l beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
- Granskningsrapport Trollängen
- Uppföljningsgranskning av Funkisgruppen
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för arbete med hälsosamtal för
äldre
- Delårsrapport (handlingar kommer till mötet)
- Vård och omsorgsboende Tyresö strand
- Inbjudan och program KPR

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03 - 20 § 22.pdf
Granskningsrapport Trollängen 2022 PDF.pdf
Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023 (3).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03 - 20 § 23 (1).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04 - 24 § 39.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för arbete med hälsosamtal för
äldre.pdf
Planuppdrag.docx.pdf
Inbjudan och program KPR den 1 juni 2023.pdf

8 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.
- Läsplattor kan hämtas ut

§18 Utbildning om digital brygga

Diarienummer 2023/KS 0161 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gustaf Rosenberg, samordnare/digital fixare kommer och berättar om digitala bryggan.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 18.pdf

§19 Nya projekt inom äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0172 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Peter Berg, verksamhetschef, berättar om nya projekt inom äldre- och omsorgsförvaltningen.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 19.pdf

§20 Redovisning av statsbidrag 2022, äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0051 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 20.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Bilaga sökta statsbidrag äldre- och omsorgsnämnden 2022 .pdf

§21 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 21.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse Bondevägen avslut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsboende Tyresö Strand Planuppdrag.docx.pdf

§22 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor:
- Behovsanalys av nytt vård- och omsorgsboende
- Björkbacken
- Upphandlingen
- Träffpunkt

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 22.pdf

§23 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Strategidag

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 23.pdf

§24 Meddelande till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
- Granskningsrapport Trollängen
- Uppföljningsgranskning av Funkisgruppen
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre
- Inbjudan och program KPR den 1 juni 2023
- Nytt kommunhus

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 24.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 22.pdf
Granskningsrapport Trollängen 2022 PDF.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-03-20 § 23 (1).pdf
Uppföljningsrapport Funkisgruppen 2023 (3).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 39.pdf
Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre.pdf
Inbjudan och program KPR den 1 juni 2023.pdf
meddelandehtml.html
Nytt kommunhus § 24 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-04-26 § 24.pdf

§25 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.
- Läsplattor kan hämtas ut
- avgiftshandläggare
- platser på äldreboende

Bilagor
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-05-11 § 25.pdf