Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-22

Sammanträde 2018-11-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A

Sammanträdet inleds med en information från stadsdelsförvaltningen
om medborgardialog om Läs mer...Uppväxt fri från våld av
Åsa Winfridsson, preventionssamordnare och Helena Bergkvist, säkerhetssamordnare

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

3 Månadsprognos för oktober 2018

4 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut kv. 3

5 Ändrade regler för adoption - uppdatering av delegationsordningen

6 Om äldres möjligheter till olika typer av dagliga verksamheter - svar på skrivelse från (L)

7 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, se pärm G. Nedskrivning av fordringar Dnr 2.1.-873/2018, Dnr 2.1.-614/2017 se pärm

8 Förskoleundersökningen 2018 - anmälningsärende

10 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

11 Färdplan för ett Stockholm för alla - svar till kommunstyrelsen

Slutet sammanträde

12 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

13 Anmälan av sociala delegationens protokoll.