Din position: Hem > Tyresö kommun > Valnämnden > Preliminär rösträkning enligt Valmyndighetens föreskrifter 2024-06-12

Preliminär rösträkning enligt Valmyndighetens föreskrifter 2024-06-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Myggdalen

1 Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europaparlament år 2024

Diarienummer 2024/VN 0018

Valnämndens förslag till beslut

1. Resultat av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att genomföra preliminär rösträkning. Valnämnden granskar och räknar de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och börjar kl. 09.00 i Myggdalen (kommunhuset i Tyresö, plan 1).

Under den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet.

Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatbilaga. Protokollet med resultat av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll som lämnas till länsstyrelsen som sedan gör den slutgiltiga rösträkningen.

§18 Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europaparlament år 2024

Diarienummer 2024/VN 0018


Valnämndens beslut
1. Resultat av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Enligt 12 kapitlet 1 § vallagen ska valnämnden på onsdagen efter valdagen sammanträda för att genomföra preliminär rösträkning. Valnämnden granskar och räknar de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och börjar kl. 09.00 i Myggdalen (kommunhuset i Tyresö, plan 1).


Under den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som underkänts av valdistrikten under valdagen, förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster från utlandet.


Resultatet av sammanräkningen är preliminärt och redovisas i särskilt protokoll med tillhörande resultatbilaga. Protokollet med resultat av sammanräkningen biläggs även till valnämndens sammanträdesprotokoll som lämnas till länsstyrelsen som sedan gör den slutgiltiga rösträkningen.


Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att valnämnden beslutar att:
1. Resultat av valnämndens preliminära rösträkning godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beslutsgång
Ordförande frågar om valnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att valnämnden bifaller det.


Bilagor
Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europaparlament år 2024.pdf
Sida