Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2021

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Revisionsrapport nr 2/2021 Samverkan utskrivna patienter från slutenvård

9 Anskaffning av trygghetslarm - Genomförandebeslut

Dnr ALD 2021/158
Handläggare: Eva-Lena Eirefelt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stadsövergripande boendeplan 2022 med utblick mot 2040

11 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2020

Dnr ALD 2021/30
Handläggare: Samia Choudhury
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Fördelning av stimulansmedel för God och Nära vård inom äldreomsorgen

13 Fördelning av stimulansmedel för Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

14 Fördelning av stimulansmedel för Psykisk hälsa och suicidprevention 2021

Dnr ALD 2021/87
Handläggare: Jenny Norling / Samia Choudhury
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Hörselmiljöer för äldre - rapport

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 maj 2021 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 22 april och 20 maj 2021

19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation april 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2021-04-20

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§9 Anskaffning av trygghetslarm - Genomförandebeslut

§11 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2020

§13 Fördelning av stimulansmedel för Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

§14 Fördelning av stimulansmedel för Psykisk hälsa och suicidprevention 2021

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 18 maj 2021

§18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 22 april och den 20 maj 2021

§19 Anmälan av beslut fattade enligt delegation april 2021

§20 Postlista april 2021