Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sista sammanträdet - internt 2006-12-12

Sista sammanträdet - internt 2006-12-12

Datum
Klockan
16.00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 08/2006-10-24

Bordlagt 2006-10-24

4 Garantera resurser för stadens kostverksamhet

Dnr: 603-072-06

För att säkerställa att stadens verksamheter lever upp till de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen anser konsumentförvaltningen att det bör finnas en central funktion som kan ge verksamheterna sakkunnigt stöd och råd i frågor som rör livsmedelslagstiftningen.

Handläggare: Birgitta Persson, 08-508 43 078

Bordlagt 2006-10-24

5 Förslag till framtida organisation för en samlad konsumentverksamhet i Stockholms stad

Dnr: 021-067-06

Konsumentförvaltningen anser i likhet med skrivelsen att oavsett vilken nivå staden vill ha i det konsumentpolitiska arbetet så är det viktigt att hitta den organisation och det arbetssätt som ger mest valuta för pengarna. Förvaltningen anser att man måste ha ett klart definierat mål och uppdrag för konsumentverksamheten. En samsyn när det gäller uppdraget; dess innehåll och utförande förutsätter en gemensam huvudman för verksamheten.

Förvaltningen föreslår därför att stadens konsumentverksamhet samlas i en gemensam central organisation. Det är nu hög tid att stockholmarna får en likvärdig konsumentvägledning bl.a. med avseende på tillgänglighet, kvalitet och servicenivå oavsett inom vilket stadsdelsnämndsområde man är bosatt i. Likställighetsprincipen och demokratiaspekten är i detta sammanhang två viktiga faktorer att ta hänsyn till. En framtida organisation där nuvarande resurser samordnas ökar förutsättningarna för detta och ger en mer kostnadseffektiv verksamhet än vad dagens decentraliserade organisation ger utrymme för.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

Bordlagt 2006-10-24

6 Förslag om att inrätta en skuldakut i Stockholms stad

Dnr: 301-070-06

Den nya skuldsaneringslagen ålägger kommunerna en skyldighet att ge råd och anvisningar i budget- och skuldrådgivningsfrågor till skuldsatta personer både under och efter ett skuldsaneringsförfarande. Detta talar
starkt för att staden måste förstärka redan befintlig verksamhet i stadsdelsnämnderna istället för att som förslaget är utformat inrätta en skuldakut eller ge bidrag till frivilligorganisationer som arbetar med skuldsatta. Förvaltningen anser därför i första hand att stadsdelsnämnderna ska tillföras ökade resurser för att anställa fler budget- och skuldrådgivare.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 71

7 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2006

Dnr: 100-016-06

Nedan redovisas den ekonomiska förbrukningen per den 30 november 2006 jämfört med budget. Resultatet för konsumentnämnden 2006 kommer att visa ett större överskott än det som nu framgår av månadsrapporten, eftersom intäkter från kompetensfonden för kostprojektet redovisas först vid årsskiftet.

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

8 Ej utförda uppdrag

Dnr: 020-102-06

På grund av nedläggning av konsumentnämnden anmäler förvaltningen tre uppdrag i stadens budget för 2006 som ej slutförts. Det gäller:
• Verka för att det konsumentpolitiska programmet genomsyrar stadens verksamheter.
• Ta fram riktlinjer för stadens måltidsverksamheter.
• Arbeta för att Stockholm blir en s.k. Fairtrade city.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

9 Rapport: Miljö- och rättvisemärkt i lågprisbutiker - sällsynta fynd eller vanliga kap?

Dnr: 301-103-06

Under hösten 2006 inventerades utbudet av ett 20-tal miljö- och/eller rättvisemärkta varor i 18 lågprisbutiker i Stockholm. Samtliga butiker i Stockholm inom kedjorna Netto, Lidl, Prisextra, Willy:s och Willys Hemma ingick i undersökningen. Störst antal miljö- och rättvisemärkta varor hade butiken Willy:s, minst antal Lidl-butikerna.

Handläggare: Tiina Rantanen, 08-508 43 084

10 Konsumentförvaltningens erfarenheter dokkumenterade

Dnr: 022-087-06

Konsumentnämndens majoritet (m, fp och kd) har uppdragit åt förvaltningen att dokumentera verksamheten från oktober 2003 t o m december 2006.

Konsumentförvaltningens arbete visar att det går att åstadkomma ett gott resultat med snäva ekonomiska resurser. Det krävs dock att tre villkor uppfylls: en engagerad personal, en kreativ personal och en professionell personal!

Förvaltningen har löpande dokumenterat och utvärderat verksamheten och nu samlat erfarenheterna av tre års arbete i en CD-bok.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

11 Förvaltningen informerar

 Rapport: konsumentförvaltningen under luppen – utvärdering av jag:konsument och Lekoprickaffären (Dnr 602-096-06)
(dukas)

 NKI

 Muntlig rapport om Miljöhandboksprojektet

 Anmälan av stadsarkivets inspektion 2006-10-30

 Nedläggningsprocessen

§1 Godkännande av dagordning

 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

 

§2 Val av justerare samt tid för protokollets justering

 

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) utsågs att tillsammans med ordföranden Anders Broberg (kd) justera dagens protokoll.

Justering äger rum tisdagen den 19 december 2006 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 08/2006-10-24

 

Beslut

 

          Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Garantera resurser för stadens kostverksamhet

Bordlagt 2006-10-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-10, (KoF dnr 603-072-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att bifalla förvaltningens förslag

att i övrig anföra följande

 

En av de slutsatser vi drar är att alla som anställs i staden och som ska hantera mat i olika verksamheter ska genomgå en utbildning i kostenhetens regi. Med tanke på att det idag är ett välkänt faktum att allt fler barn, ungdomar och äldre äter felaktigt så anser vi att det är oerhört viktigt att staden genom sina kostrådgivare ska kunna stödja, förutom äldreomsorgen, även skolor och förskolor när det gäller rådgivning om bra och säker mat.

 

Ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd), (m) och (fp) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga ärendet till handlingarna med hänvisning till stadens budget för 2007.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

 

§5 Förslag till framtida organisation för en samlad konsumentverksamhet i Stockholms stad

Bordlagt 2006-10-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-20, (KoF dnr 021-067-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att delvis bifalla förvaltningens förslag

 

att i övrigt anföra följande

 

För att uppnå bästa möjliga kvalitet i Stadens konsumentverksamhet anser vi att det är av avgörande betydelse att fortsätta tillföra resurser till Stadens konsumentvägledning. Att stärka den centrala organisationen samtidigt som staden bibehåller en lokal närvaro tror vi kan ge en mycket bra konsumentservice till medborgarna. Konsumentverkets och Stadens konsumentpolitiska program har som målsättning att Stockholms Stad ska kunna erbjuda 1 konsumentvägledare på 20 000 invånare. Under åren 2003 – 2006 har resurser tillförts som motsvarar 90% av den målsättningen. Med en ändrad lagstiftning som innebär att alla kommuner ska kunna erbjuda invånarna konsumentvägledning kan en mer likvärdig konsumentservice ges oavsett var man bor. Med dessa olika satsningar anser vi att konsumentverksamheten i Stockholm kan fortsätta att stärkas för medborgarnas bästa.

 

Ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd), (m) och (fp) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga ärendet till handlingarna med hänvisning till stadens budget för 2007.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande.

 

§6 Förslag om att inrätta en skuldakut i Stockholms stad

Bordlagt 2006-10-24

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-15, (KoF dnr 301-070-06)

 

Yrkande

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

 

att som svar på remissen att anföra följande

 

Många människor i Stockholm har svårt att få sin ekonomi att gå ihop. De flesta som hamnar i skuldfällan har gjort det för att den ena i familjen förlorat sitt arbete, blivit sjuk eller för att firman gått i konkurs. Utöver detta finns mängder av fallgropar där det är lätt att bli lurad att ta lån på olika sätt.

 

Människor vill klara sin ekonomiska situation själva vilket ofta leder till att de tar större lån för att klara av gamla skulder. Tyvärr är det så att den som redan har det knapert ställt ekonomiskt inte får de bästa villkoren utan de dyraste kostnaderna för snabbare lån. Detta leder i sin tur till att väldigt många hamnar i en situation där det inte längre är möjligt att klara upp situationen själv.

 

Erfarenheten visar att ju tidigare man tar hjälp, desto större är möjligheten att klara upp situationen. Idag är väntetiderna inom Stockholms stad ofta långa. Tre månaders väntetid är inte ovanligt. Under den tiden hinner situationen bli mycket värre. Väntetiderna måste kortas avsevärt för att medborgarna ska kunna få bästa möjliga hjälp. En skuldakut bör därför inrättas där man via mejl eller telefon direkt ska kunna få kontakt och anmäla sig med sitt problem. Det ska inte ta mer än 24 timmar innan den skuldsatte ska få tala med någon av stadens skuldsanerare.

 

En ökad satsning på fler skuldsanerare är därför absolut nödvändigt. Det är också viktigt att staden ger resurser till olika frivilligorganisationer som t.ex. Fattiga riddare och Sveriges Makalösa Föräldrar för att ytterligare stärka nätverket kring dem som hamnat i skuldfällan. Staden kan ta initiativ till att inrätta en skuldakut, tillföra resurser för att anställa fler skuldsanerare och ge bidrag till frivilligorganisationer som arbetar med skuldsatta.

 

Ledamöterna Lennart Pöppel (s) och Annacarin Wallin (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde ett för (kd), (m) och (fp) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga ärendet till handlingarna med hänvisning till stadens budget för 2007.

 

 

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (mp), (s) och (v) med hänvisning till respektive yrkande.

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2006

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-30, (KoF dnr 100-016-06)

 

Yrkande

Ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna månadsrapporten per 30 november 2006.

 

§8 Ej utförda uppdrag

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-30, (KoF dnr 020-102-06)

 

Yrkande

Ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens redovisning.

 

 

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande:

 

Det är ytterst beklagligt att följande tre så viktiga uppdrag inte har kunnat slutföras.

  • Verka för att det konsumentpolitiska programmet genomsyrar stadens verksamheter
  • Ta fram riktlinjer för stadens måltidsverksamheter
  • Arbeta för att Stockholm blir en Fair Trade City.

 

Vi ser med oro på det faktum att kostprojektet ”Säker&bra mat” inte kan fortsätta. Av nya majoritetens budget framgår att kostrådgivningens kompetens förs över till äldreomsorgen. Det är självklart bra att de äldre får god och näringsriktig mat. Men vad händer med alla allergiska skolbarn som får äta sönderkokta grönsaker dag ut och dag in därför att det saknas kompetens om hur näringsriktig mat ska lagas?

 

Det är också bedrövligt att den nya majoriteten inte kan ställa sig bakom en Fair Trade-diplomering. Det är ytterst beklagligt att det inte kan råda en samsyn över partigränserna i en så självklar humanistisk fråga som arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Malmö och Munkfors har vågat ta beslut som innebär att man tar ett socialt och etiskt ansvar i upphandlingspolicyn och att man låter sig diplomeras som Fair Trade City. I Stockholm motsätter sig den nuvarande majoriteten en sådan diplomering och vågar inte ta ställning för en socialt ansvarsfull upphandlingspolicy.

§9 Rapport: Miljö- och rättvisemärkt i lågprisbutiker - sällsynta fynd eller vanliga kap?

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-30, (KoF dnr 301-103-06)

 

Yrkande

Ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att lägga rapporten till handlingarna.

 

§10 Konsumentförvaltningens erfarenheter dokkumenterade

 

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-30, (KoF dnr 022-087-06)

 

Yrkande

Ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

 

Beslut

 

Konsumentnämnden beslöt att godkänna förvaltningens redovisning.

 

 

Vice ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt särskilt uttalande:

 

Den prestation som konsumentförvaltningen utfört under sin korta livstid är imponerande. Vi anser det vara ett katastrofalt beslut för Stockholms medborgare att lägga ner konsumentnämnden. Människor idag behöver mer konsumentkunskap, inte mindre. Detta har den förra majoriteten varit på det klara med och har därför genomdrivit en rad idéer och projekt för att stärka stadens medborgare i sin egenskap av konsumenter.

 

Ta till exempel Lekoprickaffären, som utbildar barn om miljö, etik och konsumtion. Utställningen har turnerat i skolor, daghem, medborgarkontor och bibliotek. 10 000 barn har sett den och den har haft har 2-3 bokningar i veckan. Ett annat lyckat projekt är jag:konsument som nått många av stadens tonåringar.

 

Nämnden har haft vissa öppna nämndsammanträden, med tillhörande seminarier och hearings. Till exempel lockade nämndsammanträdet i samband stockholm:mat 644 besökare, hela arrangemanget, som hölls på Internationella Konsumentdagen, attraherade flera tusen besökare.   Det är en besökssiffra som talar sitt tydliga språk- stockholmarna vill att staden ska bedriva konsumentverksamhet.

 

Utdrag ur Genomlysning 2006 understryker flexibiliteten hos konsumentförvaltningen:

”Organisationen är enligt Rambölls uppfattning platt och otraditionell i jämförelse med traditionell verksamhet”.

”Varje anställd har ansvar för flera delar, många gånger ett ansvar som motsvarar från ax till limpa”.

 

Det är slöseri med resurser att låta en sådan effektiv och samtidigt kreativ organisation gå om intet.

§11 Förvaltningen informerar

 

Ø             Rapport: konsumentförvaltningen under luppen – utvärdering av jag:konsument och

Lekoprickaffären (Dnr 602-096-06) Delades ut.

 

Ø             NKI Rapport - Nöjda kunder till stadens konsumentrådgivare

 

Ø             Muntlig rapport om Miljöhandboksprojektet

 

Ø             Anmälan av stadsarkivets inspektion 2006-10-30

 

Ø             Nedläggningsprocessen

 

Ø              Förvaltningschefen Marie Sälmark anmälde:
KONSUMENTFÖRVALTNINGEN:TESTAMENTE – en CD-baserad dokumentation av konsumentförvaltningens ”kvarlåtenskaper”.

 

§12 Övriga frågor

 

Utväxlades tack mellan blocken och till förvaltningen för de gångna åren.

 

Nämndsekreteraren sammanfattade förvaltningens erfarenhet att de som ser möjligheter i stället för hinder får en i alla avseenden mer effektiv och konstruktiv verksamhet samt dessutom en ökad trivsel på arbetsplatsen. Det finns alltid möjligheter varför han rekommenderade detta förhållningssätt t o m vid myndighetsutövning.

 

 

Konsumentnämndens sista sammanträde förklarades avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Göran W Edenberg

nämndsekreterare