Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2018-10-30

Sammanträde 2018-10-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2018

Dnr 2018/VN 0024 004

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i val- och förtidsröstningslokaler. Valnämndens ordförande har även lämnat sina synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler. Redogörelsen finns att läsa i den till ärendet bifogade tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2018, version 2.pdf

2 Redogörelse med anledning av händelse under valnatten den 9-10 september 2018

Dnr 2018/VN 0025 004

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för den händelse under valnatten den 9-10 september som ledde till att felaktigt antal röster för miljöpartiet i riksdagsvalet lämnades in till Länsstyrelsen från valdistrikt 8. Vidare redogörs för händelseförloppet efter att felet upptäcktes samt kontakterna i ärendet inom kommunen, med ansvarig ordförande och vice ordförande samt Länsstyrelsen, Valmyndigheten och Valprövningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redogörelse med anledning av händelse under valnatten den 9-10 september 2018.pdf

3 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av överklagande till Valprövningsnämnden

Dnr 2018/VN 0026 004

Valnämndens förslag till beslut
- Valnämnden översänder sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm för vidarebefordran till Valprövningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Tre överklaganden har inkommit till Valprövningsnämnden med anledning av händelsen i valdistrikt 8 som valnämnden informerats om. Valprövningsnämnden skickade den 22 oktober en begäran till Länsstyrelsen att, med hörande av valnämnden, inkomma med yttrande senast den 2 november 2018. Länsstyrelsen inkom torsdagen den 25 oktober 2018 med en begäran om yttrande från valnämnden med anledning av Valprövningsnämndens ärenden med dnr 437-2018, 457-2018 samt 468-2018.

Ett utkast till yttrande finns att läsa i den bifogade filen. Efter att valnämnden gett sitt godkännande till ordalydelsen i yttrandet kommer handlingen att undertecknas av ordföranden och översändas till Länsstyrelsen för vidarebefordran till Valprövningsnämnden.

Bilagor
Utkast till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm.docx

§22 Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2018

Dnr 2018/VN 0024 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Efter valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige har kommunkansliet dokumenterat erfarenheter och förbättringsområden inför kommande val. Återrapporteringen bygger på åsikter och erfarenheter från tjänstemän som har arbetat aktivt med genomförandet av valet samt från ordföranden och vice ordföranden som arbetat ute i val- och förtidsröstningslokaler. Valnämndens ordförande har även lämnat sina synpunkter efter besök i röstnings- och vallokaler. Redogörelsen finns att läsa i den till ärendet bifogade tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Slutversion tjänsteskrivelse Återrapportering av genomförandet av valet till riksdag, kommun och landsting 2018, version 2.pdf

§23 Redogörelse med anledning av händelse under valnatten den 9-10 september 2018

Dnr 2018/VN 0025 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för den händelse under valnatten den 9-10 september som ledde till att felaktigt antal röster för miljöpartiet i riksdagsvalet lämnades in till Länsstyrelsen från valdistrikt 8. Vidare redogörs för händelseförloppet efter att felet upptäcktes samt kontakterna i ärendet inom kommunen, med ansvarig ordförande och vice ordförande samt Länsstyrelsen, Valmyndigheten och Valprövningsnämnden.

Bilagor
Slutversion tjänsteskrivelse Redogörelse med anledning av händelse under valnatten den 9-10 september 2018.pdf

§24 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av överklagande till Valprövningsnämnden

Dnr 2018/VN 0026 004

Valnämndens beslut
- Valnämnden översänder sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm för vidarebefordran till Valprövningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Tre överklaganden har inkommit till Valprövningsnämnden med anledning av händelsen i valdistrikt 8 som valnämnden informerats om. Valprövningsnämnden skickade den 22 oktober en begäran till Länsstyrelsen att, med hörande av valnämnden, inkomma med yttrande senast den 2 november 2018. Länsstyrelsen inkom torsdagen den 25 oktober 2018 med en begäran om yttrande från valnämnden med anledning av Valprövningsnämndens ärenden med dnr 437-2018, 457-2018 samt 468-2018. Ett utkast till yttrande finns att läsa i den bifogade filen. Efter att valnämnden gett sitt godkännande till ordalydelsen i yttrandet kommer handlingen att undertecknas av ordföranden och översändas till Länsstyrelsen för vidarebefordran till Valprövningsnämnden.

Bilagor
Undertecknat yttrande från valnämnden i Tyresö kommun till Länsstyrelsen i Stockholms län.pdf