Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Sammanträde 2022-03-28

Sammanträde 2022-03-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Särskild förtidsröstning inför de allmänna valen 2022

Dnr: 2022/VN 0009 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.
Förvaltningen föreslår inför de allmänna valen 2022 att den särskilda förtidsröstningen ersätts med ambulerande röstmottagning på kommunens äldreboenden. Förslaget är att det ges möjlighet till ambulerande röstmottagning på kommunens äldreboenden, vid tidpunkt som kommunen kommer överens om med personal vid respektive boende, då de som önskar rösta kan göra det i sin egen bostad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse särskild förtidsröstning inför de allmänna valen 2022 .pdf

2 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2022

Dnr: 2022/VN 0008 004

Ärende 2

Valnämndens förslag till beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2022 .pdf

3 Ordning och utläggning av valsedlar vid de allmänna valen den 11 september 2022

Dnr: 2022/VN 0007 004

Ärende 3

Valnämndens förslag till beslut
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och regionval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten rekommenderar att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning Tyresö kommun haft vid tidigare val.

Partivalsedlar (valsedlar med enbart partinamn) ska läggas ut för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har begärt utläggning av partivalsedlar. Enligt vallagen ansvarar valnämnden enbart för att partivalsedlar och blanka valsedlar finns tillgängliga i röstnings- och vallokaler. Samtliga partier ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.

Kommunkansliet föreslår att samtliga röstmottagningsställen rustas med tre valsedelställ, med tillhörande insynsskydd. I tjänsteskrivelsen beskrivs det hur valsedlarna ska placeras i de tre ställen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordning och utläggning av valsedlar vid de allmänna valen den 11 september 2022 .pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.pdf

4 Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler

Dnr: 2022/VN 0010 004

Ärende 4 D

Valnämndens förslag till beslut
- Propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.2020 års valutredning genomförde en enkätundersökning där 80 procent av landets kommuner deltog. 60 procent av kommunerna hade antagit riktlinjer för politiska aktiviteter och reglerat bland annat minsta avstånd mellan politiska aktiviteter och röstmottagningens entré i meter.
För Tyresö kommuns del föreslår förvaltningen att politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val inte får förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till röstningslokalerna. Med detta avses utöver affischering; utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler.pdf

5 Kommunikationsplan valet 2022

Dnr: 2022/VN 0011 004

Ärende 5

Valnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram för att informera om valet samt uppmuntra invånare i Tyresö att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till Kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf

§8 Särskild förtidsröstning inför de allmänna valen 2022

Diarienummer 2022/VN 0009 004

Valnämndens beslut
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har möjlighet att genomföra en särskild förtidsröstning på vårdinrättningar och särskilda boenden, tidigare kallad institutionsröstning. Syftet med särskilda förtidsröstningen är att vid ett förannonserat tillfälle erbjuda en möjlighet till förtidsröstning på plats i boendet eller vårdinrättningen för personer som i normala fall har svårt att ta sig till en förtidsröstningslokal.

Förvaltningen föreslår inför de allmänna valen 2022 att den särskilda förtidsröstningen ersätts med ambulerande röstmottagning på kommunens äldreboenden. Förslaget är att det ges möjlighet till ambulerande röstmottagning på kommunens äldreboenden, vid tidpunkt som kommunen kommer överens om med personal vid respektive boende, då de som önskar rösta kan göra det i sin egen bostad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att
1. Särskild förtidsröstning genom så kallad institutionsröstning tillhandahålls inte på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.
2. Ambulerande röstmottagning tillhandahålls på kommunens äldreboenden inför de allmänna valen 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse särskild förtidsröstning inför de allmänna valen 2022 .pdf

§9 Behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2022

Diarienummer 2022/VN 0008 004

Valnämndens beslut
- Kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beskrivning av ärendet
PostNord kommer i likhet med tidigare år att ansvara för upphämtning, sortering och distribution av förtidsröster för Tyresö kommuns del. Försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser som kommer till valnämnden via PostNord ska kvitteras ut av behöriga personer utsedda av valnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att kommunpersonal bemyndigas att kvittera ut värdeförsändelser för valnämndens räkning enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behörighet att kvittera ut värdeförsändelser till valnämnden 2022 .pdf

§10 Ordning och utläggning av valsedlar vid de allmänna valen den 11 september

Diarienummer 2022/VN 0007 004

Valnämndens beslut
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och regionval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valmyndigheten rekommenderar att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i alfabetisk ordning. Detta är även den ordning Tyresö kommun haft vid tidigare val.

Partivalsedlar (valsedlar med enbart partinamn) ska läggas ut för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har begärt utläggning av partivalsedlar. Enligt vallagen ansvarar valnämnden enbart för att partivalsedlar och blanka valsedlar finns tillgängliga i röstnings- och vallokaler. Samtliga partier ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.

Kommunkansliet föreslår att samtliga röstmottagningsställen rustas med tre valsedelställ, med tillhörande insynsskydd. I tjänsteskrivelsen beskrivs det hur valsedlarna ska placeras i de tre ställen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att
1. Partivalsedlar och namnvalsedlar för riksdag-, kommun- och regionval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
2. Partierna ansvarar själva för att namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler.
3. Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i alfabetisk ordning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ordning och utläggning av valsedlar vid de allmänna valen den 11 september 2022 .pdf
Bilaga 1 Ordning i valsedelställ.pdf

§11 Propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler

Diarienummer 2022/VN 0010 004

Valnämndens beslut
- Propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.2020 års valutredning genomförde en enkätundersökning där 80 procent av landets kommuner deltog. 60 procent av kommunerna hade antagit riktlinjer för politiska aktiviteter och reglerat bland annat minsta avstånd mellan politiska aktiviteter och röstmottagningens entré i meter.

För Tyresö kommuns del föreslår förvaltningen att politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val inte får förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till röstningslokalerna. Med detta avses utöver affischering; utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val får inte ske närmare än 20 meter från ingången till en byggnad där röstmottagning pågår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse propaganda i anslutning till vallokaler och röstningslokaler.pdf

§12 Kommunikationsplan valet 2022

Diarienummer 2022/VN 0011 004

Valnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
En kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram med syfte att tydliggöra hur information om valet kommer att se ut samt hur invånare i Tyresö kommun kan uppmuntras att använda sin röst och därigenom nå ett högt valdeltagande. I planen har särskild hänsyn tagits till kommunstyrelsens uppdrag om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande som gavs 2021-10-05 §233.

Uppdraget om att se över möjligheterna till ökat valdeltagande gavs initialt av Kommunstyrelsen 2020-06-22 §107 till beredningen för medborgardialog och integration. De beredde uppdraget och återrapporterade till kommunstyrelsen 2021-10-05 §233. Återrapporteringen resulterade i två nya uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen. Det ena uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka antalet vallokaler för förtidsröstning vilket återrapporterades till valnämnden 2022-01-31 §2 och det andra uppdraget innebar att se över möjligheten att utöka informationen om valet vilket återrapporteras i och med detta ärende.

Kommunikationsplanen presenterades muntligt på sammanträdet av Daniel Axelsson och Helena Törnqvist och i bilagan återfinns presentationen av ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunikationsplan för allmänna val 2022.pdf
Kommunikationsplan valet 2022.pdf