Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-02-17

Sammanträde 2022-02-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Behovet av beslutsunderlag som synliggör målkonflikter. Skrivelse från vänsterpartiet. Svar på remiss

8 Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033. Anmälan om svar på remiss

9 Utveckling av Järva. Motion av Emilia Bjuggren, Maria-Elsa Salvo och Anders Göransson (alla S). Svar på remiss

10 Upplåtelse av tomträtt i fastigheten Lillsjönäs 2

11 Upplåtelse av tomträtt i fastigheten Marö 5

12 Ny idrottshall i Slakthusområdet. Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V)

13 Överenskommelse om exploatering med markförsäljning och tomträttsupplåtelse, för bostads-, förskole- och kommersiella ändamål inom kv. Fader Bergström i Hägersten med Skanska, Ikano Bostad och Lennart Ericsson. Exploateringsavtal med Rikshem. Genomförandebeslut

14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Giftas 1, Oväder 2 & 3 i Hägersten med Svanberg & Sjögren Bygg AB och Turako Fastighetsutveckling AB

15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden med Bo Rätt i Stockholm BORIS AB, Sandellsandberg Fastigheter AB, Borishem nr 6 AB och Småa AB

16 Godkännande av markförvärv för skoländamål avseende del av fastigheten Borrsvängen 13 i Gubbängen från Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

17 Tillägg till markanvisningsavtal rörande fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Sveafastigheter Bostad AB

18 Markanvisning för vård- och trygghetsboende inom Sommaren 10 och del av Södermalm 11:23 inom Södermalm till Einar Mattsson Projekt AB (PU

19 Förlängd upplåtelsetid för arrende vid Holger Bloms Plats, del av fastigheten Kungsholmen 2.2, Kungsholmen via Stockholms Hamn AB

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Traneberg 1:13 och Alvik 1:1 i Traneberg och Alvik till Anders Bodin Fastigheter AB

21 Markanvisning för kontor, handel, hotell, parkering, vård, utbildning och centrumverksamhet inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma till Trafikflyget 9 i Stockholm. Inriktningsbeslut

22 Slutredovisning av utbyggnad för Brofästet - Dp 2011-16149-54 inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Östermalm

23 Pausad nyproduktion inom fastigheten Saima 1 och Kotka 1, Akalla. Svar på skrivelse från Susanne Urban med flera (alla V)

24 En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter. Anmälan om svar på remiss

25 Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022-2027. Anmälan om svar på remiss

26 Promemorian - Aktivitetskravet i plan- och bygglagen. Anmälan om svar på remiss

29 Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. Anmälan om svar på remiss

30 EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709. Anmälan om svar på remiss

31 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

Dnr: Dnr E2021-04835

Bordlades 2021-12-16, punkt 38


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Kajstrategi för Stockholms stad

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Behovet av beslutsunderlag som synliggör målkonflikter. Skrivelse från vänsterpartiet. Svar på remiss

§8 Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033. Anmälan om svar på remiss

§9 Utveckling av Järva. Motion av Emilia Bjuggren, Maria-Elsa Salvo och Anders Göransson (alla S). Svar på remiss

§12 Ny idrottshall i Slakthusområdet. Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V)

§13 Överenskommelse om exploatering med markförsäljning och tomträttsupplåtelse, för bostads-, förskole- och kommersiella ändamål inom kv. Fader Bergström i Hägersten med Skanska, Ikano Bostad och Lennart Ericsson. Exploateringsavtal med Rikshem. Genomförandebeslut

§14 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Giftas 1, Oväder 2 & 3 i Hägersten med Svanberg & Sjögren Bygg AB och Turako Fastighetsutveckling AB

§15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Hydrografen 1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden med Bo Rätt i Stockholm BORIS AB, Sandellsandberg Fastigheter AB, Borishem nr 6 AB och Småa AB

§16 Godkännande av markförvärv för skoländamål avseende del av fastigheten Borrsvängen 13 i Gubbängen från Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§17 Tillägg till markanvisningsavtal rörande fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Sveafastigheter Bostad AB

§18 Markanvisning för vård- och trygghetsboende inom Sommaren 10 och del av Södermalm 11:23 inom Södermalm till Einar Mattsson Projekt AB (PU

§19 Förlängd upplåtelsetid för arrende vid Holger Bloms Plats, del av fastigheten Kungsholmen 2.2, Kungsholmen via Stockholms Hamn AB

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Traneberg 1:13 och Alvik 1:1 i Traneberg och Alvik till Anders Bodin Fastigheter AB

§21 Markanvisning för kontor, handel, hotell, parkering, vård, utbildning och centrumverksamhet inom fastigheten Trafikflyget 9 i Bromma till Trafikflyget 9 i Stockholm. Inriktningsbeslut

§22 Slutredovisning av utbyggnad för Brofästet - Dp 2011-16149-54 inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Östermalm

§23 Pausad nyproduktion inom fastigheten Saima 1 och Kotka 1, Akalla. Svar på skrivelse från Susanne Urban med flera (alla V)

§24 En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter. Anmälan om svar på remiss

§26 Promemorian - Aktivitetskravet i plan- och bygglagen. Anmälan om svar på remiss

§29 Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. Anmälan om svar på remiss

§30 EU kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709. Anmälan om svar på remiss

§31 Markanvisning för vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, bostäder och förskola inom del av fastigheten Hjorthagen 1:5 m.fl. till NREP AB, JM AB och Gimle Bostad AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden