Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde - internt 2006-10-24

Sammanträde - internt 2006-10-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 07/2006-09-20

4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 4/2006-09-14

5 Ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2006

Dnr: 100-016-06

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Remissvar avseende Policys för upphandling och konkurrensutsättning (Dnr 125-2436/2006)

Dnr: 015-058-06

Handläggare: Göran W Edenberg, 08-508 43 077

7 Analys av kostenhetens kursutvärderingar samt kostenhetens enkätstudie

Dnr: 603-083-06

Resultatet av analyserna visar att det varit stor efterfrågan på kostprojektets tjänster och att chefer och personal i stadens verksamheter i hög grad önskar att kostenheten blir permanent i staden. Analyserna är ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet för ”Säker & Bra mat - i stadens verksamheter”

Handläggare: Lars-Åke Hansson, 08-508 43 082

8 Garantera resurser för stadens kostverksamhet

9 Förslag till ny framtida organisation för en samlad konsumentverksamhet i Stockholms stad

Dnr: 021-067-06

Konsumentförvaltningen anser i likhet med skrivelsen att oavsett vilken nivå staden vill ha i det konsumentpolitiska arbetet så är det viktigt att hitta den organisation och det arbetssätt som ger mest valuta för pengarna. Förvaltningen anser att man måste ha ett klart definierat mål och uppdrag för konsumentverksamheten. En samsyn när det gäller uppdraget; dess innehåll och utförande förutsätter en gemensam huvudman för verksamheten.

Förvaltningen föreslår därför att stadens konsumentverksamhet samlas i en gemensam central organisation. Det är nu hög tid att stockholmarna får en likvärdig konsumentvägledning bl.a. med avseende på tillgänglighet, kvalitet och servicenivå oavsett inom vilket stadsdelsnämndsområde man är bosatt i. Likställighetsprincipen och demokratiaspekten är i detta sammanhang två viktiga faktorer att ta hänsyn till. En framtida organisation där nuvarande resurser samordnas ökar förutsättningarna för detta och ger en mer kostnadseffektiv verksamhet än vad dagens decentraliserade organisation ger utrymme för.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

10 Förslag om att inrätta en skuldakut i Stockholm stad

Dnr: 301-070-06

Den nya skuldsaneringslagen ålägger kommunerna en skyldighet att ge råd och anvisningar i budget- och skuldrådgivningsfrågor till skuldsatta personer både under och efter ett skuldsaneringsförfarande. Detta talar starkt för att staden måste förstärka redan befintlig verksamhet i stadsdelsnämnderna istället för att som förslaget är utformat inrätta en skuldakut eller ge bidrag till frivilligorganisationer som arbetar med skuldsatta. Förvaltningen anser därför i första hand att stadsdelsnämnderna ska tillföras ökade resurser för att anställa fler budget- och skuldrådgivare.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

11 Anmälan om inkomna ärenden

12 Förvaltningen informerar

„« Avvikelserapportering till Tertialrapport 2

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

 

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Anders Boberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justering äger rum måndagen den 6 november 2006 kl. 12.00  på konsumentförvaltningens expedition.

 

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 07/2006-09-20

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§4 Anmälan av konsumentnämndens m fl handikappråd justerade protokoll 4/2006-09-14

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

 

§5 Ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-10, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 30 september 2006.

§6 Remissvar avseende Policys för upphandling och konkurrensutsättning (Dnr 125-2436/2006)

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-12, (KoF dnr 015-058-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde gemensamt förslag för (mp), (s) och (v) och yrkade bifall till detta:

 

1.      som svar på remissen besluta följande

 

under den senaste mandatperioden har staden arbetat målinriktat och intensivt med att ställa miljökrav i upphandlingar. Trots juridiska hinder i lagstiftningen vill vi fortsätta finna vägar som gör det möjligt att även ställa relevanta etiska och sociala krav. Antidiskrimineringsklausuler, uppförande koder, krav på ILO:s kärnkonventioner och kollektivavtal anser vi ska vara självklarheter när staden gör upphandlingar och att vi i övrigt bifaller förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde gemensamt yrkande för (kd), (m) och (fp) att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) anmälde därutöver ett särskilt uttalande:

 

Vi vill lämna ärendet utan eget ställningstagande med hänsyn till att den nya majoriteten har anfört att konkurrensprogrammet och näringslivsprogrammet ska revideras och en ny upphandlingspolicy arbetas fram. Man ska även revidera upphandlingsförfarandet med hänsyn till att se till att även småföretagare kan vara med i olika upphandlingar från staden.

 

Underlaget i ärendet bygger på att de kommunala bolagen och nämnderna är egna upphandlade enheter. Det kan vara en bra lösning, men på sikt bör man dock fundera på om det inte vore klokare att samla upphandlingskompetensen till en gemensam enhet för staden.

 

Det är viktigt att de kommunala upphandlingarna sker effektivt och att upphandlingen sker med det tydliga målet att gynna skattebetalarna. I dag saknar upphandlingsstrukturen i stora delar incitament för att uppnå detta. För att råda bot på detta skulle man exempelvis kunna inrätta en upphandlingsenhet med egen budget som upphandlar åt övriga enheter.

 

·    Det bör införas incitamentsstrukturer för att göra upphandlingarna snabba, bra och till störst nytta för skattebetalarna.

·    Det bör finnas tydliga begräsningar i offentliga bolags och myndigheters möjlighet att delta i upphandlingar

·    Det bör även skapas incitament och regelverk för offentliga verksamheter att släppta in privata aktörer i sina verksamheter.

 

I ärendet antyds också att exempelvis krav på Rättvisemärkta produkter ska kunna ingå i en offentlig upphandling. Eftersom det inte finns några bevis för att Rättvisemärkta produkter skulle vara överlägsen annan produktion för de producerande ländernas välbefinnande så är det självklart mycket olyckligt att ta med den typen av krav. Fokus bör istället ligga på tjänstens kvalitet och pris.

 

Kraven på miljövänlighet bör också handhas varsamt. I linje med den nya majoritetens krav så är det i detta sammanhang nödvändigt att fastslå, att miljöaspekterna inte får innebära att bara ett fåtal stora entreprenörer eller leverantörer kan delta i stadens upphandlingar, eller att kvalitetskrav eller ekonomisk hänsyn sätts åt sidan.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Analys av kostenhetens kursutvärderingar samt kostenhetens enkätstudie

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-16, (KoF dnr 603-083-06)

 

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att

 

1.      godkänna analysen av kostenhetens kursutvärderingar,

2.      godkänna analysen av kostenhetens enkätstudie samt

3.      överlämna analyserna till samtliga stadsdelsnämnder för kännedom.

§8 Garantera resurser för stadens kostverksamhet

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-10, (KoF dnr 603-072-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade gemensamt för (kd), (m) och (fp) att ärendet skulle bordläggas.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§9 Förslag till ny framtida organisation för en samlad konsumentverksamhet i Stockholms stad

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-20, (KoF dnr 021-067-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade gemensamt för (kd), (m) och (fp) att ärendet skulle bordläggas.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Förslag om att inrätta en skuldakut i Stockholm stad

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-15, (KoF dnr 301-070-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade gemensamt för (kd), (m) och (fp) att ärendet skulle bordläggas.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Anmälan om inkomna ärenden

§12 Förvaltningen informerar

 

Ø             Avvikelserapportering till Tertialrapport 2 hade utsänds för kännedom

Ø             Handikappolitiskt program för Stockholms stad utdelades

Ø             Guide för giftfria varor – upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor utdelades

§13 Övrigt

 

Ø             Dokumentera vunna erfarenheter – uppdrag från (kd), (m) och (fp) för beredning.

 

Ø             Sammanträdet den 23 november ställs in.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare