Handläggare: Thomas Levin

Till

Tfn: 508 08 056

 

Kungsholmens stadsdelsnämnd

 

 

 

Svar på medborgarförslag - Aktivitetsförslag i Rålambshovsparken

 

 

Förslag till beslut

Förslaget att anlägga en yta för lek, idrott och isbana i Rålambshovsparken överlämnas till idrottsnämnden för vidare beredning.

 

 

 

 

Göran Månsson Thomas Levin

Stadsdelsdirektör Verksamhetschef

 

 

 

Sammanfattning

I ett medborgarförslag i december 2001 föreslås att en plan för fotboll anläggs på ytan mellan Lilla Västerbron och Gjörwellsgatan och att ytan förses med anläggning för konstis vintertid.

Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget, under förutsättning att ytan också fortsättningsvis är öppen för allmänhet och inte hägnas in samt blir en grön konstgräsyta som smälter in i parken. Stadens idrottsnämnd bör få frågan för vidare beredning. Stadsdelsförvaltningen förutsätter att idrottsförvaltningen får i uppdrag att sköta en sådan anläggning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Gemensam service. Stadsdelsnämnden har inbjudit till ett öppet möte kring barns och ungdomars möjligheter till spontan idrott.

Bakgrund

Medborgarförslaget har föranlett omfattande diskussioner och ett särskilt öppet möte, den 10 april. Mötet samlade nära 50 besökande. Vid mötet fanns representanter från stadsdelsnämnden och förvaltningen, gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen.

Diskussionen kom att handla både om möjligheterna att använda parkytor mera flexibelt - det medborgarförslaget egentligen handlar om - och om ytor i Rålambshovsparken som ersättning för eventuellt exploaterade ytor på Stadshagens idrottsplats.

Förvaltningens förslag

Stadsdelsförvaltningen menar att det är viktigt att barn och ungdomar på Kungsholmen ges goda förutsättningar till spontan lek och idrott året runt. En konstfrusen isbana, vilket idag inte finns inom stadsdelen, skulle vara ett mycket bra tillskott.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget, med vissa villkor:

 

Bilagor

  1. Medborgarförslaget.
  2. Karta över aktuell yta.