Handläggare: Göran Sjöqvist

 

Tfn: 508 08 448

 
 

Kungsholmens stadsdelsnämnd

 
 

Frikommunsförsök för rättvisa inom barnomsorgen

Svar på motion från kommunfullmäktige

 

 

Förslag till beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på motionen.

 

 

 

 

 

Göran Månsson Birgitta Dahlin

stadsdelsdirektör verksamhetschef

 

 

Sammanfattning

Motionen föreslår att staden ska få möjlighet att fördela barnomsorgs-medel utifrån föräldrarnas egna önskemål. Förvaltningen tar inte ställning i sakfrågan eftersom det gäller ett politiskt ställningstagande. Däremot redovisas positiva och negativa konsekvenser som kan uppstå vid en sådan förändring som till exempel:

 

 

Bakgrund och förvaltningens synpunkter

Motionärerna föreslår att Stockholms stad uppvaktar regeringen med en uppmaning att ändra lagen så att den möjliggör en försöksverksamhet för några kommuner, däribland Stockholm, att själva fördela de kommunala medlen till barnomsorg utifrån föräldrarnas egna önskemål.

Det är svårt att bedöma hur pass stort intresse föräldrar på Kungsholmen kan tänkas ha för att själva med hjälp av förskolepengen ordna sin barnomsorg. Det finns inte någon stor efterfrågan på familjedaghem eller trefamiljssystem som förvaltningen har kännedom om. Det är däremot mycket hög efterfrågan på förskoleplatser och då ofta från ett års ålder.

Många barn börjar sin förskoleperiod när de just fyllt ett år och det finns ett antal förfrågningar om förskoleplats redan före ettårsdagen. Det förekommer också att en heltids förskoleplats kombineras med barnflicka eller annan anhörig som hämtar och lämnar. Där måste man nog konstatera att det är behovet av omsorg som styr. Behovet av pedagogisk verksamhet för de allra minsta barnen är inte så stort som det är för de lite äldre förskolebarnen.

En farhåga som brukar tas upp vid diskussion om vårdnadsbidrag eller liknande konstruktioner är att det främst blir kvinnorna som stannar hemma. Anledningen till det är att kvinnor generellt har lägre inkomst än män och ekonomin väger tungt när familjerna avgör vem som skall stanna hemma.

Även om fäder i Stockholms stad tar ut föräldraledighet i något mindre omfattning än pappor i landet som helhet bedömer förvaltningen, efter samtal med köande föräldrar, att en stor del av föräldrarna på Kungsholmen delar på föräldraledigheten. Man får anta att det är stora skillnader mellan stadens olika stadsdelar och att genomsnittet för staden därmed inte är helt relevant för en stadsdel som Kungsholmen vars innevånare i stor utsträckning består av föräldrar med välavlönade arbeten och hög utbildningsnivå.

Det verkar därför inte som om det för Kungsholmens stadsdelsområde skulle innebära att just kvinnorna kommer att avstå från sitt yrkesarbete/karriär i någon större utsträckning.

Ett förslag med möjlighet för föräldrar att själva få disponera barnomsorgspengen kan få både positiva och negativa konsekvenser för den kommunala barnomsorgen på Kungsholmen. Till de positiva hör en eventuell minskning av efterfrågan på barnomsorgsplatser inom förskolorna vilket i så fall medför att det blir lättare att uppfylla stadens barnomsorgsgaranti. Det kan också innebära att minskningen av barngruppernas storlek kan fortsätta och att förvaltningen inte behöver ta nya förskolelokaler i anspråk i samma utsträckning som idag.

Negativa konsekvenser som kan uppstå är ett ökat tryck på stadsdelens parklekar vilket kan medföra behov av ytterligare personal. Den öppna förskolan har idag många besökare och motionens förslag innebär troligtvis en ökning av antalet besökare. Det kan också leda till att ytterligare en öppen förskola kan komma att behövas. Sammantaget ger detta totalt sett kostnadsökningar. Det är samtidigt svårt att göra någon djupare konsekvensanalys då de ekonomiska förutsättningarna inte är kända.

Många småbarnsföräldrar känner sig pressade av krav och förväntningar i sin vardag. Det påverkar hela familjen och förskolepersonal beskriver allt oftare att även de små barnen är negativt påverkade av stress.

Statens Folkhälsoinstitut menar att det för barn och ungdomars situation är viktigt att stärka barnfamiljernas sociala trygghet, kompetens och självförtroende. Kanske kan en ökad möjlighet för föräldrar att mer aktivt välja omsorgsform bidra till att familjerna inte upplever sin vardag som alltför stressig.

En farhåga kan dock vara att arbetslösa föräldrar fortsätter att stå utanför arbetsmarknaden med "hjälp" av ett vårdnadsbidrag eller liknande ersättning. Vi vet också att ekonomisk och social ojämlikhet framkallar ohälsa. Det är därför angeläget att dessa konsekvenser noggrant följs upp i ett försök med ökad möjlighet att välja barnomsorg.

__________