Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Preliminär rösträkning enligt valmyndighetens föreskrifter 2022-09-14

Preliminär rösträkning enligt valmyndighetens föreskrifter 2022-09-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Myggdalen

1 Valnämndens preliminära rösträkning vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022

Dnr: 2022/VN 0019 004

Ärende 1

Valnämndens förslag till beslut

1. Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen
sammanträda för att genomföra preliminär rösträkning. Valnämnden granskar
och räknar de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt
och börjar kl 09:00 i Myggdalen, Kommunhuset plan 1.

Under den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som underkänts
av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram under
valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är
preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatsbilagor
för respektive val. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även
till valnämndens sammanträdesprotokoll som lämnas till länsstyrelsen som
sedan gör den slutgiltiga rösträkningen.

§22 Valnämndens preliminära rösträkning vid valet till riksdag, kommun- och

Valnämndens beslut

1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 17:20-17:30.
2. Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att genomföra preliminär rösträkning. Valnämnden granskar och räknar de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och börjar kl 09:00 i Myggdalen, Kommunhuset plan 1. Under den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram under valdagen samt brevröster från utlandet. Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatsbilagor för respektive val. Protokollet med resultatet av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll som lämnas till länsstyrelsen som sedan gör den slutgiltiga rösträkningen.

Ordförandeförslag

Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att

1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan 17:20-17:30.
2. Resultatet av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till

  • Länsstyrelsen.