Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-02-28

Sammanträde 2007-02-28

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§5 Studiebesök samt redovisning av inkomna synpunkter på plansamrådet för Varvsvägen etapp 9A, Tyresö Strand

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanträdet inleds med ett studiebesök inom detaljplaneområdet för Varvsvägen etapp 9A.

Exploateringsingenjör redovisar synpunkter med mera som inkommit under plansamrådet för förslaget till detaljplan för Varvsvägen etapp 9A.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____

§6 Tyresö Centrum

Planberedningens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Niklas Strandberg och Ulf Seger från Rodamco Europé presenterar företagets verksamhet och framtidsplaner. Företagets affärsidé är att driva och förvalta köpcentrumanläggningar i kommersiellt attraktiva lägen.

Tyresö centrum är ett utpräglat familjecentrum och en själklar handels- och mötesplats Tyresöborna.

I samverkan med Tyresö kommun kommer Tyresö centrum att byggas ut med kommersiella lokaler, bostäder med mera. Som en första etapp ske utbyggnad av ICA kantade med nya butiker.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen noterar redovisningen.

_____

§7 Samråd för detaljplan för stormarknad (ICA), butiker och gata i Tyresö Centrum

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum.

Protokollsanteckning

Anders Bergérus (s) vill ha antecknat till protokollet att behovet av kultur- och möteslokaler beaktas i den fortsatta planeringen.

Yttranden från ersättare

Mikael Gustafsson (v) avger ett skriftligt yttrande i ärendet.

Peter Bylund (mp) avger ett skriftligt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Efter programsamråd under hösten 2006 har förslag till detaljplan upprättats. Detaljplanens syfte är att planlägga för kommersiella behov i centrum med tillhörande infrastruktur. Förslaget innehåller bland annat en utökning av ICA:s butiksyta och komplettering med ytterligare ett femtontal mindre butiker som kantar nya inglasade kommunikationsytor. Tyresö centrum får en större inomhusgalleria. Befintligt parkeringshus rivs och Dalgränd rätas ut och göras om till gata med gång- och cykelbana, kantsten och trädplanteringar.

Till ärendet hörande handlingar:

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum

- Plankarta

- Bilaga 1 Behovsbedömning av detaljplan för Stormarknad, butiker och gata

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för stormarknad, butiker och gata i Tyresö Centrum.

_____

§8 Uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bollplaner i Wättinge

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

Beskrivning av ärendet

Under 2006 har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. I programmet föreslås bland annat att grusfotbollsplanen i den södra delen av Bollmoravallen byggs om till parkeringsplatser. Grusplanen kommer att flyttas till Wättingedalen i anslutning till befintlig grusplan vid Tyresö gymnasium och uppgraderas till en konstgräsplan.

För att båda planerna ska rymmas krävs en omdisponering av området och en del av den nya planen kommer att förläggas på parkmark. Detta medför att en planändring är nödvändig.

Till ärendet hörande handling:

Start-PM för bollplaner i Wättinge

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan med normalt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

_____

§9 Redovisning av pågående planarbeten och plangenomförande

Planberedningens beslut

1. Ärendet bordläggs.

____

§10 Information om detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen

Planberedningens beslut

1. Ärendet bordläggs.