Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora

§7 Information om utredning avseende mat inom äldreomsorgen

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2019 beslutades att fastigheten Vinkelhuset på Björkbackens vård- och omsorgsboende inte ska byggas om. Bedömningen var att byggnaden har en konstruktionsmässig utformning som gör en ombyggnad alltför komplicerad. Kommunens användning av Fastigheten Vinkelhuset för vård- och omsorgsboende ska upphöra senast i december 2021. Då Björkbackens vinkelhus avvecklas är det kommer restaurang Utsikten inte längre leverera mat till Björkbackens vård- och omsorgsboende, dagverksamhet samt matlådor till hemtjänsten.

Inför byggandet av nytt vård- och omsorgsboende på Björkbacken samt nya lokaler till hemtjänsten behöver Tyresö kommun fatta ett beslut kring vilken typ av mat som ska levereras till kommunens verksamheter. Beslutet kommer att påverka utformningen av såväl vård- och omsorgsboendets som hemtjänstens lokaler.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med må ltidsservice påbörjat en utredning och vill i samband med det inhämta förslag och synpunkter från det kommunala pensionärsrådet.

§8 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0030

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.
- Kommunens rekommendationer med anledning av coronavirus.
- Information om samarbete kring Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

§9 Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2020/KS 0031

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.

§10 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr 2020/KS 0032

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.
- Information om upphandling av vård- och omsorgsboende.
- Information om träffpunkt.
- Utvärdering av rådets upplevelse av delaktighet & inflytande.
- Motion om att teckna avtal med Forellen.
- Ärenden till äldre- och omsorgsnämndens sammanträde 5 mars.

§11 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2020/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till det kommunala pensionärsrådet listas.
- Uppföljningsgranskning av mat- & måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun.
- Redovisning av pågående uppdrag & motioner.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -01-30 § 2.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 20 20-01-30 § 8.pdf

§12 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0034

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
- Fråga om hörselombud på särskilt boende.
- Bidrag till föreningar inom KPR.
- Fråga om arvoden.
- Fråga om begränsad tillgång till föreningslokaler.