Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2021-05-25

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

9 Remiss av Motion om ett stadsövergripande program mot rasism

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

10 Revisorernas Årsrapport för Äldrenämnden 2020

11 Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänsten

12 Utredning av förutsättningar för en modell för äldres möte med kultur

13 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal år 2021

14 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

Dnr ALD 2021/263
Handläggare: Kicki Elofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2021

Dnr ALD 2021/17
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av tjänsteutlåtande från socialnämnden Kartläggning - personer i hemlöshet i Stockholms stad 25 september 2020

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 juni 2021 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 10 juni 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2021-05-25

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Äldredirektörens information/presentation

§11 Revidering av förfrågningsunderlag/kontraktsvillkor för upphandling av privata utförare till stadens valfrihetssystem för hemtjänsten

§13 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 1 år 2021

§14 Befogenhet att beordra utbetalning av pengar

§15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2021

§16 Anmälan av tjänsteutlåtande från socialnämnden Kartläggning

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 juni 2021

§18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 10 juni 2021