Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-01-22

Sammanträde 2004-01-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset, Ragnar Östbergsplan 3

Förmöte kl 16:15

Tema: Konsumentfrågor ur ett funktionshinderperspektiv

Riitta-Leena Karlsson, Stockho Läs mer...lms stads funktionshindersombudsman

4 Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger

Dnr: 007-2004

Mat och matkvalité

Handläggare: Marie Sälmark

5 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2003 för konsumentnämndenHandläggare: Marie Sälmark, Mechthild Kleinschmidt

6 Verksamhetsprogram och budget för 2004

Dnr: 006-2004

Diskussionsunderlag inför nämndsammanträde.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt

7 Hyreskontrakt med stadsledningskontoret.

Dnr: 003-2004

Hyresavtal avseende konsumentförvaltningens lokaler, Hantverkargatan 2B.

Handläggare: Marie Sälmark

8 Övriga avtal med stadsledningskontoret.

Dnr: 004-2004

Avtal avseende vaktmästeri, telefoni, tryckeri, postdistribution och IT-tjänster samt personaladministration och fastighetsskötsel.

Handläggare: Marie Sälmark

9 Avtal med integrationsförvaltningen.

Dnr: 009-2004

Avtal avseende nämnd- och ekonomiadministration

Handläggare: Marie Sälmark

10 Mechthild Kleinschmidt som ställföreträdande förvaltningschef

11 Konsumentvägledning i stadsdelarna.

12 Studiebesök från Konsument Göteborg.

Muntlig information angående studiebesök tjänstemän och politiker från Konsument Göteborg den 18 februari 2004.

Handläggare: Marie Sälmark

13 Konsumentdagarna 3-5 maj 2004

Muntlig information angående Konsumentdagarna, Hasseludden, Nacka. Arrangör: Konsumentvägledarnas förening i samarbete med Konsumentverket

Handläggare: Marie Sälmark

14 Presentation av ny medarbetare

Muntliga presentation av ny medarbetare vid konsumentförvaltningen, Helena Storm

Handläggare: Marie Sälmark

Inkomna remisser (muntlig information)

15 a) Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad (dnr 022-2003) <br> b) Personal- och demokratirotelns förslag om fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse (dnr 044-2003) <br> Utredning om stadens politiska organisation (dnr 045-2003)

Förvaltningschefen informerar (muntlig information)

16 a) Regeringens handlingsplan för konsumentpolitiken <br> b) Stockholm Vatten och Internationella Konsumentdagen 15 mars 2004 <br> c) Bluffakturor och modemkapning <br> d) Förvaltningens inflyttning i nya lokaler <br> e) Ombyggnad av handikapptoalett i förvaltningens lokaler <br> f) Nämndens sammanträdesdagar hösten 2004

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes efter tillägg § 4 av bordlagt ärende.

§2 Justering

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) utsågs att tillsammans med ordförande Christopher Ödmann (mp) justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den 28 januari 2004 kl 15:00 på KF/KS-kansli.

§3 Anmälan om konsumentnämndens justerade protokoll nr 4, 2003-12-11

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger Yttrande över motion (2001:20) av Christopher Ödmann (mp) Ärendet bordlagt 2003-12-11

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-01, (KoF dnr 040-2003)

Yrkande

Ledamoten Caroline Silverudd Lundbom (fp) anmälde förslag till beslut och yrkade bifall till detta:

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens tjänsteutlåtande

att därutöver anföra

Som konsument i Stockholm är det viktigt att få del av de inspektioner som stadens tillsynsmyndigheter gör. Folkpartiet anser därför att dessa inspektioners rapporter görs offentliga och tillgängliga för allmänheten. Gärna liknande modell som i Danmark och i Kalmar.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) yrkade bifall till (m) framlagt förslag till beslut vid sammanträdet 2003-12-11:

1. Att avslå motionen.

2. Att därutöver anföra följande:

En kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger är inte och ska inte vara Konsumentnämndens ansvar. I dag är det Miljö- och hälsoskyddsnämnden som har ansvaret för att se till att restaurangerna klarar de lagstadgade säkerhets och hygienkraven. Även i framtiden kommer tillsynsansvaret ligga på den förvaltningen. Konsumentnämnden bör i allmänhet inte lägga sig i andra förvaltningars och nämnders ansvarsområden.

Dessutom skulle motionens genomförande skapa en subjektiv kvalitetsmärkning som öppnar för ett oacceptabelt politiskt godtycke. Vår utgångspunkt är att konsumenterna själva är kapabla att fatta beslut om sina restaurangbesök och att majoritetens politiker inte ska försöker styra detta.

Vi har självklart ingenting emot i sak att branschen själv ställer upp riktlinjer och krav och på så sätt skapar en egen kvalitetsmärkning. Detta arbete pågår redan inom SHR. Men att instifta en politisk kvalitetsmärkning är inte stadens ansvar.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till det för (mp), (s) och (v) vid sammanträdet 2003-12-11 framlagda gemensamma förslaget till beslut.

Därtill anmälde han instämmande i (fp) anförandetext och yrkade bifall till denna.

Beslut

Efter proposition på ställda yrkanden fann ordföranden majoritet för (mp), (s) och (v) gemensamma förslag.

Konsumentnämnden hade sålunda beslutat att:

 1. tillstyrka motionen
 2. föreslå kommunfullmäktige att konsumentnämnden ges i uppdrag att på hemsidan informera kommuninnevånarna om "godkända" restauranger
 3. därutöver anföra följande

Att öka kvalitén på maten genom att erbjuda stadens restauranger en kvalitetsmärkning skulle kunna bidra till höjd matkvalitet, minskat antal människor som insjuknar i olika matförgiftningar i samband med besök på stadens restauranger och även kunna bli ett argument i den internationella marknadsföringen av Stockholm. Ur konsumentens d v s restaurangbesökarens perspektiv är det av stort intresse att kunna hitta information, lämpligtvis via konsumentnämndens hemsida, om vilka restauranger som fått godkänt vid Miljöförvaltningens kontroller. Kalmar använder sig som första kommun av detta arbetssätt och det är viktigt att följa effekterna av Kalmars åtgärder.

En enhetlig kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger skulle också kunna gynna de restaurangägare som värnar om kvalitet och hållbar utveckling och som vill marknadsföra sin miljöprofil på ett bättre sätt än de kan göra idag.

Rapporterna från Miljöförvaltningen om bristande hygien i samband med hanteringen av restaurangmat stämmer till eftertanke. För att ett kvalitetssystem ska kunna fungera på bästa sätt, krävs regelbundna kontroller från Miljöförvaltningen.

Därefter beslöt konsumentnämnden att tillägga (fp) föreslagna anförandetext:

Som konsument i Stockholm är det viktigt att få del av de inspektioner som stadens tillsynsmyndigheter gör. Folkpartiet anser därför att dessa inspektioners rapporter görs offentliga och tillgängliga för allmänheten. Gärna liknande modell som i Danmark och i Kalmar.

Reservation

Mot besluten reserverade sig (m) med hänvisning till sitt framlagda förslag.

§5 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2003 för konsumentnämnden

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15, (KoF dnr 007-2004).

Förvaltningschefen Marie Sälmark informerade att bokslut saknades, då SLK ej kunnat lämna nödvändigt underlag.

Yrkande

Ledamoten David Samuelsson (s) yrkade återremiss av ärendet med uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett bokslut. Alternativt bör inhämtas ett beslut från behöriga instanser om varför nämnden inte kan få sedvanligt underlag för bokslut.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt återremittera ärendet.

§6 Verksamhetsprogram och budget för 2004

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15, (KoF dnr 006-2004).

Information

Enades om att föreliggande tjänsteutlåtande är att betrakta som förhandsinformation om förvaltningen beredningsarbete.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga informationen till handlingarna. För det fortsatta arbetet har nämnden möjlighet att fortlöpande ange tyngdpunkter, komma med synpunkter eller frågor. Det färdigberedda ärendet behandlas av nämnden den 4 mars 2004.

§7 Hyreskontrakt med stadsledningskontoret.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-12, (KoF dnr 003-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag

§8 Anmälningsärende Övriga avtal med stadsledningskontoret.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens anmälan 2004-01-12-, (KoF dnr 004-2004).

Beslut

Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§9 Avtal med integrationsförvaltningen.

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens anmälan 2004-01-12, (KoF dnr 009-2004).

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att anmälan utgår vid dagens sammanträde för att återkomma den 10 februari 2004.

§10 Mechthild Kleinschmidt som ställföreträdande förvaltningschef

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-12, (KoF dnr 010-2004).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att:

 1. upphäva beslutet "att vid förvaltningschefens frånvaro träder nämndens ordförande in i dennas ställe" från den 20 november 2003 § 6
 2. utse Mechthild Kleinschmidt som ställföreträdande chef vid konsumentförvaltningen vid förvaltningschefens frånvaro.

§11 Konsumentvägledning i stadsdelarna - svar på skrivelse av Christopher Ödmann (mp), Maria Bosdotter (s) och Annacarin Wallin (v).

Ärendet

Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-11, (KoF dnr 046-2003).

Yrkande

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt godkänna föreliggande redogörelse som svar på skrivelsen.

§12 Studiebesök från Konsument Göteborg 18 februari 2004 Anmälan om deltagande från konsumentnämnden.

Deltagare lämnar anmälningsblankett till förvaltningschefen.

På nämndens frågor lämnas översiktlig information om gällande arvodes- och ersättningsförutsättningar.

Konsumentnämnden beslöt att ½ dagarvode skulle utgå till deltagarna.

§13 Konsumentdagarna 3-5 maj 2004

Förvaltningschefen Marie Sälmark meddelar att budgetförslaget har visst utrymme för deltagande vid denna typ av konferens.

Rubricerade konsumentdagar äger rum den 3-5 maj 2004.

Konsumentnämndens gruppledare överenskom att utse kandidater för deltagande.

§14 Presentation av ny medarbetare

Assistenten/handläggaren Helena Storm presenterades.

§15 Inkomna remisser (muntlig information)

 1. Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad (KoF dnr 022-2003). Behandlas av KoN 2004-02-10.

 2. Personal- och demokratirotelns förslag om fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse (KoF dnr 044-2003). Behandlas av KoN 2004-02-10.

 3. Utredning om stadens politiska organisation (SPO) (KoF dnr 045-2003). Behandlas av KoN 2004-03-04.

 4. Betänkande av Sjöfartsverket: Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister (KoF dnr xx-2004). Behandlas av KoN 2004-02-10

§16 Förvaltningschefen informerar

 1. Regeringens handlingsplan för konsumentpolitiken
  - kort redovisning från seminarium den 14 januari 2004
 2. Stockholm vatten/Internationella konsumentdagen
  - problem med ökad användning av icke miljömärkta tvättmedel
  - Consumers International har valt vatten som tema för årets konsumentdag den 15 mars.

 3. Bluffakturor och modemkapning
  - konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjöd in till en hearing om bluffakturor och modemkapning den 7 januari.

 4. Inflyttning i lokalerna
  - inflyttning i de nya lokalerna planeras ske under onsdagen den 28 januari.

 5. Ombyggnad handikapptoalett
  - tillgänglighetsprövning har bl a påvisat behov nödvändig ombyggnation för ändamålet.

 6. Sammanträdesdagar hösten 2004
  - lokalfrågan är inte enkel och framförhållningen är lång. Vissa sammanträden är planerade att genomföras ute i stadsdelarna kombinerat med öppna temamöten. I annat fall återstår Drätselnämndens sessionssal eller lokaler på Hantverkargatan 3D, vilka dock är mycket bokade.
  - det är angeläget att redan nu fastställa sammanträdesdagar för hösten, varför gruppledarna snarast återkommer med förslag till lämpliga dagar.
 • Information från telefonväxeln
  – förvaltningschefen informerade om ett stort antal konsumenter utan rådsmöjlighet. En klagomålsfrekvenser visar att konsumentfrågorna ligger i topp efter vårdfrågor avseende äldreomsorg.
  – Dåliga eller bristande referenser är vanligt förekommande även inom stadens kommunikation med medborgarna, vilket onödigtvis försvårar informationen. Informationen ska vidarebefordras till ansvariga vid stadsdelsförvaltningarna.

§17 Övriga frågor

Dagens sammanträde inleddes av funktionshindersombudsmannen Riitta-Leena Karlsson, som gav olika funktionshindersperspektiv inom konsumentområdet.