Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-10-19

Sammanträde 2021-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2021 - 09 - 28

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Motion om att säkerställa tillgången till syrgas på Stockholms stads vård- och omsorgsboenden

8 Remiss av Motion om att staden inrättar en visningsmiljö om välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet

9 Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad

11 Remiss av Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

ÖVRIGA BESLUTS ÄRENDEN

12 Ersättning för merkostnader till följd av covid-19

Dnr ALD 2021/414
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Renovering tekniska system och anpassning Uppbådet 1 till kontor åt äldreförvaltningen

Dnr ALD 2021/105
Handläggare: Eva-Lena Eirefelt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tillämpningsanvisningar för köhantering inom särskilt boende för äldre

15 Statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg

Dnr ALD 2021/428
Handläggare: Marita Tilevi
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Sammanträdestider 2022 för äldrenämnden

Dnr ALD 2021/422
Handläggare: Gina Lööf

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 2 år 2021

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2021

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 oktober 2021

20 Anmälan av Uppföljning och utveckling av arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet från socialnämndens sammanträde den 31 augusti 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2021 - 09 - 28

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Äldredirektörens information/presentation

§8 Remiss av Motion om att staden inrättar en visningsmiljö om välfärdsteknik för att bidra till trygghet och säkerhet

§12 Ersättning för merkostnader till följd av covid-19

§13 Renovering tekniska system och anpassning Uppbådet 1 till kontor åt äldreförvaltningen

§15 Statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg

§16 Sammanträdestider 2022 för äldrenämnden

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 oktober 2021

§20 Anmälan av Uppföljning och utveckling av arbetet med äldre personer som lever i hemlöshet från socialnämndens sammanträde den 31 augusti 2021

§21 Postlista september 2021