Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-04-29

Sammanträde 2021-04-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per mars, 2021

8 Motion av Peter Wallmark (SD) om hantering av inkomna markanvisnings-ansökningar. Svar på remiss

9 Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037. Anmälan om svar på remiss

10 Ägarlägenheter. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

11 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. SOU 2020:78. Anmälan om svar på remiss

12 Översiktsplanens styrkraft. Yttrande över rapport från stadsrevisionen

13 Motion om procentregel för idrottsinvesteringar. Svar på remiss

14 Motion (KS 2020/1256) om Snösätra industriområde av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för servicestation inom del av fastigheten Riksby 1:3 i Riksby med OK-Q8 AB. Genomförandebeslut

16 Föravtal avseende fastigheten Gångaren 12, S:t Görans sjukhus, med Region Stockholm. Inriktningsbeslut

17 Markanvisning för ändrad användning från industri till kontor mm inom tomträttsfastigheterna Gladan 5, Gladan 6 och Gladan 7 i Stadshagen till Kungsleden Gladan 5 ekonomisk förening, Kungsleden Gladan 6 AB respektive Kungsleden Gladan 7 AB

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Fruängsgården 1 och Fruängsgården 6 i Fruängen till AB Familjebostäder

19 Mark- och genomförandeavtal avseende ny VA- och mottagningsstation inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra med Trafikverket.

20 Markanvisning för högskolelokaler och centrumändamål inom fastigheterna Styckmästaren 1, 2, 4, Sandstugan 3, Enskede Gård 1:1 och Johanneshov 1:1 i Johanneshov till Atrium Ljungberg AB. Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Styckmästaren 1 och 3 till Atrium Ljungberg Slakthuset 22 AB och Atrium Ljungberg AB.

21 Reviderat utredningsbeslut för projekt Loudden

22 Förnyad markanvisning för bostäder och kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteret Ribosomen i Hagastaden till Fastighets AB Stenhöga Ettan

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Serneke Sverige AB

24 Förlängt markanvisningsavtal för bostäder och verksamheter inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Gasverket Holding AB

25 Avtal gällande Slussen. Svar på skrivelse

26 Svar på skrivelse om talangbostäder

27 Markanvisning för skoländamål inom fastigheterna Resedan 2 och 6 i Norrmalm till Skolfastigheter i Stockholm AB

28 Detaljplan för Stallmästaregården i Solna kommun, Solna Haga 2:7 m.m. Svar på remiss

29 Markanvisning för spårtrafik inom fastigheterna Norrmalm 4:41 och 4:62 m fl på Norrmalm till Staten genom Trafikverket

30 Jämförelseförfarande inför markanvisning av Valparaiso, Norra Djurgårdsstaden

31 Förlikningsavtal med Züblin Scandinavia AB avseende entreprenad NS20, Spårtunnel Värtabanan, i Hagastaden

Dnr: Dnr E2021-01344

Sekretess enligt 19 kap 9 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ

32 Nytt utpekande av riksintressen 2021 Anmälan av svar på remiss från Trafikverket

33 Promemoria Ordning och reda på avfallet. Anmälan om svar på remiss

34 Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar. Gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler). Anmälan om svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per mars, 2021

§8 Motion av Peter Wallmark (SD) om hantering av inkomna markanvisnings-ansökningar. Svar på remiss

§9 Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037. Anmälan om svar på remiss

§10 Ägarlägenheter. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

§11 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. SOU 2020:78. Anmälan om svar på remiss

§12 Översiktsplanens styrkraft. Yttrande över rapport från stadsrevisionen

§13 Motion om procentregel för idrottsinvesteringar. Svar på remiss

§14 Motion (KS 2020/1256) om Snösätra industriområde av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss

§15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för servicestation inom del av fastigheten Riksby 1:3 i Riksby med OK-Q8 AB. Genomförandebeslut

§16 Föravtal avseende fastigheten Gångaren 12, S:t Görans sjukhus, med Region Stockholm. Inriktningsbeslut

§17 Markanvisning för ändrad användning från industri till kontor mm inom tomträttsfastigheterna Gladan 5, Gladan 6 och Gladan 7 i Stadshagen till Kungsleden Gladan 5 ekonomisk förening, Kungsleden Gladan 6 AB respektive Kungsleden Gladan 7 AB

§19 Mark- och genomförandeavtal avseende ny VA- och mottagningsstation inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra med Trafikverket.

§20 Markanvisning för högskolelokaler och centrumändamål inom fastigheterna Styckmästaren 1, 2, 4, Sandstugan 3, Enskede Gård 1:1 och Johanneshov 1:1 i Johanneshov till Atrium Ljungberg AB. Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Styckmästaren 1 och 3 till Atrium Ljungberg Slakthuset 22 AB och Atrium Ljungberg AB.(

§21 Reviderat utredningsbeslut för projekt Loudden

§22 Förnyad markanvisning för bostäder och kontor inom del av fastigheten Vasastaden 1:16, blivande kvarteret Ribosomen i Hagastaden till Fastighets AB Stenhöga Ettan

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Serneke Sverige AB

§24 Förlängt markanvisningsavtal för bostäder och verksamheter inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Gasverket Holding AB

§25 Avtal gällande Slussen. Svar på skrivelse

§26 Svar på skrivelse om talangbostäder

§27 Markanvisning för skoländamål inom fastigheterna Resedan 2 och 6 i Norrmalm till Skolfastigheter i Stockholm AB

§28 Detaljplan för Stallmästaregården i Solna kommun, Solna Haga 2:7 m.m. Svar på remiss

§29 Markanvisning för spårtrafik inom fastigheterna Norrmalm 4:41 och 4:62 m fl på Norrmalm till Staten genom Trafikverket

§30 Jämförelseförfarande inför markanvisning av Valparaiso, Norra Djurgårdsstaden

§31 Förlikningsavtal med Züblin Scandinavia AB avseende entreprenad NS20, Spårtunnel Värtabanan, i Hagastaden

§32 Nytt utpekande av riksintressen 2021 Anmälan av svar på remiss från Trafikverket

§33 Promemoria Ordning och reda på avfallet. Anmälan om svar på remiss

§34 Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för vägar. Gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler). Anmälan om svar på remiss