Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2022-09-15

Sammanträde 2022-09-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Ny nationell anhörigstrategi

Diarienummer 2022/KS 0176 005

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Marika Skarpenhed kommer och informerar om den nya nationella anhörigstrategin

2 Ny äldre- och omsorgslag

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen kommer och informerar om ny äldre- och omsorgslag

3 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

4 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

5 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor
* Delår 2 för äldre- och omsorgsnämnden
* Ny leverantör av trygghetslarm
* Fredagsfys
* Utfall brukarenkät Socialstyrelsen

6 Svar på lokalbehovsanalys från pensionärsorganisationerna

Diarienummer 2022/KS 0230 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
1. Pensionärsorganisationernas skrivelse godkänns som det kommunala pensionärsrådets kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och omsorgsnämnden.
2. Kommunala pensionärsrådet förordar att äldre- och omsorgsnämnden beaktar:
* Lokalförsörjningsplanen 2023 - 2035 utökas med ytterligare ett vård- och omsorgsboende.
* Planering för vård- och omsorgsboendet på Bondevägen påskyndas.
* Ytterligare träffpunkter för målgruppen bör öppnas i andra delar av kommunen.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällnade lokalbehovsanalysen, skrivelsen är även tillsänd äldre- och omsorgsnämnden

Bilagor
Bostadsförsörjningsplan 2022.docx

7 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelanden listas:
* Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden
* Patientsäkerhetsberättelse 2021 äldre- och omsorgsnämnden
* Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden
* KPR-samverkan Region Stockholm 13 maj 2022 - mötesanteckningar och presentationer

Bilagor
Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delegationsordning ÄON tillgänglighetsanpassad reviderad 2022 utan ändringsmarkeringar.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.docx
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.docx
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
meddelandehtml.html
Mötesanteckningar KPR 2022-05-13.pdf
Punkt 2 Presentation - Samverkan med kommunerna.pdf
Punkt 4 Presentation - Tandvård 65 och vid särskilt boende för äldre (Tandvårdsstöd för vuxna).pdf

8 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp
* Studiebesök på Sköndalsvillan 23/9 kl. 10:30

§20 Ny nationell anhörigstrategi

Diarienummer 2022/KS 0176 005

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Marika Skarpenhed kommer och informerar om den nya nationella anhörigstrategin

§21 Ny äldre- och omsorgslag

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsförvaltningen kommer och informerar om ny äldre- och omsorgslag

§22 Information från ordföranden

Diarienummer 2022/KS 0022 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor

§23 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2021/KS 0407 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen

§24 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2022/KS 0023 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
aktuella frågor
- Delår 2 för äldre- och omsorgsnämnden
- Ny leverantör av trygghetslarm
- Fredagsfys
- Utfall brukarenkät Socialstyrelsen

§25 Svar på lokalbehovsanalys från pensionärsorganisationerna

Diarienummer 2022/KS 0230 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Pensionärsorganisationernas skrivelse godkänns som det kommunala
pensionärsrådets kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och
omsorgsnämnden.
2. Kommunala pensionärsrådet förordar att äldre- och omsorgsnämnden
beaktar att:
- Lokalförsörjningsplanen 2023 – 2035 utökas med ytterligare ett vård- och omsorgsboende.
- Planering för vård- och omsorgsboendet på Bondevägen påskyndas.
- Ytterligare träffpunkter för målgruppen bör öppnas i andra delar av kommunen.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från pensionärsorganisationerna gällnade
lokalbehovsanalysen, skrivelsen är även tillsänd äldre- och omsorgsnämnden

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att det kommunala pensionärsrådet
beslutar att
1. Pensionärsorganisationernas skrivelse godkänns som det kommunala
pensionärsrådets kommentarer på lokalbehovsanalysen för äldre- och
omsorgsnämnden.
2. Kommunala pensionärsrådet förordar att äldre- och omsorgsnämnden beaktar att:
- Lokalförsörjningsplanen 2023 – 2035 utökas med ytterligare ett vård- och omsorgsboende.
- Planering för vård- och omsorgsboendet på Bondevägen påskyndas.
- Ytterligare träffpunkter för målgruppen bör öppnas i andra delar av kommunen. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om det kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att det kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Bostadsförsörjningsplan 2022.docx

§26 Meddelande till KPR

Diarienummer 2021/KS 0332 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelanden listas:
- Delegationsordning äldre- och omsorgsnämnden
- Patientsäkerhetsberättelse 2021 äldre- och omsorgsnämnden
- Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden
- KPR-samverkan Region Stockholm 13 maj 2022 - mötesanteckningar och presentationer

Bilagor
Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delegationsordning ÄON tillgänglighetsanpassad reviderad 2022 utan
ändringsmarkeringar.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.docx
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.docx
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
meddelandehtml.html
Mötesanteckningar KPR 2022-05-13.pdf
Punkt 2 Presentation - Samverkan med kommunerna.pdf
Punkt 4 Presentation - Tandvård 65+ och vid särskilt boende för äldre
(Tandvårdsstöd för vuxna).pdf

§27 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0031 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp
- Studiebesök på Sköndalsvillan 23/9 kl. 10:30