Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - internt 2006-02-16

Sammanträde - internt 2006-02-16

Datum
Klockan
16.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 09/2005-12-15

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 6/2005-12-15

5 Anmälningsärenden

• Fri handel – utan tullar – även i Stockholm; skrivelse av Yvonne Fernell-Ingelström (m)
(inkommen skrivelse utsänd)
• 153 270 kr – faktura från Clear Channel för reklam i tunnelbanan under kampanj för stadens konsumentvägledning
• 220 000 kr – faktura från Ann&Annas Kommunikationsbyrå för arbete med Konsumentmagasinet
• 121 250 kr – faktura från Ann&Annas Kommunikationsbyrå för arbete med reklamkampanjen i tunnelbanan

6 Verksamhetsberättelse med bokslut 2005 för konsumentnämnden

Konsumentnämndens verksamhet under 2005 kännetecknas återigen av uppmärksammade och välbesökta arrangemang. Samarbetet med stads- och fackförvaltningar samt frivilligorganisationerna har ökat och nämnden har på ett framgångsrikt sätt lyft de konsumentpolitiska frågorna i staden.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Ekonomisk månadsrapport per den 31 januari 2006

Dnr: 100-016-06

Månadsrapporter är till skillnad från månadsprognoser ingen prognos utan redovisar endast den ekonomiska förbrukningen vid ett visst datum. Ekonomiska beslut och genomförda inköp syns inte heller i bokföringen förrän efter 1 – 1,5 månader efter det att varan/tjänsten levererats

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (52 kb)

8 Remissyttrande över motion om en momsfri dag (2005:66) av Sofia Arkelsten (m)

Dnr: 30-088-05

Motionären föreslår att staden ska verka för ökad konsumtionsstimulans.
För konsumenten är konsumtion inget självändamål, när det förestavas av andra intressen än konsumenternas egna behov. Att därtill stimulera en kommersiell konsumtion med allmänna medel måste anses vara omotiverat.


Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077
Bilagor
Bilaga (37 kb)

9 Tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende (KS Dnr 327-4068-2005)

Dnr: 50-077-05

Konsumentförvaltningen anser att förslaget att utlysa en tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende är ett bra sätt att ytterligare sätta fokus på de äldres måltidssituation. Mat är så mycket mer än näring på en tallrik.
Förvaltningen har genom kostenheten sett exempel på ett antal äldreboenden och upphandlingar av äldremat där fokus ligger på faktorer som inte gynnar äldres matglädje och näringsintag. Det är viktigt att inte blanda ihop begreppen, maten d.v.s. det som ligger på tallriken med måltidsmiljön d.v.s. de yttre faktorerna runt omkring. Detta föranleder behovet av att fastställa kvalitetskriterier för vad som avses med ”bästa maten” respektive ”trevligaste miljön”.
Att ges möjlighet att välja mat fungerar endast i praktiken i de fall maten lagas i nära anslutning till matgästen. Personalens förutsättningar att påverka maten respektive måltidsmiljön skiljer sig åt.

Att endast locka med äran av att vinna ser förvaltningen inte tillräckligt motiverande för att arbeta med denna viktiga fråga. Det krävs också att de tävlande bidragen kan uppvisa en genomtänkt struktur och ett medvetet ställningstagande utifrån enhetens rådande förutsättningar för att uppnå ”bästa maten” och ”trevligaste miljön”. Det vinnande bidraget måste uppmärksammas i staden och forum skapas för att delge andra resultaten för fortsatt arbete i frågan.


Handläggare: Christina Sollenberg, 08-508 43 083
Bilagor
Bilaga (40 kb)

10 Plansamråd för detaljplan för del av fastigheterna Mätstickan och Mätkedjan mm i Fagersjö i stadsdelen Farsta Plansamrådsyttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2002-13293-54

Dnr: 401-002/2006

Stadsbyggnadskontoret har skickat en remiss för fastigheterna Mätstickan och Mätkedjan i Fagersjö i stadsdelen Farsta för yttrande. Förslaget innebär att tre nya flerbostadshus uppförs i Fagersjö centrum. En förutsättning för detta är att två befintliga centrumbyggnader samt att en värmeanläggning i Fagersjö centrum rivs.

Förvaltningen har lämnat synpunkter om service och ekologiskt byggande.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (38 kb)

11 Strategi för Agenda 21- arbetet i Stockholms stad 2006 Remissyttrande dnr 303-5090/2005

Dnr: 015-014/2006

Förvaltningen stödjer förslaget om en central policy för hållbar utveckling/Agenda 21 med de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och att dessa integreras i stadens system för ledning och uppföljning, ILS. Hållbarhetsaspekten föreslås ingå i stadens samtliga inriktningsmål och blir därmed styrande för arbetet med hållbar utveckling/Agenda 21 inom stadens alla verksamhetsområden och gentemot medborgarna.

Förvaltningen föreslår att ett långsiktigt styrdokument för hållbar utveckling tas fram och som är gemensamt för hela staden och är hållbart över mandatperioder.


Handläggare: Lotta Hansson, 08-508 430 75
Bilagor
Bilaga (40 kb)

12 Begäran om rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr: 131-021-06

Förordnande av rättegångsombud vid Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

13 Märkning av restauranger

Dnr: 401-017-06

Konsumentförvaltningen har enligt budget 2005 utrett möjligheterna att etablera ett frivilligt kommunalt system för kvalitetsmärkning av restauranger. Förvaltningen anser att det är alltför osäkert, kostnadskrävande och svårt att utveckla ett trovärdiga och praktiskt genomförbart märkningssystem. Förvaltningen bör istället samarbeta med organisationer och näringslivet för att samla in och publicera information om ekologiska restauranger.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70
Bilagor
Bilaga (54 kb)

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

 

 

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Ledamoten Daniel Somos (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum tisdagen den 28 februari 2006 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 09/2005-12-15

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 6/2005-12-15

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§5 Anmälningsärenden

 

·         Fri handel – utan tullar – även i Stockholm; skrivelse av Yvonne Fernell-Ingelström (m)

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

 

 

·         153 270 kr – faktura från Clear Channel för reklam i tunnelbanan under kampanj för stadens konsumentvägledning

·         220 000 kr – faktura från Ann&Annas Kommunikationsbyrå för arbete med Konsumentmagasinet

·         121 250 kr – faktura från Ann&Annas Kommunikationsbyrå för arbete med reklamkampanjen i tunnelbanan

 

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att lägga anmälningarna till handlingarna.

 

§6 Verksamhetsberättelse med bokslut 2005 för konsumentnämnden

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-17, (KoF dnr 120-008-2006)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade, med instämmande från (kd), bifall till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde att han lämnade ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till moderaternas budgetförslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

  1. godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut för 2005 och överlämna den till revisorerna och kommunfullmäktige med ändring och tillägg på sid 7 under rubriken ”Barnkonventionen”. Första meningen lyder: Det är främst tre artiklar i Barnkonventionen som berör nämndens arbete, artikel 17 om massmedias roll, artikel 29 om utbildning och artikel 31 om lek och fritid.

 

  1. därutöver anföra följande

 

Verksamhetsberättelsen blir en trevlig påminnelse om allt bra arbete som gjorts på en av stadens minsta förvaltningar med så gott resultat under 2005. Det utåtriktade arbetet gentemot stockholmarna och satsningen på ungdomar går som en röd tråd genom verksamheten.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (fp), (kd) och (m) med hänvisning till respektive yrkanden.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§7 Ekonomisk månadsrapport per den 31 januari 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-06, (KoF dnr100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per den 31 januari 2006.

§8 Remissyttrande över motion om en momsfri dag (2005:66) av Sofia Arkelsten (m)

(KS dnr 109-4454/2005 RI)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-26, (KoF dnr 30-088-05)

 

Yrkande

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. att bifalla motionen
  2. att därutöver anföra

Sverige ligger idag högst av samtliga EU-länder i skattetryck. Detta borde vara skäl nog till att åtminstone under en dag om året möjliggöra för även låginkomsttagare att handla till en rimlig penning.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt förslag

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende (KS Dnr 327-4068-2005)

(KS dnr 327-4068-2005)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-24, (KoF dnr 50-077-05)

 

Yrkande

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut, till vilket (fp) anslöt sig, och yrkade bifall till detta:

 

  1. att bifalla motionen
  2. att därutöver anföra

Att utlysa en tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende är ett utmärkt förslag. Det är viktigt att uppmärksamma måltiderna för de äldre, som är så viktiga både ur näringssynpunkt och social synpunkt.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) till beslut och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      tillstyrka motionen

 

2.      i huvudsak godkänna och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§10 Plansamråd för detaljplan för del av fastigheterna Mätstickan och Mätkedjan mm i Fagersjö i stadsdelen Farsta Plansamrådsyttrande över detaljplaneförslag S-Dp 2002-13293-54

(S-Dp 2002-13293-54)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-06, (KoF dnr 401-002-06)

 

Yrkande

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. att lämna remissen utan eget ställningstagande
  2. att därutöver anföra

Att Konsumentnämnden yttrar sig över detaljplaneförslag riskerar att ytterligare förlänga de redan alldeles för långa beslutsprocesser som drabbar byggandet i Stockholm. Vi väljer därför att inte ta ställning till förslaget från förvaltningen.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anmälde därtill ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som plansamrådsyttrande

 

2.      därtill gjorde nämnden ett särskilt uttalande:

 

Planförslaget verkar väl genomtänkt när det gäller helheten av service, butiker, förskola, skola och fritidsgård i förhållande till bostäderna. Det är grundläggande att de bostäder som byggs har en hyresnivå som gör att vanliga stockholmare har råd att efterfråga dem.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till eget yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§11 Strategi för Agenda 21- arbetet i Stockholms stad 2006 Remissyttrande dnr 303-5090/2005

(KS dnr 303-5090/2005)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-06, (KoF dnr 015-014-06)

 

Yrkande

Ledamoten Daniel Somos (m) anmälde ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

  1. att överlämna följande svar på remissen

Det är angeläget att miljöhänsyn tas i stadens arbete. Däremot finns risk att de mål för stadens Agenda 21-arbete som har definierats faktiskt bryter mot en av de delar av utvecklingen som också ska omfattas av hänsyn: den ekonomiska utvecklingen.

 

Vissa åtgärder som staden har ägnat sig åt, exempelvis anställandet av Agenda 21-samordnare på stadsdelsnivå, är en felanvändning av stadens resurser. Miljöarbetet skulle vara mer gynnat av andra insatser, exempelvis åtgärder mot klotter och nedskräpning. Det arbete som bedrivs i staden bör samordnas av en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd, medan övervägningarna kring vilka intressen som ska väga tyngst i stadens beslutsfattande bör göras i kommunstyrelsen.

 

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde att (fp) lämnade remissen utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (m) med hänvisning till sitt yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

 

§12 Begäran om rättegångsfullmakt för Stadsledningskontorets juridiska avdelning

 

Ärendet

Förelåg rubricerad hemställan (KoF dnr 131-021-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till hemställan.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att ge följande rättegångsfullmakt

 

Förordnande av

rättegångsombud

vid Stadslednings-

kontorets juridiska avdelning

   Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom

   nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

 

§13 Märkning av restauranger

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-06, (KoF dnr 401-017-06)

 

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) yrkade bordläggning av ärendet.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

 

§14 Förvaltningen informerar

 

·         Sammanträdet inleddes med projektledarens Bitte Davidsson genomgång av pågående genomlysning ”Effektivt resursutnyttjande i stadens nämnder” av stadens nämnder, bolag och förvaltningar.

 

·         Utdelades information om årets konsumentdagar på Djurö 8-10 maj 2006. Sista anmälningsdag är den 15 mars, varför nämnden snarast bör utse ev. deltagare. Möjligheten till deltagande kan ske antingen helinackorderat alla 3 dagarna, motsvarande fast utan logi eller enbart den under ”Mötesplats KonsumentSverige”, Konsumentverkets dag den 10 maj.

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att ge möjlighet för 7 förtroendevalda (4 från majoriteten och 3 från oppositionen) att delta under konsumentdagarna. Deltagare och omfattning får diskuteras och överenskommas inom nämnden fram till den 15 mars.

 

·         Utdelades program för Mateventet i Kulturhuset den 15 mars

 

·         Utdelades rapport från studiebesöket i Bryssel 1-2 december 2005.

 

§15 Övriga frågor

 

- inga frågor -

 

 

Vid protokollet

 

  

Göran W Edenberg

nämndsekreterare