Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2022-01-31

Sammanträde 2022-01-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0001 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut

1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022 .pdf

2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0002 004

Ärende 2

Valnämndens förslag till beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2022 års allmänna val, under perioden 24/8 till 11/9:
a. Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b. Biblioteket i Tyresö centrum
c. Biblioteket i Trollbäcken
d. Biblioteket i Strand
e. Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen
2. Förtidsröstningen ska för servicecenters (punkt a) vara öppen under verksamhetens ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar klockan 11.00-15.00 samt 08.00-20.00 under valdagen.
3. Förtidsröstningen ska för biblioteken (punkt b-d) vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider, dock inte under valdagen.
4. Förtidsröstningen ska för Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen (punkt e) vara öppen klockan 14.00-18.00 under måndag-fredag samt klockan 11.00-15.00 på lördagar.
5. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 24 augusti till den 11 september 2022.
6. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför allmänna val inleds den 24 augusti 2022. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Trenden i hela landet är att andelen som väljer att förtidsrösta istället för att rösta på valdagen ökar. Det innebär att kommunen måste ha en god beredskap under hela förtidsröstningsperioden. I Tyresö kommun var andelen förtidsröster drygt 42 procent av det totala antalet röster i de allmänna valen 2018, att jämför med drygt 39 procent i de allmänna valen 2014.

Enligt vallagen 4 kap. 24 § ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstningsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Förvaltningen föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler.
Då distrikt 29 Granängsringen har haft det lägsta valdeltagandet i kommunen under de senaste valen föreslås att den ytterligare förtidsröstningslokalen placeras i Granängsringen i syfte att öka valdeltagandet där. Vid de allmänna valen 2018 var valdeltagandet i valdistriktet 63,28 procent i kommunalvalet att jämföra med 86,85 procent för kommunen som helhet.

Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 24 augusti till 11 september 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022.pdf

3 Vallokaler vid allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0003 004

Ärende 3

Valnämndens förslag till beslut
1. Vallokaler vid val till riksdag, kommun och region den 11 september 2022 fastställs enligt bilagd förteckning.
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid de allmänna valen den 11 september 2022. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För de flesta distrikt är vallokalerna oförändrade från 2018 års allmänna val.

En ombyggnation av Kumla skola kommer att äga rum under hösten 2022 varför distrikt 23 Trollbäcken V och distrikt 25 Trollbäcken Ö inte kan ha samma vallokaler som brukligt. Med anledning av detta har närliggande lokaler besökts och utvärderats. En fritidsgård och en förskola har uteslutits som vallokal då de inte anses uppfylla tillgänglighetskraven. Trollbäckshallen kan vara ett alternativ men är inte optimal ur tillgänglighetssynpunkt då personer i permobil behöver ta sig in i lokalen via ett duschutrymme. Med anledning av detta föreslås undervåningen i Trollbäckens kyrka som vallokal för både distrikt 23 och distrikt 25 då det är en mycket bra lokal ur tillgänglighetsperspektiv och det bara gäller allmänna valen 2022 under Kumla skolas renovering.

Förvaltningen föreslår även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallokaler vid allmänna val 2022.pdf
Bilaga Vallokaler 2022.pdf

4 Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2022

Dnr: 2022/VN 0004 004

Ärende 4

Valnämndens förslag till beslut
1. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna val 2022.
2. Det bör i möjligaste mån undvikas att personer som har ett känt släktskap med varandra arbetar tillsammans i samma vallokal.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen förordnas röstmottagare av valnämnden. Ur valnämndens reglemente § 3 framgår att rekryteringen av röstmottagare, undantaget ordförande och vice ordförande, kan delegeras till chefen för kommunkansliet. Valnämnden kommer närmre inpå valet att fatta formellt beslut om ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt.

Förvaltningen bedömer att det behövs ungefär lika många röstmottagare 2022 som det behövdes 2018 men det är svårt att förutse hur pandemiläget ser ut i september och vilka åtgärder som kan behöva vidtas vad gäller exempelvis att ordna köer och se till att trängsel inte uppstår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2022.pdf

5 Behörighetsadministratör (BAD) för Tyresö kommun

Dnr: 2022/VN 0005 004

Ärende 5

Valnämndens förslag till beslut
- Till Behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid utses följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen:
- Kristin Norrbom
- Helene Bergström

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten har lanserat sitt nya valdatasystem, Valid vilket ersätter det gamla, Portal. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. I Länsstyrelsens process med att lägga in användare i det nya valdatasystemet Valid behövs behörighetshandlingar som visar vem eller vilka som kommunen anser ska ha Behörighetsadministratörs respektive Inskrivare-behörighet i systemet. Länsstyrelserna har gemensamt kommit fram till att ett beslut behöver fattas i Valnämnden om dessa behörigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighetsadministratör (BAD) för Tyresö kommun.pdf

6 Anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Dnr: 2022/VN 0006 004

Ärende 6

Valnämndens förslag till beslut
1. PostNord anlitas för hantering av Tyresö kommuns förtidsröster.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I likhet med tidigare val föreslås att PostNord anlitas för att hantera Tyresö kommuns förtidsröster. I uppdraget ingår bland annat att hämta förtidsröster på samtliga förtidsröstningsställen dagligen och att kontrollera att antalet förtidsröster stämmer med antalet som är angivet på påsarna, samt att det är rätt antal interna respektive externa förtidsröster. De mottagna förtidsrösterna sorteras sedan av PostNord efter distrikt, och i nummerordning i röstlängden. Förtidsrösterna som ska till andra kommuner sänds iväg enligt PostNords rutin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster.pdf

7 Information till valnämnden

Dnr: 2017/VN 0004 001

Ärende 7

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig föredragning gällande
- Information om budget inför allmänna valen 2022
- Information av förändringar i vallagen

§1 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0001 004

Valnämndens beslut
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att

1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022 .pdf

§2 Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0002 004

Valnämndens beslut
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2022 års allmänna val, under perioden 24/8 till 11/9:
a. Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b. Biblioteket i Tyresö centrum
c. Biblioteket i Trollbäcken
d. Biblioteket i Strand
e. Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen
2. Förtidsröstningen ska för Servicecenters del (punkt a) vara öppen under verksamhetens ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar klockan 11.00-15.00 samt 08.00-20.00 under valdagen.
3. Förtidsröstningen ska på biblioteken (punkt b-d) vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider, dock inte under valdagen.
4. Förtidsröstningen ska i Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen (punkt e) vara öppen klockan 14.00-18.00 under måndag-fredag samt klockan 11.00-15.00 på lördagar.
5. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 24 augusti till den 11 september 2022.
6. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Reservation
Berit Assarsson (M) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande och Rode Kennerberg (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån till sitt eget yrkande.

Beskrivning av ärendet
Förtidsröstningen inför allmänna val inleds den 24 augusti 2022. Valnämnden i varje kommun ansvarar för förtidsröstningen. Trenden i hela landet är att andelen som väljer att förtidsrösta istället för att rösta på valdagen ökar. Det innebär att kommunen måste ha en god beredskap under hela förtidsröstningsperioden. I Tyresö kommun var andelen förtidsröster drygt 42 procent av det totala antalet röster i de allmänna valen 2018, att jämföra med drygt 39 procent i de allmänna valen 2014.

Enligt vallagen 4 kap. 24 § ska en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag under förtidsröstningsperioden. På valdagen ska en förtidsröstningslokal vara öppen under samma tid som vallokalerna är öppna. Förvaltningen föreslår därför att Servicecenter i kommunhuset används som röstningslokal med öppethållande under hela förtidsröstningsperioden samt under valdagen. Vidare föreslås att biblioteken i Tyresö centrum, Trollbäcken och Strand används som förtidsröstningslokaler.

Då distrikt 29 Granängsringen har haft det lägsta valdeltagandet i kommunen under de senaste valen föreslås att den ytterligare förtidsröstningslokalen placeras i Granängsringen i syfte att öka valdeltagandet där. Vid de allmänna valen 2018 var valdeltagandet i valdistriktet 63,28 procent i kommunalvalet att jämföra med 86,85 procent för kommunen som helhet.

Kommunkansliet föreslås få i uppdrag att rekrytera röstmottagare till samtliga förtidsröstningslokaler för perioden 24 augusti till 11 september 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att
1. Följande förtidsröstningslokaler används vid 2022 års allmänna val, under perioden 24/8 till 11/9:
a. Servicecenter, kommunhuset i Tyresö
b. Biblioteket i Tyresö centrum
c. Biblioteket i Trollbäcken
d. Biblioteket i Strand
e. Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen
2. Förtidsröstningen ska för Servicecenters del (punkt a) vara öppen under verksamhetens ordinarie öppettider samt lördagar och söndagar klockan 11.00-15.00 samt 08.00-20.00 under valdagen.
3. Förtidsröstningen ska på biblioteken (punkt b-d) vara öppen under respektive verksamhets ordinarie öppettider, dock inte under valdagen.
4. Förtidsröstningen ska i Tyresö Bostäders lokal i Granängsringen (punkt e) vara öppen klockan 14.00-18.00 under måndag-fredag samt klockan 11.00-15.00 på lördagar.
5. Kommunkansliet ges i uppdrag att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen för perioden 24 augusti till den 11 september 2022.
6. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Yrkande
Berit Assarsson (M) yrkar avslag på beslutspunkt 1e till förmån för förstärkta informationsinsatser i Granängsringen. Rode Kennerberg (KD) biträder Berit Assarssons (M) avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om valnämnden avslår ordförandeförslaget till förmån för avslagsyrkandet på 1e. Ordföranden finner att valnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokaler och bemanning för förtidsröstning vid allmänna val 2022.pdf

§3 Vallokaler vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0003 004

Valnämndens beslut
1. Vallokaler vid val till riksdag, kommun och region den 11 september 2022 fastställs enligt bilagd förteckning.
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som ska finnas i Tyresö kommuns 25 valdistrikt vid de allmänna valen den 11 september 2022. I den bifogade förteckningen listas samtliga föreslagna vallokaler. För de flesta distrikt är vallokalerna oförändrade från 2018 års allmänna val.

En ombyggnation av Kumla skola kommer att äga rum under hösten 2022 varför distrikt 23 Trollbäcken V och distrikt 25 Trollbäcken Ö inte kan ha samma vallokaler som brukligt. Med anledning av detta har närliggande lokaler besökts och utvärderats. En fritidsgård och en förskola har uteslutits som vallokal då de inte anses uppfylla tillgänglighetskraven. Trollbäckshallen kan vara ett alternativ men är inte optimal ur tillgänglighetssynpunkt då personer i permobil behöver ta sig in i lokalen via ett duschutrymme. Med anledning av detta föreslås undervåningen i Trollbäckens kyrka som vallokal för både distrikt 23 och distrikt 25 då det är en mycket bra lokal ur tillgänglighetsperspektiv och det bara gäller allmänna valen 2022 under Kumla skolas renovering.

Förvaltningen föreslår även att chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler. Detta för att underlätta ett snabbt beslut om behov för omställning uppkommer.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att
1. Vallokaler vid val till riksdag, kommun och region den 11 september 2022 fastställs enligt bilagd förteckning.
2. Chefen för kommunkansliet ges delegation att i samråd med valnämndens ordförande besluta om eventuella justeringar i vallokaler.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallokaler vid allmänna val 2022.pdf
Bilaga Vallokaler 2022.pdf

§4 Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0004 004

Valnämndens beslut
1. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna val 2022.
2. Det bör i möjligaste mån undvikas att personer som har ett känt släktskap med varandra arbetar tillsammans i samma vallokal.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen förordnas röstmottagare av valnämnden. Ur valnämndens reglemente § 3 framgår att rekryteringen av röstmottagare, undantaget ordförande och vice ordförande, kan delegeras till chefen för kommunkansliet. Valnämnden kommer närmre inpå valet att fatta formellt beslut om ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt.

Förvaltningen bedömer att det behövs ungefär lika många röstmottagare 2022 som det behövdes 2018 men det är svårt att förutse hur pandemiläget ser ut i september och vilka åtgärder som kan behöva vidtas vad gäller exempelvis att ordna köer och se till att trängsel inte uppstår.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att
1. Chefen för kommunkansliet ges i uppdrag att, med undantag av ordförande och vice ordförande, rekrytera röstmottagare till allmänna val 2022.
2. Det bör i möjligaste mån undvikas att personer som har ett känt släktskap med varandra arbetar tillsammans i samma vallokal.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rekrytering av röstmottagare till allmänna val 2022.pdf

§5 Behörighetsadministratör (BAD) för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/VN 0005 004

Valnämndens beslut
- Till Behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid utses följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen:
- Kristin Norrbom
- Helene Bergström

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten har lanserat sitt nya valdatasystem, Valid, vilket ersätter det gamla, Portal. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. I Länsstyrelsens process med att lägga in användare i det nya valdatasystemet Valid behövs behörighetshandlingar som visar vem eller vilka som kommunen anser ska ha Administratörs- respektive Inskrivarbehörighet i systemet. Länsstyrelserna har gemensamt kommit fram till att ett beslut behöver fattas i Valnämnden om dessa behörigheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att utse följande tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen till Behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid:
- Kristin Norrbom
- Helene Bergström

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behörighetsadministratör (BAD) för Tyresö kommun.pdf

§6 Anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster

Diarienummer 2022/VN 0006 004

Valnämndens beslut
1. PostNord anlitas för hantering av Tyresö kommuns förtidsröster.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I likhet med tidigare val föreslås att PostNord anlitas för att hantera Tyresö kommuns förtidsröster. I uppdraget ingår bland annat att hämta förtidsröster på samtliga förtidsröstningsställen dagligen och att kontrollera att antalet förtidsröster stämmer med antalet som är angivet på påsarna, samt att det är rätt antal interna respektive externa förtidsröster. De mottagna förtidsrösterna sorteras sedan av PostNord efter distrikt, och i nummerordning i röstlängden. Förtidsrösterna som ska till andra kommuner sänds iväg enligt PostNords rutin.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår valnämnden besluta att
1. PostNord anlitas för hantering av Tyresö kommuns förtidsröster.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anlitande av PostNord för hantering av förtidsröster.pdf

§7 Information till valnämnden

Diarienummer 2017/VN 0004 001

Valnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig föredragning gällande
- Information om budget inför allmänna valen 2022
- Information av förändringar i vallagen