Din position: Hem > Stockholms stad > Konsumentnämnden > Sammanträde 2004-02-10

Sammanträde 2004-02-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Förmöte
Tid: 16:15 - 17:00

Gunnar Olsson, chef för Konsumenternas försäkringsbyrå, informerar om konsumentförsäkringa Läs mer...r och tvister inom detta område.

Bordlagda ärenden/återremitterade ärenden

4 Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2003 för konsumentnämnden, KoF

Dnr: 007-2004

Ärendet återremitterades 2004-01-22

Handläggare: Marie Sälmark, Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 70, 508 430 71

Remisser för yttrande

5 Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss från stadsledningskontoret

Dnr: 022-2004

Stadsledningskontorets förslag innebär att ordinarie budgetbeslut i kommunfullmäktige med budgetdebatt flyttas till hösten. Nämndernas interna budgetar ska enligt förslaget fastställas i december och inte som nu i oktober.

Enligt Stadsledningskontoret går det för lång tid från det att beslutet om budgeten tas till dess att den börjar gälla. Prognosen blir osäker, eftersom andra ekonomiska beslut från t ex regering och riksdag, i efterhand kan komma att påverka en redan fastställd budget.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

6 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr.o.m. år 2004. Remiss från personal- och demokratiroteln.

Dnr: 044-2003

För att vidareutveckla kvaliteten i verksamheterna föreslås att sambandet mellan stadens kvalitetsstrategi och det integrerade ledningssystemet ILS vidareutvecklas så att ekonomi och verksamhet tydligare kopplas samman. Finansavdelningen föreslås vara ansvarig för att vidareutveckla formerna för samordning av uppföljningar och analys på stadsledningsnivå.

Kvalitetsutmärkelsen föreslås i fortsättningen endast delas ut på enhetsnivå. Förvaltningen anser dock att även ensamfunktioner, t.ex. konsumentvägledare som idag finns spridda inom olika stadsdelsnämnder, ska kunna belönas för sitt kvalitetsarbete.


Handläggare: Marie Sälmark, Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 70, 508 430 71

7 Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister. Remiss från miljö- och konsumentroteln.

Dnr: 008-2004

Sjöfartsverket anser att det är angeläget att införa en obligatorisk ansvarsförsäkring för båtar som ”utgör en betydande risk”. D v s de som är över 7 m långa eller gör högst 7 knops fart.

Mellan 9 och 11 mkr per år beräknas ett statligt fritidsbåtsregister kosta. I rapporten nämns Sjöfartsverket och Stöldskyddsföreningen som möjliga intressenter för att bygga upp ett register.

Förvaltningen anser att argumenteringen i rapporten inte självklart stödjer Sjöfartsverkets slutsats. Dessutom är det oklart om hur ett fritidsbåtregister ska finansieras. Ett självfinansierat båtregister (en slags trafikförsäkring till sjöss) är att föredra framför ett offentligt finansierat register.

Om registret blir verklighet anser konsumentförvaltningen att det är viktigt att för alla enskilda båtägare poängtera möjligheterna att förbjuda vidareanvändning av deras personuppgifter för reklamändamål.


Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

Övriga verksamhetsärenden

8 Val till lokalt handikappråd 2004

Dnr: 012-2004

Konsumentnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till det lokala handikapprådet för 2004 i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 08-508 430 70

Anmälningsärenden

9 Avtal mellan integrationsförvaltningen och konsumentförvaltningen avseende ekonomi- och nämndadministration.

Dnr: 009-2004

Anmälan utgick 2004-01-22

Handläggare: Marie Sälmark, 08-508 430 70

10 Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade att kunna använda bankomater. Skrivelse från (kd)

11 Förvaltningschefen informerar

11.1 Konsumentdagarna Hasseludden, Nacka, 3-5 maj 2004.

11.2 Nämndsammanträdet 2004-04-21 eventuellt i samarbete med Kungsholmens sdn
11.3 Rapport från pågående samarbete med Stockholm Vatten.
11.4 Rapport från standardiseringskonferens ordförande och förvaltningschef deltagit i
11.5 Remiss från miljö- o konsumentroteln om införande av kostenhet i Stockholms stad.

12 Övriga frågor

12.1 Höstens sammanträdestider.
12.2 Deltagare från nämnden i samband med Konsumentdagarna 3-5 maj 2004.

§1 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§2 Justering

Vice ordförande Anders Broberg (kd) utsågs att tillsammans med ordföranden Christopher Ödmann (mp) att justera dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 18 februari 2004 kl. 15.00 på konsumentförvaltningens expedition.

§3 Anmälan av konsumentnämndens justerade protokoll 01/2004-01-22

Beslut
Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§4 Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2003 för konsumentnämnden, KoF

Ärendet återremitterades 2004-01-22

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-15, (KoF dnr 007-2004).

Yrkande
Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Konsumentnämnden beslöt att:
med godkännande överlämna verksamhetsberättelse och bokslut 2003 till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5 Förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad. Remiss från stadsledningskontoret

Remiss från Stadsledningskontoret dnr: 111/4112-2003

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-29, (KoF dnr 022-2004).

Yrkande
Vice ordföranden Anders Broberg (kd) anmälde
ett för (kd) och (fp) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta:

Att bifalla förvaltningens förslag samt därtill göra ett särskilt uttalande. Det är viktigt att stadens nämnder har god tid på sig att anpassa sin verksamhet utifrån den budget som kommunfullmäktige fastställer. Därför är nuvarande budgetordning bra. De svängningar som kan ske från det att budgeten fastställs tills den ska verkställas, anser vi vara sådana problem som kan och får hanteras då de uppstår. Det viktiga är att stadens nämnder får veta huvudinriktningen i god tid.

Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde ett annat förslag och yrkade bifall till detta. Och att som svar på remissen anföra:

Vi instämmer i stadsledningskontorets analys att det ibland fattas både flerårighetsperspektiv och helhetsperspektiv i budgetarbetet. En utveckling mot ett längre perspektiv i kombination med förbättrade underlag inför besluten i både den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen är att rekommendera. Förändrade processer och underlag från tjänstemannaorganisationen utgör en viktig förändring i rätt riktning. Dock måste också förtroendemannaorganisationen/partierna anta ett perspektiv som sträcker sig längre än till nästa val. Samtidigt kan inte en majoritet låsa prioriteringar och inriktning längre än inom en mandatperiod. Däremot kan underlag i form av t ex demografiska fakta som återfinns i långtidsutredningen ligga till grund för en flerårig planering. 

Den politiska ledningen i staden har ansvaret för att ta hänsyn till såväl utvecklingen över tid som helheten. Framförallt förmågan att utgå från helheten innan man diskuterar delarna är en fråga om politisk mognad och vilja till politiskt ansvarstagande.

För att ändra fokus under budgetdebatten föreslår vi en förändring; ta skattesatsen och därmed ramarna först. Det vore även önskvärt att pröva frågan om kommunalt utgiftstak. Vi anser dock inte att det är önskvärt med två budgetärenden varje år. Varje majoritet lägger upp sitt eget arbete, men enligt vår mening kan man även inom den nuvarande budgetordningen inleda med ramar och skattesats för att därefter arbeta med fördelning av det ekonomiska utrymme som finns. Vi ställer oss bakom förslaget att inga partier ska kunna lägga budgetförslag i kommunfullmäktige som inte är finansierade.

Det är inte enbart kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bör planera långsiktigt. Även de enskilda nämnderna måste ta ett långsiktigt planeringsansvar för sina verksamheter och utnyttja den kunskap som finns tillgänglig i staden. Det ska aldrig vara en överraskning att det plötsligt är fler barn i barnomsorgen.

För att öka långsiktigheten föreslår stadsledningskontoret att ett flerårigt strategiskt ärende skall tas fram och antas av KF före sommaren och att det i detta ärende skall ingå investeringsbeslut. Vi moderater är av åsikten att det är bra att kontinuerligt arbeta med strategiska ärenden, till exempel har framtagandet av framtidsutredningen under förra mandatperioden hjälp till att skapa ett flerårsperspektiv. Vi motsätter oss dock planerna på att ta fram denna typ av ramärenden varje år.  Det kan till och med vara kontraproduktivt att ta fram strategiska ärenden som binder upp framtida majoriteter. Vad som saknas i stadsledningskontorets förslag i denna del när man föreslår att man skall dela upp de ekonomiska besluten i två under året är en analys av om detta gynnar budgethållning och ekonomiskt tänkande, eller om det - i en stad som alltid styrs av koalitioner - riskerar att driva upp kostnadsnivåerna ytterligare.

Vi moderater föreslår att staden återkommande med ett par års intervaller bör ta fram ärenden av framtidsutredningskaraktär. Dessa kan fylla den funktion som Stadsledningskontoret eftersöker och som i grunden är bra, utan att man för den skull riskerar dels binda upp kommande majoriteter, och utan att man riskerar återkommande kostnadsgenererande processer.

Att ta fram långsiktiga faktaunderlag som alla majoriteter och oppositioner kan använda som utgångspunkt för beslutsfattande är givetvis bra och ligger inom ramen för stadsledningskontorets ansvar. En del där det krävs utveckling, och tillämpning av redan nu gällande regelverk i staden, är inom investeringsverksamheten. Den bör stramas upp i budget och i uppföljning. Nuvarande ordning som beskrivs tämligen väl i Stadsledningskontorets utlåtande är inte bra. I praktiken görs i dag viktiga investeringsprioriteringar utan att prioriteringarna når berörd nämnd eller kommunfullmäktige.

Stadsledningskontoret föreslår att budgeten skall fastställas av KF under hösten. Det krävs en avvägning mellan sannolikheten att prognoserna stämmer och den tid som krävs för att de olika verksamheterna skall kunna implementera majoritetens mål som de uttrycks i budgeten. Vi moderater avvisar bestämt en återgång till budgetbeslut i KF under senhösten.

Detta är inte minst viktigt vad gäller arbetet med det Integrerade styrnings- och ledningssystemet (ILS). Det integrerade lednings- och styrningssystemet förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om sin budget och de generella åtagandena som ska gälla för hela förvaltningen och för de olika enheterna som ska formulera åtaganden och kvalitetsgarantier utifrån givna resurser efter det att kommunfullmäktige fastslagit budgeten men innan det verksamhetsår som budgeten avser påbörjas. Vi moderater anser det vara av vikt att de olika nämnderna och dess enheter ges tillräcklig tid för mål och planformulering varför förslaget om att ändra budgetordningen i denna del avvisas.

Stadsledningskontoret föreslår vidare att staden skall verka för att det kommunala balanskravet ändras från ett till tre år. Tanken bakom balanskravet var god, att tidigt upptäcka när en kommun inte klarar sina finanser, och sätta tryck från statsmaktens sida, men har samtidigt skapar problem för kommunerna. En förändring till ett treårigt balanskrav har därmed fördelar men ställer också till problem, framförallt i kommuner med skiftande majoriteter.  I praktiken riskerar ett treårigt balanskrav leda till försämrade finanser. Politiker som inte vill ta ansvar längre än under mandatperioden kan då lättare skjuta underskott framför sig in i nästa mandatperiod. 

När det gäller nyckeltal är det rätt att de ska var långsiktiga samtidigt som varje majoritet måste kunna förändra uppföljningen varefter målen förändras. Ett antal basnyckeltal och volymuppgifter torde dock kunna vara desamma över lång tid, oavsett majoriteter.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt ställningstagande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Beslut
Efter framställda propositioner enligt respektive yrkanden beslöt konsumentnämnden att som svar på remissen överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig (kd) och (fp) samt (m) med hänvisning respektive förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse fr.o.m. år 2004. Remiss från personal- och demokratiroteln.

Remiss från Personal- och demokratiroteln, dnr 306-3951/2003

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-29, (KoF dnr 043-2004).

Yrkande
Ledamoten Sofia Arkelsten (m) yrkade
bifall till förvaltningens förslag samt gjorde därutöver ett särskilt uttalande:

En kvalitetsutmärkelse är ett bra initiativ men det allena skapar ingen kvalitet. Staden står inför en stor utmaning inom personalområdet. Under de kommande tio åren kommer stora delar av de som idag arbetar inom staden att ålderspensioneras. Staden riskerar därmed att gå miste om en stor del av kontinuiteten i verksamheten. För att rekrytera nya medarbetare måste staden vara och upplevas som en modern arbetsgivare. Statusen inom vissa yrken måste även höjas.

Ny direktiv från riksdag och regering får stora konsekvenser för stadens personalbehov. Införandet av maxtaxan och allmän förskola är exempel på nationella direktiv där kommunerna inte givits möjlighet att anpassa personalbehovet till de nya omständigheterna. För att underlätta personalförsörjningen bör en inventering göras av de kommande personalbehovet inom Stockholms stad vid olika utvecklingsscenarier.

Mellan åren 1999-2002 har flera åtgärder vidtagits för att höja statusen för den anställda inom Stockholms stad. Genom en medveten lönepolitik höjdes bland annat lärarnas löner rejält. Många av stadens anställda har även fått vara med och spara i kompetenskonton ett projekt som givetvis bör fortsätta och utökas.

Staden har även ett ansvar att fylla det framtida behovet av ledare. Också för att klara detta behov är det givetvis avgörande att staden ses som en attraktiv och modern arbetsgivare. Staden bör även här arbeta aktivt med den interna chefsförsörjningen genom olika program.

En av de största utmaningarna som staden står inför de kommande åren är att komma tillrätta med de många och långa sjukskrivningarna. Varje chef inom staden måste känna ett ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö. För att stimulera ett nytänkande och initiera pilotprojekt inom arbetsmiljön bör fem miljoner konor reserveras under central medelreserv för detta ändamål.

Ska vi klara behovet av personal inom den verksamhet som finansieras offentligt måste vi dock tänka i ett vidare perspektiv. Genom att öppna upp för en större valfrihet inom de tidigare offentliga monopolen öppnar vi inte bara upp för en valfrihet för stockholmarna utan även för de anställda inom staden. Den anställde ges möjlighet att välja mellan flera olika arbetsgivare med olika inriktningar. Det blir lättare att finna en arbetsgivare som passar den enskilt anställdes önskemål. I de fall personalen själv vill ta över en verksamhet och driva den vidare själva ska detta givetvis uppmuntras där så är möjligt.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Konsumentnämnden beslöt att
tillstyrka stadsledningskontorets förslag och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§7 Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister. Remiss från miljö- och konsumentroteln.

Remiss från Miljö- och konsumentroteln, dnr 309-4472/2003

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-01-29, (KoF dnr 008-2004).

Yrkande
Ledamoten Sofia Arkelsten (m) anmälde
ett förslag och yrkade bifall till detta. Och att som svar på remissen anföra:

För det första bör det vara frivilligt för båtägaren att registrera sin båt i ett båtregister. För det andra kommer inte problemet med omfattande båtstölderna att lösas genom ett register eller en försäkring. Det enda sättet som situationen kan förändras på är att polisen får resurser att lösa de brott som begåtts och dessutom resurser nog för att kunna arbeta förebyggande – men det är en fråga för regeringen.

Till detta kommer kostnadsaspekten Kostnaden för det första frivilliga registret var ungefär tre miljoner. Ett statligt register beräknas kosta mellan nio och elva miljoner. Ingen verkar vilja stå för kostnaden men både förvaltningen och majoriteten är tydliga med att vilja hindra att registret finansierar sig själv genom att sälja adresser i reklamsyfte.

Möjligheten att sälja adresser är inte någonting för politiker att uttala sig om – den som äger registret måste vara den som bestämmer vad det ska användas till. Värt att påminna om är att marknadsföring gentemot svenska kunder redan regleras av den svenska och europeiska lagstiftningen, bland annat PUL och Marknadsföringslagen.

Vice ordföranden Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Therese Wallqvister (fp) yrkade avslag till inrättande av båtregister.

Ordföranden Christopher Ödmann (mp) anmälde ett för (mp), (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut
Efter framställda propositioner enligt respektive yrkanden beslöt konsumentnämnden att som svar på remissen anföra följande:

Konsumentnämnden ser positivt på förslaget att inrätta ett register för fritidsbåtar.

Det vore lämpligt med ett system liknande bilregistret, både när det gäller finansiering och var ansvaret för registret ska ligga. Det går att dra flera paralleller mellan nyttan av bilregister och ett båtregister. Det är t ex vid köp av båt viktigt att veta vem som verkligen är den rättmätiga ägaren, hur många ägare båten haft och hur gammal den är. Vid olycka måste någon form av ansvarsförsäkring finnas för att kunna ge drabbade ersättning. Vid stöld eller olycka kan ett register medverka till att man kan spåra ägare eller anhöriga. Även vid vårdslöshet vid framförandet av båt är det viktigt att kunna spåra ägare/förare. Vid produktfel som upptäcks kan registret ge hjälp att få kontakt med berörda båtägare.

Registret ska som förvaltningen påpekar ej kunna användas för reklamändamål.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig (kd) och (fp) samt (m) med hänvisning till respektive förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Val till lokalt handikappråd 2004

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-12-08, (KoF dnr 012-2004).

Yrkande
Ordföranden Christopher Ödmann (mp) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Konsumentnämnden beslöt att utse fem ledamöter och fem ersättare till konsumentnämndens handikappråd år 2004 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§9 Avtal mellan integrationsförvaltningen och konsumentförvaltningen avseende ekonomi- och nämndadministration.

Anmälan utgick 2004-01-22

Ärendet
Förelåg konsumentförvaltningens anmälan 2004-01-12, (KoF dnr 009-2004).

Beslut
Konsumentnämnden beslöt lägga anmälan till handlingarna.

§10 Ökad tillgänglighet för rörelsehindrade att kunna använda bankomater. Skrivelse från (kd)

Skrivelse från Anders Broberg och Moa Rosén (kd) (KoF dnr 013-2004)

Beslut
Konsumentnämnden beslöt överlämna ärendet för förvaltningens beredning.

§11 Förvaltningschefen informerar

11.1  Konsumentdagarna på Hasseludden 3-5 maj 2004. Förvaltningen sänder ut inbjudningarna inkl. brev till samtliga politiker i stadsdelsnämnderna.

11.2  Nämndens möte i april ev. i samarbete med Kungsholmens stadsdelsnämnd.

11.3  Kort rapport om samarbete med Stockholm Vatten ang. kontakter med handeln om miljöprogram och försäljning av ej miljömärkta tvättmedel.

11.4  Kort rapport om standardiseringskonferens som ordförande och förvaltningschef deltagit i.

11.5  Information om inkommen remiss från miljö- och konsumentroteln, Införande av kostenhet med kostkonsulenter i Stockholms stad, dnr 329-2726/2002. Remissen ska besvaras vid nämndens nästa möte 4 mars.

§12 Övriga frågor

12.1  Höstens möten
Ordföranden Christopher Ödmann (mp) aviserade förslag till sammanträdesordning där olika temata kunde fokuseras i samarbete med stadsdelsnämnder.
En möjlighet vore därvid att konsumentnämnden lokalt först håller ett ordinarie sammanträde därefter ett öppet möte i samarbete med aktuell stadsdelsnämnd.

12.2  Deltagande i seminarier
Ordföranden Christopher Ödmann (mp) aviserade förslag till beslut om antal deltagare i kommande seminarier.
Konkret föreslog han 4 för majoriteten och 3 för minoriteten till deltagande i de kommande Konsumentdagarna.
Lokala konferenser borde kunna medge ett större deltagande. Nämnden bör fatta beslut under marssammanträdet – definitivt vad gäller deltagande vid Konsumentdagarna, för vilket sista anmälningsdag är den 15 mars.

12.3  Dagens sammanträde föregicks av en föreläsning av chefen för Konsumenternas försäkringsbyrå, Gunnar Olsson.