Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2014-04-08

Sammanträde 2014-04-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Ordföranden och vice ordföranden i vallokal vid valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014

Dnr 2014/VN 0014 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014 utses enligt kommunkansliets förslag.

2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde den 4 mars fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga valförrättare till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden.

Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Se kommunkansliets förslag nedan. För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov att snabbt utse ersättare föreslås att chefen för kommunkansliet får delegation att fatta beslut om detta.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordföranden och vice ordföranden i valen 2014.pdf

2 Uppgifter valnämnden samt delegation

Dnr 2014/VN 0011 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Uppgiften att göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.

2. Uppgift att ta emot och göra anteckningar om brevröster delegeras till chef för kommunkansliet.

3. Chef för kommunkansliet kan vidaredelegera 1-2 till annan tjänsteman på kansliet.

4. Beslutet gäller i båda valen under 2014, det vill säga vid val till Europaparlamentet den 25 maj samt vid allmänna val den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
Det finns myndigheter på tre olika nivåer avseende frågor om genomförande av val, nämligen den centrala valmyndigheten som har det övergripande ansvaret för frågor om val, den regionala valmyndigheten med ansvar i länet för frågor om val samt valnämnen i varje kommun som är det lokala valmyndigheten.

I samtliga frågor där den kommunala nivån är ansvarig enligt vallagen (2005:837), är det valnämnden som bär det formella ansvaret. Dock kan valnämnen delegera viss fråga till tjänstemän när så är lämpligt. Enligt valnämnens reglemente i Tyresö kommun fungerar kommunkansliet som kansli också till valnämnden. Delegation bör alltså ske till chefen för kommunkansliet, i de frågor som lämpligen kan delegeras till tjänsteman.

Till Valnämndens viktigaste uppgifter under valet hör att övergripande bevaka att valet går rätt till, ordningen i lokalerna samt att ordningen är likformig i alla lokaler samt att den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valet (onsdagsräkningen) går rätt till. Onsdagsräkningen organiseraras administrativt av tjänstemän, men valnämnden är ansvarig för räkningen.

En annan viktig uppgift är att kunna hoppa in som valförrättare på kort varsel (främst ordförande eller vice ordförande) om det behövs. Alla som är valbara ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett sådant uppdrag som röstmottagare i ett valdistrikt om de inte har giltigt hinder (3 kap. 5 § andra stycket).

Bilagor
Den lokala valnämndens uppgifter.pdf

3 Brev till äldreboenden om önskemål dag - institutionsröstning

Dnr 2014/VN 0003 004

Valnämndens förslag till beslut
1. Institutionsröstning tillhandahålls på Ängsgården i Trollbäcken den 18 maj mellan kl. 10-12 samt den 7 september mellan kl. 10-12.

2. Institutionsröstning tillhandahålls på Trollängens äldreboende den 18 maj mellan kl. 10-12 samt den 31 augusti mellan kl. 10-12.

3. Institutionsröstning tillhandahålls på Krusmyntans äldreboende den 18 maj mellan kl. 14-16 samt den 7 september mellan kl. 14-16.

4. Institutionsröstning tillhandahålls på Björkbackens äldrecentrum den 18 maj mellan kl. 14-16 samt den 7 september mellan kl. 14-16.

Beskrivning av ärendet
Tyresö har under många år haft intuitionsröstning vid allmänna val på kommunens äldreboenden. I år har respektive äldreboende tillfrågats i förväg Två timmar har tillämpats vid tidigare institutionsröstningar och befunnits lämpligt. I ärendet fastställs tidpunkter för respektive boende.

Bilagor
Institutionsröstning.pdf

4 Inventering av tillgänglighet till vallokaler

Dnr 2014/VN 0015 004

Valnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Samtliga 24 vallokaler har inspekterats utifrån en checklista för tillgängliga vallokaler. I lokalerna finns bland annat behov att märka ut trappsteg, avfasning av trösklar, korrigering av ramper och i ett fall nybyggnation av en ramp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för förbättrad tillgänglighet i vallokaler.pdf

5 Kompletterande beslut angående kommunala bud

Dnr 2014/VN 0018

Valnämndens förslag till beslut
- Valnämnden har den 4 mars 2014 (2014/VN 0005) beslutat om att tre kommunala tjänstemän ska fungera som kommunala bud. För att säkerställa tillgången till kommunala bud behöver ytterligare två personer utses.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden utser på sammanträdet några ytterligare kommunala bud bland nämndens ledamöter.

6 Placering av valsedlar i valsedelställ

Dnr 2014/VN 0008

Valnämndens förslag till beslut
1. Valsedlarna ska läggas i valsedelställ

2. Valnämnden godkänner förslaget att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning och utläggningen av dessa enligt tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Till Valnämndens viktigaste uppgifter under valet hör att övergripande bevaka att valet går rätt till, ordningen i lokalerna samt att ordningen är likformig i alla lokaler samt att den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valet (onsdagsräkningen) går rätt till. Onsdagsräkningen organiseraras administrativt av tjänstemän, men valnämnden är ansvarig för räkningen. En annan viktig uppgift är att kunna hoppa in som valförrättare på kort varsel (främst ordförande eller vice ordförande) om det behövs. Alla som är valbara ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett sådant uppdrag som röstmottagare i ett valdistrikt om de inte har giltigt hinder (3 kap. 5 § andra stycket).

Kommunkansliet föreslår att valsedlarna ska ställas i valsedelsställ och de valsedlar som valnämnden ansvarar ställs i bokstavsordning enligt den ordning som angetts, i första facket till vänster. Vid Europaparlamentsvalet kommer den affisch som Valmyndigheten producerar över placeringen i valsedelsställen att användas. Övriga partier placerar själva ut sina valsedlar i bokstavsordning i samma ställ. Valnämndens personal ansvarar för ordningen i valsedelställen.

Komplettering med bilagor kommer att göras senast den 3 april.

Bilagor
Placering av valsedlar i valsedelställ tjänsteskrivelse.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (113 kb)

§13 Ordföranden och vice ordföranden i vallokal vid valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014

Dnr 2014/VN 0014 004

Valnämndens beslut
1. Ordföranden och vice ordföranden till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014 utses enligt kommunkansliets förslag.

2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att vid behov utse nya ordföranden och vice ordföranden till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Jäv
Barbro Nordlöf och Kristjan Vaigur deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vidvalnämndes sammanträde den 4 mars fick chefen för kommunkansliet i uppdrag att, med undantag för ordförande och vice ordförande, rekrytera övriga valförrättare till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Det är valnämnden som utser ordföranden och vice ordföranden. Kommunkansliet har sammanställt ett förslag på ordföranden och vice ordföranden för de olika valdistrikten till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och till valet till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014. Se kommunkansliets förslag nedan. För att underlätta den praktiska hanteringen vid eventuellt behov att snabbt utse ersättare föreslås att chefen för kommunkansliet får delegation att fatta beslut om detta.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) har ett tilläggsyrkande om att fatta beslut om ordförande och vice ordförande alla distrikt utom 13 och 28. Detta med anledning av nära släktskap.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och ordförandeförslaget och finner tilläggsyrkandet avslaget. Omröstning begärs om genomförs och resulterar i :

Nej, 4 st
Ja, 3 st

Nej: ArneWilhelmsson (M), Janis Salts (KD), Carl-Thure Lindell (M), Nomi Lind (FP)
Ja: Barbro Nordlöf (S), Kristjan Vaigud (S), Inger Gemicioglu (V)

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordföranden och vice ordföranden i valen 2014.pdf

§14 Uppgifter valnämnden + delegation

Dnr 2014/VN 0011 004

Valnämndens beslut
1. Uppgiften att göra rättelse i röstlängd delegeras till chef för kommunkansliet.
2. Uppgift att ta emot och göra anteckningar om brevröster delegeras till chef för kommunkansliet.
3. Chef för kommunkansliet kan vidaredelegera 1-2 till annan tjänsteman på kansliet.
4. Beslutet gäller i båda valen under 2014, det vill säga vid val till Europaparlamentet den 25 maj samt vid allmänna val den 14 september 2014.

Beskrivning av ärendet
Det finns myndigheter på tre olika nivåer avseende frågor om genomförande av val, nämligen den centrala valmyndigheten som har det övergripande ansvaret för frågor om val, den regionala valmyndigheten med ansvar i länet för frågor om val samt valnämnen i varje kommun som är det lokala valmyndigheten.

I samtliga frågor där den kommunala nivån är ansvarig enligt vallagen (2005:837), är det valnämnden som bär det formella ansvaret. Dock kan valnämnen delegera viss fråga till tjänstemän när så är lämpligt. Enligt valnämnens reglemente i Tyresö kommun fungerar kommunkansliet som kansli också till valnämnden. Delegation bör alltså ske till chefen för kommunkansliet, i de frågor som lämpligen kan delegeras till tjänsteman.

Till Valnämndens viktigaste uppgifter under valet hör att övergripande bevaka att valet går rätt till, ordningen i lokalerna samt att ordningen är likformig i alla lokaler samt att den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valet (onsdagsräkningen) går rätt till. Onsdagsräkningen organiseraras administrativt av tjänstemän, men valnämnden är ansvarig för räkningen. En annan viktig uppgift är att kunna hoppa in som valförrättare på kort varsel (främst ordförande eller vice ordförande) om det behövs. Alla som är valbara ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett sådant uppdrag som röstmottagare i ett valdistrikt om de inte har giltigt hinder (3 kap. 5 § andra stycket).

Bilagor
den lokala valnämndens uppgifter.pdf

§15 Brev till äldreboenden om önskemål dag - institutionsröstning

Dnr 2014/VN 0003 004

Valnämndens beslut
1. Institutionsröstning tillhandahålls på Ängsgården i Trollbäcken den 18 maj mellan kl. 10-12 samt den 7 september mellan kl. 10-12.
2. Institutionsröstning tillhandahålls på Trollängens äldreboende den 18 maj mellan kl. 10-12 samt den 31 augusti mellan kl. 10-12.
3. Institutionsröstning tillhandahålls på Krusmyntans äldreboende den 18 maj mellan kl. 14-16 samt den 7 september mellan kl. 14-16.
4. Institutionsröstning tillhandahålls på Björkbackens äldrecentrum den 18 maj mellan kl. 14-16 samt den 7 september mellan kl. 14-16.

Beskrivning av ärendet
Tyresö har under många år haft intuitionsröstning vid allmänna val på kommunens äldreboenden. I år har respektive äldreboende tillfrågats i förväg Två timmar har tillämpats vid tidigare institutionsröstningar och befunnits lämpligt. I ärendet fastställs tidpunkter för respektive boende.

Bilagor
institutionsröstning.pdf

§16 Inventering av tillgänglighet till vallokaler

Dnr 2014/VN 0015 004

Valnämndens beslut
Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Samtliga 24 vallokaler har inspekterats utifrån en checklista för tillgängliga vallokaler. I lokalerna finns bland annat behov att märka ut trappsteg, avfasning av trösklar, korrigering av ramper och i ett fall nybyggnation av en ramp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av åtgärder för förbättrad tillgänlgihet i vallokaler.pdf

§17 Kompletterande beslut angående kommunala bud

Dnr 2014/VN 0018

Valnämndens beslut
Valnämnden utser Nomi Lind (FP) och Barbro Nordlöf (S) ihop med en tjänsteman från kansliet till kommunala bud.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har den 4 mars 2014 (2014/VN 0005) beslutat om att tre kommunala tjänstemän ska fungera som kommunala bud. För att säkertsälla tillgången till kommunala bud behöver ytterligare två personer utses.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20140408.pdf (107 kb)

§18 Placering av valsedlar i valsedelställ

Dnr 2014/VN 0008

Beskrivning av ärendet
Till Valnämndens viktigaste uppgifter under valet hör att övergripande bevaka att valet går rätt till, ordningen i lokalerna samt att ordningen är likformig i alla lokaler samt att den preliminära rösträkningen på onsdagen efter valet (onsdagsräkningen) går rätt till. Onsdagsräkningen organiseraras administrativt av tjänstemän, men valnämnden är ansvarig för räkningen. En annan viktig uppgift är att kunna hoppa in som valförrättare på kort varsel (främst ordförande eller vice ordförande) om det behövs. Alla som är valbara ledamöter i valnämnden är skyldiga att ta emot ett sådant uppdrag som röstmottagare i ett valdistrikt om de inte har giltigt hinder (3 kap. 5 § andra stycket).

Kommunkansliet föreslår att valsedlarna ska ställas i valsedelsställ och de valsedlar som valnämnden ansvarar ställs i bokstavsordning enligt den ordning som angetts, i första facket till vänster. Vid Europaparlamentsvalet kommer den affisch som Valmyndigheten producerar över placeringen i valsedelsställen att användas. Övriga partier placerar själva ut sina valsedlar i bokstavsordning i samma ställ. Valnämndens personal ansvarar för ordningen i valsedelställen.

Bilagor
Ordningen i valsedelsstället bilaga 2.pdf
Ordningen i valsedelsstället bilaga 1.pdf
Beslut om placering av valsedlar.pdf

§19 Beslut om vallagsobservatörer

Dnr 2014/VN 0013

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utse Arne Wilhelmsson, Janis Salts och Kristjan Vaigur som observatörer på valdagen den 25 maj.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20140408.pdf (107 kb)