Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-03-24

Sammanträde 2022-03-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Anmälan av svar på remiss

7 Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026. Svar på remiss (FL)

8 Ekonomisk uppföljning per februari, 2022

9 Remiss av Liljeholmsbroarna, större åtgärder. Inriktningsbeslut. Svar på remiss

10 Överenskommelse om Tilläggsavtal till avtal om spärrkonto bilagt till överenskommelse av exploatering för Marievik 14-15, 19 och 22-30

11 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB och AB Familjebostäder avseende Kabelverket 13 m.fl. i Solberga, Älvsjö

12 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 (Vårbergstoppen) i Vårberg till Fastighets AB Lomholmen 1 och Fastighets AB Viggholmen 1

13 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och förskola inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Byggnads AB Abacus, Järntorget Bostad AB och Järntorget Byggrätts AB

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder, förskola och mindre lokaler inom del av fastigheten Kylfacket 1 och Kylfacket 4 med LS Slakthusgränd AB

15 Exploateringsavtal med Olov Lindgren AB avseende fastigheten Ledarö 3 samt markanvisning inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Olov Lindgren AB

17 Centrallager för livsmedel inom fastigheten Fejan 2 i Larsboda med Logistic Contractor AB och LC Development Fastigheter 15 AB. Genomförandebeslut

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Wallenstam AB

19 Granskningsförslag på järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad rörande sträckan Duvbo-Spånga. Anmälan om svar på remiss

20 Rättelse av beslutsmening avseende planerad exploatering inom fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan AB och JM AB. Inriktningsbeslut

21 Utökad markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Willhelm Stockholm AB. Detaljplan för Lappmannen 4 med mera i stadsdelen Blackeberg. Svar på remiss av planförslag

23 Förslag till reviderad framkomlighetsstrategi. Svar på remiss

24 Promemoria - Parkering av Elsparkcyklar. Svar på remiss

25 Utveckla och tillämpa skärpta klimatkrav vid upphandling av transporter och entreprenader. Redovisning av budgetuppdrag

26 Delegationsordning för exploateringskontoret. Revidering

27 Förvärv av byggnader samt upphörande av tomträtt på Postgården 2 och 4 inom projektet Årstafältet. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Anmälan av svar på remiss

§7 Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026. Svar på remiss

§8 Ekonomisk uppföljning per februari, 2022

§9 Remiss av Liljeholmsbroarna, större åtgärder. Inriktningsbeslut. Svar på remiss

§10 Överenskommelse om Tilläggsavtal till avtal om spärrkonto bilagt till överenskommelse av exploatering för Marievik 14-15, 19 och 22-30

§11 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB och AB Familjebostäder avseende Kabelverket 13 m.fl. i Solberga, Älvsjö

§12 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 (Vårbergstoppen) i Vårberg till Fastighets AB Lomholmen 1 och Fastighets AB Viggholmen 1

§13 Tillägg till överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och förskola inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Byggnads AB Abacus, Järntorget Bostad AB och Järntorget Byggrätts AB

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder, förskola och mindre lokaler inom del av fastigheten Kylfacket 1 och Kylfacket 4 med LS Slakthusgränd AB

§15 Exploateringsavtal med Olov Lindgren AB avseende fastigheten Ledarö 3 samt markanvisning inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till Olov Lindgren AB

§17 Centrallager för livsmedel inom fastigheten Fejan 2 i Larsboda med Logistic Contractor AB och LC Development Fastigheter 15 AB. Genomförandebeslut

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Wallenstam AB

§19 Granskningsförslag på järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad rörande sträckan Duvbo-Spånga. Anmälan om svar på remiss

§20 Rättelse av beslutsmening avseende planerad exploatering inom fastigheterna Alvik 1:18 och Racketen 10 med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB c/o Vasakronan AB och JM AB. Inriktningsbeslut

§21 Utökad markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Willhelm Stockholm AB. Detaljplan för Lappmannen 4 med mera i stadsdelen Blackeberg. Svar på remiss av planförslag

§23 Förslag till reviderad framkomlighetsstrategi. Svar på remiss

§24 Promemoria – Parkering av Elsparkcyklar. Svar på remiss

§25 Utveckla och tillämpa skärpta klimatkrav vid upphandling av transporter och entreprenader. Redovisning av budgetuppdrag