Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-01-26

Sammanträde 2021-01-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2020-12-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

8 Förslag till fördelning av medel avseende Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende 2021

9 Reviderad Delegationsordning för äldrenämnden 2021

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 december – 31 december 2020

Dnr ALD 2020/274
Handläggare: Gina Lööf
(Utsänts per e-post eller utgår)

11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 januari 2021 (Utsändes senare per e -post)

12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 21 januari 2021

13 Postlista för 1-31 december 2020

SEKRETESSÄRENDEN

15 Upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av korttidsvård.

SEKRETESS enligt 19 kap. 3 § OSL
Dnr ALD 2020/779
Handläggare: Christina Österling

16 Upphandlingsdokument avseende enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av profilboende.

SEKRETESS enligt 19 kap. 3 § OSL
Dnr ALD 2020/784
Handläggare: Barbro Karlsson

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2020-12-26

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§8 Förslag till fördelning av medel avseende Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende 2021

§9 Reviderad Delegationsordning för äldrenämnden 2021

§10 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1–31 december 2020

§11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 19 januari 2021

§12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 21 januari 2021

§13 Postlista 1 – 31 december 2020

§15 Upphandling av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av korttidsvård SEKRETESS enligt 19 kap. 3 § OSL

§16 Upphandlingsdokument avseende enstaka platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av profilboende SEKRETESS enligt 19 kap. 3 § OSL