Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks medborgarhus, Gustavlundsvägen 168A

5 Ansökan om medel för cannabisförebyggande insats

Dnr: 18-14-1.2.6.

Handläggare: Suzanne Hartenberger, 08-50806125

6 Ansökan om ekonomiska medel för parkinvesteringar under 2015 -2017

Dnr: 565-13-3.1.

Handläggare: Administrativ sekreterare Gunnar Hedman, 08 508 06 439

7 Ändrad organisatorisk tillhörighet för förskolan vid Styresman Sanders väg 16

Dnr: 9-14-1.2.1.

Handläggare: Administrativ sekreterare Elisabet Ödman, 08 508 06 169
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny förskola i kv. Hälsingen 3 vid Grundtvigsgatan 33

Dnr: 10-14-2.6.

Handläggare: Administrativ sekreterare Elisabet Ödman, 08 508 06 169

9 Utseende av personuppgiftsombud

Dnr: 22-14-2.4.

Handläggare: Nämndsekreterae Kajsa Berneus, 08 50806055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

11 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter

Dnr: 574-13-1.5.1.

Handläggare: Medicinsk ansvarig sköterska Ulla Söderlind, 08-508 01 734

12 Ändrade riktlinjer för tobaks - och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

Dnr: 543-13-1.5.1.

Handläggare: Suzanne Hartenberger, 08-508 06 125

13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

Dnr: 544-13-1.5.1.

Kopiorna delas ut med bud.

Handläggare: Suzanne Hartenberger, 08-508 06 125

14 Uppdragsbekräftelse – Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Dnr: 581-13-1.5.1.

Kopiorna delas även ut med bud

Handläggare: Verksamhetscontroller Solveig Blid, 08-508 06 158

15 Yttrande över revisionsrapport ”Systematiskt miljöarbete – Hållbar användning av mark och vatten”

Dnr: 474-13-1.5.3.

Omedelbar justering

Handläggare: Administrativ sekreterare Gunnar Hedman, 08 508 06 439

16 Motion om tillvaratagande av spillvärme

Dnr: 545-13-1.5.3.

Handläggare: Administrativ sekreterare Gunnar Hedman, 08 508 06 439

Anmälningsärenden

17 Anmälan om resultat av livsmedelskontroll på Långskeppets socialpsykiatriska boende

18 Skrivelse om föreningsmeddelandetavlor

Dnr: 471-13-1.2.3.

Handläggare: Administrativ sekreterare Gunnar Hedman, 08 508 06 439

19 Skrivelse om fler återvinningsstationer

Dnr: 470-13-1.2.3.

Handläggare: Administrativ sekreterare Gunnar Hedman, 08 508 06 439

20 Skrivelse om äldreboenden i Bromma

Dnr: 572-13-1.2.3.

Handläggare: Anna-Lena Yngvesson, 08 508 06 314

21 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 50-13-1.1.

Förteckning

Handläggare: Eivor Bernas, 08 508 06 054
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Pensionärsrådet

22 Rådet för funktionshinderfråg or

23 Förvaltningsgruppen

24 Ungdomsrådet

25 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Förteckning 2014-02-04
Finns att läsa vid sammant rädet

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

27 Sociala delegationens protokoll

Protokoll den 17 och den 30 december 2013 samt den 13 och den 16
januari 2014.
Finns at t läsa på sammant rädet

28 Anmälan om kränkande behandling av ett barn vid en förskola.

Dnr: 377-12-1.2.3.

Delas ut med bud

29 Lex Sarah – information

Dnr: 558-13-1.2.2.

Delas ut med bud

29 Lex Sarah – information

Dnr: 557-13-1.2.2.

Delas ut med bud

29 Lex Sarah – information

Dnr: 548-12-1.2.2.

Delas ut med bud
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (215 kb)

§1 Öppet forum

§5 Ansökan om medel för cannabisförebyggande insats

§7 Ändrad organisatorisk tillhörighet för förskolan vid Styresman Sanders väg 16

§8 Ny förskola i kv. Hälsingen 3 vid Grundtvigsgatan 33

§9 Utseende av personuppgiftsombud

§10 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§11 Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter

§12 Ändrade riktlinjer för tobaks - och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

§13 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§15 Yttrande över revisionsrapport ”Systematiskt miljöarbete – Hållbar användning av mark och vatten”

§17 Anmälan om resultat av livsmedelskontroll på Långskeppets socialpsykiatriska boende

§20 Skrivelse om äldreboenden i Bromma

§21 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Förteckningen läggs till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fr.o.m. den 12 november t.o.m. den 19 december 2013.

Dnr 50-14-1.1.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Nämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från den 4 februari 2014.

§23 Pensionärsrådet

Beslut

Nämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från den 4 februari 2014.

§24 Förvaltningsgruppen

Beslut

Nämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från den 30 januari 2014.

§25 Ungdomsrådet

Beslut

Nämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från den 30 januari 2014. 

§26 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Beslut

Nämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning från den 4 februari 2014.

§27 Nämndens och förvaltningens frågor

Jan Tigerström (M), Isabel Smedberg Palmqvist (FP) och Helen Törnqvist (C) anmälde en skrivelse om belysning i Judarns naturreservat. Nämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Helen Törnqvist (C) tog upp frågan om tillagningskök på Brommas förskolor och undrade hur förvaltningen arbetar med detta. 

§28 Sociala delegationens protokoll

§29 Anmälan om kränkande behandling av ett barn vid en förskola.

§30 Lex Sarah – information

§31 Lex Sarah – information

§32 Lex Sarah – information