Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information om uppstart av balansskola

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sjukgymnast och arbetsterapeut på förvaltningen för liv och hälsa informerar om uppstart av balansskola.

2 Information om granskningsrapport hemtjänst i kommunal regi

Dnr 2018/KS 0327 013

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för hemtjänst i kommual regi informerar om granskningsrapport.

Bilagor
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf

3 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Information om val av ersättare för ordförande för år 2019.

Bilagor
Val till kommunala pensionärsrådet 2019.pdf

4 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2019-2022

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Representanter för SPF för perioden 2019-2022 utses enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
SPF meddelar de personer som valts som representanter till kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-2022 vid dagens sammanträde enligt följande:
Ledamöter: Ewa Kardell, Kerstin Hallgren och Håkan Norell.
Ersättare: Bengt Elander, Leif Ström och Eva Rosensparr.

5 Val av vice ordförande samt val av arbetsutskott (beredning) 2019-2022

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
1. Vice ordförande utses enligt förslag.
2. Arbetsutskott (beredning) utses enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Vice ordförande samt arbetsutskott (beredning) föreslås vid dagens sammanträde.

6 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen reviderade vid sammanträde den 8 januari 2019 arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet inför den nya mandatperioden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 16.pdf

7 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger kommunala pensionärsrådet aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1020.pdf

8 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.

9 Information om nämndplaner för äldreomsorgsområdet 2019

Dnr 2019/KS 0137 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt nämndplaner för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Nämndplanerna baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018.pdf

10 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden till kommunala pensionärsrådet finns att rapportera.

11 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Avskrivning av underskott för grundskolan och hemtjänst.
- Lokalförsörjningsplan 2019-2031.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10.pdf
Behovsanalys tjänsteskrivelse.pdf

§1 Information om uppstart av balansskola

Kommunala pensionärsrådets beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fysioterapeut på förvaltningen för liv och hälsa informerar om uppstart av balansskola.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20190312.pdf (107 kb)

§2 Information om granskningsrapport hemtjänst i kommunal regi

Dnr 2018/KS 0327 013

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för hemtjänst i kommunal regi informerar om granskningsrapport.

Bilagor
Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi.pdf

§3 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0131 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Information om val av ersättare för ordförande för år 2019.

Bilagor
Val till kommunala pensionärsrådet 2019.pdf

§4 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2019-2022

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Representanter för SPF för perioden 2019-2022 utses enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
SPF meddelar de personer som valts som representanter till kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-2022 vid dagens sammanträde enligt följande:
Ledamöter: Ewa Kardell, Kerstin Hallgren och Håkan Norell.
Ersättare: Bengt Elander, Birgitta Lundell och Eva Rosensparr.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20190312.pdf (107 kb)

§5 Val av vice ordförande samt val av arbetsutskott (beredning) 2019-2022

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Bo Toresson PRO utses till vice ordförande.
2. Ordförande Anita Mattsson, Bo Toresson PRO och Ewa Kardell SPF utses till ledamöter i arbetsutskott (beredning).

Beskrivning av ärendet
Vice ordförande samt arbetsutskott (beredning) föreslås vid dagens sammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20190312.pdf (107 kb)

§6 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen reviderade vid sammanträde den 8 januari 2019 arbetsordningen för det kommunala pensionärsrådet inför den nya mandatperioden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 16.pdf

§7 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0132 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen delger kommunala pensionärsrådet aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1020.pdf

§8 Information från sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn

Dnr 2019/KS 0133 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchefen för äldre- och omsorgssektorn informerar om aktuella frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190312.pdf (107 kb)

§9 Information om nämndplaner för äldreomsorgsområdet 2019

Dnr 2019/KS 0137 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt nämndplaner för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Nämndplanerna baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018.pdf

§10 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2019/KS 0134 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden till kommunala pensionärsrådet finns att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190312.pdf (107 kb)

§11 Övriga frågor

Dnr 2019/KS 0135 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Avskrivning av underskott för grundskolan och hemtjänst.
- Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
- Behovsanalys.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10.pdf
Behovsanalys tjänsteskrivelse.pdf