Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2021-12-06

Sammanträde 2021-12-06

Datum
Klockan
Plats

1 Information till valnämnden

Diarienummer 2017/VN 0004 001

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar valnämnden om aktuella frågor

2 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar

Diarienummer 2021/KS 0201 001

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framför allt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga.
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.
Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Att distribuera partivalsedlar för de partier som kvalificerat sig härför är en självklarhet i enlighet med den svenska demokratiska valtraditionen.
Kommuners skyldighet att distribuera valsedlar härutöver är under utredning. I avvaktan på eventuell lagändring bör Tyresö kommun inte åta sig skyldighet att distribuera valsedlar utöver vad som föreskrivs i vallagen. De logistiska problem och den kostnad distributionen av personvalsedlar skulle medföra är så stora att det inte är motiverat att ändra nuvarande ordning. Ordförandes förslag till beslut är att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

3 Motion om att förbjuda valaffischering

Diarienummer 2021/KS 0143 001

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning. Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val.
Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Enligt svensk demokratisk tradition är det självklart att de olika politiska partierna skall ha rätt att kommunicera sina budskap till allmänheten. Ett sätt att nå ut är att affischera under en begränsad tid inför val. Det borde vara en självklarhet att de partiföreträdare som sätter upp valaffischer också tar bort dem och inte sätter upp fler än de kan bevaka och ta bort.

Den demokratiska rätten att kommunicera med valmanskåren så viktig att den inte bör principiellt inskränkas av Tyresö kommun annat än på de sätt som föreskrivs i lag och lstadgor. Det står dock de politiska partierna fritt att träffa överenskommelser om samarbete och måttfullhet för att förebygga nedskräpning.
Att låta kommunen bekosta utsättning av en stor mängd digitala anslagstavlor i stället för tidsbegränsade valaffischer är i sig inte en uppgift för kommunen utan för de politiska partierna och heller inte försvarbar användning av skattemedel. Anledning att ens bekosta utredning av frågan saknas därför. Ordförandes förslag till beslut är att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

4 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler

Diarienummer 2021/KS 0142 001

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.
Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Utdelning av valsedlar vid vallokaler är en del av den svenska demokratiska valtraditionen. Hur utdelningen bör gå till är väl förankrat hos de flesta politiska partier och deras valarbetare. Utöver det självklara propagandaförbud som skall iakttas svarar personalen i respektive vallokal för att god ordning hålles. Riktlinjer kommer självklart att tas fram inför kommande allmänt val. Skäl att helt förbjuda valsedelsutdelning saknas. Ordförandes förslag till beslut är att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf

5 Valnämndens sammanträdesdatum 2022

Diarienummer 2021/VN 0003 004

Valnämndens förslag till beslut
- Förslag till sammanträdesdatum för valnämnden under 2022 fastställs enligt förslag i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför de allmänna valen den 11 september 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum 2022.pdf

§3 Information till valnämnden

Diarienummer 2017/VN 0004 001

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen informerar valnämnden om aktuella frågor gällande förtidsröstning, informationsmaterial, säkerhetsarbete och medel till valnämndens arbete.

§4 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar *

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framförallt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.

Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Att distribuera partivalsedlar för de partier som kvalificerat sig här för är en självklarhet i enlighet med den svenska demokratiska valtraditionen.

Kommuners skyldighet att distribuera valsedlar härutöver är under utredning. I
avvaktan på eventuell lagändring bör Tyresö kommun inte åta sig skyldighet att
distribuera valsedlar utöver vad som föreskrivs i vallagen. De logistiskaproblemoch den kostnad distributionen av personvalsedlar skulle medföra är så stora att det inte är motiverat att ändra nuvarande ordning.

Ordförandesförslag till beslut är att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

§5 Motion om att förbjuda valaffischering *

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning.

Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val. Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen.

Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Enligt svensk demokratisk tradition är det självklart att de olika politiska partierna skall ha rätt att kommunicera sina budskap till allmänheten. Ett sätt att nå ut är att affischera under en begränsad tid inför val. Det borde vara en självklarhet att de partiföreträdare som sätter upp valaffischer också tar bort dem och inte sätter upp fler än de kan bevaka och ta bort.

Den demokratiska rätten att kommunicera med valmanskåren så viktig att den inte bör principiellt inskränkas av Tyresö kommun annat än på de sätt som föreskrivs i lag och stadgor. Det står dock de politiska partierna fritt att träffa  överenskommelser om samarbete och måttfullhet för att förebygga nedskräpning.

Att låta kommunen bekosta utsättning av en stor mängd digitala anslagstavlor i stället för tidsbegränsade valaffischer är i sig inte en uppgift för kommunen utan för de politiska partierna och heller inte försvarbar användning av skattemedel. Anledning att ens bekosta utredning av frågan saknas därför.

Ordförandes förslag till beslut är att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

§6 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler *

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att
förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.

Motionen har remitterats till valnämnden för förslag till besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Utdelning av valsedlar vid vallokaler är en del av den svenska demokratiska valtraditionen. Hur utdelningen bör gå till är väl förankrat hos de flesta politiska partier och deras valarbetare. Utöver det självklara propagandaförbud som skall iakttas svarar personalen i respektive vallokal för att god ordning hålles. Riktlinjer kommer självklart att tas fram inför kommande allmänt val.

Skäl att helt förbjuda valsedelsutdelning saknas. Ordförandes förslag till beslut är att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf

§7 Valnämndens sammanträdesdatum 2022

Valnämndens beslut
- Förslag till sammanträdesdatum för valnämnden under 2022 fastställs enligt förslag i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens ordförande har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag på sammanträdestider för valnämnden inför de allmänna valen den 11 september 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att förslag till sammanträdesdatum för valnämnden under 2022 fastställs enligt förslag i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum 2022.pdf