Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-02-10

Sammanträde 2022-02-10

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Besök och presentation av verksamheten på Sköndalsvillan

Beskrivning av ärendet
Ranveig Martinsen presenterar verksamheten på Sköndalsvillan

2 Information från ordföranden kommunala pensionärsrådet 2022

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
Bidrag till pensionärsorganisationerna

3 Information till kommunala pensionärsrådet från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
Covid-19 läget
Broddar för 65
Besök av Stora Sköndal i samband med etablering av verksamhet i NTC
Inför utflyttning av boende på Björkbacken som flyttar till Sköndalsvillan
Ny verksamhetschef HSL (ska upp i januarinämnden)
Svar på brev till revisorerna, i samband med tidigare granskning

4 Björkbackens äldrecentrum 2022

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 103.docx

5 nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Rådets synpunkter överlämnas till kommunkansliet

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående Corona pandemin.

Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att
nämnderna och kommunstyrelsen skulle gå in i en övergångsperiod om sex
månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer
där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans. Beslutet
innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid
övergångsperiodens slut.

Inför att ett nytt beslut ska fattas i april ska således den hybrida och digitala
sammanträdesformen utvärderas. Kommunkansliet kommer att inhämta
åsikter och erfarenheten från berörda parter och sammanställa en utvärdering
vilken kommer att ligga som underlag inför ställningstagandet framöver.

Kommunkansliet ser gärna att det kommunala kommunala pensionärsrådet
reflekterar och återkopplar skriftligt senast 14 februari 2022.

Bilagor
PM till det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala
pensionärsrådet.pdf

6 Meddelande till KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:

1. Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021
Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén
Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand
Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén
2. Minnesanteckningar seniorrådet 20211126
Hälso- och sjukvård på säbo
Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022
3. Information om Anhörigpolicy
4. Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
5. Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens
verksamhetsområden 2022
6. Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022
7. Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Bilagor
Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021.pdf
Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén.pdf
Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand.pdf
Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén.pdf
Minnesanteckningar seniorrådet_20211126.pdf
Hälso och sjukvård på säbo.pdf
Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 85.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082,
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.docx
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078,Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens
verksamhetsområden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens
verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102, Nämndplan
för äldre- och omsorgsnämnden 2022.docx
Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96,
Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden
2022.docx
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 89.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 90.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 91.docx
Bilagor
6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078,Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (115 kb) 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082.pdf (68 kb) 6 Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022.pdf (1 588 kb) 6 Hälso och sjukvård på säbo.pdf (794 kb) 6 Minnesanteckningar seniorrådet_20211126.pdf (184 kb) 6 Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021.pdf (242 kb) 6 Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén.pdf (234 kb) 6 Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand.pdf (853 kb) 6 Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén.pdf (167 kb) 6 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (206 kb) 6 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (204 kb) 6 Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf (122 kb) 6 Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf (120 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 85.pdf (144 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 89.pdf (121 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 90.pdf (125 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 91.pdf (120 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102.pdf (68 kb) 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96.pdf (70 kb)

7 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas

§1 Besök och presentation av verksamheten på Sköndalsvillan

Beskrivning av ärendet
Ranveig Martinsen presenterar verksamheten på Sköndalsvillan

§2 Information från ordföranden kommunala pensionärsrådet 2022

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor
• Bidrag till pensionärsorganisationerna
• Information om rekryteringen av ny kommundirektör

§3 Information till kommunala pensionärsrådet från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
aktuella frågor
• Covid-19 läget
• Broddar för 65+
• Inför utflyttning av boende på Björkbacken som flyttar till Sköndalsvillan
• Ny verksamhetschef HSL blir Peter Berg
• Svar på brev till revisorerna, i samband med tidigare granskning

§4 Björkbackens äldrecentrum 2022

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 103.docx

§5 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Rådets synpunkter överlämnas till kommunkansliet

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående Corona pandemin.

Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att nämnderna och kommunstyrelsen skulle gå in i en övergångsperiod om sex månader, till och med april 202 2, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans. Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut.

Inför att ett nytt beslut ska fattas i april ska således den hybrida och digitala
sammanträdesformen utvärderas. Kommunkansliet kommer att inhämta åsikter och erfarenheten från berörda parter och sammanställa en utvärdering vilken kommer att ligga som underlag inför ställningstagandet framöver.

Kommunkansliet ser gärna att det kommunala kommunala pensionärsrådet
reflekterar och återkopplar skriftligt senast 14 februari 2022.

Bilagor
PM till det kommunala funktionshindersrådet och det kommunala pensionärsrådet.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf

§6 Meddelande till KPR 2022

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas:

1. Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021
• Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén
• Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand
• Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén
2. Minnesanteckningar seniorrådet 20211126
• Hälso- och sjukvård på säbo
• Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022
3. Information om Anhörigpolicy
4. Nämndplan för arbetsmarknads - och socialnämnden 2022
5. Granskningsplan för arbetsmarknad - och socialnämndens verksamhetsområden 2022
6. Nämndplan för äldre - och omsorgsnämnden 2022
7. Granskningsplan för äldre - och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022

Bilagor
Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021.pdf
Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén.pdf
Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand.pdf
Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén.pdf
Minnesanteckningar seniorrådet_20211126.pdf
Hälso och sjukvård på säbo.pdf
Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11 - 22 § 85.docx
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12 - 14 § 1082,
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.docx
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021 - 12 - 14 §
1078,Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens
verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021 - 12 - 13 § 102, Nämndplan
för äldre- och omsorgsnämnden 2022.docx
Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12 - 13 § 96, Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.docx
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden 2022.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11 - 22 § 89.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11 - 22 § 90.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11 - 22 § 91.docx

Bilagor
§ 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1078,Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksam.pdf (115 kb) § 6 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-12-14 § 1082, Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf (105 kb) § 6 Framtidsspaning, Nestors aktiviteter och Nära vård 2022.pdf (1 588 kb) § 6 Hälso och sjukvård på säbo.pdf (794 kb) § 6 Minnesanteckningar seniorrådet_20211126.pdf (184 kb) § 6 Mötesanteckningar samverkan KPR den 10 november 2021.pdf (242 kb) § 6 Presentation avtalsutskottets kommunsamverkan - Lars Rådén.pdf (234 kb) § 6 Presentation God och nära vård - Maria Hägerstrand.pdf (853 kb) § 6 Presentation Samverkan om nära vård med kommunerna - Gabriella Norén.pdf (167 kb) § 6 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (206 kb) § 6 Tjänsteskrivelse Granskningsplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2022.pdf (204 kb) § 6 Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf (122 kb) § 6 Tjänsteskrivelse Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf (120 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 85.pdf (119 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 89.pdf (110 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 90.pdf (107 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-11-22 § 91.pdf (109 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 102, Nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf (111 kb) § 6 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-12-13 § 96, Granskningsplan för ÄoN verksamhetsområden 202.pdf (107 kb)

§7 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas
• Behov och önskemål om fler parkbänkar i kommunen togs upp. Rådet ombads att inkomma med en karta med markeringar på platser där man önskar parkbänkar.
• Rådet önskar att få vara med i processen om kulturhus
• Önskemål om en redovisning av bostadsanpassning gällande elscotrar. Rådet bjuder in lämplig tjänsteman till nästa sammanträde