Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2023-05-24

Sammanträde 2023-05-24

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Antagande av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Bergfotens förskola antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en god trafiksituation samt att nödvändiga dagvatten- och skyfallsåtgärder genomförs.
Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Samråd genomfördes under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samråd inkom totalt 11 yttranden. De synpunkter som inkom bedömde förvaltningen kunde hanteras inom planprocessen.
Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskningen inkom totalt 10 yttranden.

Länsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att planförslaget inte redovisar uppfyllda krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten och säkerhet med avseende på översvämningsrisk. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansåg att Boverkets rekommendation gällande friyta per barn bör följas. Privatpersoner lämnade synpunkter avseende att angiven byggnadshöjd inte ansågs lämplig med hänsyn till radhusbebyggelsen som ligger i anslutning till planområdet, att det utifrån ett verksamhetsperspektiv inte ansågs lämpligt att bygga förskola i flera våningsplan respektive oro kring ökad trafik i området.

Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats gällande dagvatten- och skyfallshantering. Plankartan har justerats för att säkerställa dagvatten- och skyfallshantering samt för att möjliggöra en alternativ utformning av infartsgatans vändplan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för planarbetet och med genomförda justeringar och kompletteringar bedöms att detaljplan för Bergfotens förskola kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Plankarta Bergfotens forskola A2 antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Bergfotens forskola antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning, övergripande.pdf
Bilaga 6. Dagvattenutredning förskola.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 10. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 11. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 12. Barnkonsekvensanalys.pdf
Bilaga 13. Kvalitetsprogram.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 49.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

2 Återrapportering av uppdrag om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer KSM2022-421.259

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.
Planeringsunderlaget skulle tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice.pdf

§18 Antagande av detaljplan för Bergfotens förskola

Diarienummer KSM-2021-1247-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Detaljplan för Bergfotens förskola antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är i behov av fler permanenta förskoleplatser i kommunal regi inom centrumområdet. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny förskola för 160 barn samt ett nytt gemensamt skolkök och matsal vid Bergfotens skola, fastigheten Näsby 4:1136. Detaljplanen syftar även till att säkerställa en god trafiksituation samt att nödvändiga dagvatten- och skyfallsåtgärder genomförs.

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.

Samråd genomfördes under perioden 26 maj - 22 juni 2022. Under samråd inkom totalt 11 yttranden. De synpunkter som inkom bedömde förvaltningen kunde hanteras inom planprocessen.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 11 januari - 25 januari 2023. Under granskningen inkom totalt 10 yttranden.
Länsstyrelsen bedömde i sitt yttrande att planförslaget inte redovisar uppfyllda krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten och säkerhet med avseende på översvämningsrisk. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansåg att Boverkets rekommendation gällande friyta per barn bör följas. Privatpersoner lämnade synpunkter avseende att angiven byggnadshöjd inte ansågs lämplig med hänsyn till radhusbebyggelsen som ligger i anslutning till planområdet, att det utifrån ett verksamhetsperspektiv inte ansågs lämpligt att bygga förskola i flera våningsplan respektive oro kring ökad trafik i området.
Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats gällande dagvatten- och skyfallshantering. Plankartan har justerats för att säkerställa dagvatten- och skyfallshantering samt för att möjliggöra en alternativ utformning av infartsgatans vändplan.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter kan hanteras inom ramen för planarbetet och med genomförda justeringar och kompletteringar bedöms att detaljplan för Bergfotens förskola kan antas.

Ordförandeförslag
Ordföranden förslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för Bergfotens förskola.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.
Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1. Plankarta Bergfotens forskola A2 antagande.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Bergfotens forskola antagande.pdf
Bilaga 3. Samrådsredogörelse Bergfotens förskola.pdf
Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf
Bilaga 5. Dagvattenutredning, övergripande.pdf
Bilaga 6. Dagvattenutredning förskola.pdf
Bilaga 7. PM Geoteknik.pdf
Bilaga 8. MUR Geoteknik.pdf
Bilaga 9. PM Markmiljö.pdf
Bilaga 10. PM Bergteknik.pdf
Bilaga 11. Inventering av skyddsvärda träd.pdf
Bilaga 12. Barnkonsekvensanalys.pdf
Bilaga 13. Kvalitetsprogram.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 49.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 16.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 67.pdf

§19 Återrapportering av uppdrag om planeringsunderlag över ytor för

Diarienummer KSM2022-421.259

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.

Planeringsunderlaget skulle att tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera återrapporteringen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice.pdf